Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації щодо організації та проведення внутрішнього аудиту в компанії з управління активами Загальні положення

Скачати 409.9 Kb.

Методичні рекомендації щодо організації та проведення внутрішнього аудиту в компанії з управління активами Загальні положення
Скачати 409.9 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації21.04.2017
Розмір409.9 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5СХВАЛЕНО
Рішення Ради УАІБ

від 25 вересня 2013р.
Методичні рекомендації щодо організації та

проведення внутрішнього аудиту в компанії з управління активами
1.Загальні положення
1.1.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Методичні Рекомендації щодо організації та проведення внутрішнього аудиту в компанії з управління активами (далі - Рекомендації) підготовлено з метою регулювання роботи служби внутрішнього аудиту в компанії з управління активами (далі – Компанія) та оптимальної організації виконання покладених на Службу функціональних обов'язків.

1.2. Метою даних Рекомендацій є методичне забезпечення підготовки та здійснення процесів: • створення служби внутрішнього аудиту та визначення її місця в організаційній структурі Компанії;
  Оптимальність - властивість, при якій забезпечується найбільша відповідність даному завданню, умовам тощо.
  Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
  Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
  Методи́зм (методистська церква) - протестантська церква, поширена головним чином в США, Великій Британії. Виникла в XVIII столітті, відокремившись від англіканської церкви, вимагаючи послідовного, методичного дотримання релігійних приписів.


 • встановлення організаційного статусу служби внутрішнього аудиту;

 • регламентування діяльності служби внутрішнього аудиту шляхом розробки внутрішніх документів, що ґрунтуються на засадах та нормах внутрішнього аудиту;

 • організації взаємодії з керівними органами Компанії, зовнішніми аудиторами Компанії, іншими структурними підрозділами;

 • планування, нагляду, контролю якості та ефективності, документування внутрішнього аудиту;
  Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
  Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
  Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції
  Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.


 • порядку виконання планових та позапланових аудиторських завдань.

1.3. Дані Рекомендації розроблені на підставі законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», Положенням про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР №996 від 19.07.
Правове́ регулюва́ння - це упорядкування суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.
Зло́чин - злодіяння, злий вчинок з точки зору тієї чи іншої системи цінностей, людини, групи людей, чи людства в цілому. Людину, яка чинить злочин, називають «злочинець».
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
Цінні папери Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
2012 року.

У всьому, що не передбачено цими Рекомендаціями, служба внутрішнього аудиту Компанії керується зазначеними вище нормативно-правовими актами та іншими документами, які регулюють діяльність внутрішнього аудиту в професійних учасниках фондового ринку.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

1.4. Служба внутрішнього аудиту допомогає Компанії досягти поставленої мети, використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки й підвищення ефективності процесів управління ризиками, системи контролю й корпоративного управління.

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Ри́зик - поєднання ймовірності та наслідків настання несприятливих подій. Знання ймовірності несприятливої події дозволяє визначити ймовірність сприятливих подій за формулою P + = 1 − P − =1-P_} .Також ризиком часто називають безпосередньо певну подію, здатну принести кому-небудь збиток.
Корпорати́вне управлі́ння (англ. corporate governance) - внутрішні системи, структури та процедури, що використовуються для управління та контролю корпорації

1.5. Наведені нижче терміни вживаються у даних Рекомендаціях у такому значенні:Внутрішній аудит Компанії - це діяльність з надання незалежних і об’єктивних рекомендацій, консультацій та висновків, спрямованих на удосконалювання діяльності Компанії.

Аудиторське завдання сумарний обсяг необхідних дій та заходів, комплексний план (його фрагмент, або окремо розроблений елементарний план), що містить кількісні, якісні, сумові та підсумкові показники таких заходів, які слугують орієнтовними віхами для вчинення дій аудитора (аудиторської групи).

Виконання аудиторського завдання – незалежна експертна діяльність служби внутрішнього аудиту Компанії, яка полягає в проведенні перевірок, проведенні консультацій та здійсненні оцінки, як правило, таких елементів:

- системи внутрішнього контролю Компанії;

- фінансової і господарської інформації;

- економічності та продуктивності діяльності Компанії;

- дотримання законів, нормативних актів та інших зовнішніх

вимог;


-тощо.

Внутрішній аудиторпрацівник служби внутрішнього аудиту.
Експе́рт (від лат. expertus - досвідчений) (рос. эксперт, англ. expert, нім. Experte m, Sachverständiger m, Gutacher m) - фахівець, який здійснює експертизу.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].


Внутрішній контроль – сукупність процедур, що здійснюються Компанією на забезпечення:

 • дотримання законодавства та внутрішніх документів при здійсненні фінансово-господарської діяльності;

 • достовірності та повноти інформації, яка надається наглядовим і виконавчим органам Компанії;

 • збереженості активів Компанії та інституційних інвесторів, активами яких вона управляє;

 • ефективності та результативності виконання планів та досягнення цілей Компанії.

Зовнішній незалежний аудитор – аудитор, внесений до реєстру аудиторів АПУ та реєстру аудиторських фірм НКЦПФР, який проводить аудиторську перевірку Компанії, підтверджує повноту та достовірність фінансової звітності Компанії.
Достовірність (validity, adequacy) - властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які сприймає людина. Таким чином, достовірність - не те ж саме, що істинність.
Інвестор - людина чи комерційна установа, яка вкладає гроші та/або інші активи з метою їхнього збереження та примноження. На відміну від споживання чи витрати, інвестування має на меті передусім віддачу.
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Аудиторська фірма - організація, яка має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і займається винятково наданням аудиторських послуг.


2. Організація Служби внутрішнього аудиту (контролю) Компанії

2.1. Служба внутрішнього аудиту призначається наглядовою радою (вищим органом управління) Компанії з метою оцінки та вдосконалення системи внутрішнього контролю Компанії, в цілях надання наглядовій раді (вищому органу управління) Компанії та керівництву Компанії необхідної підтримки (сприяння) у виконанні їх обов’язків з досягнення мети діяльності Компанії.

Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.

2.2. Служба внутрішнього аудиту має бути відокремлена від інших служб Компанії.

2.3. Прийняття рішення щодо кількісного складу служби внутрішнього аудиту приймається з урахуванням наступних факторів: • завдання, які ставить перед внутрішнім аудитом керівництво Компанії;

 • ступінь схильності підприємства до різного роду зовнішніх та внутрішніх бізнес-ризиків;

 • кількість підрозділів та бізнес-процесів Компанії, необхідні витрати часу на аудит кожного з підрозділів.

2.4. Кількісний склад СВА затверджуються наглядовою радою/вищим органом управління Компанії. СВА очолює керівник.

Служба внутрішнього аудиту Компанії може складатись з однієї особи – внутрішнього аудитора.

Окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) Компанії (далі – єдиний внутрішній аудитор) є Службою внутрішнього аудиту (контролю) Компанії (далі - СВА).

Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Бі́знес-проце́с (англ. Business Process) - будь-яка діяльність, що має вхідний продукт, додає вартість до нього, та забезпечує вихідний продукт для внутрішнього або зовнішнього споживача. Зміст 1 Опис 2 Моделювання та симуляція 3 Автоматизація та комп'ютеризація бізнес-процесів 4 Див.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

2.5. Термін повноважень СВА, призначення її керівника та працівників (або єдиного внутрішнього аудитора), а також дострокове припинення їх повноважень, розмір і умови оплати праці та преміювання працівників визначаються наглядовою радою/вищим органом управління.

Преміюва́ння - грошове або інше матеріальне заохочення в нагороду за працю або особливий вчинок чи дію, та ін.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Соціальна підтримка, гарантії і компенсаційні виплати для працівників СВА здійснюються відповідно до внутрішніх нормативних документів Компанії.

2.6. Посадові обов'язки, права і відповідальність керівника та працівників СВА (або єдиного внутрішнього аудитора) визначаються відповідними посадовими інструкціями, які розробляються на підставі Положення, трудових договорів, внутрішніх документів Компанії і затверджуються наглядовою радою/вищим органом управління.

Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Посадо́ва інстру́кція - документ, що визначає організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці. Посадова інструкція - це обов'язковий кадровий документ.

2.7. СВА призначається за рішенням наглядової ради/вищим органом управління Компанії.

Працівники СВА не можуть суміщувати свою діяльність з обов’язками працівників, на яких покладаються функції відповідального за проведення фінансового моніторингу, контролера.

Контро́лер (controller) - спеціалізований компонент системи, що призначений для управління зовнішніми пристроями комп'ютера: накопичувачами, відеосистемою та дисплеєм, принтерами тощо.
Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.

2.8. Посадовою особою СВА Компанії не може бути призначена особа, яка:

має судимість за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, незняту або непогашену в установленому законом порядку;

Суди́мість - це особливий правовий стан особи, створений реалізацією кримінальної відповідальності, який виникає у зв'язку з ухвалою обвинувального вироку суду за вчинений нею злочин і призначенням покарання та тягне певні, несприятливі для засудженого, правові наслідки, що виходять за межі покарання.

за вироком суду, який набрав законної сили, позбавлена права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю;

Поса́да - формально, адміністративно закріплене місце працівника в трудовому колективі, яке передбачає виконання логічно посадових обов'язків, посадові виконання і характер взаємовідносин.

яка є контролером Компанії або членом сім’ї контролера.

2.9. СВА Компанії звітує перед наглядовою радою/ вищим органом управління Компанії не рідше ніж один раз на рік, надає їй (йому) висновки та пропозиції за результатами поточних перевірок

2.10. Посадові особи та персонал Компанії повинні дотримуватись та цілком підтримувати права та обов’язки СВА Компанії.

2.11. Діяльність СВА здійснюється на підставі положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Компанії (далі – Положення), яке затверджується наглядовою радою/вищим органом управління Компанії.

Положення повинне бути складене згідно чинного законодавства України.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

2.12. Положення регламентує основні питання діяльності СВА та може містити такі розділи:

цілі служби внутрішнього аудиту (контролю);

основні завдання та функції служби внутрішнього аудиту (контролю);

принципи діяльності служби внутрішнього аудиту (контролю);

права та обов'язки служби внутрішнього аудиту (контролю);

проведення внутрішнього аудиту (контролю) та оформлення результатів перевірки;

координація діяльності з іншими службами Компанії;

обсяги та напрями роботи служби внутрішнього аудиту (контролю);

взаємовідносини із зовнішніми аудиторами;

відповідальність та підзвітність служби внутрішнього аудиту (контролю) Компанії.

Підзвітність - відносини між наділеними владою і тими, хто таку владу їм надав, у яких останні мають право утримувати перших у межах певного набору стандартів, оцінювати, наскільки повно вони виконують свої обов'язки в світлі цих стандартів, накладати санкції, якщо буде встановлено їх невиконання.

2.13. Керівник СВА (або єдиний внутрішній аудитор) зобов'язаний періодично переглядати Положення і представляти його та зміни до нього на  затвердження наглядової ради/вищого органу управління Компанії.

2.14. Керівник Компанії несе відповідальність за створення системи внутрішнього контролю, яка б забезпечувала вчасне виявлення тенденцій, що потенційно можуть загрожувати майбутньому Компанії.

2.15. Керівник та працівники СВА (або єдиний внутрішній аудитор) при призначенні на посаду дає письмове зобов'язання про нерозголошення конфеденційної інформації про діяльність Компанії та збереження комерційної таємниці відповідно до вимог чинного законодавства України.

Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.
Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Комерці́йна таємни́ця - інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

2.16. Для організації ефективної діяльності СВА Компанії рекомендується розробити внутрішні документи, у яких доцільно відобразити концептуальні аспекти, що стосуються роботи СВА.

2.17. Формування нормативної та методологічної бази відбувається постійно.

Методологія (грец.- μεθοδολογία - вчення про метод) - сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в науці; вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. Основу методології складає мислення та світогляд, як операційне середовище самодисципліни та роботи з інформацією, моделями, алгоритмами.
Внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту підлягають постійній (не рідше одного разу на рік) актуалізації.
Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.3. Цілі Служби внутрішнього аудиту (контролю) Компанії

3.1. Основна мета СВА полягає у наданні допомоги наглядовій раді та керівництву Компанії у виконанні ними обов'язків з досягнення стратегічних цілей фінансової установи.

3.2. СВА у взаємодії з наглядовою радою (вищим органом управління) Компанії, керівництвом Компанії і менеджментом Компанії приймає участь в удосконаленні систем управління ризиками, внутрішнього контролю і корпоративного управління з метою забезпечення:

- ефективності процесу управління ризиками;

Страте́гія - (дав.-гр. στρατηγία, страта тегів - ранг вищого керівника військовими підрозділами які мають марку, тег, прапор, знак та пов'язуеться з талантом управління стратега полководця вищоі страти) - мистецтво керівництва суспільною боротьбою, загальний для очільника і деталізований в процесі управління план певної діяльності з ведення цієї боротьби, який є незмінним в своїй основі охоплює тривалий період, та направлений на досягнення головної, складної цілі.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

- надійності, адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю;

Наді́йність - властивість технічних об'єктів зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.

- ефективного корпоративного управління;

- повноти та достовірності фінансової і управлінської інформації;

- дотримання Компанією вимог законодавства України.

3.3. Діяльність СВА полягає у наданні незалежних і об’єктивних консультацій, спрямованих на удосконалення діяльності Компанії. Для цього СВА проводить об’єктивний аналіз аудиторских доказів з метою здійснення незалежної оцінки і висловлення думки про надійність і ефективність систем, процесів, операцій, а також здійснює консультаційну підтримку керівництва і менеджменту Компанії.

ОКЛ (нім. Oberkommando der Luftwaffe, нім. OKL) - Верховне командування Люфтваффе Третього Рейху з 1937 по 1945. Формально ОКЛ підпорядковувалося Верховному командуванню Вермахту (ОКВ) (нім. Oberkommando der Wehrmacht (OKW)).


4. Основні завдання та функції Служби внутрішнього аудиту (контролю) Компанії

4.1. Функції СВА визначаються частиною другою статті 15-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».4.2. На СВА покладаються такі завдання:

 • сприяння розвитку системи внутрішнього контролю Компанії та операційних процедур;

 • здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю, оцінка та аналіз виконання посадовими особами і персоналом Компанії установчих документів, внутрішніх положень щодо проведення операцій в межах наданої НКЦПФР ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами);

 • впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні фінансових операцій;
  Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.


 • надання на схвалення наглядовій раді/вищому органу управління Компанії, керівнику Компанії пропозицій з оцінки та управління ризиками;

 • своєчасне виявлення порушень та недоліків в діяльності структурних підрозділів, опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усунення причин виникнення цих недоліків в процесі діяльності Компанії;
  О́птимум (рос. оптимум, англ. optimum, нім. Optimum n) - сукупність найсприятливіших умов для будь-чого. Найкращий варіант вирішення задачі або шлях досягнення мети за даних умов та ресурсів.
  Оптимальне рішення - рішення, що приймається таким чином, що ніякі інші доступні варіанти не приведуть до кращого результату. Це важливе поняття в теорії прийняття рішень. Для того, щоб порівняти різні результати рішення, один зазвичай призначає відносну корисність для кожного з них.


 • виявлення в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків у діяльності Компанії;

 • оцінювати розмір, напрями та розподіл ризиків Компанії;

 • виявлення сфер потенційних збитків для Компанії, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів Компанії;
  Шахрайство - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.


 • надання наглядовій раді/вищому органу управління Компанією, керівнику Компанії, висновків про результати проведеної перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої системи внутрішнього контролю не рідше ніж один раз на рік.

5. Принципи діяльності Служби внутрішнього

аудиту (контролю) Компанії
  1   2   3   4   5


Скачати 409.9 Kb.

 • Компанія ) та оптимальної
 • 2. Організація Служби внутрішнього аудиту (контролю) Компанії
 • 3. Цілі Служби внутрішнього аудиту (контролю) Компанії
 • 4. Основні завдання та функції Служби внутрішнього аудиту (контролю) Компанії
 • 5. Принципи