Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації щодо санітарних норм та організації діяльності в кабінеті інформатики для навчання дошкільників комп’ютерної грамоти

Скачати 362.75 Kb.

Методичні рекомендації щодо санітарних норм та організації діяльності в кабінеті інформатики для навчання дошкільників комп’ютерної грамоти
Скачати 362.75 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації12.04.2017
Розмір362.75 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3

Управління освіти, молоді та спорту

олександрійської міської ради

нвк «загальноосвітній навчальний заклад I – III ступенів № 12 –дошкільний навчальний заклад»


С.Унгул
Авторська програма навчання комп’ютерній грамоті дітей старшого дошкільного віку

Олександрія - 2012


С.Унгул. авторська програма навчання комп'ютерній грамоті дітей старшого дошкільного віку/ Унгул Світлана Валеріївна. – Олександрія: НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 12 – ДНЗ»

Програму укладено для навчання дітей старшого дошкільного віку. Рекомендації розроблено з метою полегшення викладання комп'ютерної грамоти в дошкільних навчальних закладах.

Гра́мотність (значною мірою рівноправний термін письме́нність) - традиційно визначається як вміння читати й писати або вміння використовувати мову, щоб читати, писати чи розмовляти.
Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.


Розглянуто на засіданні ради науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради (протокол № 7 від 05.12.2012 року)


ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………...…....……4

Пояснювальна записка…………………………………………………..…5

Мета і завдання навчання комп’ютерної грамоти…..................................

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
6

Структура навчальної програми…………………………….......................7

Рекомендації щодо організації освітньо-виховного процесу………..…..8

Зміст навчального матеріалу та вимоги до навчальних досягнень вихованців………………………………………………………………….10

Календарно – тематичне планування…………………………...………..14

Методичні рекомендації щодо санітарних норм та організації діяльності в кабінеті інформатики для навчання дошкільників комп’ютерної грамоти……………………………………………………………………..

Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
17

Очікувані результати……………………………….…………………......20

Список використаних джерел …...……………………..…………….…..21

Додатки…………………..……………………………………….……..…22

ВСТУП

Програмою передбачено оволодіння дошкільниками елементарною комп'ютерною грамотністю.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.Вона спрямована на збалансований розвиток дитини, формування її життєвої компетентності, реалізацію власного природного потенціалу, вироблення активної життєвої позиції та становлення основ її особистої культури.

Програма формує освітні цілі і завдання. Орієнтуючи на пріоритети й світові тенденції розвитку, вона водночас створює простір для широкого використання педагогом різних освітніх технологій, прояву творчості і гнучкості у підході до дитини. Це дає можливість поєднати ідею так званої "стандартизації" з варіативністю реалізації її змісту.

Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.
Пріоритет (рос. приоритет, англ. priority, нім. Priorität f) -
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Основним змістом програми є діалог дитини з дорослим в створених умовах розвивального навчання.

Програма є складовою комплекту нормативних і науково – методичних матеріалів, пов'язаних з модернізацією змісту дошкільної освіти України.

Для ефективної роботи за даною програмою педагоги повинні мати взаємопов'язані між собою документи, зокрема: – Базовий компонент дошкільної освіти та Програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Модерні суспільства Модерніза́ція - перехід від традиційного аграрного суспільства до світського, міського й індустріального. Переважною більшістю теоретиків розглядається як соціальний та цивілізаційний процес спрямованої трансформації суспільств, який розгортався протягом XVI-ХХ ст.
Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Кожен з цих документів доповнює один одного.

Головний критерій структури змісту матеріалів програми – психологічний вік.

Програма спрямовує увагу педагогів не стільки на стандартизації знань, умінь та навичок дошкільника, скільки на формування дитини як суб'єкта власного життя.

Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.
Стандартиза́ція - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Це зумовлює істотне зміцнення акцентів на реалізацію природних можливостей, розгортання свого особистісного буття в єдності з іншими.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В сучасних умовах розвитку освітньої системи України комп'ютер є своєрідним "інтелектуальним знаряддям", яке дозволяє людині вийти на новий інформаційний рівень. Його в теперішніх умовах слід розглядати як сучасний засіб діяльності дитини старшого дошкільного віку. Заняття дітей на комп'ютері мають велике значення для розвитку їх інтелекту, моторики рук, зорово-моторної координації, поліпшують та розвивають пам'ять і увагу.

Розгортання програмного забезпечення (Розгортання ПЗ, англ. Software deployment) - це усі дії, що роблять програмну систему готовою до використання. Даний процес є частиною життєвого циклу програмного забезпечення.
Координа́ція (рос. координация, англ. coordination, нім. Koordinierung f) - кристалохімічне поняття про співвідношення структурних одиниць (атомів, йонів) у структурі мінералу.
Особистість - відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин Під «особистістю» розуміють стійку систему соціально значущих рис, що характеризують особу як члена того чи іншого суспільства або спільноти. Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність людини, пов'язану із засвоєнням різноманітного виробничого і духовного досвіду суспільства. Деякі теорії особистості не включають в неї біологічні характеристики людини, інші, приміром, фрейдизм, надають біологічним чинникам визначального значення. Більш виваженим є трактування особистості як динамічної єдності біологічного та соціального.
Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.
Виконуючи веселі ігрові завдання, дитина вчиться аналітично мислити в нестандартній ситуації, класифікувати та узагальнювати поняття, прагнути до поставленої мети. В сім'ї та навчальних закладах різних типів за допомогою комп'ютера дитина розв'язує різні завдання, перетворюючи на екрані зображення з допомогою клавіатури та "мишки".

Комп'ютер, будучи найсучаснішим інструментом для обробки інформації, служить технічним засобом навчання та відіграє значну роль у загальному технічному розвиткові дошкільників.

Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.
Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.
Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.

Психологи відзначають: чим раніше дитина познайомиться з комп'ютером, тим менший психологічний бар'єр між ним і машиною, тому що в дитини практично немає страху перед технікою. Чому? Та тому, що комп'ютер привабливий для дітей, як будь – яка нова іграшка.

Дошкільники виявляють високу зацікавленість до комп'ютера, його будови, функцій, можливостей, отримуючи при цьому хороший емоційний стан, задоволення. Працюючи на комп'ютері, дитина 6-го року життя діє з наочними екранними образами, які наділяє ігровим значенням. Старший дошкільник переходить від звичних йому практичних дій з предметами до дій з ними в образному плані (уявному, модельному, символічному). Робота дитини з комп'ютером формує передумови теоретичного мислення, здатність працювати в індивідуальному темпі.

Орга́зм (з грец. οργασμός оргазмос, від орган - «набухати», «мати хіть») - це фізіологічний стан, що виникає в момент завершення статевого акту чи інших сурогатних форм сексуальної активності та характеризується відчуттям найбільшого сексуального піднесення, поєднаного з відчуттям насолоди.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Дитина, яка оволоділа елементарною комп'ютерною технологією, краще за інших готова мислити, розв'язувати задачі у внутрішньому плані, почуватися компетентною у житті в інформаційному плані.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТИ

Метою курсу є навчання дітей старшого дошкільного віку комп’ютерної грамоти.

Завданнями курсу є:


 • обізнаність із комп'ютером, способами керування комп'ютером за допомогою клавіатури, «миші», здатність розуміти і використовувати спеціальну термінологію (клавіатура, екран, програма, диск, клавіша, комп'ютерні ігри тощо) та елементарні прийоми роботи з комп'ютером у процесі виконання ігрових та навчально – розвивальних програм, створених для дітей дошкільного віку;

 • вміння дотримуватись правил безпечної поведінки під час роботи з комп'ютером;

 • виховання інформаційної культури, посидючості, дисциплінованості, логічного та абстрактного мислення, акуратності, бережного ставлення до оточуючого середовища.
  Клавіша, також клавіш (англ. key) - пластинка для передавання дії від пальців рук до пристрою, механізму.
  Абстра́кція (лат. abstractio - відвернення, відволікання) - одна з основних операцій мислення, а також метод наукового дослідження, що полягає в тому, що суб'єкт, відокремлюючи які-небудь ознаки об'єкту, що вивчається, відволікається від інших, не враховуються його неістотні сторони і ознаки.
  Терміноло́гія - це: Сукупність термінів, тобто слів або словосполучень, що висловлюють специфічні поняття з певної галузі науки, техніки чи мистецтва, а також сукупність усіх термінів, наявних у тій чи іншій мові.
  Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
  Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.
  Ми́слення - це процес опосередкованого й узагальненого відображення у мозку людини предметів об'єктивної дійсності в їх істотних властивостях, зв'язках і відношеннях, в результаті якого формується інтелект особистості.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Навчальна програма складається з:


 • пояснювальної записки, де визначено мету та завдання навчання комп’ютерної грамотності, охарактеризовано структуру навчальної програми, наведено рекомендації щодо викладання навчального матеріалу за програмою;

 • змісту навчального матеріалу та вимог щодо рівня навчальних досягнень вихованців;

 • орієнтовний перелік програмного забезпечення необхідного для успішного навчання за програмою курсу, перелік методичної літератури.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Організовуючи роботу старшого дошкільника на комп'ютері, педагог дотримується санітарногігієнічних вимог, визначених нормативними документами.

Саніта́р (в жіночому роді саніта́рка) - молодший медичний працівник, що виконує допоміжні функції в медичній практиці. Робота санітаром (санітаркою) не вимагає медичної освіти, але залежно від виконуваної роботи може знадобитися попередня підготовка у вигляді курсів, навчання на навчально-виробничому комбінаті й іншого.
Гігіє́на - наука, що вивчає закономірності впливу на організм людини та суспільне здоров'я комплексу чинників довкілля з метою розробки гігієнічних норм, санітарних правил, запобіжних і оздоровчих заходів.
Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Дана програма спрямована на розвиток у дітей старшого дошкільного віку комп’ютерної компетенції тривалістю заняття 20 хвилин один раз в тиждень, з них оволодіння практичними навичками – до 12 хвилин, група у кількості 7 чоловік.

Заняття за комп'ютером не проводяться за рахунок сну, прогулянок, оздоровчих процедур. Забороняється використовувати одночасно один комп'ютер для двох або більше дітей. Заняття можуть проводитися з двома, дітьми одночасно на окремих комп'ютерах.

Під час організації занять особлива увага приділяється дотриманню дітьми правил техніки безпеки.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Здоров’я - стан живого організму, при якому всі органи здатні виконувати свої життєві функції. Охорона здоров’я громадян - одна з функцій держави. В Україні державним органом, що опікується здоров’ям громадян є Міністерство охорони здоров’я України.
Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

До заняття педагог готує робоче місце для дитини так, щоб їй було зручно (враховуючи особливості праворуких та ліворуких дітей).

В процесі навчання варто провести комплекс фізичних вправ з метою профілактики зорового та статичного стомлення.

Статика - розділ механіки, в якому вивчають умови рівноваги нерухомих тіл.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Фізи́чні впра́ви - елементарні рухи, складені з них рухові дії та їх комплекси, систематизовані у цілях фізичного розвитку.

Педагог має усвідомити, що навчання роботи на комп'ютері передбачає – знання старшим дошкільником алфавіту, його вміння читати.

Важливо підтримувати в дитини веселий, добрий настрій (поєднання казок та цікавих завдань з комп’ютерною грамотою). Постійно підтримується ігрова мотивація.

В процесі роботи в якості оцінки використовувати фішки або медальки, щоб привертати увагу дошкільників до правильного виконання дій, заохочувати їх бажання повторити та радіти своїм успіхам.

Ігри і заняття за комп’ютерною технологією проводяться у відповідності із загальним планом освітньої роботи з дітьми у ДНЗ.

Варто підкреслити: класно – урочна система, фронтальні та змагальні методи неприпустимі.

Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Загальний план - поняття в кінематографі, телебаченні і (меншою мірою) фотографії, що визначає такий розмір зображення, коли людські фігури зображаються повністю разом з предметами, що їх оточують. Така композиція показує дію в цілому в навколишньому середовищі.
Урочна система - одна з найжорстокіших форм панщини у Російській імперії 1-ї половини 19 ст., у тому числі в українських губерніях. Після указу від 5 квітня 1797, яким рекомендувалося дотримуватися триденної панщини, поміщики, щоб обійти його, запроваджували т. зв.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,

НЕОБХІДНОГО ДЛЯ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ КУРСУ
Тип програмного забезпечення

Приклад програми

Операційна система з графічним інтерфейсом

Windows, Linux

Текстовий процесор

MS Word

Графічний редактор

Paint
  1   2   3


Скачати 362.75 Kb.

 • С.Унгул Авторська програма навчання
 • ВИХОВНОГО
 • Тип програмного забезпечення Приклад програми