Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації щодо створення та діяльності центрів трансферу технологій загальні положення

Скачати 49.18 Kb.

Методичні рекомендації щодо створення та діяльності центрів трансферу технологій загальні положення
Скачати 49.18 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір49.18 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Додаток 2 до наказу

Держкомінформнауки

від 27.12.2010 № 150

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


 1. Методичні рекомендації щодо створення та діяльності центрів трансферу технологій (далі - Методичні рекомендації) розроблено на виконання Програми соціально-економічного розвитку на 2010 рік та Державної цільової програми «розвиток інноваційної інфраструктури» з метою вдосконалення роботи елементів інноваційної інфраструктури, залучення в господарський обіг результатів науково-технічної діяльності та об'єктів інтелектуальної власності у сфері науки та технологій;

  Інноваці́йна інфраструкту́ра - весь необхідний спектр державних і приватних установ та організацій, які забезпечують розвиток і підтримку всіх стадій інноваційного циклу.

  Інтелектуальна власність Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.

  сприяння розвитку імпортозаміщення та експортної орієнтації національних підприємств.

 2. Методичні рекомендації визначають можливі шляхи створення та основні напрями діяльності центрів трансферу технологій і враховують світовий досвід у сфері розвитку центрів трансферу технологій.

 3. Методичні рекомендації можуть бути використані для організації роботи із впровадження результатів науково-технічної діяльності ВНЗ та наукових установ у реальному секторі економіки.


2. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
Комерціалізація технологій (досліджень і розробок) - діяльність, яка спрямована на створення доходу від використання результатів науково-технічної діяльності. Основними формами комерціалізації є: використання прав на інтелектуальну власність (договори про передачу патенту і ліцензійні договори);

Рішенням Всесвітньої організації інтелектуальної власності у 2001 році встановлено, що 26 квітня щорічно святкується Всесвітній день інтелектуальної власності.

створення нових компаній, заснованих на технологіях (що використовують результати науково-технічної діяльності); дослідні контракти.

Трансфер технології - передача технології, що оформляється шляхом укладення двостороннього або багатостороннього договору між фізичними та/або юридичними особами, яким установлюються, змінюються або припиняються майнові права і обов'язки щодо технології та/або її складових.

Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Метою трансферу технологій може бути як комерційне використання технологій (у виробництві товарів та послуг, залучення додаткових ресурсів для подальших досліджень і розробок тощо), так і некомерційне їх використання.

Центр трансферу технологій (ЦТТ) - це організація, діяльність якого спрямована на впровадження результатів науково-технічної діяльності у реальний сектор економіки та орієнтована на отримання прибутку від використання результатів наукових досліджень, які виконуються в державних наукових організаціях та приватних компаніях.

Існує декілька різних способів розподілу економіки на сектори - за історичним розвитком, за гіпотезою трьох або чотирьох секторів економіки, або за належністю до державного, приватного чи неприбуткового сектору.

Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

 
3. Створення ЦТТ
3.1. При створенні ЦТТ розробляється бізнес-план розвитку центру, у якому необхідно , зокрема, визначити:

- мету центру (для кого працюватиме, які проблеми вирішуватиме, яким чином);

- види діяльності, які здійснюватиме центр;

- можливих клієнтів (ВНЗ, наукові установи, промислові та приватні підприємства);

Приватне підприємство, також приватна компанія, фірма - підприємство, створене приватними особами, засноване на приватній власності, і що оперує приватним капіталом. Приватна компанія має обмежене число членів з лімітованим правом на передачу своїх акцій і не має права повідомляти публічну підписку на свої акції.

- можливих партнерів (інші центри або мережі трансферу технологій);

- можливих спонсорів;

- потенційні можливості організації (фінансові, матеріальні, людські ресурси);

Людські́ ресу́рси, також часто HR (від англ. Human Resources) - сукупність робітників з кваліфікацією до розробки або підтримки продукту або сервісу.

- провести SWOT - аналіз зовнішнього середовища;

- визначити потреби кадрового забезпечення центру.

При розробці зазначеного документу необхідно підготувати стан існуючої моделі організації, опис бажаної моделі та визначення необхідних кроків для її досягнення.

3.2. Засновниками ЦТТ може виступати будь-яка організація та фізичні особи, однак, як правило, засновниками центрів є:

- наукові установи (ВНЗ, НДІ) - в цьому випадку основною метою центрів є трансфер результатів науково-технічної діяльності відповідних установ або групи установ;

- органи виконавчої влади – метою центрів є сприяння державній інноваційній політиці та розвитку трансферу технологій у певному регіоні або у певній галузі економіки;

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).

Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

- приватні компанії.

3.3. Центр трансферу технологій може провадити свою діяльність у всіх сферах науки і техніки або зробити наголос на регіональному (сфокусувавшись на науково-технічному та промисловому потенціалі регіону) або тематичному (сфокусувавшись на діяльності у певній технологічній тематиці) аспекті.

3.4. Організаційно-правовими формами ЦТТ, як правило, є структурний підрозділ організації (не є самостійним господарюючим суб'єктом) та окрема юридична особа. Примірні статути таких центрів додаються. Кожен розділ зазначених статутів може бути змінений або доповнений або включено новий розділ з урахуванням специфіки діяльності центрів трансферу технологій та вимог чинного законодавства.

Новий Розділ Новий Розділ (до 1992 року - Новий Роздол) - місто обласного значення у Львівській області. Розташоване неподалік від річки Дністер.

3.5. Основними напрямками діяльності центру трансферу технологій є, зокрема, наступні напрями діяльності:

- аналіз та оцінка можливостей використання результатів НДДКР;

- підтримка у отриманні патентів;

- вироблення стратегії комерціалізації (бізнес-планування);

- навчання персоналу дослідних організацій;

- розміщення технологічних пропозиції і запитів у мережах трансферу технологій;

- сприяння в укладанні договорів трансферу технологій та інших результатів НДДКР;

- технологічний аудит;

- юридичні послуги;

Юриди́чні по́слуги - це послуги із захисту прав та інтересів громадян, юридичних осіб, в тому числі держави, у державних органах і в суд, перед будь-якими фізичними і юридичнимо особами. Поняття «юридичні послуги» і «юридична допомога» і «правова допомога» є тотожними.

- консультування, навчання, управління проектом;

- інформаційні послуги;

Інформаці́йні по́слуги (англ. Information services) - послуги, орієнтовані на задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом надання певної інформації. Дії суб'єктів (власників) щодо забезпечення користувачів програмними продуктами.

- розробка маркетингової стратегій та просування результатів науково-технічних досліджень на ринок;

- менеджмент проекту та організаційна підтримка;

- створення та підтримка новостворених компаній.

3.6. Структурними підрозділами ЦТТ можуть бути відділи трансферу технологій, юридичний, фінансовий, інформаційний та інші, до складу яких входять: адміністративно-управлінський персонал; менеджери за напрямками; технологічні брокери, керівники проектів, наукові співробітники і інженерно-технічні працівники; патентні повірені;

Технологічний брокер - фізична або юридична особа, яка здійснює на постійній та(або) професійній основі посередницьку діяльність у сфері трансферу технологій, що пройшла відповідну державну акредитацію і отримала свідоцтво про акредитацію відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.

Пат́ентний пов́ірений - зареєстрований відповідно до закону представник у справах інтелектуальної власності, надає фізичним та юридичним особам допомогу і послуги, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, представляє інтереси у Державній службі інтелектуальної власності, а також судових органах, кредитних установах, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами, реалізує права іноземних осіб чи осіб без громадянства, які мають постійне місцезнаходження поза межами України у відносинах з Установою.

економісти; юрист; маркетолог; методист-аналітик; програміст; допоміжний персонал, які забезпечують безпосередньо діяльність ЦТТ або взаємодію з іншими підрозділами та організаціями.

3.7. ЦТТ укомплектовується кваліфікованими спеціалістами, які мають вищу освіту, досвід роботи, а також мають спеціальну освіту або пройшли підвищення кваліфікації у сфері інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності. Крім того, до роботи можуть бути залучені сторонні фахівці.
 1. МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ЦТТ

Для оцінювання діяльності центру трансферу технологій можуть бути використані, зокрема, такі індикатор:

- кількість укладених договорів про трансфер технологій та зростання їх кількості у відсотках до попереднього періоду;

- доходи від провадження діяльності у відсотках до попереднього періоду;

- загальна кількість клієнтів та кількість нових клієнтів, які звернулись до ЦТТ;

- кількість оформлених патентів;

- кількість створених нових інноваційних підприємств;

- зростання кількості залучених інвестицій у відсотках до попереднього періоду.


Скачати 49.18 Kb.

 • 2. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
 • МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ЦТТ