Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації щодо викладання предмета «Образотворче мистецтво»

Скачати 56.28 Kb.

Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Образотворче мистецтво»
Скачати 56.28 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір56.28 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо викладання  предмета «Образотворче  мистецтво» у 2015/2016 навчальному році
У процесі виховання почуттів і творчого розвитку особистості урок образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі відіграє незамінну роль.

Освіта (англ. An Education) - британо-американський фільм данської режисерки Лоне Шерфіґ (Lone Scherfig), випущений у 2009 році. Сценарій британського письменника Ніка Горнбі (Nick Hornby) заснований на автобіографії британського журналіста Лінна Барбера (Lynn Barber).

Він здатний увести учня у світ творчості, прилучити його до скарбів художньої культури, надати можливість відчути радість від власної творчості.

Загальною метою образотворчої освіти є розвиток у дітей високих естетичних ідеалів на основі особистісно-ціннісного ставлення до реального світу та творів мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і створення художніх образів, формування потреб і здібностей до творчої самореалізації у процесі художнього осмислення світу.

Худо́жній о́браз - особлива форма естетичного освоєння світу, за якої зберігається його предметно-чуттєвий характер, його цілісність, життєвість, конкретність.

Мистецтво Мисте́цтво - одна з форм суспільної свідомості; вид людської діяльності, що відбиває дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів. У широкому сенсі мистецтвом називають досконале вміння в якійсь справі, галузі; майстерність.

Головним завданням курсу «Образотворче мистецтво» є формування у молодших школярів культури почуттів, основ національної та громадянської свідомості.

Вивчення мистецьких дисциплін у початкових класах здійснюватиметься за навчальними програмами, затвердженими МОНУ (наказ від 12.09.2011 № 1050): «Образотворче мистецтво» авт. Шмагало Р.Т. Марчук Ж.С., Вачкова І.Б., Чорний О. В., Гнатюк М. В. ;

«Мистецтво» авт. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Очеретяна Н.В., Дмитренко О. М.

Робочі навчальні плани на 2015/2016 навчальний рік для початкової школи (1-4 класи) складаються – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

Початкова школа Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.

2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460;

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.

 

для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом МОН України від 16.04.2014 № 460 (додатки 6-7).

Під час оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи передбачено користуватися наказами Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008 р. №755 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи», від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» та «Інструктивно-методичними матеріалами щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 28.01.2014 № 1/9-74. 

Для постійної взаємодії між учителем та учнем у системі уроків доцільно своєчасно використовувати різні види перевірок відповідно до методичних рекомендацій щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. 

Звертаємо увагу на те, що оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів художньо-естетичного циклу (музичне мистецтво, образотворче мистецтво) здійснюється усно і бали не виставляються.

З метою підвищення якості викладання навчальних предметів художньо-естетичного циклу у початковій школі під час комплектації педагогічних працівників рекомендується передбачити годинне навантаження з образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» насамперед учителів, які мають спеціальну освіту за дипломом (учитель музики, учитель образотворчого мистецтва).

У середній ланці робочі навчальні плани на 2015/2016 навчальний рік складаються:

для 5-7-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465;

Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

для 8-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;

У 2015/2016 навчальному році учні 5-7 класів опановуватимуть зміст загальної мистецької освіти за новою програмою «Мистецтво» (авт. Л. Масол, О. Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова, Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новікова, Н. Овіннікова), яка включає три блоки: «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво» та інтегрований курс «Мистецтво». 

Особливістю навчальної програми є варіативність  художнього наповнення  змісту: кожен учитель може обирати різноманітні твори мистецтва для реалізації завдань програми, розкриття теми уроку та набуття учнями ключових і предметних компетентностей, визначених програмою. 

Організація навчально-виховного процесу з предметів художньо-естетичного циклу у 5-6 класах здійснюватиметься згідно з рекомендаціями МОН щодо організації навчально-виховного процесу (листи МОН від 23.05.2013 № 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі», від 01.07.2014 №1/9 – 343 «Педагогічні особливості навчання учнів у шостих класах»), розміщеними на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua). 

Вивчаючи образотворче мистецтво, учні 7 класу опановуватимуть особливості мистецтва архітектури, зокрема, на прикладі пам'яток рідного краю, України; види декоративно-прикладного мистецтва – розпис, вишивка, писанкарство, витинанка, народна іграшка (тема 1 «Мистецтво в нашому житті»), а також різні види дизайну - графічний, промисловий, ландшафтний, арт-дизайн (тема 2 «Дизайн»).

Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

Декоративно-ужиткове мистецтво - один із видів художньої діяльності, твори якого поєднують естетичні та практичні якості. Декоративне означає «прикрашати». Ужиткове ж означає, що речі мають практичний вжиток, а не лише є предметом естетичної насолоди.

 

Основними видами діяльності на уроках залишаються сприймання й аналіз творів мистецтва та художньо-творча діяльність, що передбачає застосування різних художніх технік і матеріалів. На уроках доцільно використовувати інноваційні технології, комп’ютерні програми, Інтернет -ресурси.

Вивчаючи  інтегрований курс «Мистецтво», учні мають ознайомитися з різними видами аранжування народної та академічної музики, особливостями відображення етнічних мотивів у класичній і сучасній музиці;

Інноваці́йні техно́логії - радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром. Зазвичай мають знижену капіталомісткість, характеризуються більшою екологічністю й меншими енергопотребами.

Академі́чна му́зика - широкий термін, який вживається для визначення типу музики, що належить до писемної композиторської традиції та наслідує сформовані в XVII-XIX століттях музичні форми і жанри, інструментарій та традиції виконавства.

особливостями мистецтва архітектури, зокрема, на прикладі архітектурних пам'яток рідного краю, України; видів декоративно-прикладного мистецтва (тема 1 «Мистецтво у нашому житті»); особливостями сучасних музичних явищ - джаз, рок, поп, шансон, авторська пісня та різних видів дизайну (тема 2 «Новітні мистецькі явища, дизайн»).

Авторська пісня - пісенний жанр, що виник у середині XX століття в СРСР.

 

Провідними видами діяльності на інтегрованих уроках у 7 класі залишаються сприймання й аналіз-інтерпретація творів мистецтва та художньо-творча діяльність (хорова, художньо-практична). Важливого значення варто приділяти застосуванню на уроках інтегративних художньо-педагогічних технологій, методів і прийомів стимулювання асоціативно-образного мислення (міжвидових мистецьких паралелей, аналогій, порівнянь), що зумовлено спільним тематизмом, який об’єднує навчальний матеріал різних видів мистецтва, насамперед музичного і образотворчого. Також на уроках доцільно застосовувати інтерактивні, проблемно-евристичні, комп’ютерні технології; стимулювати пошук учнями в мистецтві особистісно значущих смислів, співзвучних власному досвіду.

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручниках та навчально-методичних посібниках, розміщених на офіційних веб-сайтах МОНмолодьспорту (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua). 

Звертаємо увагу на те, що письмові тематичні перевірки (контрольні, самостійні роботи) з музичного мистецтва, образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» не проводяться.

Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.

 

Тематична атестація проводиться один раз або двічі на семестр та виставляється в журналі в окрему колонку без дати. 

Основними і обов’язковими видами діяльності на уроках, як уже зазначалося, має бути сприймання і аналіз-інтерпретація творів мистецтва та мистецька діяльність учнів (художньо-практична, творча). Тому оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за основними видами діяльності на уроках відповідно до орієнтовних Вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти (наказ МОН від 21.08.2013 № 1222).

Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

 

Наголошуємо на тому, що навчальна діяльність учнів з предметів художньо-естетичного циклу у 1-8 класах може проводитись у різних формах, окрім письмових (запис учнями будь-якої інформації зі слів учителя чи з дошки, контрольних, самостійних робіт, написання рефератів), які спричиняють додаткове недоцільне навантаження учнів. Примусове ведення учнями зошитів, виконання письмових домашніх завдань є недоцільним і несприятливим для організації творчої мистецької діяльності. З предмета «Образотворче мистецтво» домашніми завданнями можуть бути спостереження та замальовки ескізного характеру з натури, з пам’яті предметів, краєвидів. Скачати 56.28 Kb.