Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації Умань 2008 методичні рекомендації топографічна підготовка

Скачати 353.1 Kb.

Методичні рекомендації Умань 2008 методичні рекомендації топографічна підготовка
Скачати 353.1 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації06.06.2017
Розмір353.1 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2

Відділ освіти Уманської міської ради

Станція юних туристів м. Умані
Методичні рекомендації


Умань 2008

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ТОПОГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА

Навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики

Матеріал розрахований на керівників туристсько-краєзнавчих гуртків, клубів, об’єднань, вчителів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів освіти


Рекомендовано педагогічною радою станції юних туристів м.
Позашкільний навчальний заклад - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.
Умані.Автор: Марченко Наталія Володимирівна

Посада: методист станції юних туристів м. Умані Адреса:: Петровського, 16 м. Умань

Черкаська обл., 20300Телефон: 5-20-95


Анотація

Мета видання цих рекомендацій – полегшити проведення занять починаючому керівнику гуртка. Для тем не відводиться кількість годин, не дається структура заняття, а подаються зміст та опорні поняття, які може використати керівник гуртка.

За основу написання взято програму гуртка з пішохідного туризму, рекомендовану Міністерством освіти і науки (Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді. міністерство освіти України, Інститут змісту і методів навчання.

Пішохідний туризм (англ. Hiking, спортивний туризм, легка хода) - один з найпоширеніших видів спортивного туризму, основною метою якого є подолання групою туристів маршруту по місцевості з місця відправлення до місця прибуття за вказаний проміжок часу.
Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Київ, 1996 рік).

ВСТУП
Топографічна підготовка й різні елементи орієнтування на місцевості так само важливі, як важливі інші елементи туристської підготовки – тактика походу, дотримання правил безпеки в подорожах, влаштування біваку тощо. Кожен турист повинен знати топографію, вміти читати карту, впевнено орієнтуватися на місцевості.

Поданий матеріал про те, які бувають карти, як їх підготувати до походу і як з ними працювати на місцевості, як безпомилково та швидко знайти найкоротший шлях до цілі. У брошурі висвітлено низку важливої і першочергової інформації, якою повинен бездоганно володіти керівник туристської групи, що проводить мандрівку.В цій брошурі зроблена спроба звести до єдиного і систематизувати матеріал по туристській топографії та орієнтуванню в поході, розміщений в великій кількості спеціальної літератури та періодичних виданнях, адресованих мандрівникам.
Періодичне видання - серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву.І. ТОПОГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА

1. Поняття про топографію і геодезію, їх значення.

Геодезія – наука, що вивчає форму і розміри Землі, методи визначення знаходження на земній поверхні точок, необхідних для обґрунтування топографічних зйомок – комплексу робіт для виготовлення топографічної карти.

Топографія наукова дисципліна, предметом якої є детальне вивчення земної поверхні в геометричному співвідношенні і розробка способів зображення цієї поверхні на площині.
Топографічна зйомка - сукупність робіт зі створення топографічних карт або планів місцевості за допомогою вимірювань відстаней, висот, кутів тощо за допомогою різних інструментів (наземна зйомка), а також отримання зображень земної поверхні з літальних апаратів (аерофотозйомка, космічна зйомка).
Карти топографічні (рос. карты топографические, англ. topographic maps, англ. surface contour maps; нім. topographische Karten f pl) - докладні, єдині за змістом, оформленням і математичною основою географічні карти, на яких зображені природні і соціально-економічні об'єкти місцевості з властивими їм якісними і кількісними характеристиками і особливостями розміщення.
Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.


Геодезична сітка – система геодезичних пунктів на земній поверхні, взаємне розташування яких визначено в єдиній системі координат.
Геодези́чний пункт (рос. геодезический пункт, англ. geodetic station, survey station, ground control point; нім. geodätische punkt) - точка земної поверхні, положення якої визначено щодо певної вихідної точки геодезичними вимірюваннями, положення яких визначено у загальній для них системі геодезичних координат і висот, прийнятої для України.
Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.


Геодезичні пункти – надійно закріплені і позначені на місцевості спеціальними спорудами точки земної поверхні, координати і висоти яких визначені з геодезичних вимірів, віднесених до поверхні земного еліпсоїда. Споруди на геодезичних пунктах – дерев’яні чи металеві вишки.

2. План і карта, їх подібність і відмінність. Види картографічних матеріалів.

Карта – зображення сферичної поверхні землі, або окремих її ділянок на площині в певному співвідношенні лінійних розмірів земної поверхні і відповідних лінійних зображень на площині за допомогою умовних знаків способом картографічної проекції.
Сфе́ра (від грец. σφαῖρα - куля) - замкнута поверхня, геометричне місце точок рівновіддалених від даної точки, що є центром сфери. Сфера є окремим випадком еліпсоїда, у якого всі три півосі однакові.
Земни́й еліпсо́їд - еліпсоїд обертання, який найкращим чином представляє фігуру геоїда.
Картографічні проекції (рос. картографические проекции, англ. cartographic projections, нім. kartographische Projektionen f pl) - математичні способи зображення земного сфероїда на площині, при яких кожній точці M зображуваної поверхні відповідає точка M ′ , яка називається її зображенням на площині.


Географічна карта – зменшене узагальнене зображення земної поверхні на площині, побудоване на певній картографічній проекції.

Топографічна карта – великомасштабна карта, яка передає з великою точністю і подробицями основні природні і соціально-економічні об’єкти (рельєф, води, рослинність, населені пункти, мережу доріг тощо).

Спортивна карта - крупномасштабна спеціальна карта, призначені для спортивного орієнтування і виконані в специфічних умовних знаках.
Спортивне орієнтування - вид спорту, суть якого полягає в орієнтуванні на місцевості за допомогою карти та компаса та найшвидшого знаходження заданих контрольних пунктів.
Спеціальний зміст цих карт складає показ прохідності місцевості і особливий спосіб зображення об’єктів. Масштаб таких карт зазвичай 1:10 000 і 1:25 000.

План – зменшене зображення місцевості на площині, побудоване без урахування того, що земля має форму еліпсоїда.

Топографічний план – зображення невеликої ділянки місцевості на папері. Плани складаються, зазвичай, в крупних масштабах, місцевість на яких характеризується більш детально, ніж на картах.

Схема – план місцевості, замальований методом газомірної зйомки з нанесенням на них місцевими предметами, орієнтирами, перевалами, можливими шляхами проходу і іншими даними, що дозволяють однозначно пройти складну ділянку шляху (перевал, поріг тощо). Зазвичай схема складається групою туристів-першопроходців.

Види картографічних матеріалів.

Географічні карти поділяються по змісту і масштабу.По змісту поділяються на:

 • Загальногеографічні – на них зображаються населенні пункти, шляхи сполучення, гідрографічна сітка, рельєф, рослинність, кордони тощо;
  Гідрографі́чна мере́жа (англ. hydrographic network; drainage net, нім. Gewässernetz n, hydrographisches Netz n) - сукупність рік та інших постійних і тимчасових водотоків, а також озер, водосховищ, боліт та інших водойм на якій-небудь території.
  Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).


 • Тематичні – містять детальне зображення окремих явищ, що складають тему карти (рослинні зони, корисні копалини тощо);

По масштабу поділяються:

 • Оглядово-топографічні (масштаб 1:200 000 – 1:500 000). Вони більш детальні і точні, зручні для вивчення районів і для розрахунків, які не потребують високої точності, хороші для підготовки і проведення ступеневих походів і ПВД.

 • Топографічні карти. Завдяки великим масштабам ці карти вирізняються широтою змісту і високою геометричною точністю. По топографічним картам масштабу 1:100 000 зручно проводити складні походи.

3. Поняття про масштаб карти. Числовий і лінійний масштаб. Вимірювання і відкладання відстаней на карті.

Масштаб – відношення довжини лінії на карті до її довжини насправді.

При вимірюванні відстаней по карті користуються числовим і лінійним масштабами.Числовий масштаб – масштаб карти, виражений дробом, чисельник якого – одиниця, а знаменник – число, яке вказує, у скільки разів зменшені на карті лінії місцевості (відношення 1 см на карті до певної кількості сантиметрів на місцевості). Чим менший знаменник масштабу, тим крупніший масштаб карти. Нижче чисельного масштабу на картах вказується величина масштабу – відстань на місцевості (в метрах чи кілометрах), що відповідає одному сантиметру карти. Величина масштабу в метрах дорівнює знаменнику чисельного масштабу без двох останніх нулів. (1:50 000 – і 1 см – 500 м).

При визначені відстані за допомогою чисельного масштабу, лінія на карті вимірюється лінійкою чи іншим підручним засобом і отриманий результат в сантиметрах множиться на величину масштабу.

Масштаби топографічних карт

Числовий

масштаб


Назва карти

1 см на карті відповідає на місцевості відстані в км

1 : 10 000

Десятитисячна

0,1

1 : 25 000

Двадцятип’ятитисячна

0,25

1 : 50 000

П’ятидесятитисячна

0,5

1 : 100 000

Стотисячна (кілометровка)

1,0

1 : 200 000

Двохсоттисячна (двокілометровка)

2,0

1 : 500 000

П’ятисоттисячна (п’ятикілометровка)

5,0

1 : 1 000 000

Мільйонна (десятикілометрівка)

10,0

Лінійний масштаб – графічне зображення числового масштабу (шкала, на якій над сантиметровими поділками написано відстані на місцевості).
По лінійному масштабу можна вимірювати чи відкладати на карті відстані за допомогою циркуля чи лінійки.

Відповідно відстані на карті вимірюються або в сантиметрах із наступним множенням на знаменник масштабу, або відразу в кілометрах. Однак лінійкою можна вимірювати тільки відстані по прямій. Для визначення кілометражу запланованого маршруту, враховуючи звивини стежок і доріг, служить кривомір або курвіметр (від лат kurvus – кривий).

Прилад являє собою корпус зі шкалами і центральною стрілкою, через систему шестернів з’єднаної з колесиком, яке котять по вимірюваній лінії. При русі колесика стрілка повертається і вказує на шкалах, відградуйованих відповідно в різних масштабах карт, довжину вимірюваної відстані чи довжину лінії в сантиметрах.

Послідовність вимірювання відстаней на карті за допомогою курвіметра.

Обертанням колесика стрілку курвіметра встановлюють на нульову позначку, а потім прокочують колесико по вимірюваній лінії зліва направо чи зверху вниз.

Зліва направо (англ. Left to Right) - науково-фантастичне оповідання Айзека Азімова, опубліковане у січні 1987 році. Оповідання ввійшло в збірку «Золото» 1995.
Отриманий відлік в см множать на величину масштабу даної карти.

Довжина (протяжність) маршруту, виміряна по карті, завжди трохи менше її дійсної довжини, адже на карті не можливо зобразити всі звивини і повороти доріг. В даній таблиці наведені коефіцієнти збільшення протяжності маршруту, який вимірюється на карті.

Характер місцевості і доріг

Коефіцієнт для карт

масштабу


1:50 000

1:100 000

1:200 000

1:500 000

Місцевість рівнинна, дороги прямолінійні

1,0

1,0

1,05

1,05

Місцевість горбиста, дороги звивисті

1,05

1,1

1,15

1,2

Місцевість гірська, дороги сильно звивисті

1,15

1,2

1,25

1,3

  1   2


Скачати 353.1 Kb.

 • Автор
 • Телефон
 • І. ТОПОГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА 1. Поняття про топографію і геодезію, їх значення. Геодезія
 • Геодезична сітка
 • Карта
 • Географічна карта
 • Спортивна карта
 • 3. Поняття про масштаб карти. Числовий і лінійний масштаб. Вимірювання і відкладання відстаней на карті. Масштаб
 • Л інійний масштаб