Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні рекомендації єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань

Скачати 345.01 Kb.

Методичні рекомендації єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань
Скачати 345.01 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.05.2017
Розмір345.01 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

Затверджено наказом

Головного територіального

управління юстиції

у Запорізькій області

№ 444/07 від 22.12.2015МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЄдинИЙ державнИЙ реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
АЛГОРИТМ ДІЙ НОТАРІУСІВ


м.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Запорі́зька о́бласть - адміністративна одиниця на півдні України. Утворена 10 січня 1939 року. Розташована на південному сході України, займає головним чином лівобережну частину басейну нижньої течії Дніпра.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - публічний реєстр юридичних осіб в Україні.
Запоріжжя


2015 рік

1. Вступ

У наш час досить актуальним є питання створення суб’єктів господарювання та спрощення системи реєстрації таких суб’єктів. Нормативно-правове регулювання відносин у сфері державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи – підприємця, перелік документів які подаються державним реєстраторам для створення юридичної особи та фізичної особи – підприємця, місце проведення такої реєстрації – ось неповний перелік тих питань, з яких звертаються громадяни до суб’єктів реєстрації.

Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Станом на 22.12.2015 законодавчою базою для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців є:

Закони України

Закон України від 26.11.201515.05.2003 № 835-19 " Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

http://zakon0.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.
rada.gov.ua/laws/show/835-viii

Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1669-18/paran13#n13Постанови

  • Постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 № 1212 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1212-2012-п

Накази

  • Наказ Міністерства юстиції України від 19.08.2011 № 2010/5 "Про затвердження Порядку подання та обігу електронних документів державному реєстратору", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.08.
   Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
   Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
   Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
   2011 за № 997/19735

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0997-11

  • Наказ Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3175/5 "Про затвердження Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.10.2011 за № 1202/19940

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1202-11

  • Наказ Міністерства юстиції України від 02.11.2015  № 2140/5 "Про затвердження форм реєстраційних карток", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 р. 
   за № 1357/27802

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1357-15

  • Наказ Міністерства юстиції України від 20.01.2012 № 113/5 "Про затвердження опису гербової печатки державного реєстратора та описів і зразків штампів для проставляння державним реєстратором відміток на установчих документах при проведенні реєстраційних дій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.01.
   Ге́рбова печа́тка - це невеличкий гумовий чи металевий предмет, що має в центрі кліше друку дзеркальне відображення Державного герба країни, що засвідчує підпис посадових осіб, яким делеговано право підпису документів по напрямах їх діяльності.
   2012 за № 89/20402

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0089-12

  • Наказ Міністерства юстиції України від 10.02.2012 № 238/5 "Про затвердження Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.2012 за № 203/20516

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0203-12

  • Наказ Міністерства юстиції України від 27.02.2012 № 325/5 "Про організацію навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.02.2012 за № 336/20649

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0336-12

  • Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 "Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за № 367/20680

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0367-12

  • Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2012 № 448/5 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.03.
   Корпорати́вні права́ - це права, які випливають із (1) права власності на акцію акціонерного товариства або (2) права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або іншої юридичної особи, статутний капітал якої поділений на частки, або (3) права на вклад до статутного капіталу юридичної особи у разі, якщо капітал такої особи не поділений на частки (наприклад, приватних, дочірніх, та інших унітарних підприємств).
   Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
   2012 за № 449/20762

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0449-12

  • Наказ Міністерства юстиції України та МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ від 28.09.2015  № 1834/5/1212 "Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Державної служби статистики України" зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2015 р.
   Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
   Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
   Державна служба статистики України (Держстат України, колишній Держа́вний коміте́т стати́стики Украї́ни, Держкомстат України) - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України.
     за № 1192/27637

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1192-15

  • Наказ Міністерства юстиції України від 31.03.2015  № 466/5 «Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0349-15

  • Наказ Міністерства юстиції України від 26.08.2015  № 1594/5 Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1032-15

  • Наказ Міністерства юстиції України від 17.04.2013 № 730/5 "Про затвердження форм заяв та повідомлень, надання (надсилання) яких встановлено Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.04.2013 за № 671/23203

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0671-13

  • Наказ Міністерства юстиції України від 01.07.2013 № 1302/ 5 "Про затвердження Порядку передачі даних про юридичних осіб, зареєстрованих (легалізованих) відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.07.
   Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
   2013 за № 1105/23637

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1105-13

  • Наказ Міністерства юстиції України від 31.07.2013 № 1556/5 "Про затвердження Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.08.
   Суд загальної юрисдикції (фр. le Tribunal) - у 1989-2009 роках відомий як Суд першої інстанції Європейських Спільнот. Створений на допомогу Судові ЄС, як другий рівень судової влади у Спільноті: рішення Суду першої інстанції (СПІ) можуть бути оскаржені в Суді ЄС з позиції законності.
   2013 за № 1324/23856

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1324-13

  • МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ від 09.10.2015  №1918/5/869 "Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Державної фіскальної служби України, обмін документами в електронній формі", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2015 р.
   Державна фіска́льна служба (ДФС) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.
     за № 1228/27673

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1228-15

  • Наказ Міністерства юстиції України від 07.02.2014 № 290/5 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 20 січня 2014 року № 115/5", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.02.2014 за № 258/25035

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0258-14

  • Hаказ Міністерства юстиції України від 17.06.2014 № 953/5 «Про невідкладні заходи щодо захисту прав громадян на території проведення антитерористичної операції», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.06.2014 за № 640/25417

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0640-14

  • Hаказ Міністерства юстиції України від 07.07.2014 № 1065/5 «Про відновлення доступу до деяких реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2014 за № 735/25512

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0735-14

  • Наказ Міністерства юстиції України від 22.07.2014 № 1183/5 «Про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за заявницьким принципом», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.
   Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
   2014 за № 854/25631

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0854-14

  • Hаказ Міністерства юстиції України від 25.07.2014 № 1218/5 «Про запровадження пілотного проекту щодо подання документів для проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/ місцем проживання яких є Вінницька та Київська області, незалежно від їх місцезнаходження/місця проживання у межах цих областей», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2014 за № 875/25652

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0875-14

  • Наказ Міністерства юстиції України від 29.10.2014 № 1801/5 «Про припинення доступу до деяких реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України» зареєстрований в Міністерстві юстиції 30.10.2014 № 1361/26138

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1361-14

  • Hаказ Міністерства юстиції України) наказ Міністерства юстиції України від 05.11.2014 № 1849/5 «Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.11.2014 за № 1408/26185

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1408-14

 • Hаказ Міністерства юстиції України від 27.02.2015 № 282/5 «Про запровадження пілотних проектів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2015 за № 229/26674

 • Наказ Міністерства юстиції України від 01 липня 2015 року № 1098/5 «Про затвердження форм та змісту повідомлень про внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України

 • Наказ Міністерства юстиції України від 13.08.2015 № 1493/5 «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та інформаційною системою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обміну документами в електронній формі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.08.2015 за № 1008/27453

 • Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України від 28.09.2015 № 1830/5/967 «Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та інформаційними системами Пенсійного фонду України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.10.
  Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.
  Пенсійний фонд - термін, який об'єднує Державні пенсійні фонди та Недержавні пенсійні фонди які створюються відповідно до діючого законодавства, акумулюють страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених чинним законодавством - членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, передбачені чинним законодавством.
  Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
  Міністерство соціальної політики України - утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства праці та соціальної політики України.
  2015 за № 1194/27639

Нові перспективи у реєстрації бізнесу передбачені у Законі України від 26.11.201515.05.2003 № 835-19 " Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"(надалі – Закон) .

2. Визначення термінів
Відповідно до статті 3 Закону, дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців.
Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
Організаці́йно-правова́ фо́рма господарюва́ння - тип суб’єкта права, що визначає форму здійснювання його господарської діяльності. Організаційно-правові форми та їх особливості визначаються законодавством певної країни.

Відповідно до статті 1 Законудержавний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор) - особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації, нотаріус;
Трудові́ відно́сини - врегульовані нормами трудового права суспільні відносини, що виникають як результат впливу норм трудового права на поведінку суб'єктів трудової діяльності в результаті укладення трудового договору, внаслідок якого між ними виникають правові зв'язки, а також відносини з приводу встановлення умов праці на підприємстві, навчання й перекваліфікації за місцем роботи та відносини, пов'язані з наглядом і контролем за додержанням трудового законодавства, вирішенням трудових спорів та працевлаштуванням громадян.


держатель Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - держатель Єдиного державного реєстру) - Міністерство юстиції України, яке вживає організаційних заходів, пов’язаних із забезпеченням функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи

Систему органів державної реєстрації відповідно до статті 5 Закону становлять:

• Міністерство юстиції України;

Державний реєстр, Єдиний державний реєстр - автоматизована система обліку інформації про осіб, майно, документи, яка створюється та ведеться державою з метою реалізації своїх функцій.

• інші суб’єкти державної реєстрації.

Так, до суб’єктів державної реєстрації віднесені також нотаріуси, акредитовані суб’єкти, критерії та вимоги до яких, а також порядок проходження акредитації та моніторингу яких визначає Кабінет Міністрів України (далі – акредитовані суб’єкти) – у разі державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор) - особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації, нотаріус.

Відповідно до частини 1 статті 6 Закону державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації (крім нотаріусів), та нотаріус.ВАЖЛИВО: запроваджується принцип екстериторіальності державної реєстрації.

Згідно частини 2 статті 6 Закону державний реєстратор: 1. приймає документи;

 2. перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

 3. перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;

 4. проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

 5. веде Єдиний державний реєстр (далі – ЄДР);

 6. веде реєстраційні справи;

 7. здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Нотаріус як державний реєстратор виконує повноваження, передбачені абзацами другим, четвертим, сьомим – дев’ятим, дванадцятим і шістнадцятим частини першої статті 6 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".


Під час проведення державної реєстрації і надання відомостей з ЄДР нотаріус використовує печатку нотаріуса, визначену Законом України "Про нотаріат", та доступ до Єдиного державного реєстру на підставі договору, укладеного між державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом та технічним адміністратором ЄДР.
Нотаріус, або нотар (лат. notarius - писар, секретар) - особа, спеціально уповноважена на вчинення нотаріальних дій, серед яких засвідчення згідності копій документів і виписок з них, засвідчення справжності підпису на документах, засвідчення згідності перекладу документів з однієї мови на іншу, а також деякі інші дії, норми яких відрізняються один від одної в різних країнах.

Нотаріус, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення забезпечує надсилання документів, поданих для проведення цієї дії, відповідному державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи – підприємця.


3. Технічні вимоги до робочого місця користувача Комп’ютерної програми «Єдиний державної реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»


 • Процесор: Intel-сумісний процесор з тактовою частотою не менше ніж 1,5 Ггц;
  Та́ктова частота́ - основна одиниця виміру частоти тактів у синхронних колах, що визначає кількість елементарних операцій (тактів), що виконуються системою за 1 секунду.(За підручником І.Л. Володіна, В.В. Володін 9 клас)
  Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.


 • Жорсткий диск: не менш ніж 10 Гб;

 • Оперативна пам’ять: не менш ніж 2 Гб;

 • Розподільча здатність монітора та відео-карти: не менш ніж 1024*768 dpi;

 • Операційна система: Microsoft Windows XP x32 або Microsoft Windows 7 (x32, x64);

 • Підключення: наявність підключення до мережі Інтернет;
  Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.
  Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


 • Оргтехніка: наявність лазерного принтеру (у разі друку документів з комп’ютерної програми) та наявність сканеру (у разі сканування документів для реєстру)


4. Алгоритм дій нотаріуса
На теперішній час, Комп’ютерна програма «Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі – АРМ «ЄДР») (версія інструкції: 1.93) призначена для забезпечення проведення електронної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідно до процедур, які встановлені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та надання довідкової інформації з ЄДР.
Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;


Головне меню програми складається з наступних пунктів:

 1. «Підключення»;

 2. «Дії»;

 3. «Бланки»;

 4. «Пошук»;

 5. «Адміністрування»;

 6. «Звітність»;

 7. «Допомога».


1. Пункт меню Підключення :

 • Вихід – здійснюється вихід з Системи, тобто вихід з програми АРМ «ЄДР».

 • Підключитись – дозволяє здійснити підключення та перепідключення до Системи, тобто здійснити звичайне підключення до Системи та підключення до Системи під іншим ім’ям або паролем користувача та підключитись до іншого сервера. Для виконання будь-якої з цих дій необхідно нажати на підпункт Підключитись – на екрані відобразиться вікно «Підключення до системи»

 • Відключитись – дозволяє здійснити відключення від Системи. Після натискання на цей підпункт всі функції програми будуть заблоковані та на екрані відобразиться вікно «Підключення до системи…». Для повторного підключення необхідно внести потрібні дані до вікна «Підключення до системи…» та нажати кнопку [OK]. Для швидкого відключення від Системи використовується комбінація клавіш «Ctrl D».

 • Змінити пароль – дозволяє змінити пароль, під яким користувач здійснює підключення до Системи. Для зміни паролю необхідно нажати на цей підпункт меню – на екрані відобразиться вікно зміни паролю користувача.


2. Пункт меню Дії містить наступні підпункти:

 • Реєстраційні дії – здійснення державної реєстрації та здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців

 • Дії з реєстраційною справою – перегляд реєстраційної справи суб’єкта та дії з нею, заповнення та перегляд реєстраційної картки, перегляд документів суб’єкта

 • Дії з вибраним суб’єктом – дії з зареєстрованою юридичною особою та фізичною особоюпідприємцем.3. Пункт меню Бланки містить підпункти:


 • Редагування бланків – призначений для визначення та перегляду стану бланку або бланків.

 • Звіт про використання бланків – друк звіту про використання бланків.

 • Звіт «Перелік бланків» – друк звіту про перелік бланків.

 • Звіт «Витрачених бланків» – друк звіту про витрачання бланків.

 • Звіт про витрачання бланків – друк звіту про витрачання бланків.

 • Звіт «Журнал обліку витрачання бланків» – друк журналу обліку витрачання бланків.


4. Пункт меню «Пошук» дозволяє здійснити розширений пошук реєстраційної справи

При виконанні розширеного пошуку реєстраційної справи за суб’єктом необхідно вказати: • Серед яких суб’єктів необхідно виконувати пошук. Для цього у блоці «Серед яких субєктів необхідно виконувати пошук» при необхідності встановити галки «фізична особа» та/або «юридична особа» та/або «відокремлений підрозділ».

 • Якщо встановлено галку «відокремлений підрозділ», при необхідності внести код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу в поле «Код ЄДРПОУ» (поле «Код ЄДРПОУ» буде розблоковано при встановлені галки «відокремлений підрозділ»).

 • До поля «Назва/ПІБ» при необхідності внести найменування юридичної особи/відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи.

 • До поля «ОПФ» при необхідності внести організаційно-правову форму підприємства.


5. Пункт меню «Адміністрування» призначений для виконання службових функцій. Містить наступні пункти:

 • «Коди ЄДРПОУ»;

 • «Бюлетень»;

 • «Оновити довідники»;

 • «Інформаційний фонд».


6. Пункт меню «Звітність» містить перелік звітів, які можна побудувати.

Для формування звіту необхідно нажати на підпункт меню з потрібним звітом на екрані відобразиться вікно внесення параметрів звіту


7. Пункт меню Допомога складається з наступних підпунктів:

 • «Документація» – виклик контекстної довідки користувача

 • «АРМ «ЄДР» – виклик інформації про поточну версію програми.

Проведення будь-якої реєстраційної дії розпочинається за допомогою головного меню програми або списків, що випадають у головному вікні програми.


  1   2   3


Скачати 345.01 Kb.