Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Методичні рекомендації з підготовки та написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Організація баз даних та знань» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Скачати 339.27 Kb.

Методичні рекомендації з підготовки та написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Організація баз даних та знань» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»




Скачати 339.27 Kb.
Дата конвертації01.12.2019
Розмір339.27 Kb.
ТипМетодичні рекомендації




М

елітопольський коледж



вищого навчального закладу

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Циклова комісія з комп’ютерних наук та інформаційних технологій



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з підготовки та написання

КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Організація баз даних та знань»
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Мелітополь, 2018

Розробили: викл. Захарченко Н.І., викл. Федоров В.В.

Методичні вказівки розглянуті і схвалені на засіданні циклової комісії

«_____» ________________________20__ р. Протокол №__________


ЗМІСТ


Вступ 4

1Мета і задачі курсового проектування 5

2Зміст і стисла характеристика розділів роботи 6

2.1Зміст роботи 6

2.2.Коротка характеристика розділів роботи 6

2.2.1Технічне завдання (ТЗ) 6

2.2.2Реферат і зміст 7

2.2.3Вступ 8

2.2.4Розділ 1. Аналіз предметної області 8

2.2.5Розділ 2. Проектування бази даних 8

2.2.6Розділ 3. Розробка інтерфейсу користувача 11

2.2.7Розділ 4. Результати тестування 11

2.2.8Висновок 11

3Порядок захисту курсової роботи 12

4. Оформлення курсової роботи 13

Список літератури 15

Додаток А 16

Додаток Б 17

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел 18




Вступ


Курсова робота з дисципліни «Організація баз даних» студентами спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» виконується згідно з навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Дані методичні вказівки визначають вимоги до змісту роботи і вимоги до оформлення її розділів, а також зазначені терміни її виконання. Як додатки приведено ряд довідкових матеріалів (зразки оформлення титульного листа і технічного завдання, позначення елементів блок-схем алгоритмів). Основна частина роботи виконується на ПЕОМ з використанням системи управління базами даних MySQL (пакет Denwer, утиліта phpMyAdmin або MySQL Workbench). Допускається також використовувати СУБД Microsoft SQL Server або Oracle. Крім цього в даному посібнику зазначений список додаткової літератури, якою студент може скористатися при виконанні даної курсової роботи.

Курсові роботи, які відповідають зазначеним вимогам, допускаються до захисту перед комісією, яка складається з викладачів циклової комісії з комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

 1. Мета і задачі курсового проектування


Важливим фактором підготовки фахівців у галузі комп’ютерних наук є вміння створювати прикладні інформаційні системи з використанням сучасних систем управління базами даних, знайомство з основними сучасними технологіями моделювання та організації даних. Написання курсової роботи є завершальним етапом вивчення дисципліни «Організація баз даних та знань». Метою курсового проектування є:

 • закріплення, поглиблення й узагальнення отриманих теоретичних знань, застосування цих знань до рішення комплексної задачі;

 • прищеплювання навичок роботи з довідковою і нормативно-технічною літературою;

 • закріплення навичок по розробці, налагодженню, супроводу програмного забезпечення та оформлення необхідної документації.

Задачі курсового проектування містять у собі:

 • аналіз предметної області (об’єкту інформатизації);

 • побудову інфологічної (концептуальної) моделі предметної області;

 • проектування логічної структури бази даних (БД);

 • проектування фізичної структури бази даних;

 • організацію введення та коригування даних (розробка необхідних форм);

 • опис інформаційних потреб користувачів та їх реалізацію (запити і звіти);

 • розробку користувальницького інтерфейсу;

 • реалізацію отриманої моделі бази даних у середовищі конкретної СУБД;

 • виконання тестування отриманої системи.

Для успішного виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань» студент повинен:

 • знати основні поняття, архітектуру, загальну схему функціонування, принципи організації баз даних, різновиди баз даних та їх особливості, підходи до побудови БД, особливості реляційної моделі та їх вплив на процес проектування БД, мови опису та маніпулювання даними різних класів (QBE, SQL), технології організації БД;

 • вміти аналізувати предметну область, проектувати реляційну базу даних (визначати склад кожної таблиці, типи її полів, ключові поля), визначати обмеження цілісності, отримувати результативні дані у вигляді запитів, звітів, екранних форм у середовищі певної СУБД.


 1. Зміст і стисла характеристика розділів роботи

  1. Зміст роботи


Курсова робота повинна містити базу даних (БД) та налагоджене програмне забезпечення (ПЗ), представлене на машинному носії (CD або flash-диск), а також пояснювальну записку.

Пояснювальна записка повинна мати таку рекомендовану структуру:



Титульний аркуш

Технічне завдання

Реферат

Зміст


Вступ

Розділ 1. Аналіз предметної області і постановка задачі

Розділ 2. Проектування бази даних


  1. Концептуальна модель БД

  2. Вибір засобу реалізації

  3. Фізична реалізація БД

  4. Запити і звіти

Розділ 3. Розробка інтерфейсу користувача

Розділ 4. Результати тестування

Висновок

Список літератури

Додаток А – ER-діаграма системи

Додаток Б – Структура бази даних

Додаток В – Вміст бази даних


Титульний аркуш оформляється за зразком, наведеним у додатку А.

При оформленні курсової роботи необхідно дотримувати загальні вимоги до оформлення курсових та дипломних робіт. Рекомендований обсяг тексту курсової роботи може складати від 25 до 30 сторінок машинописного тексту.

Примітка – За узгодженням з викладачем структура основної частини роботи (назви і порядок розділів) може бути змінена.

  1. Коротка характеристика розділів роботи

   1. Технічне завдання (ТЗ)


Технічне завдання відповідно до ГОСТ 19.201–78 ТЗ містить наступні складові частини:

 • вступ;

 • підстава для розробки;

 • призначення розробки;

 • вимоги до проектованої системи;

 • вимоги до програмних і апаратних засобів.

У вступі вказується найменування і коротка характеристика розроблювальної бази даних.

У розділі «Підстава для розробки» зазначається документ (документи) на підставі яких ведеться розробка інформаційної системи.

У розділі «Призначення розробки» містяться відомості про функціональне та експлуатаційне призначення інформаційної системи.

Розділ «Вимоги до системи» складається з підрозділів:



 • вимоги до функціональних характеристик (приводяться вимоги до складу виконуваних функцій, організації вхідних і вихідних даних і т.д.);

 • вимоги до надійності (задаються вимоги до забезпечення стійкого функціонування, контроль вхідної і вихідної інформації і т.д.);

 • спеціальні вимоги.

Розділ «Вимоги до програмних і апаратних засобів» містить необхідний склад програмних і апаратних засобів (із указівкою їхніх технічних характеристик), необхідних для розробки, тестування і виконання програми.

Приклад оформлення технічного завдання приведений у додатку Б.


   1. Реферат і зміст


Реферат являє собою короткий виклад роботи і виконується відповідно до вимог [3]. Зміст курсової роботи виконують відповідно до ГОСТ 2.105–95

Приклад оформлення реферату:



РЕФЕРАТ

Курсова робота з дисципліни «Організація баз даних та знань» виконана на 25 аркушах пояснювальної записки.

У пояснювальній записці приведений аналіз предметної області, аналіз взаємозв’язків між даними, створена база даних, інтерфейсна оболонка, розроблені необхідні екранні форми, необхідні запити та звіти.

З урахуванням умов технічного завдання обрані апаратні і програмні засоби розробки, тестування і реалізації, розроблене необхідне програмне забезпечення.



   1. Вступ


У вступі в стиснутому вигляді відображаються наступні основні питання:

 • обґрунтування актуальності теми даної курсової роботи;

 • коротка характеристика її сутності;

 • задум роботи;

 • її мета і задачі;

 • передбачувані методи і способи розв’язання поставлених задач.

Рекомендований обсяг вступу – 1…2 сторінки.
   1. Розділ 1. Аналіз предметної області


Базисом курсової роботи є певна предметна область зі своїми термінами, поняттями, об’єктами а також співвідношеннями між цими об’єктами. Для успішного вирішення поставленої задачі студенту необхідно виконати повний та якісний аналіз усіх аспектів функціонування досліджуваного об’єкту інформатизації.

Під час аналізу необхідно виявити:



 1. До чого відноситься предметна область, які у неї є терміни, поняття, об’єкти та їх характеристики.

 2. Вхідні та вихідні дані системи. Взаємозв’язок між сутностями системи. Які дані, у якому вигляді треба уводити у базу даних, як запобігти помилок у процесі введення та коригування даних.

 3. Які запити будуть найчастіше вживатися у даній системі. Які форми звітності будуть найбільш зручнішими.

 4. Які будуть функціональні вимоги до створюваної системи (реалізація вимог замовника з урахуванням наявних ресурсів).

Як доповнення до даного розділу можуть бути використані ілюстрації, таблиці, приклади, схеми і т.д.
   1. Розділ 2. Проектування бази даних


Концептуальна модель БД

Проектування бази даних починається з побудови концептуальної моделі, яка фіксує всі елементи даних, які підлягають завантаженню у базу даних. При цьому повинна відобразитися наступна інформація:



 1. список сутностей предметної області;

 2. список атрибутів сутностей;

 3. опис взаємозв’язків між сутностями;

 4. виконання нормалізації БД.

На підставі даної інформації будується ER-діаграма.

Приклад

Розробити базу даних для інформаційної системи оптової торгівельної фірми. Проектована система повинна виконувати такі функції:



 • зберігати інформацію про покупців;

 • друкувати накладні на відпущені товари;

 • слідити за наявністю товарів на складі

При цьому враховується, що:

 • кожен покупець є юридичною особою та має найменування, адресу а також банківські реквізити;

 • кожен товар має найменування, ціну, одиницю виміру;

 • кожна накладна має унікальний номер, дату виписки, список товарів із зазначенням ціни та кількості а також загальну суму до сплати. Накладна виписується з певного складу і на певного покупця.

 • кожен склад має своє найменування.

У результаті аналізу формуємо перелік сутностей:

 • покупець;

 • накладна;

 • товар;

 • склад.

Атрибути ‘: Найменування покупця, Адреса, Банківські реквізити – для сутності Покупець, Найменування товару, Одиниця виміру, Ціна – для сутності Товар і т.д.

Зв’язки між сутностями: сутності Покупець та Накладна пов’язані між собою відношенням типу «один до багатьох» (один покупець може отримати декілька накладних). Подібним чином встановлюємо зв’язки між іншими сутностями. На підставі виявленого будуємо ER-діаграму (рис.2.1).



Рис.2.1. ER-діаграма

Отримана діаграма виноситься у Додаток А пояснювальної записки

Вибір засобу реалізації

Після завершення концептуального проектування бази даних починати її фізичну реалізацію. Однак на практиці розпочати цей процес неможливо без розв’язання ряду технічних питань: яку обрати систему управління базами даних, яке середовище розробки буде використовуватися, як організувати проектну роботу, як документувати процес програмування і т.д. У реальних ситуаціях дані питання вирішуються керівництвом проекту, виходячи з корпоративних стандартів, системних вимог і т.д. Від студента при виконанні курсової роботи вимагається відповідь тільки на два запитання – вибір моделі даних (мережна, ієрархічна або реляційна) і відповідно до моделі – системи управління базами даних.

Обґрунтування вибору базується на підставі виконаного аналізу предметної області, виходячи з наступних факторів:


 • функціональні вимоги до системи;

 • наявність можливостей для реалізації функціональних вимог;

 • трудомісткість розробки.

Обґрунтування повинно бути оформлено у вигляді логічно пов’язаного тексту, який містить порівняльну оцінку альтернативних варіантів вибору за вказаними критеріями.
Фізична реалізація БД

На підставі розробленої концептуальної моделі будується фізична діаграма, яка буде враховувати такі особливості СУБД як допустимі типи, найменування полів і таблиць, обмеження цілісності. Приклад діаграми наведено на рис.2.2



Рис.2.2. Приклад фізичного варіанту ER-діаграми

Примітка – у багатьох таблицях, наприклад, "CUST_DETAIL" та "PROD_IN_SKLAD", які відповідають сутностям "Запис списку накладної" та "Товар на складі", з’явилися нові атрибути, яких не було у концептуальної моделі – це ключові атрибути батьківських таблиць, які мігрували у дочірні таблиці для забезпечення зв’язків між таблицями за допомогою зовнішніх ключів.

Крім діаграми наводиться у табличній формі опис структури кожної з таблиць БД відповідно до обраної системи управління базами даних. Основні графи таблиць опису: Ім’я поля, Тип, Розмір, Додаткова інформація (Ключове поле, маска введення, значення за замовчуванням і т.д.) Дана інформація також виноситься у Додаток Б пояснювальної записки.


Запити і звіти

У цьому підрозділі необхідно сформувати мету створення запитів та звітів, описати види запитів та спроектувати запити і звітні форми. У роботі повинен бути наведений нетривіальний набір запитів і звітів, які ілюструють найбільш складні варіанти відбору, групування та форматування потрібної інформації (наводяться структури запитів на мові SQL).



   1. Розділ 3. Розробка інтерфейсу користувача


Підрозділ містить проект дизайну засобів взаємодії з користувачем (головна форма, меню, екранні форми введення та ін.) При цьому також виконується опис можливої технології реалізації цих засобів.

   1. Розділ 4. Результати тестування


У даному розділі приводиться тестовий набір даних, які заносяться у таблиці бази даних, опис методики тестування створеної бази даних, а також демонструється адекватність отриманих у запитах і звітах даних згідно з потребами користувача.
   1. Висновок


Висновок містить короткі основні висновки по розробленій інформаційній системі, її можливостям, оцінку отриманих результатів і перспективи подальшого удосконалювання і розвитку даної системи.

 1. Порядок захисту курсової роботи


Для успішного захисту курсової роботи студенту необхідно виконати курсову роботу у повному обсязі та здати оформлену пояснювальну записку на перевірку у встановлені терміни. До пояснювальної записки повинен бути прикладений компакт-диск з програмним кодом тестового додатку, виконуваним файлом а також текстом пояснювальної записки у форматі MS Word. Якщо у процесі перевірки будуть знайдені помилки, робота повертається студентові для усунення виявлених помилок. Виправлена робота знов подається на повторну перевірку. Тільки у разі відсутності помилок студент отримує допуск до захисту роботи.

Після отримання допуску відбувається захист курсової роботи. Під час захисту студент повинен коротко розповісти про зміст роботи та отримані результати, продемонструвати роботу тестового додатку, а також відповісти на додаткові запитання.

Приблизна тематика додаткових запитань:


 1. Опис етапів проектування бази даних.

 2. Обґрунтування прийнятих рішень з визначення структури бази даних, кількості таблиць, зв’язків між таблицями, набору полів даних, визначення ключових полів, засобів контролю правильності введення даних.

 3. Обґрунтування вибору конкретної СУБД та засобів розробки.

 4. Пояснити роботу конкретних запитів або звітів.

 5. Обґрунтування методики тестування системи.

4. Оформлення курсової роботи


Курсова робота оформлюється на стандартному папері (друкується на одній стороні аркуша) формату А4 (210х295 мм) за наступними вимогами:

  • має бути надрукована шрифтом текстового редактора Word розміру 14; 1,5 інтервалом.

  • надрукований текст повинен мати рівномірну щільність, бути контрастним й чітким, мати поля – зліва – 30 мм, справа 1,5 мм, зверху та знизу 20 мм, абзацний відступ – п’ять знаків.

Заголовки структурних частин курсової роботи ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ, друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень їх розділяють крапкою. Заголовки відокремлюються від тексту зверху й знизу трьома інтервалами.

Кожну структурну частину треба починати з нової сторінки. Такі структурні частини, як зміст, перелік скорочень, вступ, висновки, список використаної літератури, не мають порядкового номера.



Нумерацію сторінок розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці (див. додатки).



Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини курсової роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «Розділ 6. ВИСНОВКИ». Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують симетрично під ілюстрацією. Якщо у курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2.» (друга таблиця першого розділу). При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2».

Загальні правила цитування та посилання на використані джерела. При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в курсовій роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками. Після використання відповідного джерела в тексті на нього посилаються, наприклад [2]. Якщо треба послатись на декілька джерел одразу їх подають через крапку з комою [2; 4; 8], або [1-7].

Оформлення списку використаних джерел. Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей. Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні курсової роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку (приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел надається у кінці)


Список літератури


 1. ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. Введ. 01.07.97. ИПК Издательство стандартов, 1996. – 36 с. (Единая система конструкторской документации).

 2. ГОСТ 19.701-90. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем.

 3. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

 4. Единая система программной документации. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 128с.

 5. ДСТУ 2874-94. ДЕРЖАВHИЙ СТАHДАРТ УКРАїHИ. Системи оброблення інформації. Бази даних. Терміни та визначення

 6. Базы данных : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Э.В.Фуфаев, Д.Э.Фуфаев. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012 – 320 с.

 7. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. - Киев*Москва : Диалектика, 1998. -787с

 8. Кузин А.В. Базы данных : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.В.Кузин, С.В.Левонисова. – 5-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 320 с.

 9. Пасічник В.В., Резниченко В.А. Організація баз даних та знань. – К.: Видавнича група BHV, 2006. –384 с.


Додаток А


Зразок бланку титульного аркушу

Вищий навчальний заклад

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

Мелітопольський коледж

Циклова комісія з комп’ютерних наук та інформаційних технологій



КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Організація баз даних та знань»


на тему: _______________________________________
Виконав: студент __ курсу,

групи ________

Спеціальності 122

«Комп’ютерні науки

та інформаційні технології»
______________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)


Керівник __________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

Оцінка:

Національна шкала ____________

Кількість балів: ________

Оцінка ECTS _____

Члени комісії ______________ __________________

_____________ ___________________

______________ __________________

м. Мелітополь – 2018 рік



Додаток Б


Зразок технічного завдання

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ВСТУП

Найменування – База даних інформаційної системи оптової торгівельної фірми.

Коротка характеристика – база даних для зберігання інформації про покупців, зберігання та відпускання товарів за накладними.

1 ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ

Завдання викладача для проведення лабораторних занять і виконання курсової роботи.



2 ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ

Система призначена для демонстрації роботи базових принципів проектування баз даних для зазначеного об’єкту інформатизації, вміння студента складати та налагоджувати складні програмні проекти з використанням сучасних засобів розробки.



3 ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ

3.1 Програма повинна працювати під керуванням кнопкової форми (меню), що складається з наступних розділів:



 1. Введення/коригування даних.

 2. Запити.

 3. Звіти.

 4. Вихід.

3.2 Програма повинна контролювати дані, що вводяться користувачем, і видавати попередження у випадку введення некоректних даних. Аварійне завершення у випадку введення некоректних даних не допускається.

3.3 Для уведення даних (властивостей об’єктів) повинні бути розроблені зручні екранні форми введення, які мають необхідні пояснення.



4 ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНИХ І АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ

4.1 Програма повинна працювати реалізована на базі IBM-сумісного персонального комп'ютера. Мінімально припустимі параметри ПК (тип процесора, обсяг ОЗП, жорсткого диска), визначаються типом операційної системи (версією Windows), а також застосовуваним засобом розробки.

4.2 Як засіб розробки допускається використовувати відомі СУБД MySQL, (MS SQL Server або Oracle)

Підпис викладача ___________________


Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел


Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:
Один автор

 1. Волох А.М. Охотничьи звери Степной зоны Украины: /А.М. Волох. — Херсон: ФЛП Гринь Д.С., 2014 – 412 с.

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).

 2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11).

Три автори


 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.




Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

П’ять і більше авторів


 1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).

 2. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

Матеріали конференцій, з’їздів


 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

 2. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).

 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.

 2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.





Скачати 339.27 Kb.

 • Мета і задачі курсового проектування
 • Зміст і стисла характеристика розділів роботи
 • Коротка характеристика розділів роботи
 • Розділ 1. Аналіз предметної області
 • Розділ 2. Проектування бази даних
 • Розділ 3. Розробка інтерфейсу користувача
 • Розділ 4. Результати тестування
 • Порядок захисту курсової роботи
 • 4. Оформлення курсової роботи
 • Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел