Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки для організації самостійної роботи студента заочної форми навчання спеціальності 080201 "Інформатика"

Скачати 117.32 Kb.

Методичні вказівки для організації самостійної роботи студента заочної форми навчання спеціальності 080201 "Інформатика"
Скачати 117.32 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір117.32 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет
До друку та в світ

дозволяю на підставі

„Єдиних правил”, п.2.6.14.

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління В.Б. Юскаєв


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для організації самостійної роботи

студента заочної форми навчання спеціальності 6.080201 “Інформатика”

з навчальної дисципліни “Основи Інтернет”

Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам

Укладач Т.М. Усатенко


Відповідальний за випуск О.Б. Проценко
Декан механіко-математичного

факультету С.М.Верещака


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Міністерство освіти і науки УкраїниСумський державний університетМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для організації самостійної роботи

студента заочної форми навчання спеціальності 6.080201 “Інформатика”

з навчальної дисципліни “Основи Інтернет”

Суми


Вид-во СумДУ

2007

Методичні вказівки для організації самостійної роботи студента заочної форми навчання спеціальності 6.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
080201 “Інформатика” з навчальної дисципліни “Основи Інтернет” /Укладач Т.М. Усатенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 19 с.
Кафедра інформатики
2ЗМІСТ

C.


1 Вступ 5

2 Зміст дисципліни 6

2.1 Лекції 6

2.2 Практичні роботи 7

3 Питання, що винесені на самостійну роботу 8

4 Рекомендована література 10

5 Тестування 11

5.1 Питання, що виносять на тестування студентів 11

5.2 Приклад набору питань та відповідей, що виносяться на тестування студентів. 14

1 Вступ


Мета викладання дисципліни – ознайомлення студентів з широкими можливостями Інтернет; одержання студентами певних практичних і теоретичних знань; вивчення основних пакетів прикладних програм для роботи в мережі Інтернет; підготовка фахівців інформаційних технологій в галузі Internet-технологій.

Місце дисципліні у навчальному процесі

Забезпечувальними навчальними дисциплінами є “Персональний комп’ютер” та "Програмування".

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Сам курс “Основи Інтернет ” є початковим для вивчення курсів “Мережі”, “Програмування під WWW”, “Інформаційна безпека” та “Криптологія”У результаті вивчення дисципліни студенти мають набути і одержати:

1 Знання:


 • базових сервісів Інтернет;

 • багаторівневої системи протоколів глобальної мережі;

 • програмних систем для роботи в мережі Інтернет;

 • мови HTML.
2 Вміння:

 • користуватися електронною поштою та основними сервісами Інтернет;
  Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


 • застосовувати різні браузери;

 • знаходити потрібну інформацію;

 • створювати статичні web-документи.

Витяг з навчального плану

Курс

Сем.

Всього

год.


Аудиторні заняття

Самост. робота

Курс. пр.

Залік, екз.

всього

лекцій

практ.

лабор.

всього

ІРС

3

6

108

16

8

892

4залік2 Зміст дисципліни

2.1 Лекції


Тема 1 Глобальна мережа Інтернет – 2 год

Мережі та класифікація мереж.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Визначення Інтернет. Історія розвитку Інтернет. Роль мережі Інтернет у розвитку суспільства. Український Інтернет. Загальна структура Інтернет. Конфігурація апаратного забезпечення для доступу в Інтернет.
Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.Літ. основна: [1, стор.6-10], [2, стор. 6-13].

Додаткова літ-ра: [7].

Тема 2 Сім’я протоколів TCP/IP –2 год

Побудова мереж. Стек протоколів TCP/IP. Принципи адресації в Інтернет. Протокол ARP. Міжмережевий протокол IP. Транспортні протоколи TCP та UDP. Огляд протоколів прикладного рівняЛіт. основна: [1, cтор. 20 – 22], [2, стор. 24-82]

Додаткова літ.: [7, стор.52-62].

Тема 3 Базові сервіси Інтернет – 2 год

Види сервісів: прямі, інтерактивні, відкладеного читання.

Електрона пошта: e-mail адресація; поштові протоколи; формат поштових повідомлень.

Система UseNet. Протокол для роботи в системі UseNet (NNTP). Сервери новин. Формат статей та повідомлень UseNet.

FTP-сервіс: протокол передавання файлів; протокол передавання файлів; - засоби організації доступу до FTP-серверів; програми для роботи з FTP-серверами.

TELNET: робота з віддаленим терміналом.

Пошук інформації в Інтернет. Види пошукових систем.

Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.
Характеристики процесу пошуку. Пошукові сервери.

Word Wide Web Типи web-документів. HTTP – протокол для роботи з WWW:Літ. основна: [1,стор. 23-26, 32–82, 87-97].

Тема 4 HTML- язик опису WWW-сторінок – 2 год

Команди та атрибути команд в HTML.

Структура HTML документа.

Елементи HTML-розмітки: робота з текстом (заголовки розділів документа, абзаци, форматування абзаців); фізичний и логічний стилі форматування; робота зі шрифтами в HTML; списки; посилання; таблиці; графічні зображення.Літ. основна: [2, стор. 97-139],

Додаткова літ.: [12], [19, стор 475 – 642].

2.2 Практичні роботи


Тема 1 Конфігурація апаратного забезпечення системи, доступної до Інтернет. Робота з браузерами Internet Explorer та Natscape Navigator.
Microsoft Internet Explorer - графічний веб-оглядач (браузер), який розробляє корпорація Microsoft.
Конфігурація браузера на прикладі Internet Explorer. Знайомство з інформаційною мережею. Навігація в Інтернет. Гіпертекстова мережа WWW. Робота з веб-документами. – 2 год.

Літ. основна: [2], [5], [6], [8]
Тема 2 Робота з віддаленими та локальними поштовими скриньками. Реєстрація e-mail адреси, на прикладі free mail: www.hotpop.com, www.mail.ru, www.rambler.ru та локального поштового серверу mail.sumdu.edu.uа. Конфігурація доступу до поштових серверів. – 2 год.

Літ. основна: [1], [7].

Тема 3 Робота з FTP-сервісом – 2 год.

Літ. основна: [1], [7].

Тема 4 Створення власної HTML-сторінки. Розташування сторінки в Інтернет. – 2 год.

Літ. основна: [2], [12].

3 Питання, що винесені на самостійну роботу


1 Глобальна мережа Інтернет[1], [2],

2 Істрія розвитку Інтернет[2], [10]


3 Сім’я протоколів TCP/IP:

  • побудова та класифікація мереж ([1], [2], [3]);

  • стек протоколів TCP/IP ([1], [2], [3]);

  • транспортні протоколи TCP та UDP ([2], [3]);

  • міжмережний протокол IP ([1], [2], [3]);

  • огляд протоколів прикладного рівня ([1], [3])

  • протокол ARP ([2]).

4 Базові сервіси Інтернет ([2], [7]):

4.1 Види сервісів: прямі, інтерактивні, відкладеного читання ([1], [2], [7]).

4.2 Електрона пошта: e-mail адресація; поштові протоколи; формат поштових повідомлень ([1], [7]).

4.3 Система UseNet. Протокол для роботи в системі UseNet (NNTP). Сервери новин. Формат статей і повідомлень UseNet ([1],[3], [7]).

4.4 FTP- сервіс: протокол передавання файлів; засоби організації доступу до FTP-серверів; програми для роботи з FTP-серверами ([1], [3], [7]).

4.5 TELNET: робота з віддаленим терміналом ([11]). 1. Пошук інформації в Інтернет. Види пошукових систем. Характеристики процеса пошуку.Пошукові сервери ([1]).

 2. Word Wide Web. Система представлення інформації. Типи web-документів ([1], [4], [7]).

 3. HTTP – протокол для роботи с WWW: призначення та загальна структура; HTTP-запит: загальні поняття, строка-статус, методи запита, поля заголовка запита, HTTP-відповідь: структура відповіді, строка-статус, статус-код, поля заголовка відповіді ([1], [3]).

 4. HTML- язик опису WWW-сторінок ([2], [12]):

  • команди та атрибути команд в HTML;

  • структура HTML документа;

  • робота з текстом (заголовки розділів документа, абзаци, форматування абзаців);

  • фізичний и логічний стилі форматування;

  • робота зі шрифтами в HTML;

  • списки;

  • посилання;

  • таблиці;

  • графічні зображення.

   1. Банери. Обмін банерами. Банерні системи [2].

   2. Електроні гроші. Web-money [2].4 Рекомендована література


Основна література

 1. Божко О.І., Любчак В.О. Сервіси Інтернет: Навчальний посібник. – Суми: Видавництво СумДУ, 2000.

 2. Усатенко Т.М. Основи Інтернет: Навчальний посібник. – Суми: Видавництво СумДУ, 2006.

Додаткова література

 1. Золотов С. Протоколы Internet.  СПб.: BHV, 1998.

 1. Уокер Д.А. Использование World Wide Web (2-е изд., /Пер. с англ.  К.: Диалектика, 1997.

 1. Хеус Кр. Internet Explorer 4. Библиотека пользователя /Пер. с англ.  К.: Диалектика, 1998.

 1. Кент П. Использование Netscape Communicator 4 /Пер. с англ.  К.: Диалектика, 1997.

 1. Галес Греймес. 10 минут на урок Internet и World Wide Web. – 3-е изд. /Пер. с англ.  К.; М.; СПб : Изд. Вильямс, 1998.

 1. Стинсон К., Зихтер К. Эффективная работа с Windows 2000 Professional. – СПб.: Питер, 2001.

  1. A Brief History of the Internet.doc (http://www.ict.nsc.ru/win/fedotov/inter/brief.html)

  1. 10 Спецификации TelNet: RFC 854, 764, 818, 562, 513, 495, 393, 340, 318.

 1. Начальное руководство по HTML (http://www.ict.nsc.ru/docs/html/html-primer.html).

5 Тестування

5.1 Питання, що виносять на тестування студентів


  1. Дайте визначення World Wide Web.

  2. Назвіть головне призначення WWW.

  3. Назвіть можливості WWW.

  4. Дайте визначення поняття “гіпертекст”.

  5. Назвіть типи web- документів.

  6. Дайте визначення статичним та динамічним web-сайтам.

  7. Який протокол використовує під час своєї роботи World Wide Web?

  8. Які проміжні об’єкти беруть участь під час передавання інформації web- сайту?

  9. Дайте визначення поняття “протокол”.

  10. Дайте визначення поняття “proxy – сервер”

  11. Дайте визначення поняття “шлюз”.

  12. Дайте визначення поняття “тунель”.

  13. Що таке кеш?

  14. За яким принципом працює HTTP протокол?

  15. Що таке URI та URL ресурсу?

  16. Команди та атрибути команд мови візуалізації тексту HTML.

  17. Дайте визначення мережі.

  18. Назвіть типи мереж.

  19. Дайте визначення локальній та глобальній мережам.

  20. Дайте визначення протоколу.

  21. Еталонна модель організації систем відкритого зв’язку “ISO–­OSI”.

  22. Назвіть основні функції фізичного рівня еталонної моделі “ISO–­OSI”.

  23. Назвіть основні функції канального рівня еталонної моделі “ISO–­OSI”.

  24. Назвіть основні функції мережного рівня еталонної моделі “ISO–­OSI”.

  25. Назвіть основні функції транспортного рівня еталонної моделі “ISO–­OSI”.

  26. Назвіть основні функції сеансового рівня еталонної моделі “ISO–­OSI”.

  27. Назвіть основні функції презентаційного рівня еталонної моделі “ISO–­OSI”.

  28. Назвіть основні функції прикладного рівня еталонної моделі “ISO–­OSI”.

  29. Дайте визначення IP- адреси.

  30. Дайте визначення MAC (Ethernet) – адреси.

  31. Які протоколи лежать в основі роботи глобальної мережі Інтернет.

  32. Поясніть назву “Сім’я протоколів TCP/IP”.

  33. На скільки рівнів поділяють протоколи сім’ї TCP/IP?

  34. Назвіть відомі Вам протоколи, що входять до сім’ї TCP/IP.

  35. Назвіть основні функції транспортного рівня сім’ї TCP/IP.

  36. Назвіть основні функції міжмережного рівня сім’ї TCP/IP.

  37. Назвіть основні функції прикладного рівня сім’ї TCP/IP.

  38. Назвіть призначення протоколу ARP.

  39. Поясніть алгоритм роботи протоколу ARP.

  40. Назвіть призначення протоколу IP.

  41. Поясніть алгоритм роботи протоколу IP.

  42. Дайте визначення поняття «датаграма».

  43. Що таке IP- заголовок? Які поля містить IP- заголовок?

  44. Дайте визначення поняття “маска мережі”.

  45. Що таке глобальна адреса?

  46. Назвіть призначення протоколу TCP.

  47. Поясніть алгоритм роботи протоколу TCP.

  48. Дайте визначення поняття “TCP – сегмент”.

  49. Назвіть поля TCP- сегмента та їх призначення.

  50. Протоколи якого рівня є клієнтами протоколу TCP.

  51. Дайте визначення поняття “розмір вікна”.

  52. Дайте визначення поняття “віртуальний канал”

  53. Назвіть призначення протоколу UDP.

  54. Поясніть алгоритм роботи протоколу UDP.

  55. Дайте визначення поняття “UDP – сегмент”.

  56. Назвіть поля UDP - сегмента та їх призначення.

  57. Поясніть у чому полягає інкапсуляція пакетів.

  58. Дайте визначення поняття “порт”.

  59. Дайте визначення поняття “сокет”.

  60. Протоколи якого рівня є клієнтами протоколу UDP?

  61. Поясніть призначення псевдозаголовків TCP- та UDP- сегментів.

  62. Що називається максимальною одиницею, що передається?

  63. Назвіть призначення команди PING та її атрибутів.

  64. Назвіть призначення команди TRACERT та її атрибутів.

  65. Назвіть види сервісів Інтернету.

  66. Дайте визначення прямим сервісам Інтернету. Наведіть приклади.

  67. Дайте визначення інтерактивним сервісам Інтернету. Наведіть приклади.

  68. Дайте визначення сервісам відкладеного читання/ Наведіть приклади.

  69. За яким принципом працюють більшість сервісів Інтернету?

  70. Дайте визначення поняття “сервер”

  71. Дайте визначення поняття “хост-комп’ютер”

  72. Назвіть основне призначення SMTP протоколу.

  73. Поясніть алгоритм роботи SMTP протоколу.

  74. Назвіть основне призначення POP3 протоколу.

  75. Поясніть алгоритм роботи POP3 протоколу.

  76. Назвіть основне призначення IMAP протоколу.

  77. Поясніть алгоритм роботи IMAP протоколу.

  78. Назвіть переваги електронної пошти.

  79. Назвіть недоліки в роботі електронної пошти

  80. У яких системах можна обмінюватися повідомленнями електронної пошти.

  81. Назвіть та поясніть формат e-mail адреси.

  82. Назвіть складові частини e-mail повідомлення.

  83. Які дані містять поля заголовка e-mail повідомлення?

  84. Протокол UseNET. Призначення та алгоритм роботи.

  85. Назвіть призначення та алгоритм роботи FTP протоколу.

  86. Дайте визначення FTP- сайту.

  87. Дайте визначення FTP- серверу.5.2 Приклад набору питань та відповідей, що виносяться на тестування студентів.


Перед початком тестування студент має ввести такі дані: прізвище, ім’я по-батькові, рік народження (рис.1). Після чого студенту буде запропоновано послідовно 20 запитань по декілька варіантів відповідей (див. рис. 2-10). Студент має обрати одну з поданих відповідей після чого автоматично задається наступне запитання.

Рисунок 1Рисунок 2 – Приклад запитанняРисунок 3 – Приклад запитанняРисунок 4 - Приклад запитанняРисунок 5 – Приклад запитанняРисунок 6 – Приклад запитанняРисунок 7 – Приклад запитанняРисунок 8 – Приклад запитанняРисунок 9 – Приклад запитанняРисунок 10 – Приклад запитання

По закінченню тесту студенту миттєво видається його результат (рис. 15)

Рисунок 15 – Результат тесту

Навчальне видання

Методичні вказівки

для організації самостійної роботи

студента заочної форми навчання спеціальності 6.080201 “Інформатика”

з навчальної дисципліни “Основи Інтернет”

Відповідальний за випуск О.Б. Проценко

Редактор Н.О. Кравченко

Комп’ютерне верстання Т.М Усатенко

Підп по друку 19.09.07 , поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк.1,16. Обл.-вид арк. 0,89.

Тираж 80 пр. Собівартість вид. 1грн 60коп

Зам. №
Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК №2365 від 08.12.2005.

Видавни́ча спра́ва - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.

Надруковано у друкарні СумДУ40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2Скачати 117.32 Kb.

 • Кафедра інформатики 2ЗМІСТ
 • 2 Зміст дисципліни
 • 2.2 Практичні роботи
 • 3 Питання, що винесені на самостійну роботу
 • 4 Рекомендована література
 • 5 Тестування
 • 5.2 Приклад набору питань та відповідей, що виносяться на тестування студентів.