Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки для підготовки до складання комплексного вступного іспиту з англійської мови до магістратури Затвержено

Методичні вказівки для підготовки до складання комплексного вступного іспиту з англійської мови до магістратури Затвержено
Сторінка1/5
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти науки,

молоді та спорту України


Національний технічний університет

«Харківський Політехнічний Інститут»Методичні вказівки
для підготовки до складання комплексного вступного іспиту

з англійської мови до магістратури


Затвержено

редакційно-видавничою

радою университету,

протокол № 1 від 20.06.

Іспит (лат. examen; латинське слово, що позначало, насамперед, язичок, стрілку у ваг, потім, в переносному значенні, оцінку, випробування) - найбільш поширена оцінка знань та вмінь людини (учня, студента тощо) .
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
2012

Харків


НТУ «ХПІ»

2013


Методичні вказівки для підготовки до складання комплексного вступного іспиту з англійської мови до магістратури / Уклад.: Томілін О.М., – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – 64 с.
Укладач: О.М Томілін

Рецензент: О.І. Горошко

Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови


Вступ
Методичні вказівки для підготовки до складання комплексного вступного іспиту з англійської мови до магістратури являють собою допоміжний матеріал, який може бути використано під час або після практичного курсу іноземної мови. Метою методичних вказівок є допомога студентам при підготовці вступних іспитів до магістратури, шляхом надання їм зразків тестів для перевірки своїх умінь і навичок, набутих в курсі іноземної мови в рамках отримання ступеня бакалавра.

Уміння - здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок. Передбачає використання раніше набутого досвіду, певних знань; без останніх немає умінь.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Бакалаврат (Бакалаврiат) (baccalaureate, від лат. baccalaureatus) - програма підготовки бакалаврів у закладах освіти України. Програма бакалаврату передбачає фундаментальну підготовку в обраній сфері знань.
Студент Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

Дані методичні вказівки для підготовки до складання комплексного вступного іспиту з англійської мови до магістратури призначаються, в основному, для позааудиторної роботи зі студентами, які навчаються на факультетах КІТ, БФ, ЕК і ЕІМ, а також зі студентами споріднених спеціальностей.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Факульте́т (нім. Fakultät, від лат. facultas - спроможність, здатність) - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії.
Посібник укладено з урахуванням відмінностей у професійній підготовці майбутніх фахівців. Зміст першої частини посібника присвячено економічним та бізнес спеціальностям, відповідно другої частини – комп'ютерним спеціальностям.

Завдання даних методичних вказівок націлені на забезпечення розвитку стійких навичок і умінь при роботі зі складними тестами, тому вини можуть використовуватися при навчанні студентів правилам граматики, лексики, а також у роботі з текстами за фахом.

Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Лексика (від дав.-гр. τὸ λεξικόν - сукупність слів якоїсь мови чи діалекту та словниковий склад мови письменника чи художнього твору) - словниковий склад мови. Наука, яка вивчає словниковий склад, називається лексикологією.
Лексичне наповнення тестів забезпечує засвоєння необхідної на даному етапі лексики. У свою чергу, граматичні структури тестів сприяють не тільки повторенню вже відомих студентам конструкцій, а й дають їм можливість ознайомитися і попрацювати з новими для них граматичними явищами.

Не менш важливою метою даних методичних вказівок є перевірка навичок роботи студентів з текстами, що містять професійну інформацію. Структура тестів передбачає роботу з перевірки навичок та вмінь аналізувати текстові структури, що забезпечується наявністю післятекстових завдань, які допомагають організувати позааудиторну роботу з перевірки рівня знань та умінь студентів, заповнюючи тим самим прогалини, можливі у найменш підготовлених студентів.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Я́вище - філософська категорія, що відображає зовнішні властивості, процеси, зв'язки предмета, які даються пізнанню безпосередньо в формах живого споглядання. Явище може змінюватися, розвиватися відповідно до загальних законів розвитку матеріального світу.
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Проміжок (прогалок, шпація) - типографський термін, що означає спеціальний клиноподібний набірний елемент для набірних автоматів, якими вирівнюють слова в рядку («регулюють рівень білого в тексті»).
Крім цього, завдання, подані після текстів, що підлягають анотуванню, спрямовані на формування навичок компресії інформації. Така побудова завдань забезпечує найбільш повну і якісну перевірку знань і умінь студентів, що складають відповідний іспит.ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРИ ПРИЙОМІ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР»
Мета і головні завдання

Програма комплексного вступного іспиту розрахована на студентів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр.

Осві́тньо-кваліфікаці́йний рівень ви́щої осві́ти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.Вимоги до студентів, які здають вступне випробування

Студенти повинні вміти:

– володіти іноземною мовою на рівні незалежного користувача підрівня “В2” і спілкуватися нею з дотриманням фонетичних, лексичних та граматичних норм в різних ситуаціях в межах опанованих комунікативних та лінгвокраїнознавчих тем;

Випро́бування у техніці та фізиці - експериментальне визначення кількісних і (або) якісних характеристик властивостей об'єкта випробувань за результатом впливу на нього під час моделювання чи функціювання
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Фоне́тика (грец. φωνητικός - звуковий) - це розділ мовознавства, в якому вивчають звуковий склад мови. Об'єктом вивчення фонетики є звуки, їх властивості і функції, закономірності поєднання, фонетичні процеси, одиниці, засоби, ознаки.

– розуміти основні ідеї та більш детальну інформацію з урахуванням знань та навичок, отриманих в практичному курсі іноземної мови та інших курсах, які викладалися студентам;

– реферувати і анотувати іноземною мовою суспільно-політичні, публіцистичні та науково-популярні тексти;

– письмово викладати основний зміст прослуханого на англійській мові тексту з використанням вивчених мовленнєвих зразків та вміти висловити свою точку зору відносно прослуханого;

– здійснювати письмовий переклад текстів з іноземної мови на рідну і з рідної на іноземну в межах опанованого лексико-граматичного матеріалу;

користуватися словниками та довідниковою літературою.

Публіци́стика (з латини publicum - "громадськість") - рід літературної і журналістської творчості, який дієво досліджує, узагальнює і трактує з власного погляду важливі суспільно-політичні питання та інші виклики суспільства, з метою впливу на суспільну думку та існуючі політичні інститути, використовуючи при цьому засоби логічного мислення та емоційного впливу.
Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.
Словни́к - упорядкований в алфавітному чи тематичному порядку список заголовних слів, лексикографічно опрацьованих.
Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.
Література Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.Структура вступного випробування

Комплексне вступне випробування з практичного курсу основної іноземної мови передбачає перевірку і оцінку сформованості у студентів мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетенції, наявність у них знань основ мови, а також здатності та готовності реалізувати здобуті знання та вміння в майбутній практичній діяльності.

Комплексне вступне випробування проводиться у вигляді письмового іспиту, який складається з трьох частин, перша з яких є нормативною частиною, а дві інші становлять варіативну частину і відрізняються в залежності від факультету та спеціальності.

Частина - окрема одиниця (пайка, шматок, кількість, ділянка, елемент, деталь, орган, розділ, відділ), яка відділяється від чогось цілого.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Мо́влення - це процес спілкування людей між собою за допомогою мови, а також створення та передача повідомлення за допомогою радіо чи телебачення.
Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).


 1. Контрольне завдання, яке містить 30 питань в формі лексико-граматичного тесту. Пропоновані завдання побудовані за принципом множинного вибору. На виконання цього завдання надається 70 хвилин.

 2. Читання та розуміння автентичного загальнонаукового тексту розміром приблизно 1500 друкованих знаків за спеціальністю, під час якого студенту пропонується виконати завдання в формі відповідей на п’ять питань «Так» або «Ні» (True/False) за змістом прочитаного.
  Хвили́на (міжнародне позначення: min) - одиниця виміру часу, тривалість, що визначається цією одиницею виміру. Позначення: українське хв., міжнародне min. 1 хв. = 60 с = 1/60 год = 1/1440 доби.
  Знак (англ. sign, mark, нім. Zeichen n, Merkmal n) - матеріальний, чуттєво сприйманий об'єкт, який виступає в процесах пізнання та спілкування в ролі замінника (представника) іншого предмета, явища, дії або події, і використовується для одержання, зберігання, перетворення та передачі інформації.
  Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).
  Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
  Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
  На виконання цього завдання надається 40 хвилин.

 3. Анотування статті (приблизно 2500-3000 друкованих знаків) англійською мовою з метою перевірки здатності студента зрозуміти основну ідею тексту, його сутність деталі та структуру, виявити головні думки та конкретну інформацію з урахуванням особливостей наданого дискурсу. На виконання цього завдання студентам також надається 40 хвилин.

Критерії оцінювання на вступному іспиті з іноземної мови

  1   2   3   4   5 • Посібник
 • ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРИ ПРИЙОМІ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР»
 • Мета і головні завдання
 • Вимоги до студентів, які здають вступне випробування
 • Структура вступного випробування
 • Критерії оцінювання