Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки для підготовки до складання комплексного вступного іспиту з англійської мови до магістратури Затвержено

Методичні вказівки для підготовки до складання комплексного вступного іспиту з англійської мови до магістратури Затвержено
Сторінка2/5
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5

Загальні положення


Результати усіх видів вступного випробування визначаються оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.
Диску́рс (фр. discours - промова, виступ, слова, розмова (на тему)) - у широкому сенсі складна єдність мовної практики і надмовних факторів (значима поведінка, що маніфестується в доступних почуттєвому сприйняттю формах), необхідних для розуміння тексту, єдність, що дає уявлення про учасників спілкування, їхні установки й цілі, умови вироблення і сприйняття повідомлення.
Су́тність (есенція) - філософська категорія, що виражає головне, основне, визначальне в предметі, таке що зумовлене глибинними, необхідними, внутрішніми зв'язками й тенденціями розвитку і пізнається на рівні теоретичного мислення.
Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.

Загальна оцінка вступного випробування визначається із окремих оцінок, одержаних студентом на письмовому екзамені.

1. Оцінювання лексико-граматичного тесту здійснюється за принципом: “одна правильна відповідь – один бал”

Критерії оцінки:

30 – 25 балів – “відмінно”

24 – 19 балів – “добре”

18 – 13 балів – “задовільно”

12 балів та менше –“незадовільно”

2. Читання та розуміння автентичного загальнонаукового тексту оцінюється за наступними критеріями:

0 помилкова відповідь – “відмінно”

1 помилкові відповіді –“добре”

2 помилкові відповіді – “задовільно”

3 помилкові відповіді – “незадовільно”

3. Анотування статті англійською мовою оцінюється за такими параметрами:

– зміст, інформативність;

– організація тексту, зв’язність;

– лексична, граматична, орфографічна правильність;

Читання - один з найважливіших видів мовної діяльності, тісно пов'язаний як з вимовою, так і з розумінням мови. Також «читання» - це здатність сприймати, розуміти інформацію, яка записана (передана) тим або іншим способом або відтворена технічними пристроями.
Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.
Інформативність - категорія, що забезпечує вербалізовану організацію знань, їх осмислення, передавання та кодування читачем. Інформативність (в теорії тексту) трактується в широкомому сенсі як весь її зміст повідомлення і в вузькому сенсі - як нове знання, яке є в тексті.
Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
Орфогра́фія (грец. ὀρθογραφία, від ὀρθός - правильний і γράφω - писати) - історично сформована й загальноприйнята система правил національної мови щодо способів передачі мовлення на письмі, яка поряд із пунктуацією становить правопис певної мови.

– варіативність вибору лексичних одиниць;

синтаксична відповідальність мовних засобів.

Си́нтаксис (дав.-гр. σύνταξις - "побудова, порядок, складання", від σύν - "з, разом" і ταξις - "впорядкування") - розділ граматики, що вивчає граматичну будову словосполучень та речень у мові.


Критерії оцінок письмового завдання:

Анотування статті оцінюється:

“відмінно” – якщо головна думка тексту передана повністю, без помилок або допущена неточна передача змісту оригіналу на рівні слова або словосполучення, що не несуть суттєвої інформації. Незначні стилістичні помилки не приймаються до уваги.

Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.
Словосполучення - поєднання слів, утворене за нормами мови з двох або більше повнозначних слів, пов'язаних між собою синтаксично, яку використовують як лексично-семантичний матеріал номінативної (знакової) функції в реченні й поза ним.
Стилістика - розділ мовознавства й літературознавства (поетики), що вивчає функційно-стильові засоби мови та їхнє застосування з погляду норм, їхніх варіантів (нормативна стилістика) і відхилень (літературна стилістика) в синхронному й діахронному (історична стилістика) перекрої.

“добре” – головна думка тексту передана повністю, але наявна неточна передача змісту на рівні речення, що несе інформацію вторинного значення (додаткову, побічну) і ця неточність не веде до спотворення змісту інформації первинного плану. Припускається декілька незначних орфографічних та стилістичних помилок.

“задовільно” – головна думка тексту передана повністю, але допущена неточна передача змісту (спотворення змісту) на рівні речення або абзацу, що несуть інформацію первинного значення, тобто інформацію, що веде до спотворення головної думки даного речення або абзацу, наявні 2-3 грубі лексичні або граматичні помилки.

Абза́ц (нім. Absatz, англ. Paragraph) - період мовлення, тексту, що складається з одного чи кількох речень, пов'язаних між собою за змістом.
Речення - граматична конструкція, побудована з одного чи кількох слів певної мови, яка становить окрему, відносно незалежну думку; це значеннєве, граматичне і інтонаційне ціле, що виражає якусь думку в відношенні її до дійсності (предикативність, створена категоріями модальності, часу й особи) одним словом чи сполукою слів.
Граматика Грама́тика (грец. γραμματική, від γράμμα - «літера», «написання») - термін, який вживається в двох пов'язаних значеннях: як будова мови і як розділ мовознавства, що вивчає граматичну будову мови.

“незадовільно” – головна думка тексту передана неповністю, зі значними спотвореннями змісту всієї статті, при наявності більш ніж 4 грубих лексичних або граматичних помилок та загальній стилістичній неповноцінності анотації.

Анота́ція (лат. annotatio - зауваження, помітка) - короткий виклад змісту книги, статті, розробки, звіту тощо. Дозволяє робити висновки про доцільність їх докладнішого вивчення. При анотуванні крім змісту твору, враховується його призначення, цінність, направленість.

При трьох окремих оцінках на письмовому екзамені студент отримує “відмінно”, якщо в окремих оцінках не більш однієї оцінки “добре”, а інші – “відмінно”; “добре” або “задовільно”, якщо в окремих оцінках не більш однієї оцінки “задовільно” або “незадовільно” відповідно; “незадовільно”, якщо не виконані вимоги на “задовільно” Пріоритетною при виставленні загальної оцінки за завдання є третя частина (анотування статті).

Державний комплексний іспит з практичного курсу основної іноземної мови та практики перекладу передбачає перевірку і оцінку сформованості у студентів мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетенції, наявність у них знань основ теорії мови, а також здатності та готовності реалізувати здобуті знання та вміння в майбутній практичній діяльності.

Частина перша
Варіант 1
1. Оберіть правильний варіант (a, b, c або d)

1. The party ________ not so interesting. It is good I didn’t go there.

a) was b) will be c) would be d) were

2. Mrs. Smith has to do much more work now, because her partner _________ a business trip.

a) has b) has had c) is having d) would have

3. If I _______ you, I would never buy the business suit like this one.

a) would be b) will be c) were d) am

4. The questions about economic crisis ________ by the journalists yet.

a) hasn’t been asked c) have been asked

b) haven’t been asked d) has been asked

5. The “Economics” text-book is worth __________.

a) to read b) reading c) to be read d) read

6. The Japanese natural disaster made people ________ about their attitude to nature and other problems of the humanity.

a) to have thought b) to think c) to be thought d) think

7. ________ than 30% of the employees of that company are not satisfied with their working conditions.

a) moreover b) so many c) both d) more

8. It takes several minutes for the application form ________ an appropriate way.

a) fills in b) filled in c) will fill in d) to be filled in

9. The scientists ________ the engine for ten years, before they made a success.

a) were developing c) had been developed

b) had been developing d) developed

10. The company needs more employees ______ it can become a market leader.

a) so that b) due to c) in order to d) because of

11. The firm produces a great range of products for the local market, _____ .

a) for its competitor to develop a completely new product for the global market

b) while its competitor develops a completely new product for the global market

c) in order for its competitor to develop a completely new product for the global market

d) so that its competitor develops a completely new product for the global market

12. _________ the president of the corporation has just made his decision.

a) For the sound of these right arguments

b) No matter how right these arguments may sound

c) In order for these arguments to sound

d) Though the sound of these arguments is right

13. CEO hasn’t been elected yet. _________ trying to get this position.

a) as a result every member of the top management are still

b) still every member of the top management is

c) while every member of the top management still is

d) as a result every member of the top management is still

14. The more she reads books, __________.

a) the more information she knows c) she knows more information

b) she knows enough information d) the less information she knows

15. This famous actress has got the Oscar as the actress in a leading role for being ______.

a) either talented or intelligent c) neither talented and nor intelligent

b) not only talented but also intelligent d) more talented than intelligent

16. There is a special device that is used by the police and helps to identify ________ .

a) by the truth what the person tells c) if the truth exists in it

b) by the person what is the truth d) if the person tells the truth

17. The employees of the corporation thought their president was always right because ____.

a) there were a lot of unfair dismissals c) there wasn’t fair dismissals

b) not a lot of dismissals were d) there was no unfair dismissal

18. It has already been written in the mass media that a new breakthrough in the modern science ________.

Science (від англ. наука) - науковий журнал, який вважається одним з найпрестижніших для публікації результатів досліджень з усіх галузей науки . Коефіцієнт впливовості журналу становив 31.477 в 2012 році (Thomson ISI).

a) makes the previous development in the sphere as greatly influenced

b) is greatly influenced by the previous development in the sphere

c) is influenced such as the sphere of the previous development to make it great

d) makes the sphere greatly influenced the previous development

19. The supplier provided the goods of not only a high quality, ______ so that it didn’t have so many customers.

a) and a low one b) but also a low one c) so a low one d) a low one also

20. The device developer didn’t know exactly what result ______ at the end of the experiment.

a) to achieve b) will be achieved c) would be achieved d) had achieved

Оберіть правильний варіант (a, b, c або d), який може бути використано на місці підкресленого слова або словосполучення без зміни змісту речення.

21. A permanent job doesn’t finish after a fixed period in comparison with a temporary one.

a) constant b) part-time c) non-fixed d) responsible

22. The president of the company is completely satisfied with the work done by his employees.

a) furious b) managed c) frustrated d) pleased

23. The company hires a new staff by giving a lot of advertisements in the press every year.

a) has b) recruits c) gets d) obtains

24. When a person wants to get a job, he or she submits a CV to the future employer.

a) application form b) cover letter c) resume d) biography

25. This routine work is done by “Microsoft” top management.

a) unhappy b) everyday c) rough d) hard

26. The company has a small plant, thus it’s difficult to meet every need of its customers.

a) satisfy b) develop c) do d) make

27. The goods were sold simultaneously in all the supermarkets in the city.

a) in some time b) carefully c) at the same time d) skillfully

28. The price for this product is too high so that not so many people can afford it.

a) cost b) expenditure c) commission d) tax

29. The personnel of this company is highly-skilled so that every person gets the highest salary.

a) management b) people c) staff d) subordinates

30. The members of the board of directors have been arguing over the merging with another company since morning.

a) quarreling b) talking c) making a contract d) disputing

2. Прочитайте текст. Визначте, чи є наступні речення правильними (True) чи ні (False) відповідно до тексту.
Why exchange rates change
An exchange rate is the price at which one currency can be exchanged for another (e.g. how many yen are needed to buy a euro). In theory, exchange rates should be at the level that gives purchasing power parity (PPP). This means that the cost of a given selection of goods and services (e.g. a loaf of bread, a kilowatt of electricity) would be the same in different countries. So if the price level in a country increases because of inflation, its currency should depreciate – its exchange rate should go down in order to return to PPP. For example, if inflation increases in the US, the dollar exchange rate should go down so that it takes more dollars to buy the same products in other countries.

In fact, PPP does not work, as exchange rates can change due to currency speculation – buying currencies in the hope of making a profit. Financial institutions, companies and rich individuals all buy currencies, looking for high interest rates or short-term capital gains if a currency increases in value or appreciates. This means exchange rates change due to speculation rather than PPP. Over 95% of the world’s currency transactions are purely speculative, and not related to trade. Banks and currency traders make considerable profits from the spread between a currency’s buying and selling prices.


1. Purchasing power parity is a theory that doesn’t apply in reality.

2. Inflation should lead to an increase in the value of a country’s currency.

3. Speculators generally sell currencies if their interest rate rises.

4. Speculators buy currencies when they expect their value to increase.

5. A lot more currency is exchanged for buying or selling goods than for speculation.
3. Прочитайте текст. Складіть анотацію до тексту (5-7 речень).

Guiding your presentation

By Sarah Whitney

Before you even open up PowerPoint, sit down and really think about the day of your presentation. What is the real purpose of your talk? Why is it that you were ask to speak? What does the audience expect? In your opinion, what are the most important parts of your topic for the audience to take away from your, say, 50-minute presentation? Remember, even if you’ve been asked to share information, rarely is the mere transfer of information a satisfactory objective from the point of view of the audience. After all, the audience could always just read your book (or article, handout, etc.) if information transfer were the only purpose of the meeting, seminar, or formal presentation.

Before you begin to formulate the content of your presentation, you need to ask yourself many basic questions with an eye to becoming the best possible presenter for that particular audience. At the very least, you need to answer the basic “W questions.”

Who is the audience? What are their backgrounds? How much background information about your topic can you assume they bring to the presentation?


 • What is the purpose of the event? Is it to inspire? Are they looking for concrete practical information? Do they want more concepts and theory rather than advice?

 • Why were you asked to speak? What are their expectations of you?

 • Where is it? Find out everything you can about the location and logistics of the venue.

 • When is it? Do you have enough time to prepare? What time of the day? If there are other presenters, what is the order (always volunteer to go first or last, by the way). What day of the week? All of this matters.

No matter how great your delivery, or how professional and beautiful your supporting visuals, if your presentation is not based on solid content, you cannot succeed.
Visuals - некомерційний український медіа-проект зі створення та поширення інфографіки на актуальні для України теми. Функціонує у форматі сторінок в соцмережах Twitter та Facebook. Частина матеріалів проекту виходить англійською мовою.
Don’t get me wrong, I am not saying that great content alone will carry the day. It almost never does. Great content is a necessary condition, but not a sufficient one. But your presentation preparation starts with solid content (appropriate for your audience) which you then build into a winning story that you’ll use to connect with your audience.

A word of caution: Though I am emphasizing how important content is, I also am begging you to spare your audience a “data dump.” A data dump – all too common unfortunately – is when a presenter crams too much information into the talk without making the effort to make the information or data applicable to the members of the audience. A data dump also occurs when data and information do not seem to build on the information that came earlier in the presentation. Sometimes it almost seems that the presenter is either showing off, or more likely, is simply afraid that if he does not tell the “whole story” by giving reams of data, the audience will not understand his message. Do not fall into the trap of thinking that in order for your audience to understand anything, you must tell them everything which brings us to the idea of simplicity.

Simple does not mean stupid. Frankly, thinking that the notion of simplifying is stupid is just plain, well, “stupid.” Simple can be hard for the presenter, but it will be appreciated by the audience. Simplicity takes more forethought and planning on your part because you have to think very hard about what to include and what can be left out. What is the essence of your message? This is the ultimate question you need to ask yourself during the preparation of your presentation. Here’s a simple exercise:

I suggest you start your planning in “analog mode.” That is, rather than diving right into PowerPoint (or Keynote), the best presenters often scratch out their ideas and objectives with a pen and paper. Personally, I use a large whiteboard in my office to sketch out my ideas (when I was at Apple, I had one entire wall turned into a whiteboard!). The whiteboard works for me as I feel uninhibited and freer to be creative. I can also step back (literally) from what I have sketched out and imagine how it might flow logically when PowerPoint is added later. Also, as I write down key points and assemble an outline and structure, I can draw quick ideas for visuals such as charts or photos that will later appear in the PowerPoint. Though you may be using digital technology when you deliver your presentation, the act of speaking and connecting to an audience – to persuade, sell, or inform – is very much analog.From Economist

Вариант 2
1.Оберіть правильний варіант (a, b, c або d)

 1. 1. If we ________ the money on the building, I don’t think we’ll have enough for the equipment.

a) will spend b) had spent c) spend d) spent

2. By this time next year I ________ all my exams.

a) will finish b) will have finished c) finish d) finished

3. As soon as she came in I knew I ______ her before.

a) have seen b) saw c) had seen d) am seeing

4. We all know that sea levels _______ for the last 20 years.

a) rose b) rises c) have been rising d) has risen.

5. A British power company ________ a commercially viable site for a wind farm in the north of England)

a) recently identified c) will recently identify

b) recently identifies d) has recently identified

6.

А́нглія (англ. England) - країна в Західній Європі, що входить до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Найбільша за площею і населенням з чотирьох країн Сполученого королівства та трьох частин Великої Британії.
The Sao Paulo Athletic Club ________ in 1988 by a group of British men who played mainly cricket.

a) have formed b) formed c) was formed d) had been formed

7. In recent years the amount of money earned by top sportsmen and women_________ and attracted a lot of media attention.

a) risen b) has risen c) have risen d) will rise

8. Last week Nestle’s chief executive _________ a strategic acquisition and a new growth opportunity.

Оппортьюніті (від англ. Opportunity - слушна нагода), MER-B (Mars Exploration Rover - B) - другий марсохід космічного агентства NASA з двох запущених у рамках проекту Mars Exploration Rover.

a) announces b) has announced c) announced d) was announcing.

9. She’s an old friend – I ________ her for years.

a) have known b) know c) knew d) has known.

10. Several experts argued that customers _________ a tendency to put off their purchases to the last minute.

a) show b) have shown c) had shown d) are showing

11. I’ll tell Anna all the news when I _________ her

a) had seen b) will see c) see d) shall see

12. Where’s Robert? ________ a shower?

a) Does he have b) Has he c) Has he got d) Is he having

13. Why did you leave the meeting early? _______ I didn’t feel very well.

a) Away b) Because c) While d) Like

14. The chemist’s was open, so luckily I _________ buy some aspirin.

a) couldn’t b) can c) did can d) was able to.

15. We can’t go along here because the road is __________ .

a) been repaired b) being repaired c) repair d) repaired

16. The driver was arrested for failing ___________ an accident.

a) of report b) reporting c) to report d)report

17. We went to the cinema but we _________ the film.

a) didn’t enjoy b) didn’t enjoyed c) don’t enjoy d) haven’t enjoyed

18. Let’s stop and have a coffee. ________ a café over there. Look!

a) Is b) It’s c) There d) There’s.

19. The similarities between the World Cam and Parmalat financial disasters are really quite _________.

a) strike b) striking c) was striking d) strikes

20. There were many interruptions ________ the Prime Minister’s speech.

a) at b) for c) during d) whileОберіть правильний варіант (a, b, c або d), який може бути використано на місці підкресленого слова або словосполучення без зміни змісту речення.

21. The new law says it’s essential that you use recyclable products

a) renewable b) available c) profitable d) obtainable

22. Just because it’s specially designed, this tiny pen costs over $ 200.

a) developed b) used c) nominated d) defined

23. I think our society is completely based on consumerism these days. All we do is shop.

a) acquisition b) distribution c) deregulation d) fluctuation

24. Can we make any modifications to the design?

a) imitations b) impacts c) alterations d) stimulations

25. Can we deflect the asteroid so it doesn’t hit us?

a) modify b) test c) divert d) explore

26. Let’s run another simulation on the computer to see what will happen in a real situation.

a) modification b) devastation c) system model d) innovation

27. People should be aware of the ecological threats caused by this kind of production.

a) ignorant b) careful c) conscious d) opposite

28. You really get to know the person before you make a professional or a business companionship.

a) presentation b) fellowship c) introduction d) imagination

29. The journalist refused to disclose the source of his information.

a) enclose b)propose c) reveal d) develop

30. The minister refused to say whether all the coal mines would be closed.

a) ensure b) bothered c) agreed d) rejected
2. Прочитайте текст. Визначте, чи є наступні речення правильними (True) чи ні (False) відповідно до тексту.
Buying and selling shares
After newly issued shares have been sold (usually by investment banks) for the first time – this is called the primary market – they can be repeatedly traded at the stock exchange on which the company is listed, on what is called the secondary market.

Major stock exchanges, such as New York and London, have a lot of requirements about publishing financial information for shareholders. Most companies use over-the-counter (OTC) markets, such as NASDAQ in New York and the Alternative Investment Market (AIM) in London, which have fewer regulations.

Ло́ндон (англ. London, МФА /ˈlʌndən/) - столиця Англії і Великої Британії, розташована на річці Темза; площа 1580 км²; населення 7 825 200 (2010), з передмістями понад 9 млн.
NASDAQ (абревіатура від англ. National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Автоматизовані котирування Національної асоціації дилерів цінних паперів, читається як [насда́к]) - американський позабіржовий ринок, що спеціалізується на акціях високотехнологічних компаній (виробництво електроніки, програмного забезпечення тощо).

The nominal value of a share – the price written on it – is rarely the same as its market price – the price it is currently being traded at on the stock exchange. This can change every minute during trading hours, because it depends on supply and demand – how many sellers and buyers there are. Some stock exchanges have computerized automatic trading systems that match up buyers and sellers. Other markets have market makers: traders in stocks who quote bid (buying) and offer (selling) prices. The spread or difference between these prices is their profit or mark-up. Most customers place their buying and selling orders with a stockbroker: someone who trades with the market makers.

1. Stocks that have already been bought at least once are traded on the primary market.

2. NASDAQ and the AIM have more regulations than the New York Stock Exchange and the London Stock Exchange.

3. The market price of stocks depends on how many buyers and sellers there are.

4. Automatic trading systems do not require market makers.

5. Market makers make a profit from the difference between their bid and offer prices.3. Прочитайте текст. Складіть анотацію до тексту (5-7 речень).

Каталог: mkia -> wp-content -> uploads -> sites
1   2   3   4   5 • Читання
 • Критерії оцінок письмового завдання
 • Варіант 1 1. Оберіть правильний варіант (a, b, c або d)
 • Оберіть правильний варіант (a, b, c або d), який може бути використано на місці підкресленого слова або словосполучення без зміни змісту речення.
 • 2. Прочитайте текст. Визначте, чи є наступні речення правильними (True) чи ні (False) відповідно до тексту. Why exchange rates change
 • 3. Прочитайте текст. Складіть анотацію до тексту (5-7 речень). Guiding your presentation
 • Вариант 2 1.Оберіть правильний варіант (a, b, c або d)
 • 2. Прочитайте текст. Визначте, чи є наступні речення правильними (True) чи ні (False) відповідно до тексту. Buying and selling shares
 • London
 • 3. Прочитайте текст. Складіть анотацію до тексту (5-7 речень).