Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «комп’ютерні технології в суспільній географії»

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «комп’ютерні технології в суспільній географії»
Сторінка1/3
Дата конвертації13.03.2017
Розмір0.56 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В.Н.

Міністерства - центральні органи виконавчої влади, покликані формувати та реалізувати державну політику у відповідних сферах суспільного життя (секторах державного управління), їх очолюють міністри, які за посадою є членами Кабінету міністрів і відповідно до цього мають статус політичних діячів (політиків).
Каразіна

Геолого-географічний факультет

Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства


герб кафедри і


герб кафедри ігерб кафедри і
Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів

з курсу «КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ»


http://lagao.at.ua/graffiti/risunki/gis-leyers.jpg
Харків-2012

Грищенко Н.В., Ключко Л.В. Комп’ютерні технології в суспільній географії: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія» зі спеціальності «Економічна та соціальна географія».

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Економі́чна та соціа́льна геогра́фія - науково-прикладна спеціальність, що займається розробленням наукових засад територіальної організації суспільства, дослідження територіального та комплексно-пропорційного аспектів розвитку продуктивних сил.
– Харків, 2012. – 34 с.

Методичні вказівки розроблено для курсу «Комп’ютерні технології в суспільній географії», який є важливим у підготовці бакалаврів географії.

Бакала́вр - рівень вищої освіти, відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.
Методичні вказівки розраховані для студентів денного і заочного відділень першого і другого курсів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія», зі спеціальності «Економічна та соціальна географія».

Мета: надати методичну допомогу студентам при вивченні курсу «Комп’ютерні технології в суспільній географії».

У методичних вказівках містяться загальні відомості про курс «Комп’ютерні технології в суспільній географії», програма курсу, теми та орієнтовні завдання для практичних робіт, короткий словник основних понять та термінів з курсу, зразок оформлення титульної сторінки для практичних робіт, приклади типових завдань для модульного контролю, теми для самостійної роботи студентів, теми для написання індивідуального навчально-дослідного завдання, розподіл балів, які отримують студенти, перелік рекомендованої літератури та список інформаційних джерел.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Індивідуалі́зм (фр. individualisme) Напрям в етиці, соціології, політиці, філософії, який, на противагу колективізму, розвиток особистості вважає метою і змістом історичного процесу. Риса світогляду, яка характеризується самопротиставленням окремого індивіда колективові і суспільству. І.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Рекомендовано до друку Вченою радою

геолого-географічного факультету

Харківського національного університету

імені В. Н.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
Факульте́т (нім. Fakultät, від лат. facultas - спроможність, здатність) - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії.
Каразіна


(протокол №11 від 17.04.2012 р.)


ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ……………………………………………

4

ПРОГРАМА КУРСУ …………………………………………………..

6

Модуль 1: Робота з географічною інформацією за допомогою Microsoft Office Word 2010 та Microsoft Office Excel 2010 ………….

6

Модуль 2: Географічні інформаційні системи. MapInfo

Professional 9.5 …………………………………………………………..7

Модуль 3: Аналіз і візуалізація географічних даних …………………

7

Модуль 4: Презентація результатів суспільно-географічних досліджень ……………………………………………………………….

8

Теми практичних робіт …………………………………………………

9

Приклад оформлення титульної сторінки для практичних робіт ……

11

Типові завдання для практичних робіт ………………………………..

12

Приклад типових завдань модульного контролю …………………….

19

Теми для самостійної роботи студентів ………………………………

21

Основні терміни і поняття до тем курсу ………………………………

22

Теми для індивідуального навчально-дослідного завдання

(курсова робота) …………………………………………………………27

Приклад оформлення титульної сторінки для індивідуального навчально-дослідного завдання ………………………………………..

29

Розподіл балів, які отримують студенти ………………………………

30

Оцінювання виконання індивідуального навчально-дослідного завдання …………………………………………………………………

31

Шкала оцінювання ………………………………………………………

31

Перелік рекомендованої літератури ……………………………………

32

Інформаційні ресурси …………………………………………………...

34

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дисципліна «Комп’ютерні технології в суспільній географії» викладається студентам першого та другого курсів денного відділення і студентам першого курсу заочного відділення, є дисципліною за вибором навчального закладу при підготовці фахівців зі спеціальності: «Економічна і соціальна географія».
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Сучасні вимоги до підготовки професійних якостей випускників вищих навчальних закладів передбачають володіння комп’ютерними технологіями у галузі знань, яка є їх спеціалізацією.

Атеста́т зрі́лості - свідоцтво про закінчення середньої школи.
Спеціаліза́ція (від лат. specialis - особливий) - конкретизація, деталізація фаху, набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності тощо. Логічна дія - класифікація.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

Оскільки сучасні суспільно-географічні дослідження вимагають використання різноманітних комп’ютерних технологій та програмних засобів для збору, обробки, аналізу та відображення географічної інформації, зокрема результатів суспільно-географічних досліджень, то викладання даного курсу для соціо-економіко-географів є необхідним.

Фу́нкція (відображення, трансформація, оператор) в математиці - це правило, яке кожному елементу з першої множини (області визначення) ставить у відповідність один і тільки один елемент з другої множини.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Курс «Комп’ютерні технології в суспільній географії» є спеціалізованим і переважно практичним, оскільки передбачає вивчення основ використання комп’ютерних технологій для обробки та відображення географічної інформації, ГІС-технологій аналізу та моделювання географічних явищ і процесів, використання Інтернет-ресурсів для отримання і поширення географічної інформації.

Курс охоплює блок оглядових лекцій і цикли практичних занять у комп’ютерному класі, самостійну роботу з різноманітними джерелами географічної і економічної інформації (літературними, картографічними, електронними).

Ле́кція (лат. lectio - читання) - основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу.


Мета курсу – ознайомити студентів з використанням комп’ютерних засобів, методів, технологій організації та проведення суспільно-географічних досліджень, а також з представленням їх результатів.

Завданнями курсу є наступні:

 • ознайомити студентів з методами використання стандартного пакету Microsoft Office 2010 при проведенні суспільно-географічних досліджень;

 • навчити студентів будувати графіки, діаграми, гістограми, поверхні, а також виконувати розрахунки у програмі Microsoft Office Excel 2010;
  Гістогра́ма (від грец. histos, тут стовп + gramma - межа, буква, написання) - спосіб графічного представлення табличних даних. Являє собою діаграму, що складається з прямокутників без розривів між ними.
  Діагра́ма - (від грец. Διάγραμμα (diagramma) - зображення - малюнок , креслення) - графічне зображення, що наочно у вигляді певних геометричних фігур показує співвідношення між різними величинами, які порівнюються.
  Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
  Microsoft Excel (повна назва Microsoft Office Excel) - табличний процесор, програма для роботи з електронними таблицями, створена корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і Mac OS. Програма входить до складу офісного пакету Microsoft Office.


 • навчити студентів будувати графіки, діаграми, блок-схеми, креслення у програмі Microsoft Office Visio 2010;

 • ознайомити з основами проведення кореляційного та кластерного аналізів у програмі STATISTICA 8.
  Блок-схема (рос. блок-схема, англ. block scheme, flowchart, block diagram, flow diagram; нім. Block-schema) - Представлення задачі для її аналізу або розв'язування за допомогою спеціальних символів (геометричних образів), які позначають такі елементи, як операції, потік, дані тощо.
  Кре́слення - дисципліна зі створення стандартизованих технічних малюнків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо.
  Кластерний аналіз (англ. Data clustering) - задача розбиття заданої вибірки об'єктів (ситуацій) на підмножини, що називаються кластерами, так, щоб кожен кластер складався з схожих об'єктів, а об'єкти різних кластерів істотно відрізнялися.
  0;


 • навчити презентувати результати суспільно-географічних досліджень за допомогою Microsoft Office PowerPoint 2010 та Microsoft Publisher 2010;

 • ознайомити студентів з особливостями використання графічних зображень при візуалізації результатів досліджень;

 • навчити створювати та аналізувати картографічні зображення у програмі MapInfo Professional 9.5;

 • вдосконалити вміння використовувати мережу Інтернет для отримання та поширення суспільно-географічної інформації;
  Візуалізація - унаочнення, створення умов для візуального спостереження.
  Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
  Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


 • сформувати навички використання комп’ютерних програм для виконання рефератів, практичних, курсових та дипломних робіт.
  Дипло́м (грец. δίπλωµα (diploma) - «складений листок») - офіційний документ про закінчення середнього спеціального або вищого навчального закладу та присвоєння відповідної кваліфікації; також офіційний документ про присвоєння наукового ступеня або звання.
  Реферува́ння - це одна з найбільш широко розповсюджених письмових форм отримання інформації, яка дозволяє при сучасному величезному потоці інформації у короткий термін відібрати потрібну спеціалісту інформацію.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати і вміти використовувати: • сучасні комп’ютерні технології, які використовуються для збору, зберігання, обробки, аналізу, передачі географічної інформації;
  Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.


 • можливості Microsoft Office 2010 для відображення інформації у графічному вигляді;

 • алгоритми створення графіків, діаграм, гістограм та основи проведення розрахунків у програмі Microsoft Office Excel 2010;

 • етапи та особливості створення презентацій у програмі Microsoft Office PowerPoint 2010;

 • можливості Microsoft Publisher 2010 для створення буклетів;

 • алгоритми створення картографічних зображень у програмі MapInfo;

 • проводити кореляційний та кластерний аналізи у програмі STATISTICA;

 • правила оформлення рефератів, практичних, курсових та дипломних робіт.ПРОГРАМА КУРСУ
Модуль 1: Робота з географічною інформацією за допомогою

Microsoft Office Word 2010 та Microsoft Office Excel 2010
Вступ

Ознайомлення з програмою курсу.

Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.

Задачі і методи використання комп’ютерних технологій у географії. Визначення основних понять курсу.

Огляд літературних та інших джерел за тематикою лекційних та практичних занять.


Тема 1. Принципи пошуку географічної інформації.

Принципи пошуку потрібної інформації.

Питання достовірності інформації.

Електронні бази даних, статистичні джерела, бібліотеки он-лайн.

Google Maps. Google Earth.

Достовірність (validity, adequacy) - властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які сприймає людина. Таким чином, достовірність - не те ж саме, що істинність.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
Google Earth (з англ. Earth - Земля (планета)); офіційна назва українською мовою: Google Планета Земля - це безкоштовна, вільно-завантажувана програма компаніїї Google що відображає віртуальний глобус.

Туристичні ресурси.


Тема 2. Microsoft Office Word 2010. Робота з текстом і таблицями.

Інтерфейс програми.

Робота з файлами.

Робота з документами.

Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
Таблиця - це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку за рядками та стовпцями.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Створення тексту.

Редагування документу.

Оформлення тексту: шрифт, абзац, список, стилі, тема.

Створення таблиць.

Робота з таблицями.
Тема 3. Microsoft Office Word 2010. Графічні можливості. Правила оформлення залікових робіт.

Графічні можливості.

Підготовка до друку та друк документу.

Правила оформлення рефератів, практичних, курсових та дипломних робіт.


Тема 4. Електронні таблиці Microsoft Office Excel 2010.
Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.

Інтерфейс програми.

Робота з файлами.

Робота з документами.

Ввід і редагування даних.

Створення таблиць.


Тема 5. Розрахунки і візуалізація даних у Microsoft Office Excel 2010.

Основи проведення розрахунків.

Використання функцій.

Робота з даними.

Форматування даних.

Форматування таблиць.

Робота з діаграмами.

Друк документів.


Модуль 2: Географічні інформаційні системи.
Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
MapInfo Professional 9.5

  1   2   3 • Грищенко Н.В., Ключко Л.В.
 • ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Мета курсу
 • Завданнями курсу є наступні
 • ПРОГРАМА КУРСУ Модуль 1: Робота з географічною інформацією за допомогою Microsoft Office Word 2010 та Microsoft Office Excel 2010 Вступ
 • Визначення
 • Тема 2. Microsoft Office Word 2010. Робота з текстом і таблицями
 • Тема 3. Microsoft Office Word 2010. Графічні можливості. Правила оформлення залікових робіт.
 • Тема 4. Електронні
 • Модуль 2: Географічні інформаційні системи