Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «комп’ютерні технології в суспільній географії»

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «комп’ютерні технології в суспільній географії»
Сторінка2/3
Дата конвертації13.03.2017
Розмір0.56 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3
Тема 1. ГІС. Правила роботи з ГІС-пакетами.

Сучасний стан та можливості програмних засобів створення та використання карт.

Електронні атласи.

Визначення поняття ГІС.

Види ГІС.

Правила роботи з ГІС-пакетами.


Тема 2. Способи відображення даних на картосхемі.

Способи відображення даних на картосхемі: растрове та векторне представлення графічної інформації.


Тема 3. Основи роботи з MapInfo Professional 9.5.

Панель інструментів MapInfo Professional 9.5.

Гарячі клавіші.

Використання робочих наборів.

Робота з шарами.

Робота з даними: база даних, ввід, відображення, редагування, зберігання даних.


Тема 4. Робота з таблицями в MapInfo Professional 9.5. Вибірки і запити.

Робота з таблицями.

Створення об’єктів: полігонів, поліліній, точкових об’єктів.

Вибірки і запити.


Тема 5. Створення тематичних карт. Робота зі звітами.

Створення різних видів тематичних карт.

Робота з легендами карт.

Леге́нда (лат. legenda - те, що слід прочитати) - жанр літератури і фольклору. Малосюжетна фантастична оповідь міфологічного, апокрифічного чи історико-героїчного змісту з обов'язковою спрямованістю на вірогідність зображуваних подій та специфікою побудови сюжету на основі своєрідних композиційних прийомів (метаморфози, антропоморфізації предметів, явищ природи тощо).

Оформлення карт для друку і експорту.

Робота зі звітами.
Модуль 3: Аналіз і візуалізація географічних даних
Тема 1. Основи роботи в Microsoft Office Visio 2010.

Інтерфейс програми.

Поняття трафаретів і шаблонів.

Побудова графіків, схем і діаграм.

Створення звітів.
Тема 2. Операції з фігурами, робота з діаграмами у Microsoft Office Visio 2010.

Операції з фігурами: рисування, імпорт зображення, оформлення фігур, прив’язка фігур.

Робота з основними видами діаграм.
Тема 3. Елементарні поняття математичної статистики.

Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.
Математична статистика - розділ математики та інформатики, в якому на основі дослідних даних вивчаються імовірнісні закономірності масових явищ. Основними задачами математичної статистики є статистична перевірка гіпотез, оцінка розподілу статистичних імовірностей та його параметрів, вивчення статистичної залежності, визначення основних числових характеристик випадкових вибірок, якими є: вибіркове середнє, вибіркові дисперсії, стандартне відхилення. Прикладом перевірки таких гіпотез є з'ясування питання про те, змінюється чи не змінюється виробничий процес з часом. Прикладом оцінки параметрів є оцінка середнього значення статистичної змінної за дослідними даними. Для вивчення статистичної залежності використовують методи теорії кореляції. Загальні методи математичної статистики є основою теорії похибок.
Основи аналізу даних у програмі STATISTICA 8.0.

Поняття «статистика».

Випадкові величини.

Характеристики випадкових величин.

Аналіз даних - розділ математики, що займається розробкою методів обробки даних незалежно від їх природи.
Випадкова величина (англ. Random variable) - одне з основних понять теорії ймовірностей.

Закони розподілу випадкових величин.

Основи роботи в програмі STATISTICA 8.0.

Описові статистики.
Тема 4. Взаємозв’язок між випадковими величинами: кореляції.

Види залежностей між випадковими величинами.

Елементи теорії кореляції: лінійна та нелінійна кореляція, властивості коефіцієнта кореляції.

Розрахунок коефіцієнта кореляції у програмі STATISTICA 8.0.Тема 5. Проведення кластерного аналізу з використанням програми STATISTICA 8.0.

Кластерний аналіз: сфера застосування, етапи, вимоги до даних, види аналізу.


Тема 6. Проведення факторного аналізу з використанням програми STATISTICA 8.0.
Фа́кторний ана́ліз - статистичний метод аналізу впливу окремих факторів (чинників) на результативний показник.

Поняття «фактору».

Вибір факторів для аналізу.

Класифікації факторів.

Типи залежностей.

Факторний аналіз: сфера застосування, етапи, вимоги до даних, види аналізу.


Модуль 4: Презентація результатів суспільно-географічних досліджень
Тема 1. Основи створення презентацій у Microsoft PowerPoint 2010.

Інтерфейс програми.

Основи роботи зі слайдами.

Робота в презентації зі шрифтами і текстом.

Додавання рисунків та інших об’єктів.

Поняття теми слайду.


Тема 2. Робота зі слайдами в Microsoft PowerPoint 2010.

Додавання звукових ефектів, таблиць, діаграм, відеофрагментів.

Анімація об’єктів.

Створення автоматичної презентації.

Підготовка презентації до показу та друку.
Тема 3. Створення буклетів у Microsoft Publisher 2010.

Інтерфейс програми.

Робота з текстом.

Робота з зображеннями і об’єктами.

Створення макету сторінки.
Теми практичних робіт
Модуль 1


 1. Особливості форматування тексту і робота з таблицями у Microsoft Word 2010.
  Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».


 2. Використання графічних можливостей Microsoft Word 2010.

 3. Робота з електронними таблицями Microsoft Excel 2010.

 4. Проведення розрахунків і використання функцій у Microsoft Excel 2010.

 5. Особливості створення графіків і діаграм у Microsoft Excel 2010.

Модуль 2

 1. Використання робочих наборів в MapInfo Professional 9.5. Робота з шарами і таблицями в MapInfo Professional 9.5.

 2. Створення запитів і вибірок в MapInfo Professional 9.5.

 3. Особливості створення тематичних карт в MapInfo Professional 9.5.

 4. Оформлення карт для друку і експорту. Робота зі звітами в MapInfo Professional 9.5.


Модуль 3

 1. Основи креслення у Microsoft Office Visio 2010.

 2. Робота з фігурами і діаграмами у Microsoft Office Visio 2010.

 3. Характеристики випадкових величин. Закони розподілу випадкових величин.

 4. Нормальний закон розподілу випадкових величин. Довірчий інтервал.
  Довірчий інтервал - термін, який використовується в математичній статистиці при інтервальній оцінці статистичних параметрів, більш кращою при невеликому обсязі вибірки, ніж точкова. Довірчим називають інтервал, який покриває невідомий параметр із заданою надійністю.


 5. Закон розподілу випадкових величин. Критерій - Пірсона.

 6. Взаємозв'язок між випадковими величинами: лінійна кореляція.

 7. Особливості виконання кластерного аналізу.

 8. Особливості виконання факторного аналізу.


Модуль 4

 1. Створення елементарної презентації у Microsoft PowerPoint 2010.

 2. Створення презентації за конкретними результатами дослідження у Microsoft PowerPoint 2010.

 3. Презентація результатів досліджень у вигляді буклетів.Приклад оформлення титульної сторінки для практичних робіт
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Геолого-географічний факультет

Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Комп'ютерні технології в суспільній географії
Практична робота № 1:

«Особливості форматування тексту

і робота з таблицями у Microsoft Word 2010»

Виконав:

студент групи ГЦ-12 (22)

денного відділення Прізвище, ініціали студента


Перевірив:

ст. викладач Прізвище, ініціали викладача

Харків – 2012Типові завдання для практичних робіт
Модуль 1.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

Практична робота 1: Особливості форматування тексту і робота з таблицями у Microsoft Word 2010.

 1. Наберіть текст згідно зразка: шрифт Times New Roman, інтервал 14, міжрядковий інтервал 1,5, поля – звичайні, абзац 1,25, інтервал між абзацами 0.

 2. Назву тексту оформіть як об’єкт WordArt.

 3. Перелік об’єктів оформіть як список (маркований/нумерований).

 4. Підберіть на сайті www.wikipedia.org.ua картинку, яка відповідає змісту тексту і імпортуйте зображення одразу після назви тексту.

Практична робота 2: Використання графічних можливостей Microsoft Word 2010.


 1. Наберіть текст згідно зразка: шрифт Times New Roman, інтервал 14, міжрядковий інтервал 1,5, поля – звичайні, абзац 1,25, інтервал між абзацами 0.

 2. Назву тексту оформіть як об’єкт WordArt.

 3. Вставте стандартну картинку з групи Ілюстрації, застосуйте до неї стиль Овал з розмитими краями (як приклад).

 4. Перелік об’єктів оформіть як фігуру SmartArt, підберіть кольорову гаму.

Практична робота 3: Робота з електронними таблицями Microsoft Excel 2010.


 1. Створити електронну таблицю Excel, ввести до неї дані.

 2. За допомогою стандартних засобів Excel розрахувати природний приріст населення (як приклад).
  Природний приріст - це перевищення народжуваності над смертністю (обчислюється на 1000 жителів на рік). Він може бути додатнім у разі перевищення народжуваності над смертністю і від'ємним, коли смертність більша від народжуваності, або нульовим, коли ці показники мають однакове значення.


 3. Створити список з ваших даних.

 4. Застосувати певний шаблон оформлення до таблиці і списку.

 5. Побудувати спарклайни для показників за роками.

Практична робота 4: Проведення розрахунків і використання функцій у Microsoft Excel 2010.


 1. Створити електронну таблицю Excel, ввести до неї дані.

 2. Excel за кожною віковою групою розрахувати: мінімальне, максимальне, середнє значення елементів вашої вибірки.

 3. Застосувати певний шаблон оформлення За допомогою стандартних засобів Excel розрахувати Демографічне Навантаження (як приклад) за адміністративно-територіальними одиницями Харківської області.
  Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
  Ха́рківська о́бласть - область у Слобідській Україні в межах Придніпровської низовини і Середньоруської височини.


 4. За допомогою функцій до таблиці.

 5. Зробити висновки щодо демографічної ситуації у Харківській області за результатами проведених розрахунків.
  Демографія (дав.-гр. δήμος - народ та лат. graphe - письмо, описання) - наука, що вивчає склад і рух людності (населення) та закономірності його розвитку.


Практична робота 5: Особливості створення графіків і діаграм у Microsoft Excel 2010.


 1. За даними таблиці «Чисельність наявного населення регіонів України» (як приклад) побудуйте гістограму загальної кількості населення по регіонам України на початок 2012 року;
  Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
  Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.


 2. Побудуйте гістограму з накопиченням за показниками чисельності наявного населення у міських та сільських поселеннях України;

 3. Побудуйте кругову діаграму структури населення міських і сільських поселень України;

 4. За даними таблиці «Статево-вікова структура населення сільських поселень Дніпропетровської області» побудуйте статево-вікову піраміду.

Модуль 2.
Практична робота 1: Використання робочих наборів в MapInfo Professional 9.5. Робота з шарами і таблицями в MapInfo Professional 9.5.
Теоретичні питання:

 1. Які елементи зазвичай містить робочий набор в MapInfo Professional?

 2. Опишіть алгоритм відкриття/зберігання робочого набору.

 3. Дайте визначення поняттю «шари» у ГІС. Який шар називається «косметичним»? Назвіть приклади об’єктів, які можуть знаходитись на різних шарах.

 4. Яким чином зміна імені таблиці робочого набору впливає роботу Робочого набору?

Практичне завдання:

 1. Складіть алгоритм додавання записів в таблицю MapInfo Professional.
  Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.


 2. Опишіть послідовність дій для перебудови структури таблиці в MapInfo Professional.
  Перебудо́ва (рос. перестройка) - загальна назва сукупності політичних і економічних реформ, що проводилися в СРСР у 1985–1991 роках. Складові частини Перебудови: у внутрішньополітичній сфері - політика гласності та демократизація суспільного життя; в економіці - введення елементів ринкових відносин; у зовнішній політиці - відмова від надмірної критики так званого капіталістичного ладу, значне поліпшення відносин зі США та демократичними країнами Західної Європи, визнання пріоритету загальнолюдських цінностей і глобальних світових проблем. До початку 1990-х років Перебудова призвела до загострення кризи в усіх сферах життя суспільства, що спричинило ліквідацію влади КПРС і розпад СРСР.Практична робота 2: Створення запитів і вибірок в MapInfo Professional 9.5.


 1. Опишіть особливості використання інструменту Вибір-в-області/ Вибір-у-полігоні.

 2. Дайте визначення поняттю «вибірка»/«запит» у MapInfo Professional.

 3. Складіть таблиці, які відображають лише райони Харківської області з кількістю малих підприємств у розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення менше, ніж 17 у 2000 році та у 2010 році.
  Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
  Імпортуйте у роботу відповідні картосхеми (як приклад).


Практична робота 3: Особливості створення тематичних карт в MapInfo Professional 9.5.


 1. Опишіть особливості створення тематичних карт з однією/декількома тематичними змінними у MapInfo Professional.

 2. Побудуйте дві картосхеми, на яких способом картограми відобразіть кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення та способом картодіаграми – обсяг реалізованої продукції малих підприємств по районах області у 2000 році та у 2010 році.
  Картограма - географічне зображення, на якому розмір об'єктів або відстані залежать від показника, відмінного від площі або дистанції. Тобто, така карта може бути масштабована в залежності від населення, часу або вартості подорожі тощо.
  Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
  Імпортуйте у роботу відповідні картосхеми (як приклад).

 3. Зробіть висновки щодо динаміки збільшення/зменшення кількості малих підприємств у розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення по районах області.


Практична робота 4: Оформлення карт для друку і експорту. Робота зі звітами в MapInfo Professional 9.5.


 1. Складіть алгоритм додавання карти у звіти в програмі MapInfo Professional.

 2. Складіть алгоритм збереження шаблону звіту у MapInfo Professional.

 3. Побудуйте картосхему, на якій способом картограми відобразіть забезпеченість населення житлом по районах області станом на 2010 рік та способом картодіаграми – обсяг житлового фонду у районах області у 1991 та 2011 роках (як приклад).
  Житлови́й фонд - сукупність всіх житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі-притулки, будинки маневреного фонду, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового поселення змушених переселенців та осіб, визнаних біженцями, житлові приміщення з фонду житла для тимчасового поселення громадян, які втратили житло в результаті звернення стягнення на житлове приміщення, яке придбане за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації яких засобів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житла, і закладено у забезпечення повернення кредиту або цільової позики, спеціальні будинки для самотніх людей похилого віку, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів та інші), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.
  Зробіть компоновку та імпортуйте готову картосхему в роботу.

 4. Зробіть висновки щодо динаміки збільшення/зменшення обсягу житлового фонду по районах області.


Модуль 3.

Практична робота 1: Основи креслення у Microsoft Office Visio 2010.

 1. Прочитайте текст. Виділіть у ньому структурні частини.

 2. На чистому листі зробіть заголовок*.

 3. Побудуйте блок-схему, яка передасть максимум інформації з тексту, використовуючи інструменти Microsoft Visio 2010.

 4. Застосуйте до блок-схеми відповідний шаблон.

*Схема має розміщуватись на листі формату А4.
Практична робота 2: Робота з фігурами і діаграмами у Microsoft Office Visio 2010.

 1. Прочитайте текст. Виділіть у ньому структурні частини.

 2. На чистому листі зробіть заголовок і фон*.

 3. Побудуйте блок-схему, яка передасть максимум інформації з тексту, використовуючи інструменти Microsoft Visio 2010.

 4. Різні види зв’язків між об’єктами/процесами покажіть різними стрілками.

 5. Застосуйте до блок-схеми відповідний шаблон.

 6. Зробіть виноски та примітки.

 7. На основі даних з тексту побудуйте діаграму і скомпонуйте її з блок-схемою.

*Схема має розміщуватись на листі формату А4.
Практична робота 3: Характеристики випадкових величин. Закони розподілу випадкових величин.
Завдання (як приклад):

Для оцінки віку студентів одного курсу проводилось соціологічне опитування з метою виявлення вікової структури.

Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.
Соціоло́гія (від лат. societas - «суспільство» та грец. λογος - «вчення», «знання», «наука») - наука про умови та процеси у суспільстві, а також їх дослідження. Соціологія постала з епохи Просвітництва як системно-критична наука соціального і зайняла проміжне місце між природничими та гуманітарними науками.
У результаті було отримано ряд розподілення випадкових величин Х «Вікова група». Було опитано осіб. Демографічні дані представлено у таблиці:
, вікова група

19

20

21

22

23

24

, осіб

14

24

25

18

3

1

За отриманими даними для дискретної випадкової величини 1. отримайте закон розподілення випадкової величини;

 2. побудуйте багатокутник розподілення;
  Многоку́тник[К 1] (багатоку́тник, поліго́н) - геометрична фігура, замкнена ламана (сама, або разом із точками, що лежать усередині). Вершини цієї ламаної називають вершинами многокутника, а відрізки ламаної - сторонами многокутника.


 3. визначте математичне очікування , дисперсію , середньоквадратичне відхилення , асиметрію та ексцес .

Практична робота 4: Нормальний закон розподілу випадкових величин. Довірчий інтервал.
Завдання (як приклад):

За даним статистичним розподілом вибірки необхідно: 1. побудувати гістограму відносних частот ;

 2. визначити вибіркове середнє значення , дисперсію вибірки та середньоквадратичне відхилення ;

 3. припускаючи, що вибірка зроблена з генеральної сукупності, розподіленої за нормальним законом, знайти границі довірчого інтервалу, у якому з надійністю міститься середнє значення генеральної сукупності .


5,5

7,5

9,5

11,5

13,5

15,5

17,5

19,510

15

20

30

25

15

10

5


Практична робота 5: Закон розподілу випадкових величин. Критерій - Пірсона.
Завдання (як приклад):

Припустимо, що випадкові величини у таблиці розподілені за законом Пуассона. Для перевірки гіпотези: 1. знайдіть аналітичний вираз закону;

 2. оцініть за допомогою критерію - Пірсона узгодженість емпіричного розподілу величини з побудованим за його параметрами теоретичним розподілом.
  Емпіри́зм (від грец. έμπειρία - досвід) - напрям у теорії пізнання, що визнає чуттєвий досвід джерелом знань і стверджує, що всі знання ґрунтуються на досвіді. Протистоїть раціоналізму та містицизму. При цьому, інша пізнавальна здатність людини - розум - розглядається в емпіризмі тільки як сполучення і перекомпонування того матеріалу, що даний нам у досвіді, а також як здатність, що у принципі нічого не додає до змісту нашого знання. У методологічному плані емпіризм - це принцип, відповідно до якого життєва практика, мораль і наука повинні базуватися винятково на відповідному досвіді.0

1

2

3

4

5

6

7

8135

234

198

111

48

15

6

2

1


Практична робота 6: Взаємозв'язок між випадковими величинами: лінійна кореляція.
Завдання (як приклад):

Наведено результати дослідження залежності об’єму виробленої продукції (тис. т) від вартості основних фондів (млн. грн.) для 100 однотипних підприємств.

Статистичні дані було згруповано і представлено у вигляді таблиць, де вказано середні значення випадкових величин, які відповідають даному інтервалу, і кількість підприємств, характеристики яких відповідають даному інтервалу.

Необхідно: 1. описати характеристики випадкових величин X и Y: загальна кількість випадкових величин, середнє значення, мінімальне та максимальне значення, стандартне відхилення;

 2. побудувати матрицю кореляції (середнє значення випадкових величин, стандартне відхилення, коефіцієнт кореляції Пірсона);
  Станда́ртне відхи́лення (англ. standard deviation) або середнє квадратичне відхилення, позначається як S або σ. - у теорії ймовірності і статистиці найпоширеніший показник розсіювання значень випадкової величини відносно її математичного сподівання.
  Коефіцієнт кореляції Пірсона (позначають «r») - в статистиці, показник кореляції (лінійної залежності) між двома змінними X та Y, який набуває значень від −1 до +1 включно. Він широко використовується в науці для вимірювання ступеня лінійної залежності між двома змінними.


 3. побудувати емпіричну лінію регресії на ;

 4. розрахувати параметри вибіркового рівняння регресії , припускаючи лінійну кореляцію;

 5. оцінити тісноту кореляційного зв’язку.
5

10

15

20

25

3045

2

6

8

55
5

3


8

657

40

2
49

754

9

6
19

85


4

7

5

162

11

14

53

15

5
Практична робота 7: Особливості виконання кластерного аналізу.
Завдання (як приклад):

За даними, які характеризують населення України станом на кінець 2011 року, виконайте наступне: 1. опишіть вибірки;
  За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 грудня 2016 року чисельність наявного населення України становила 42 603 854 осіб (без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя)


 2. перевірте вибірки на відповідність закону нормального розподілення;

 3. проведіть кластерний аналіз (кластери виділіть за регіонами України);

 4. інтерпретуйте результати кластерного аналізу.

Практична робота 8: Особливості виконання факторного аналізу.
За даними, які характеризують стан явища/процесу, виконайте наступне:

 1. вибір факторів, які визначають результуючі показники;

 2. класифікацію факторів;

 3. визначення форми залежності між фактором та результуючим показником;

 4. розрахунок впливу факторів та оцінку ролі кожного з них у зміні величини результуючого показника;

 5. інтерпретуйте результати факторного аналізу.

Модуль 4.

Практична робота 1: Створення елементарної презентації у Microsoft PowerPoint 2010.
Створити нову мультимедійну презентацію Microsoft Power Point 2010, об’ємом до 15 слайдів на загальну суспільно-географічну тематику.

Презентація повинна мати таку структуру: 1. титульний слайд;

 2. основні слайди, які повинні містити текст, рисунки, діаграми, таблиці, ефекти анімації, тощо (обов’язковою є нумерація слайдів);

 3. заключний слайд.


Практична робота 2: Створення презентації за конкретними результатами дослідження у Microsoft PowerPoint 2010.
Створити мультимедійну презентацію Microsoft Power Point 2010, об’ємом до 25 слайдів за конкретним результатом дослідження.

Презентація повинна мати таку структуру: 1. титульний слайд;

 2. основні слайди, які повинні містити текст, рисунки, діаграми, таблиці, ефекти анімації, тощо (обов’язковою є нумерація слайдів);

 3. заключний слайд.


Практична робота 3: Презентація результатів досліджень у вигляді буклетів.
На основі результатів суспільно-географічного дослідження (виконання індивідуального навчально-дослідного завдання), складіть буклет, який би містив наступні структурні елементи:

 1. тема дослідження;

 2. етапи дослідження;

 3. перелік основних термінів і понять;

 4. ілюстративний матеріал (графіки, діаграми, таблиці, рисунки тощо);
  Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.


 5. висновки.


Приклад типових завдань модульного контролю

Рівень I. Виберіть правильні відповіді (за кожну правильну відповідь 1 бал, усього 10 баллов)

    1. Який вид ГІС по охопленню території доцільно використовувати для зберігання даних про місто Харків?

А. Національну ГІС
B. Муніципальну ГІС
C. Регіональну ГІС
D. Глобальну ГІС

2. Сукупність даних, організованих за певними правилами, які встановлюють загальні принципи опису, зберігання і маніпуляції даними за допомогою комп'ютерних засобів, називається


A. Базою даних
B. Базою знань
C. Таблицею
D. Інформацією

3. Комп'ютеризована система, яка виконує процедури з даними для отримання інформації, корисної для прийняття рішень, називається


 A. Інформаційною системою
B. ГІС
C. Аналітичною системою
D. Просторової системою
 
4.
Маніпуляція (фр. manipulation) - складний прийом, операція, витівка.
Про́стір (латинське: spatium) - протяжність, вмістилище, в якому розташовані предмети і відбуваються події. У філософії тривають дискусії щодо того, чи є простір окремою сутністю чи лише формою існування матерії.
Список всіх таблиць, вікон, налаштувань, використаних в сеансі роботи і зберігаються у файлі з розширенням WOR, називається
A. Файлом
B. Списком
C. Таблицею
D. Робочим набором
 
5. Засоби вибору об'єктів на Карті, зміни виду вікна Карти та отримання інформації зібрані в інструментальній панелі
A. Пенал
B. СУБД
C. Операції
D. Команди

6. Довгота 30 градусів і 20 хвилин повинна бути представлена в MapInfo як


A. 30.3 °
B. 30,20 °
C. 30 ° 20 '
D. 130 ° 20 '
 
7. Порожній шар, що лежить поверх інших шарів і використовуваний для малювання, називається
A. Тематичним
B. Косметичним
C. Редагованим
D. Змінним

 8. Яким способом візуалізуються наступні типи об'єктів: населені пункти, повітряні маси, типи ґрунту, рослинності


A.
Зеле́ні росли́ни - царство живих організмів. Назва була запропонована у 1981 році, щоб відрізнити представників царства від попереднього визначення рослин, які до того не створювали монофілетичну групу.
Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
Безперервних полів
B. Дискретних площадних об'єктів
C. Фракталів
D. Дискретних лінійних об'єктів
 
9. Спосіб зв'язку інформації про явище і його місця розташування називається
A. Векторизацією
B. Географічною прив'язкою
C. Геокодуванням
D. Растеризуванням
 
Рівень II. Дайте коротку відповідь на питання (15 балів).

1. Назвіть види атрибутів, що використовуються в таблицях MapInfo Professional.

Атрибу́т (attribute) - невід'ємна, необхідна для забезпечення цілісності об'єкта (предмета) або суб'єкта (людини) властивість, його частина, додаток.
Наведіть приклади (2 бали).


2. Перерахуйте ключові складові ГІС (5 балів).
3. Для вирішення яких завдань використовуються ГІС? (6 балів)

Теми для самостійної роботи студентів


 1. Особливості роботи з електронними джерелами даних.

 2. Процедури редагування документів у Microsoft Office Word 2010.

 3. Побудова блок-схем та графіків у Microsoft Office Word 2010.

 4. Особливості роботи з даними у Microsoft Office Excel 2010.

 5. Особливості роботи з функціями у Microsoft Office Excel 2010.

 6. Робота з електронними атласами.

 7. Особливості відображення суспільно-географічної інформації у MapInfo Professional 9.5.

 8. Використання робочих наборів у MapInfo Professional 9.5.

 9. Створення об'єктів на картосхемах у MapInfo Professional 9.5.

 10. Створення картосхем для відображення демографічних даних у MapInfo Professional 9.5.

 11. Робота з шаблонами у Microsoft Office Visio 2010.

 12. Особливості роботи з зображеннями у Microsoft Office Visio 2010.

 13. Вірогіднісний розподіл даних у STATISTICA 8.0.

 14. Особливості використання даних при різних видах аналізу у STATISTICA 8.0.

 15. Описова статистика у STATISTICA 8.0.

 16. Використання можливостей STATISTICA 8.0 для візуалізації результатів суспільно-географічного дослідження.

 17. Індивідуальне науково-дослідне завдання.

 18. Робота з шаблонами у Microsoft Office PowerPoint 2010.

 19. Особливості роботи з об'єктами у Microsoft Office PowerPoint 2010.

 20. Особливості відображення результатів суспільно-географічного дослідження у Microsoft Office PowerPoint 2010.


Основні терміни і поняття до тем курсу
MapInfo Professional – географічна інформаційна система цифрового картографування, яка надає користувачам функціональні можливості візуалізації та аналізу просторових даних.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.


Windows Live – назва комплексу інтегрованих веб-додатків та програм від компанії Microsoft: Messenger, Hotmail, Search та Spaces.

А

Абзац – відступ або пробіл на початку тексту, розділу або червоного рядка;
Черво́ний - колір з мінімальною частотою, що сприймається людським оком. Діапазон червоних кольорів в спектрі з довжиною хвилі 630–760 нанометрів, межа сприйняття залежить від віку. Один з трьох «основних» кольорів в системі RGB, додатковий колір до нього - синьо-зелений.
це частина тексту, яка характеризується змістовою єдністю і тому виділяється відступом першого рядка.

Актуальність – стисла характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми, її значення для науки і практики, яка також містить інформацію про недосліджені аспекти проблеми.

Асиметрія – коефіцієнт, який характеризує «скошеність» графіка густини розподілу ймовірностей.

Атрибут – властивість, кількісний або якісний признак, який характеризує просторовий об’єкт, але не вказує на його місцеположення та асоціюється з його унікальним номером.

Б

База даних – сукупність даних, організованих згідно з визначеними правилами, які встановлюють загальні принципи опису, зберігання та маніпуляції даними за допомогою комп’ютерних систем.

База знань – сукупність знань про визначену предметну область, на основі яких можна робити висновки та приймати рішення.
Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.


В

Вибірка (у ГІС) – підмножина даних, об’єднаних в одну групу на основі значень однієї або декількох змінних.

Випадкова величина – змінна, яка приймає значення в залежності від випадку з певною долею імовірності.

Висновки – логічно та послідовно викладені результати дослідження, пропозиції та рекомендації.
Ймові́рність (лат. probabilitas, англ. probability) - числова характеристика можливості того, що випадкова подія відбудеться в умовах, які можуть бути відтворені необмежену кількість разів. Імовірність є основним поняттям розділу математики, що називається теорія імовірностей.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.


Відносні змінні – змінні, відмінності між якими можуть бути виражені чисельно, але при цьому їх характерною якістю є наявність точки абсолютного нуля шкали вимірювання.

Г

Географічна інформаційна система (ГІС)комплекс, який забезпечує збір, обробку, відображення та поширення просторово-координованих даних, інтеграцію даних та знань про територію для їх ефективного використання для вирішення наукових та прикладних задач, пов’язаних з інвентаризацією, аналізом, моделюванням, прогнозуванням та управлінням навколишнім середовищем та територіальною організацією суспільства.
Моделювання (англ. scientific modelling, simulation, нім. Modellieren n, Modellierung f, Simulation f) - це метод дослідження явищ і процесів, що ґрунтується на заміні конкретного об'єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього (моделлю).
Абсолют (від лат. absolutus - безумовний, необмежений) - в ідеалістичній філософії і релігійних тлумаченнях - вічна, незмінна нескінченна першооснова Всесвіту (бог, абсолютна ідея тощо). Те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне.
Теритóрія (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - регіон, обмежена частина земної поверхні в природних, державних, адміністративних або умовних межах: визначається протяжністю, як специфічним видом «просторового» ресурсу, площею, географічним розташуванням, природними умовами, господарською освоєністю.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.


Географічно координовані дані – дані про просторові об’єкти, які містять інформацію про їх місцеположення та властивості, подані через кількісні та якісні атрибути.

Географія – єдиний комплекс наук, які вивчають географічну оболонку Землі та виявляють просторово-територіальні закономірності явищ та процесів.
Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.


Геопросторовий об'єкт - об'єкт реального світу, який
характеризується певним місцеположенням на Землі і визначений у встановленій системі просторово-часових координат.

Графічний формат – спосіб організації інформації у файлі цифрового зображення.

Д

Дані – факти та числові та/або якісні показники, які їх характеризують.

Державна статистика централізована система збирання, опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації.
Централізо́вана держа́ва - держава, підкорена єдиній центральній владі.


Дискретна випадкова величина – випадкова величина, яка приймає ізольовані значення, які можна перенумерувати.

Дисперсія – математичне очікування квадрата відхилення випадкової величини від її математичного очікування.

Додатки – додаткові матеріали, які не ввійшли до основного тексту роботи.

Е

Ексцес – величина, яка характеризує крутизну кривої розподілу випадкових величин.

З

Закон розподілення випадкових величин – це відповідність між можливими значеннями випадкової величини Х та їх ймовірностями р.

Залежність між змінними – незалежно від типа дві або більше змінних залежні між собою, якщо значення змінних, які спостерігаються, розподіляються узгодженим чином.

Запит (у ГІС) – математичний запит до бази даних для отримання певної інформації.

Змінна – це величина, яка характеризується множиною значень, які вона може приймати.

Зміст – перелік назв та номерів сторінок структурних елементів документу.

І

Імовірність – кількісна міра можливості появи випадкової події.
Випадкова подія - подія, яка при заданих умовах може як відбутись, так і не відбутись, при чому існує визначена ймовірність p (0 ≤ p ≤ 1) того, що вона відбудеться при заданих умовах. Випадкова подія є підмножиною простору елементарних подій.


Інтервальні змінні – змінні, відмінності між якими можуть бути виражені чисельно.

Інфокриві (спарклайни) – невеликі діаграми у Microsoft Excel, які розміщуються у комірках листа та візуально представляють ряд даних.

Інформаційна система – комп’ютеризована система, яка виконує процедури з даними для отримання інформації, корисної для прийняття рішень.

Інформація – усвідомлені відомості про навколишній світ, які є об’єктом зберігання, перетворення, передачі та використання.
Світ - назва планети Земля з людської точки зору, як місце заселене людськими істотами. Термін часто вживається для означення суми людського досвіду та історії, людського стану взагалі. На земній кулі проживає понад 7 мільярдів людей.


Інформація (згідно Закону України «Про інформацію») - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

К

Карта – математично визначене, зменшене, генералізоване зображення поверхні Землі, іншого небесного тіла або космічного простору, яке показує розташування об’єктів або спроектовані на нього об’єкти у прийнятій системі умовних знаків.
Небеса́ - як фізичне небо, так і нескінченне продовження всесвіту над ним. Небесами в різних релігіях називають можливе місцеперебування після смерті.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Ко́смос (від грец. κόσμος - «порядок») - одне з ключових понять давньогрецької історії та культури. Вживалося на позначення встановленого Богом (богами, Божеством) Всесвітнього Ладу, Порядку - на противагу Хаосу - Всесвітньому Безладу.


Картинки (кліпи) мультимедійні файли у Microsoft Office 2010: ілюстрації, фотографії, звуки та відео.
Світло́пис або Фотогра́фія (від грецького φώς (φωτός) - світло та γράφω - пишу) - сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.


Кластерний аналіз – це розвідувальний аналіз даних, метою якого є сортування різноманітних об’єктів у групи таким чином, що рівень близькості між двома об’єктами був максимальним, якщо вони належать до однієї групи, і мінімальним, якщо до різних.

Книга – робочий документ Microsoft Excel.

Колекція експрес-блоків – місце для створення, зберігання та пошуку блоків, зміст яких часто використовується, у тому числі автотексту, властивостей документів (заголовки, автор), тощо; можуть заповнюватись автоматично.

Колекція стандартних блоків – місце для створення колонтитулів, встановлення нумерації сторінок, додавання написів, титульних сторінок, таблиць та формул, як правило заповнюються користувачем.

Комп’ютерні технології – узагальнена назва технологій, які відповідають за зберігання, передачу, обробку, захист та відтворення інформації з використання комп’ютерів.
Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.


Константа – постійне значення, яке не розраховується.

Кореляція – статистичний взаємозв’язок між явищами, процесами та величинами, які їх характеризують.

М

Макет у Microsoft PowerPoint – оформлення елементів слайду, а саме: наявність та розміщення заголовків, підзаголовків, списків, рисунків, таблиць, діаграм, авто фігур, відео фрагментів тощо.

Макрос – дія або набор дій, які використовуються для автоматизації виконання задач.
Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.


Математичне очікування випадкової величини – середнє значення випадкової величини.

Медіана випадкової величини – таке значення випадкової величини, відносно якого рівноймовірне отримання більшого або меншого значення даної випадкової величини.

Методи дослідження – інструменти для пошуку і отримання даних, їх обробки та аналізу.

Міні-панелі інструментів панелі інструментів, які містять найбільш часто використовувані елементи для оформлення тексту документа, рисунків, діаграм та інших об’єктів.
Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.


Мода – найбільш імовірне значення випадкової величини.

Н

Неперервна випадкова величина – випадкова величина, значення якої безперервно заповнюють певний проміжок.

Номінальні (категоріальні) змінні – змінні, які можуть бути виміряні лише у термінах приналежності до певного класу і використовуються лише для якісної класифікації.

О

Об’єкт вивчення науки – певний фрагмент реальності (предметної чи духовної), на який спрямована увага дослідника і який опосередкований системою понять і категорій, а також методами дослідження.
Дослі́дник - людина, яка веде дослідження, займається науковими дослідженнями, вивченням, спостереженням, аналізом чого-небудь, сприяє отриманню нових знань.


Об’єкти SmartArt – графічні елементи у Microsoft Office 2010, які слугують для візуалізації даних та ідей.

Оператор – знак або символ, який задає тип обчислення у формулі.

П

Повнота інформації – така кількість інформації, якої достатньо для розуміння ситуації і прийняття рішень.
Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.


Порядкові (ординальні) змінні – змінні, які можуть бути ранжовані залежно від того, у більшій або меншій мірі вони мають якості, характерні для даної вибірки.

Предмет дослідження – певна сторона об’єкта (властивості, відношення до інших об’єктів, процеси), на дослідження якого спрямована головна увага дослідника.

Представлення Backstage – меню управління файлами та пов’язаними з ними даними: створення, зберігання, перевірка метаданих та персональних даних, установка параметрів.

Презентація у Microsoft PowerPoint – послідовність слайдів (електронних сторінок), що змінюють один одного.

Р

Регресійний аналіз – статистичний метод дослідження впливу однієї або декількох незалежних змінних на залежну змінну.
Метада́ні, у загальному випадку, - це дані, що характеризують або пояснюють інші дані. Наприклад, значення «123456» само по собі недостатньо виразно. А якщо значенню «123456» зіставлено достатньо виразне ім'я «поштовий індекс» (що вже є метаданими), то в цьому контексті значення «123456» більш осмислено - можна витягати інформацію про місцеположення адресата, що має даний поштовий індекс.
Ме́тод (від грец. μέθοδος - «шлях крізь») - систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити, щоб виконати певну задачу чи досягти певної мети; поняття тотожне алгоритму дій і технологічному процесу.


Розвідувальний аналіз даних – метод статистичного аналізу, який використовується для виявлення зв’язків між змінними, в умовах відсутності або недостатності апріорних уявлень про природу цих зв’язків.
Апріорі (лат. a priori - первісно) - те, що передує досвіду, є філософським терміном. Протилежний термін, апостеріорі, позначає те, що випливає з досвіду. Апріорі - саме собою зрозуміло.


С

Сортування – розташування абзаців або строк у таблиці у певному порядку.

Список літератури – це список (перелік) літературних та інших джерел, на які автор посилається при створенні документу.

Список у Microsoft Excel – набір строк листа, який містить однорідні дані, при цьому перший рядок містить заголовки стовпців, а інші рядки – однотипні дані у кожному стовпці.

Статистика – галузь знань, у якій викладено загальні питання збору, оцінки та аналізу масових кількісних або якісних даних.

Статистична інформація – документована інформація, що дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.


Статистичні методи дослідження – методи дослідження, які дозволяють на основі вивчення частини генеральної сукупності (вибірки) зробити висновки, що можуть бути застосовані до всієї генеральної сукупності.

Стиль – це набір параметрів форматування, який застосовується до абзаців тексту, таблиць, списків, знаків тощо, для швидкої зміни їхнього зовнішнього вигляду.

Т

1   2   3