Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «комп’ютерні технології в суспільній географії»

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «комп’ютерні технології в суспільній географії»
Сторінка3/3
Дата конвертації13.03.2017
Розмір0.56 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3
Тема – це набір уніфікованих елементів, які визначають зовнішній вигляд документу (параметри шрифтів та кольорів стилів) за допомогою кольору, шрифтів та графічних об’єктів.

Тематична карта – карта, яка відображає деяке явище або групу явищ фізико-географічного або соціально-економічного характеру.

Технологія – сукупність методів і операцій знаходження, обробки, транспортування, зберігання, контролю, які є частиною загального виробничого або невиробничого процесу.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Транспортування англ. transportation - процес переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше. В логістиці транспортування розглядається, як процес переміщення людей та вантажів, або перевезення.


Ф

Фактор – причина, рушійна сила явища або процесу, яка визначає його характер або одну з його головних якостей.

Факторіал числа – це добуток усіх чисел від 1 до числа, для якого визначається факторіал.

Факторний аналіз – аналіз даних, в основі якого лежать виявлення, оцінка та прогнозування впливу факторів на зміну результуючого показника.
Факторіал натурального числа n - добуток натуральних чисел від одиниці до n включно, позначається n !.
Прогнозування - процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематично оцінювана інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку обраного предмета чи явища в перспективі.


Формула у Microsoft Excel – вираз, згідно з яким виконуються розрахунки.

Функція у Microsoft Excel – заздалегідь визначена формула, яка виконує розрахунок за заданими величинами (аргументами) у певному порядку.

Ц

Циклічне посилання – послідовність посилань, за якої формула через інші посилання або напряму робить посилання сама на себе.

Ш

Шар (у ГІС) – сукупність однотипних просторових об’єктів, які відносяться до певного класу об’єктів у межах визначених територій у системі координат спільній для набору шарів.
Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.


Шрифт – це спосіб кодування текстової інформації для її передачі у вигляді зображення.

Теми для індивідуального навчально-дослідного завдання

(курсова робота)


 1. Принципи пошуку і обробки географічної інформації.

 2. Статистичні методи аналізу географічної інформації.

 3. Загальна характеристика можливостей програм Microsoft Office для обробки та аналізу географічної інформації.

 4. Особливості використання можливостей Microsoft Office Word 2010 для роботи з текстовою інформацією.

 5. Особливості використання можливостей Microsoft Office Word 2010 для роботи з таблицями.

 6. Особливості візуалізації географічної інформації у Microsoft Office Word 2010.

 7. Використання електронних таблиць Microsoft Office Excel 2010 для роботи з географічною інформацією.

 8. Обрахунок результатів суспільно-географічного дослідження у Microsoft Office Excel 2010.

 9. Особливості використання функцій для обрахунку результатів суспільно-географічного дослідження у Microsoft Office Excel 2010.

 10. Візуалізація результатів суспільно-географічних досліджень у Microsoft Office Excel 2010: створення графіків і діаграм.

 11. Робота з об’єктами SmartArt у Microsoft Office Excel 2010 для візуалізації інформації.

 12. Функціональні можливості ГІС при аналізі даних.

 13. Можливості MapInfo Professional 9.5 для обробки і візуалізації результатів суспільно-географічного дослідження.

 14. Використання таблиць і робочих наборів у MapInfo Professional 9.5.

 15. Організація даних у шари в MapInfo Professional 9.5.

 16. Робота з запитами і вибірками в MapInfo Professional 9.5.

 17. Особливості створення тематичних карт в MapInfo Professional 9.5.

 18. Особливості створення карт діапазонів та стовпчиків в MapInfo Professional 9.5 при аналізі результатів суспільно-географічного дослідження.

 19. Особливості створення карт способом значків і кругових діаграм в MapInfo Professional 9.5 при аналізі результатів суспільно-географічного дослідження.

 20. Особливості створення карт способом значків і кругових діаграм в MapInfo Professional 9.5 при аналізі результатів суспільно-географічного дослідження.

 21. Особливості створення карт способом густини точок і окремих значень в MapInfo Professional 9.5 при аналізі результатів суспільно-географічного дослідження.

 22. Створення звітів в MapInfo Professional 9.5.

 23. Можливості Microsoft Office Visio 2010 для візуалізації результатів суспільно-географічного дослідження.

 24. Основи аналізу даних у програмному пакеті STATISTICA 8.0.

 25. Проведення кластерного аналізу у STATISTICA 8.0 при обробці результатів суспільно-географічного дослідження.

 26. Проведення факторного аналізу у STATISTICA 8.0 при обробці результатів суспільно-географічного дослідження.

 27. Особливості роботи з таблицями у STATISTICA 8.0.

 28. Елементи теорії кореляції. Виконання кореляційного аналізу при обробці результатів дослідження у STATISTICA 8.0.

 29. Особливості створення презентацій по результатам суспільно-географічного дослідження у Microsoft Office PowerPoint 2010.

 30. Особливості створення буклетів по результатам суспільно-географічного дослідження у Microsoft Office PowerPoint 2010.

 31. Сучасні інформаційні технології та можливості їх адаптації до реалізації завдань соціально-географічних досліджень.
  Адапта́ція (пристосування) в біології - анатомічна структура, фізіологічне явище або реакція в поведінці організму, яка розвинулась за деякий проміжок часу в ході еволюції таким чином, що стала підвищувати довготривалий репродуктивний успіх даного організму.
  Кореляційний аналіз - це статистичне дослідження (стохастичної) залежності між випадковими величинами (англ. correlation - взаємозв'язок). У найпростішому випадку досліджують дві вибірки (набори даних), у загальному - їх багатовимірні комплекси (групи).
  Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.Приклад оформлення титульної сторінки

для індивідуального навчально-дослідного завдання
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Геолого-географічний факультет

Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства


ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010: СТВОРЕННЯ ГРАФІКІВ І ДІАГРАМ

(курсова робота з дисципліни

«Комп’ютерні технології в суспільній географії»)

Виконала:

студентка групи ГЦ-22

денного відділення Курцева Ірина Миколаївна

Перевірив:

професор,доктор географічних наук Нємець Костянтин Аркадійович
Харків-2012

Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Сума балів

Модуль 1

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

 

 

 

10

10 20

10

10х2 30

 

100

Модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

 

 

 

 

10 25

10

10х2 35

 

100

Модуль 3

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

 

 10

10 10

10х3

10

10

10 10

100

Контрольна робота

100

Модуль 4

Т1

Т2

Т3

 

 

 

 

20

20 20

30 10

 

 

 

100

Підсумковий модульний контроль

100

Форми контролю:

Модуль 1:

Т2 – практична робота;

Т3 – практична робота, контрольна робота;

Т4 – практична робота;

Т5 – практична робота, контрольна робота.
Модуль 2:

Т3 – практична робота, контрольна робота;

Т4 – практична робота;

Т5 – практична робота, контрольна робота.


Модуль 3:

Т1 – практична робота;

Т2 – практична робота, контрольна робота;

Т3 – практична робота;

Т4 – практична робота;

Т5 – практична робота,

Т6 – практична робота, контрольна робота.
Модуль 4:

Т1 – практична робота;

Т2 – практична робота, контрольна робота;

Т3 – практична робота, контрольна робота.Оцінювання виконання індивідуального

навчально-дослідного завдання


Зміст роботи

Практична частина

Захист роботи

Сума

50

30

20

100


Шкала оцінювання


Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової роботи (проекту), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

1-49

FX

незадовільно

не зараховано


Перелік рекомендованої літератури:


 1. Гиляревский Р.С.
  Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.
  , Родионов И.И., Залаев Г.З., Цветкова В.А. Информатика как наука об информации. Информационный, документальный технологический, экономический, социальный и организационный аспекты. М.: Фаир-Пресс; Гранд, 2006

 2. Макарова Н.В., Култышев Е.И., Степанов А.Г., Широков В.Л. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере. М.: Финансы и статистика, 2003

 3. Симонович С. В., Евсеев Г.А., Мураховский В. И., Бобровский С. И. Информатика: базовый курс. СПб.; М.; Х.; Минск: Питер, 2005

 4. Божко В.П., Брага В.В., Бубнова Н.Г., др., Романова А.Н. Информатика: данные, технология, маркетинг. М.
  Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.
  : Финансы и статистика, 1991

 5. Стефанова Н. Л., Будаев В. Д., Яшина Е. Ю., Звягинцева Т. Е., Симонова И.В. Математика и информатика. М.: Высшая школа, 2004

 6. Рзаєв Д. О., Шарапов О. Д., Iгнатенко В. М., Дибкова Л. М. Iнформатика та комп'ютерна технiка. К.: КНЕУ, 2004

 7. Збiрник статей. Информатика и математические методы в моделировании. Одеса: Видавництво Одеського нацiонального полiтехнiчного унiверситуту, 2011

 8. Гондюл В. П., Дерев'янко А. Г., Матвєєв В. В., Прохур Ю. З. Iнформатика та обчислювальна технiка: Короткий тлумачний словник. К.
  Видавни́цтво - спеціалізоване підприємство, основним видом діяльності якого є підготовка і випуск у світ видавничої продукції (Закон від 05.06.1997 р. № 318/97-ВР «Про видавничу справу»).
  Тлумачний словник - словник, що подає лексико-фразеологічний склад мови з поясненням значення, граматичних та стилістичних особливостей уживання реєстрових одиниць.
  : Либiдь, 2000

 9. Баженов В. А., Венгерський П. С., Горлач В. М., Дудзяний I.М. Iнформатика i комп'ютерна технiка. Суми: Видавництво Сумського унiверситету, 2011

 10. Iнформатика. Комп'ютерна технiка. Комп'ютернi технологiї. К.: Каравела, 2008

 11. Браткевич В.В., Бутов М.В., Золотарьова I. О., Климнюк В.Є., Пушкарь О.I. Iнформатика: Комп'ютерна технiка. Комп'ютернi технологiї. К.: Академiя, 2001

 12. Браткевич В.В., Бутов М.В., Золотарьова I. О., Климнюк В.Є., Пушкарь О.I. Iнформатика: Комп'ютерна технiка. Комп'ютернi технологiї. К.: Академiя, 2003

 13. Бакушевич Я.М., Капацiла Ю.Б. Iнформатика та комп'ютерна технiка. Львiв: Магнолiя-2006, 2009

 14. Самойленко В. М. Географiчнi iнформацiйнi системи та технологiї. К.: Нiка-Центр, 2010

 15. Войтюшенко Н. М., Остапець А. I. Iнформатика i комп'ютерна техніка. К.: Центр навчальної лiтератури, 2006

 16. Войтюшенко Н. М., Остапець А. I. Iнформатика i комп'ютерна техніка. К.: ЦУЛ, 2009

 17. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии. М.: Гардарики, 2006

 18. Гуржiй А. М.
  Гардарікі (ісл. Garðaríki, ісл. Garðaveldi, старо-швед. Gårdarike - «міста», «країна міст») - назва в давньоскандинавській епічній літературі території Київської Русі з великою мережею міст і фортець («градів»), де, як свідчать дані сучасної археології, окрім слов'янського також була велика частка скандинавського (норманського) населення.
  , Поворознюк Н. I. Iнформатика та iнформацiйнi технологiї. Х.: Компанiя СМIТ, 2003

 19. Емельянов С. Л., Якутко В. Ф. Информатика и информационные технологии. Х.: Бурун Книга, 2007

 20. Жолков С. Ю. Математика и информатика для гуманитариев. М.: Гардарики, 2002

 21. Клименко О. Ф., Головко Н. Р., Шарапов О. Д. Iнформатика та комп'ютерна технiка. К.: КНЕУ, 2005

 22. Клименко О. Ф., Головко Н. Р., Шарапов О. Д. Iнформатика та комп'ютерна технiка. К.: КНЕУ, 2002

 23. Лисиця В. Т. Комп'ютерна графiка: колiрнi моделi. Х.: Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна, 2010

 24. Лопотко О. В. Iнформатика. Excel Visual Basic for Applications.
  Microsoft Visual Basic - засіб розробки програмного забезпечення, створений і підтримуваний корпорацією Microsoft, який складається з мови програмування і середовища розроблення. Мова Visual Basic успадкувала дух, стиль і, частково, синтаксис свого предка - мови Бейсік, яка має чимало діалектів.
  Львiв: Магнолiя-2006, 2011

 25. Макарова М. В., Карнаухова Г. В., Запара С. В. Iнформатика та комп'ютерна технiка. Суми: Унiверситетська книга, 2003

 26. Макарова М. В., Карнаухова Г. В., Запара С. В. Iнформатика та комп'ютерна технiка. Суми: Унiверситетська книга, 2005

 27. Макарова М. В., Карнаухова Г. В., Запара С. В. Iнформатика та комп'ютерна технiка. Суми: Унiверситетська книга, 2008

 28. Ярмуш О. В., Редько М. М. Iнформатика i комп'ютерна технiка. К. : Вища освiта, 2006

 29. Барковський В. В., Барковська Н. В., Лопатiн О. К. Теорiя ймовiрностей та математична статистика. К.: Центр навчальної лiтератури, 2006

 30. Донченко В. С., Сидоров М. С., Шарапов М. М. Теорiя ймовiрностей та математична статистика. К.: Академiя, 2009

 31. Жалдак М. I., Кузьмiна Н. М., Берлiнська С. Ю. Теорiя ймовiрностей i математична статистика з елементами iнформацiйної технологiї. К.: Вища школа, 1995

 32. Медведєв М. Г.
  Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.
  , Пащенко I.О. Теорiя ймовiрностей та математична статистика. К.: Лiра-К, 2008

 33. перевод с англ. / Крейнак Джо, Медведев В.Л. Microsoft Office XP. М.: Астрель, 2004

 34. Леонтьев Б. К. Microsoft Office Visio 2003 не для дилетантов. Построение проектов, диаграмм и бизнес-схем в операционной системе Microsoft Windows XP. М.
  Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.
  : ЗАО "Новый издательский дом", 2005

 35. перевод с англ. / Уокенбах Джон, Храмов С.А. Формулы в Microsoft Office Excel 2007. М.; СПб.; К.: Диалектика; М.: Вильямс, 2008

 36. Берк Кеннет Н., Кэйри Патрик, Гордиенко Ю.Г. Анализ данных с помощью Microsoft Excel. М.; СПб.; К.: Вильямс, 2005

 37. перевод с англ. / Блаттнер Патрик, Соколенко А.Л., Тригуб С.Н. Использование Microsoft Office Excel 2003. К.: Вильямс, 2005

 38. Винник, Н.В. Обчислення рангового коефiцiєнта кореляцiї в програмi Microsoft Excel. Х.: Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна, 2005

 39. Волков В. Б. Понятный самоучитель работы в Microsoft Excel. СПб.; М.; Х.; Минск: Питер, 2006

 40. перевод с англ. / Карлберг Конрад, Тавровская Л.Б., Тригуб С.Н. Бизнес-анализ с помощью Microsoft Excel. К.: Вильямс, 2008

 41. Вуколов Э.А., Макаров А.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL. М.: ФОРУМ, 2010

 42. Боровиков В.П. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. СПб.; М.; Х.; Минск: Питер, 2001

 43. Боровиков В.П. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. СПб.; М.; Х.; Минск: Питер, 2003

 44. Боровиков В.П., Ивченко Г. И. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows: Основы теории и интенсивная практика на компьютере. М.: Финансы и статистика, 2000

 45. Яворских Е. А. Видео на персональном компьютере. СПб.; М.; Х.; Минск: Питер, 2005


Інформаційні ресурси


 1. Державний комітет статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua

 2. Харківська обласна державна адміністрація http://www.
  Обласна державна адміністрація (ОДА) - місцева державна адміністрація, місцевий орган державної виконавчої влади, що входить до системи органів виконавчої влади України.
  kharkivoda.gov.ua

 3. www.wikipedia.org.ua

 4. http://office.microsoft.com/uk-ua/

 5. http://www.statsoft.com/#

 6. http://www.pbinsight.com/welcome/mapinfo/

 7. http://maps.google.com.ua/1   2   3 • Тематична карта
 • Формула у Microsoft
 • Шрифт
 • Приклад оформлення титульної сторінки для індивідуального навчально-дослідного завдання
 • ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010: СТВОРЕННЯ ГРАФІКІВ І ДІАГРАМ
 • Виконала
 • Нємець Костянтин Аркадійович Харків-2012 Розподіл балів, які отримують студенти
 • Оцінювання виконання індивідуального навчально-дослідного завдання
 • Інформаційні ресурси Державний комітет статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua Харківська обласна державна адміністрація