Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки для студентів-заочників зі спеціальності 05010301 Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем

Скачати 87.42 Kb.

Методичні вказівки для студентів-заочників зі спеціальності 05010301 Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем
Скачати 87.42 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.06.2017
Розмір87.42 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Смілянський промислово-економічний коледж

Черкаського державного технологічного університету

Узгоджено” „Затверджую”

Заступник директора Директор технікуму

з навчальної роботи __________ І. Г. Кононенко

_____________ В. Г. Шиян „___” ____________ 200 __ р.

„___” ____________ 200 __ р.


Комп’ютерні мережі

Методичні вказівки

для студентів-заочників зі спеціальності

5.05010301

Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем

Розглянуто на засіданні

циклової комісії

Протокол № ________________

від „___” ____________ 200 __ р.
Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.
Ас (фр. as - туз; в переносному розумінні - вмілий, сміливий) - майстер повітряного бою. Часом слово вживається і для означення будь-якого висококласного спеціаліста.


Голова комісії _______________

м. Сміла

Вступ: Інформаційний процес обміну даними є найважливішим і існує у будь-якій обчислювальній системі. У персональному комп’ютері обмін даними, адресами та кодами між оперативною пам’яттю та процесором відбувається через системну шину. У сучасних інформаційних технологіях природа процесу обміну даними, який виділяють як базовий, не може бути реалізована на одному комп’ютері.
Інформаці́йні проце́си- послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Такими діями є - створення, збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, знищення інформації.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Цю проблему можна вирішити за допомогою створення локальних та глобальних обчислювальних мереж. Основна мета створення комп’ютерних мереж – забезпечення користувачів мережі потенційними можливостями колективного використання апаратних, програмних та інформаційних ресурсів мережі.
Навчально-тематичний план дисципліни

№ п/п

Назва темиЗагальні основи побудови комп’ютерних мереж, апаратні та програмні засобиКомунікаційні технології локальних комп’ютерних мереж, мережеве програмне забезпеченняГлобальна мережа InternetМережеві засоби Windows 95, 98, NT, 2000, XP

Форма контролю – іспит
Зміст дисципліни.

Тема 1. Загальні основи побудови комп’ютерних мереж, апаратні та програмні засоби:

 • визначення комп’ютерної мережі;
  Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


 • основна мета створення комп’ютерних мереж;

 • класифікація комп’ютерних мереж;

 • локальні комп’ютерні мережі;

 • базові топології комп’ютерних мереж, їх недоліки та переваги;

 • протоколи;

 • інтерфейси;

 • технічні складові мереж, їх призначення;

мережеве програмне забезпечення.

Тема 2. Комунікаційні технології локальних комп’ютерних мереж, мережеве програмне забезпечення:

 • мережеві технології (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM);

 • розподілене та сумісне використання ресурсів, технологія розподіленого та сумісного використання. Поняття серверу, файл-серверу, серверу додатків, робочої станції;
  Gigabit Ethernet (GbE) - термін, що описує набір технологій для передачі пакетів Ethernet зі швидкістю 1 Гбіт/с. Він визначений в документі IEEE 802.3-2005.
  Token ring (англ. «маркерне кільце») - архітектура мереж з кільцевою логічною топологією і детермінованим методом доступу, заснованому на передачі маркера.
  Fast Ethernet (Швидкий Ethernet) - термін, що описує набір стандартів Ethernet для пакетної передачі даних з номінальною швидкістю 100 Мбіт/с, що в 10 разів швидше за початкову для Ethernet швидкість у 10 Мбіт/с.
  Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
  Сервер Се́рвер (англ. server - «служка») - у комп'ютерній термінології термін може стосуватися окремого комп'ютера чи програми. Головною ознакою в обох випадках є здатність машини чи програми переважну кількість часу працювати автономно, без втручання людини, реагуючи на зовнішні події відповідно до встановленого програмного забезпечення.


Тема 3. Глобальна мережа Internet:

 • історія виникнення та етапи розвитку глобальної мережі Internet;

 • підключення до Internet (виділене та комутоване);

 • протоколи Internet;

 • служби Internet (електронна пошта, WWW, групи новин, телеконференції);

 • система адрес у мережі Internet (ІР, доменні адреси), уніфіковані локатори ресурсів (URL), формат адреси URL;

 • броузери Microsoft Internet Explorer;
  Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).
  Гру́па нови́н (англ. newsgroup) (інша назва ньюсгрупа або ньюзгрупа) - віртуальне вмістилище повідомлень в технології NNTP, аналог каналу в IRC. Іноді замість терміна група новин не цілком грамотно використовується конференція.
  Microsoft Internet Explorer - графічний веб-оглядач (браузер), який розробляє корпорація Microsoft.
  Opera, Netscape Navigator;

 • робота з броузером Microsoft Internet Explorer;

 • пошук даних у мережі Internet, пошукові системи;

 • поштова служба, створення поштової скриньки, відправлення та одержання кореспонденції;
  Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.
  Netscape Navigator - веб-оглядач, розробник компанія Netscape Communications. Пізніше став основою для створення Mozilla Firefox.
  Пошто́ва скри́нька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відведених місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток;


 • створення Web сторінок за допомогою HTML;

 • редактори Web сторінок.

Тема 4. Мережеві засоби Windows 95, 98, NT, 2000, XP

 • використання ресурсів локальних мереж, серверне та клієнтське програмне забезпечення;

 • використання вбудованих мережених засобів Windows 95/98 для спілкування з мережами Windows NT, 2000, ХР;

 • встановлення прав доступу до ресурсів мережі, об’єднання комп’ютерів у робочі групи, підключення мережевого диску;

 • використання проксі серверів для підключення до глобальної мережі Internet через одну ІР адресу;

 • доступ до сервісу Internet.


Мета і завдання виконання контрольної роботи

Відповідно до навчального плану студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни „Комп’ютерні мережі”.

Право доступу (англ. access right) - дозвіл або заборона здійснення певного типу доступу до інформаційної системи.
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
При виконання контрольної роботи вони набувають знань про локальні мережі, апаратні та програмні складові цих мереж, сфери використання комп’ютерних мереж. Вчаться самостійно добирати необхідний матеріал з літературних та інших джерел, аналізувати та систематизувати його, робити необхідні висновки.

Основна мета контрольної роботи – вдосконалення навичок роботи з обчислювальною технікою та програмним забезпеченням, використання інформаційних ресурсів глобальної мережі Internet для пошуку економічної, статистичної та іншої оперативної інформації.

Контрольна робота з дисципліни „Комп’ютерні мережі” – це комплексна контрольна робота, яка направлена не тільки на отримання знань зі сфери комп’ютерних мереж а й на вдосконалення навичок роботи з текстовим редактором Word, графічним редактором та іншими програмами при оформленні контрольної роботи.

Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.
Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.

В процесі виконання контрольної роботи студент повинен вирішити кілька основних задач:


 • зібрати і систематизувати необхідну інформацію;

 • залучити необхідні знання, отримані при вивченні дисциплін „Операційні системи” та „Текстові редактори”;

 • описати локальну мережу гіпотетичної або реальної організації (топологію, мережеві технічні та програмні складові, перелік задач)


Структура і зміст контрольної роботи

Інформація, яка викладається у контрольній роботі, повинна бути чітко структурована по розділах, зміст повинен відповідати назві розділів


Контрольна робота повинна мати:

титульний листок, оформлений відповідно до вимог оформлення ділових паперів;

зміст;

вступ;


основну частину;

висновки;

список використаної літератури;

додатки (при необхідності).


Вступ

У вступі необхідно навести загальну інформацію про комп’ютерні мережі, значення та перспективу розвитку інформаційних технологій.

Дати коротку характеристику основних розділів роботи. Обсяг вступу – 1 сторінка.
Основна частина

Основна частина складається з трьох підрозділів, що дозволяють дотримуватись чіткої структури та послідовності у викладенні матеріалу.

Кожний підрозділ повинен мати свою назву.

У першому підрозділі необхідно подати матеріал про комп’ютерні мережі:


 • визначення комп’ютерної мережі;

 • основна мета створення комп’ютерних мереж;

 • класифікація комп’ютерних мереж;

 • локальні комп’ютерні мережі (однорангові та з виділеним сервером);
  Виділений сервер (англ. dedicated server) - вид хостингу, при якому клієнту цілком надається окрема фізична машина (на противагу віртуальному хостингу). Він гнучкіший, ніж віртуальний хостинг, організації мають повний контроль над сервером(ами), у тому числі вибір операційної системи, обладнання і т.д.


 • базові топології комп’ютерних мереж, їх недоліки та переваги;

 • протоколи;

 • інтерфейси;

 • технічні складові мереж;

 • мережеве програмне забезпечення;

 • робота з ресурсами локальної мережі з середовища Windows;

У другому підрозділі необхідно подати матеріал про глобальну мережу Internet:

 • загальні відомості, історія створення та розвитку;

 • основна мета створення;

 • топологія глобальної мережі internet;

 • протоколи мережі internet;

 • основні мережеві сервіси (www – всесвітня павутина, електронна пошта, групи новин);
  Взаємодія комп'ютерів між собою, а також з іншим активним мережевим обладнанням, в TCP / IP-мережах організовано на основі використання мережевих служб, які забезпечуються спеціальними процесами мережевої операційної системи (ОС) - демонами в UNIX-подібних ОС, службами в ОС сімейства ОС Windows і т. д.
  Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.
  Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


 • доступ користувачів до мережі internet;

 • система адресації у мережі internet;

 • робота з броузером (настроювання програми, переміщення по сторінках, пошук даних, збереження даних);

 • пошукові сервери, навести приклади найбільш популярних світових, російських та українських;

 • робота з електронною поштою (створення поштової скриньки, відправлення та отримання кореспонденції);

У третьому підрозділі необхідно описати мережу реальної або гіпотетичної організації:

 • тип мережі, топологія;

 • технічні складові мережі, розміщення їх по підрозділах організації;

 • мережеве програмне забезпечення;

 • перелік задач;

 • власний погляд на переваги та недоліки конкретної мережі (технічні, економічні, організаційні).

Обсяг основної частини 15-20 аркушів.

  1   2


Скачати 87.42 Kb.

 • Комп’ютерні мережі Методичні вказівки для студентів-заочників зі спеціальності 5.05010301
 • Протокол № ________________
 • Голова комісії _______________ м. Сміла Вступ: Інформаційний процес
 • Зміст дисципліни. Тема 1. Загальні основи побудови комп’ютерних мереж, апаратні та програмні засоби
 • Тема 2. Комунікаційні технології
 • Тема 3. Глобальна мережа
 • Microsoft Internet Explorer
 • Netscape Navigator ; робота з броузером Microsoft Internet Explorer; пошук даних у мережі Internet, пошукові системи
 • Тема 4. Мережеві засоби Windows 95, 98, NT, 2000, XP
 • Мета і завдання виконання контрольної роботи
 • Структура і зміст контрольної роботи