Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки для виконання практичних робіт студентів денного відділення спеціальності 05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентів денного відділення спеціальності 05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»
Сторінка1/9
Дата конвертації02.05.2017
Розмір1.42 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор коледжу

від «____»__________20__р.

____________ І.П.Павленко


Методичні вказівки для виконання

практичних робіт з дисципліни

«Програмування»

студентів денного відділення

спеціальності № 5.05010201

«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

напряму 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»

Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

Розглянуто та схвалено Розробила викладач

цикловою комісією коледжу

«Обслуговування комп’ютерних від «__»_______20__ р.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

систем і мереж» _________О.В. Вдовіна

протокол №____________

від «__»_________20___ р.

___________Н.В.Колесник

Дніпропетровськ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури»


РЕЦЕНЗІЯ
Голови ЦК «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

ДВНЗ «Дніпропетровського коледжу транспортної інфраструктури»
Колесник Наталії Віталіївни

на методичні вказівки для виконання практичних робіт

студентів денного відділення

спеціальності 5.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

дисципліни «Програмування»

викладача ДВНЗ «Дніпропетровського коледжу транспортної інфраструктури»

Вдовіної Олени Василівни
Дані методичні вказівки складаються з 120 аркушів та містять методичні рекомендації до виконання практичних робіт, інформацію та теоретичні відомості для виконання практичних завдань під час вивчення дисципліни «Програмування». Методичні вказівки містять теоретичний матеріал, супроводжуючу інформацію, список завдань та контрольні питання.

Інформація у вказівках логічно пов’язана з програмою викладення дисципліни і представлена в легко сприйманому виді, що сприяє розумінню кожної конкретної операції.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.
Окрім суто довідкової інформації методичні вказівки містять практикум завдань, котрі присвячені рішенню конкретних задач і мають вичерпні інструкції.

Вказівки призначені для студентів, які вже вміють працювати з персональним комп’ютером на рівні отриманих знань на першому курсі з предмету «Інформатика».

Дані методичні вказівки можуть бути рекомендовані для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації за фахом № 5.

Акредитація (лат. accredo, «довіряти») - процедура, у ході якої національний орган з акредитації документально засвідчує компетентність юридичної особи чи органу з оцінки відповідності. Акредитація - сукупність дій, пов'язаних з призначенням і вступом у дію (на посаду) постійного представника держави, глави дипломатичного представництва у певній державі чи міжнародній організації.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

Голова ЦК «Обслуговування

комп’ютерних систем і мереж» Н.В. Колесник


АНОТАЦІЯ

Дані методичні вказівки призначені для виконання практичних робіт у допомогу студентам денного відділення спеціальності №5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» з дисципліни «Програмування», яка викладається за модульним принципом та має шість змістових модуля: • ЗМ№1 «Основні поняття та означення.
  Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
  Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
  Елементи мови. Керування процесом обчислень»

 • ЗМ№2 «Процедурно-орієнтоване програмування. Програмування графіки»

 • ЗМ №3 «Масиви. Записи та множини»

 • ЗМ №4 «Файлові структури даних. Динамічні структури даних»

 • ЗМ №5 «Методологія розробки програм»

 • ЗМ №6 «Графи»

У даних вказівках розглядаєтся допоміжний матеріал для більш якісного виконання практичних робіт, та більш глибокого засвоєння теоретичного матеріалу після отримання практичних навичок.
Дина́міка (грец. δύναμις - сила) - розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія.
В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них - це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.
Уміння - здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок. Передбачає використання раніше набутого досвіду, певних знань; без останніх немає умінь.

Для досягнення мети та завдань вивчення дисципліни «Програмування» студенти повинні виконати запланований обсяг аудиторних занять, виконати запропоновані у даних методичних вказівках практичні роботи, пройти рубіжний контроль у вигляді відповідей на контрольні і тестові завдання, а також вивчити самостійний матеріал.


ЗМІСТ
Анотація 3

Зміст 4

Вступ 5


Методичні рекомендації до виконання Практичної роботи №1 6

Методичні рекомендації до виконання Практичної роботи №2 16

Методичні рекомендації до виконання Практичної роботи №3 29

Методичні рекомендації до виконання Практичної роботи №4 41

Методичні рекомендації до виконання Практичної роботи №5 53

Методичні рекомендації до виконання Практичної роботи №6 61

Методичні рекомендації до виконання Практичної роботи №7 72

Методичні рекомендації до виконання Практичної роботи №8 78

Методичні рекомендації до виконання Практичної роботи №9 86

Методичні рекомендації до виконання Практичної роботи №10 95

Додаткові теми запропоновані для самостійного вивчення 109
Висновок 110

Вступний інструктаж до виконання практичних робіт 112

Орієнтований комплекс вправ для зняття втоми під час навчання

в кабінетах інформатики 119

Література 121

ВСТУП
Навчальним планом Дніпропетровського коледжу транспортної інфраструктури для спеціальності 5.

Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури», до 2013 - Дніпропетровський те́хнікум залізни́чного тра́нспорту (ДТЗТ). Акредитований зі статусом вищого навчального закладу І рівня.
05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» на дисципліну «Програмування» відводиться 216 годин, з яких 108 годин припадає на лекції, 20 – на практичні заняття та 88 години – на самостійну роботу.
Практи́чні заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.
Також заплановано 3 контрольні роботи та тестування після вивчення кожної теми дисципліни та під час модульного контролю.

Задача дисципліни, навчити студентів працювати у середовищі візуального та об`єктно-орієнтованого програмування Delphi 7.0. навчити їх принципам програмування на мові Object Pascal і створенню найпростіших прикладних застосувань.

Мо́дульний контро́ль - це різновид контрольних заходів, який проводиться з метою оцінки результатів навчання студентів на визначених його етапах, а також для встановлення зворотного зв'язку між викладачем, його якістю викладання і рівнем знань і умінь студентів.
Object Pascal - об'єктно-орієнтована мова програмування, нащадок Pascal, більш відома як основна мова програмування середовища Delphi.
У програмі курсу описані та розглянуті методики створення різноманітних типів прикладних застосувань та деякі найважливіші елементи інтерфейсу, також викладені принципи праці з файлами та папками, описані прийоми використання графічних та мультимедійних можливостей Delphi, та особливості організації пам`яті.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
У програмі курсу розглянуті стандартні компоненти Delphi 7.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
0, які належать для роботи з базами даних та висвітлюються найважніші аспекти навігації по таблицям баз даних, описано використання структурованої мови запитів SQL, принципи розробки власної довідкової системи, її підключення до приложення та організації контекстної допомоги.
Навіга́ція (від {лат. navigare - керувати кораблем та санскр. navgathi - майстерність керманича). Галузь знань про керування транспортним засобом для спрямування його до цілі. Використовується на воді, на землі, в повітрі, а також останній час і в космосі.
Окрім того, під час вивчення курсу обговорюються питання створення звітів для виводу інформації з бази даних на друк, за допомогою нового інструментального засобу Rave Report, використовуємого для цієї мети у останній версії Delphi.

Вивчення теоретичного та практичного матеріалу згідно навчального плану передбачається в останньому семестрі III семестрі 2 курсу та IV семестрі 3 курсу.

Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Під час вивчення матеріалу передбачено виконання 10 практичних робіт, кожна з яких виконується з витратою не більше двох навчальних годин.

В результаті вивчення дисципліни студент
повинен знати:

Загальні прийоми праці у системі візуального об`єктно-орієнтованого програмування Delphi. Інтерфейс оболонки Delphi, його панелі інструментів: головне вікно (Main Window), яке утримує строку заголовку (Caption Line), панель меню (Menu System), пане­лі інструментів (Toolbars), палітру компонентів (Com­ponent Palette), інспектор об’єктів (Object Inspector), дизайнер форм (Form Designer), а також вікно редактора вихідного тексту (Editor Window).

Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Інспектор - посадова особа, що виконує функції контролю, нагляду, або іншим чином провадить аналіз функціонування або статичного існування певних систем або їхньої сукупності, як у процесі взаємодії так і без цього, й обов'язково має засоби впливу щодо зміни діяльності чи бездіяльності систем з метою приведення їх у відповідність до затверджених норм, законів тощо.
Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.повинен вміти:

Використовуючи систему візуального об’єктно-орієнтованого програмування Delphi, студенти повинні створювати не тільки віконні інтерфейси, які задовольняють стандартам Windows, а також створювати нові поля, працювати з редактором форм, використовувати інспектор об’єктів і редактор вихідного тексту, для отримання результатів обчислень програми.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.

Методичні рекомендації до виконання практичної роботи №1

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Тема роботи: «Знайомство з середовищем програмування Borland Delphi7.0. Розробка і виконання найпростішої програми. Вивід і форматування тексту. Зберігання програми»

Мета роботи: ознайомитися з середовищем програмування Borland Delphi7.0. створити і виконати найпростішу програму, зберігти її на комп’ютері.
Теоретичні відомості

Borland Delphi. Середовище Delphi, його складові
Delphi – це інтегроване середовище розробки, має гнучкий інструментарій для швидкого створення додатків, контекстні спливаючі підказки: основні і допоміжні.

Форматува́ння (formatting) - процедура створення структур порожньої файлової системи вказаного типу - розподіл доріжок магнітного диска (дискети, твердого диска) чи іншого носія інформації (наприклад, SSD чи флеш-накопичувача) на фізичні чи логічні записи, що виконується перед першим використанням диска.
Інтегроване середовище розробки (ІСР, англ. Integrated development environment або англ. IDE) - комплексне програмне рішення для розробки програмного забезпечення. Зазвичай, складається з редактора початкового коду, інструментів для автоматизації складання та відлагодження програм.

Можливе використання додатків: баз даних, Ассемблера, C, але алгоритмічна основа Object Pascal (це розширення мови програмування Turbo Pascal 7.0.).

Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.

Існує могутній компілятор, що без проміжного (як би віртуального)  – коду, перетворює безпосередньо в машинний код. Працює в 10 –20 разів швидше звичайного компілятора.

Готові Delphi – додатки можуть бути у вигляді виконуючого модуля, чи у вигляді динамічних бібліотек, які можна використовувати в інших додатках.

DLL (англ. Dynamic-link library - динамічно приєднувана бібліотека) - реалізовані компанією Microsoft загальні бібліотеки в ОС Windows та OS/2. Як правило бібліотеки мають розширення файлу *.dll, *.ocx (для бібліотек, що містять елементи керування ActiveX) або *.

Існує можливість швидкого візуального інтерфейсу і додатка.
У Delphi 2 основні фази розробки додатків:

1) конструювання форми;

Конструюва́ння - процес створення конструктором проекту певного об'єкта техніки, що полягає у визначенні форми, розмірів, взаємного розташування й параметрів частин й елементів конструкції об'єкта, його складових (агрегатів, систем, вузлів тощо), способу їхнього з'єднання, вибору матеріалів окремих елементів та розробки конструкторської документації.

2) кодування.
Початок роботи

Запускається Delphi вибором з меню Borland Delphi 7 команди Delphi 7, рисунок 1.1.

Після запуску Delphi на екрані з'являються п'ять вікон:


 • головне вікно — Delphi 7;

 • вікно стартової форми — Form 1;

 • вікно редактора властивостей об'єктів — Object Inspector;

 • вікно перегляду списку об'єктів — Object TreeView;

вікно редактора коду — Unitl.pas.

Усі вікна мають інтерфейсом Windows. Розташовані вікна мозаїкою.


Рисунок 1.1 - Запуск DelphiГоловне вікно:

1. Рядок заголовка, де вказується версія Delphi, ім'я проекту (за замовчуванням Project1).

2. Основне меню (існує система допоміжних меню, через праву кнопку миші).

3. Третій, четвертий рядок екрана лівого поля – панель інструментів. Це кнопки з

спливаючими підказками, що повторюють пункти головного меню (піктограми).4. Третій, четвертий рядок правого поля – палітра компонентів. Це піктограми з закладками

(Component palette), як багатосторінковий блокнот.

Блокнот (від англ. Block-notes - дослівно блок записів) - невеличка книжка, іноді з відривними листками, призначена для нотування різних подій, адрес, номерів телефонів, всього, що забажає людина.
Підка́зка (англ. tooltip або англ. hint) - віджет, елемент графічного інтерфейсу користувача (GUI), що відображається при наведенні курсора миші на пункт меню або інший елемент графічного інтерфейсу без натискання кнопки.
Піктограма (від лат. pictus - мальований і грец. γράμμα - письмовий знак, риска, лінія) - умовний малюнок із зображенням будь-яких дій, явищ, предметів і т. д. Піктограми походять із давніх часів, де вони використовувалися на письмі.

При закритті головного вікна відбувається вивантаження з DELPHI
Вікно проектувальника форм

з'являється автоматично при завантаженні DELPHI, чи F12.


Форма – це основа додатка Delphi – це розмічене поле, у якому розташовуються об'єкти, тобто компоненти з палітри компонентів.

Містить стандартний інтерфейс Windows. Компоненти: візуальні і невізуальні.

Робота у вікні форми - з палітри компонентів вибираються об'єкти і розташовуються на формі вікна. Це і є основа «візуального» програмування, тобто заповнення вікна форми інтерфейсними елементами: кнопками, мітками, панелями.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

При створенні форми в першу чергу варто змінити значення властивості caption (Заголовок). Форма — це звичайне вікно. Тому його розмір можна змінити захопленням і переміщенням (за допомогою миші) границі.

Хобі (англ. hobby) - захоплення, узагальнена назва улюблених занять або розваг, що не є робочою спеціальністю і до яких вдаються у вільний час.
Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.
По закінченні переміщення границь автоматично зміняться значення властивостей Height і width. Вони будуть відповідати встановленому розмірові форми.


Таблиця 1.1 - Властивості форми (об'єкта Tform)

Властивість

Опис

Name

Ім'я форми. У програмі ім'я форми використовується для керування формою і доступу до компонентів форми

Caption

Текст заголовка

Width

Ширина форми

Height

Висота форми

Top

Відстань від верхньої границі форми до верхньої границі екрана

Left

Відстань від лівої границі форми до лівої границі екрана

BorderStyle

Вид границі. Границя може бути звичайною (bsSizeable), тонкою (bs Single) або відсутня (bsNone). Якщо у вікна звичайна границя, то під час роботи програми користувач може за допомогою миші змінити розмір вікна. Змінити розмір вікна з тонкою границею не можна. Якщо границя відсутня, то на екран під час роботи програми буде виведене вікно без заголовка. Положення і розмір такого в час роботи програми змінити не можна

Borderlcons


Кнопки керування вікном. Значення властивості визначає, які кнопки керування вікном будуть доступні користувачеві під час роботи програми. Значення властивості задається шляхом присвоєння значень уточнюючим властивостям biSystemMenu, biMinimaze, biMaximaze И biHelp. Властивість biSystemMenu визначає приступність кнопки Згорнути і кнопки системного меню, biMinimaze— кнопки Згорнути, biMaximaze— кнопки Розгорнути, biHelp — кнопки виведення довідкової інформації

Icon


Значок у заголовку діалогового вікна, що позначає кнопку виведення системного меню

Продовження таблиці 1.1

Color


Колір тіла. Колір можна задати, указавши назву кольору або прив'язку до поточної колірної схеми операційної системи. В другому випадку колір визначається поточною колірною схемою, обраним компонентом прив'язки і міняється при зміні колірної схеми операційної системи

Font

Шрифт. Шрифт, використовуваний "за замовчуванням" компонентами, що знаходяться на поверхні форми. Зміна властивості Font форми приводить до автоматичної зміни властивості Font компонента, що розташовується на поверхні форми. Тобто компоненти успадковують властивість Font від форми (мається можливість заборонити спадкування)


Редактор коду ( оброблювач події):

Викликається подвійним клацанням миші у вікні інспектора об'єкта праворуч від необхідної події в сторінці Events. На вікні форми з”являэться вікно редактора коду з заготівкою тексту процедури оброблювача подій.

Ліворуч від вікна редактора коду з'являється вікно провідника (дослідника, браузера) коду. Він полегшує пошук потрібних елементів для великої кількості рядків коду.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Головне меню:

File (файл); Edit (редагування); Search (пошук); View (вид); Project (проект); Run (запуск); Component (компонент); Data base (база даних); Tools (інструменти); Workgroup (робоча група); Help (довідка).
Панель інструментів:

Debug (налагодження); Run(запуск); Pause(пауза); StepOver (крок через);TraceIntro (крок в).

Standard (стандартна); New (створити); Open (відкрити); Save (зберегти);

Save all (зберегти усі); Open project (відкрити проект); Add project (додати в проект); Remove from project (видалити з проекту).
Панель інструментів:

Custom (користувача);

Кнопка Help (довідка);

Палітра компонентів – компонента VCL (Visual Component Library) і Active X.

Компоне́нт (від лат. componens, родовий відмінок componentis - складаючий) - складова частина, елемент чого-небудь.


Для зміни параметрів об'єктів використовується інспектор об'єктів, що має дві закладки – властивості (Properties) та події (Events) . Для настроювання об'єкт активізується одним клацанням лівої кнопки миші.
У DELPHI існує компонентний підхід (метод): готові компоненти – це частини машинного коду, що можуть бути додані до програми клацанням миші.
Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.
Маши́нний код, маши́нна мова в інформатиці - набір команд (інструкцій), які виконуються безпосередньо центральним процесором комп'ютера без транслятора. Кожен тип центрального процесора має власний машинний код.

Праворуч у вікні знаходиться палітра компонентів, компоненти яких мають властивості, тобто характеристики. Властивості настроюються за допомогою інспектора об'єктів. Сукупність властивостей відображає видиму ( візуальну) сторону компонента:

Положення щодо лівого верхнього кута

 Розміри

 Шрифт

 Текст
Властивості об'єкта відсортовані за алфавітом і по категоріях


Компоненти характеризуються методами (тобто програмні коди обробки властивостей) і подіями, котрі компонент приймає від додатка при виконанні дій.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Початковий код (англ. source code; також перекладається українською як вихідний код, програмний код, джерельний код, первинний код, текст програми, у професійному середовищі також сирцевий код, у контексті код або сирці) - будь-який набір інструкцій або оголошень, написаних комп'ютерною мовою програмування у формі, що її може прочитати і модифікувати людина.


Сукупність подій – поведінкова сторона компонента, наприклад – чи буде компонент реагувати на клацання миші чи натискання кнопки, клавіші;
Сторона́ - слово, яке має різні значення: Сторона (частина) геометричної фігури; Одна з двох сторін грамплатівки, диску, монети; Сторона світу; Місцевість; Сторона договору, правовідносин; Держава у дипломатичних взаєминах.
як він буде поводитися в момент появи на екрані чи в момент зміни розмірів вікна і т.д.

Рядки таблиці інспектора об'єктів вибираються клацанням миші і можуть відображати прості і складені (складні) властивості. Наприклад: прості властивості визначаються одним значенням (Caption).

Складні – це шрифт, стиль, розмір і т.д. закрити – відкрити список складних властивостей можна подвійним клацанням миші на властивості, чи клацанням по « – ».

Клацання на правій кнопці активізує зазначені властивості і з'являється кнопка для виклику діалогового вікна.

У складної властивості з'являється кнопка - це розкриваючийся список значень.

Виклик (активізація) інспектора об'єктів виконується через головне меню View – Object Inspector чи F11.Основні поняття об’єктно - орієнтованого програмування
Клас- спеціальний тип даних, як категорія, яка має своі поля, місце і властивість.

Сама категорія визначається загальною властивістю, яку мають всі екземпляри цієї категорії, тобто конкретні об’єкти класу.

Клас - структурний тип. Наприклад в Паскалі - тип RECORD (записи).

Прикладом класу і класифікації може бути ієрархічне дерево „музичні інструменти”. Всі музичні інструменти мають загальну властивість - видавати звуки.

Ієра́рхія (грец. ίεράρχίά, від ίερσς - священний, та άρχή - влада) - поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим. В ієрархії між її членами діють вертикальні зв'язки - відносини субординації.
Музи́чний інструме́нт - інструмент, призначений для виконання музики. В принципі будь-який інструмент, що здатний відтворювати звуки за певних умов і в певних музичних традиціях може бути використаним, як музичний.
Але методи вилучення звуків різні: вдаряти по струнах, дути у мундштук, натискати на клавіші.Класи мають:

а) поля - дані об’єкту одного типу ( як тип RECORD );

б) властивості - поля даних, що впливають на поведінку об’єкта;

Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.

застосовуються для опису об’єкта, викликаючи методи їх обробки;

в) методи - підпрограмма з вихідним кодом обробки властивостей і полів.

При описі змінної типу клас для полів і властивостей цієї змінної в пам’яті виділяється (резервується) відповідний об’єм. При створенні об’єкту працює метод конструктора для початкової ініціалізації полів об’єкта.

Ініціалізація (initialization) - ряд дій, що передують виконанню програми, зокрема, встановлення програмних змінних в нуль, або надання їм інших початкових значень.

При знищенні об’єкта для звільнення пам’яті визивається метод деструктора. Ці методи не можна визивати із програмного коду, вони виконуються тільки автоматично.

Змінна описана як клас, який являється вказівкою на екземпляр класу (але без символу ^ ). Звернення до такої змінної - звичайне, а до полів, властивостей, методів класу (тобто до членів класу) - через крапку, як до полів запису RECORD .


ЗАУВАЖЕННЯ!!!

Нe можна описувати змінну типу клас всередині програми як локальну.

Наслідування, інкапсуляції, поліморфізм – три основні властивості класу
Наслідування - це можливість породженого класу нащадка (descendant) наслідувати властивості свого предка (ansestor). При цьому наслідуються всі поля, властивості і методи батьківського класу, не потрібно іх засновувати і розробляти додатково. Але породжений клас може володіти більшими можливостями, наприклад, властивість видавати звуки перенесено з батьківського класу „музичні інструменти” на клас „гітара”. Механізм наслідування дозволяє багаторазово застосовувати програмний код.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.


Інкапсуляція - це сполучення даних і методів іх обробки в одному об’єкті. Mетоди об’єкту визначають спосіб змінення даних. Наприклад : немає необхідності знати спосіб отримання звуку - через мундштук для духових, або сруни для струнних. Код реалізації метода не важливий, це принцип закриття інформаціі.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Сполу́чення - особливе розташування об'єкта Сонячної системи (здебільшого, планети) відносно Сонця так, що їх екліптичні довготи для земного спостерігача рівні. У сполученні об'єкт візуально розташований на небі поряд із Сонцем.
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Спосіб добуття звуку заключений всередині інструмента. Принцип „закриття об’єкту” - оточення не може випадково змінити цей об’єкт.

Поліморфізм - це один і той же метод, виконується по різному для різних об’єктів, при необхідності конкретного об’єкта можна перевизначити методи, враховуючи особливості даного об’єкта.

Інтегроване середовище розробки програм
Основою створюваної в Delphi програми є форма(Form). Програміст розміщує на формі різні компоненти (поля вводу, кнопки, меню, та ін.), а Delphi автоматично генерує програмний код розміщених компонентів у вікні редактора коду (Code Editor), яка має заголовок Unit.pas.

В лівій частині редактора коду є вікно провідника коду (Code Explorer), який спрощує пошук інформації в коді програмних модулів і автоматизує створення нових класів.

Модуль - функціонально завершений фрагмент програми, оформлений у вигляді окремого файлу з сирцевим кодом або його іменованої частини (наприклад, Active Oberon), призначений для використання в інших програмах.
Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.

В нижній частині редактора коду є рядок стану, який містить позицію курсора, режим Modified, який свідчить про те, що після останнього запису на диск в текст програми було внесено зміни, і режим Insert (режим вставки-заміни)

Компоненти вибираються з палітри компонентів (Palette). Піктограми стандартних компонентів розділені на групи, в залежності від виконуваних ними функцій. Кожна крупа компонент розміщена на окремій сторінці (Standart, Data Access, …). Компоненти можна перейменовувати, знищувати, добавляти нові, міняти їх місце розташування на формі, а токож змінювати їх властивості з допомогою інспектора об'єктів, або з програми.Панель інструментів містить кнопки, які відповідають певним командам меню

Інспектор об’єктів (Object Inspector) призначений для зміни властивостей компонентів. Він має дві сторінки: властивості (Propeties) i події (Event).

Рисунок 1.2 – Вікно Середовища Делфі


Структура програми:
Unit < Servis - імя модуля > ;{ заголовок бібліотеки}

Interface { розділ декларації, опис підпрограм }

Uses crt, dos; {підключення стандартних бібліотек}

Type ... ; {опис глобальних типів , міток, const }

Label ... ;

Const ... ;

Procedure menu V; {опис підпрограм}

Procedure menu G;

Implementation {розділ реалізації, виконуюча частина}

Type ... ; {опис локальних типів , міток, const }

Label ... ;

Const ... ;

Procedure menu V ;

<тіло підпрограми V>

Procedure menu G;
  1   2   3   4   5   6   7   8   9