Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності

Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності
Сторінка1/4
Дата конвертації02.05.2017
Розмір0.5 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Вовк Р.Б.
Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
, Шекета В.І.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до дипломного проектування

для студентів спеціальності

7.05010301 - “ Програмне забезпечення систем ”Рекомендовано методичною радою університету

Івано-Франківськ

2014

МВ 02070855 – 2319 - 2009

Вовк Р.Б., Шекета В.І. Методичні вказівки до дипломного проектування – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 44с.
Методичні вказівки складені згідно з навчальним планом для спеціальності 7.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
05010301 і призначені для дипломного проектування студентів всіх форм навчання.

Рецензент: кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем ІФНТУНГ Р.І. Храбатин


Рекомендовано методичною радою університету (протокол № ______ від ____________ 2010р.)

©Вовк Р.Б., Шекета В.І., 2014

©ІФНТУНГ, 2014
ЗМІСТ
ВСТУП 4

1 Мета дипломного проектування 4

2 Організація дипломного проектування 5

3 Структура дипломного проекту 6

4 Пояснювальна записка дипломного проекту 7

5 Загальні вимоги до оформлення пояснювальної записки 10

6 Графічна частина дипломного проекту 12

7 Додатки 13


Додаток А Приклад форми обкладинки пояснювальної записки 13

Додаток Б Позначення документів дипломного проекту 14

Додаток В Форма титульного аркуша 15

Додаток Г Форма завдання на дипломний проект 16

Додаток Д Основні написи 18

Додаток Е Приклад подання формул та посилань

на літературні джерела 21

Додаток Ж Приклад подання таблиць 22

Додаток К Приклад подання графіків та рисунків 23

Додаток Л Приклад подання переліку посилань на джерела 24

Додаток М Приклади виконання основних сторінок

пояснювальної записки 25

Додаток Н Приклади рекомендованих тематик дипломних проектів 40

ВСТУП

Дипломне проектування є завершальним етапом у підготовці фахівців, що визначає їх професійні знання, навики і вміння.

Робота над дипломним проектом, рівень його виконання дозволяють виявити повноту теоретичних знань, одержаних студентами за час навчання в університеті, можливість вирішення ними конкретних задач розробки, впровадження та тестування програмного забезпечення автоматизованих систем. Дипломний проект і його захист визначають також економічну, загальнотехнічну і спеціальну інженерну підготовку студентів.

В процесі проектування студент повинен показати знання рівня сучасного розвитку як вітчизняної, так і зарубіжної науки і техніки, вміння вибирати та реалізовувати новітні програмні технології побудови прикладного програмного забезпечення в області інформаційних, програмних та комп’ютерних технологій.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

В процесі вирішення цих задач студент закріпляє навики по вибору конструктивних програмних елементів, формальних моделей, методів та засобів реалізації алгоритмів в формі UML-діаграм, ER-діаграм, схем інформаційних потоків та формальних конструкцій предметної області, врахування вимог по охороні навколишнього середовища, техніки безпеки і обгрунтування ефективності і впровадження у програмній індустрії.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.

Дипломний проект є самостійною кваліфікаційною роботою студента. За прийняті в дипломі технічні рішення відповідає студент – автор проекту. Дипломний проект подається на розгляд Державної екзаменаційної комісії (ДЕК). Дипломний проект може бути захищений на іноземній мові.


1 МЕТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Дипломний проект є самостійно виконаною і відповідно оформленою творчою роботою студента на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі з вирішення конкретної науково-технічної, інженерної, економічної, виробничої проблеми на основі набутих у процесі навчання знань та практичних навиків на підтвердження кваліфікації та готовності студента до самостійної роботи в умовах сучасного стану науки і техніки, нових форм організації програмної індустрії.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Дипломне проектування, як завершальний етап навчального процесу, ставить за мету: • систематизацію, закріплення та набуття досвіду реалізації теоретичних знань та практичних навиків при самостійному розв’язуванні конкретних задач програмної інженерії;
  Програмна інженерія - це застосування системного, вимірюваного підходу до розробки, використання та супроводу програмного забезпечення, та дослідження цих підходів, тобто застосування принципів інженерії до програмного забезпечення.
  Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.


 • розвиток навиків ведення самостійної роботи, оволодіння методикою дослідження та експериментування при вирішенні розроблюваних у дипломному проекті проблем і питань;

 • засвоєння сучасних методик проектування нового технічного, апаратного, математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення а також розробки нових технологій (способів) із застосуванням сучасних математичних методів та комп’ютерних, інформаційних та програмних технологіях;
  Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).


 • оцінка підготовленості студентів до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва на основі застосування новітньої обчислювальної техніки та інформаційних технологій.
  Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
  Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


Приклади рекомендованих тематик дипломних проектів наведено в додатку Н
2 ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Дипломний проект за змістом і обсягом виконаної роботи повинен відповідати певній стадії розробки програмної чи алгоритмічної продукції і бути придатним для реалізації окремо або в складі комплексної розробки, як завершальний етап програмного проекту.

Вихідним документом для виконання дипломного проекту є завдання на дипломний проект, яке (як правило) видається студентові перед початком переддипломної практики. Завдання на дипломний проект, на відповідному бланку (додаток Г), видає керівник проекту, і затверджує завідувач кафедри.

Управління проектами - (англ. Project Management) область знань з планування, організації та управління ресурсами з метою успішного досягнення цілей та завершення завдань проекту. Іноді ототожнюється з управлінням програмами, але програма - це фактично вищий рівень: група пов'язаних та взаємозалежних проектів.
Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.

При виконанні комплексних проектів кількома студентами завдання видається окремо кожному студенту із зазначенням загальної назви комплексної теми та назви індивідуальної частини комплексного проекту. В цьому випадку, вихідні дані повинні видаватись на індивідуально виконувану в проекті частину комплексної теми.

Вихідні́ відо́мості - відомості, що містять довідкову інформацію про друковане видання, ідентифікують і класифікують його. Залежно від характеру видання вони розташовані на обкладинці, палітурці, титульному аркуші, поєднаному титульному аркуші, першій сторінці, останній сторінці, кінцевий сторінці видання.

Тему дипломного проекту після остаточного узгодження з керівником затверджує наказ ректора.

Керівник проекту надає студенту консультаційну допомогу в розробці календарного графіка роботи на весь період виконання проекту із зазначенням термінів і черговості розробки окремих розділів.

Загальне керівництво дипломним проектом здійснює керівник проекту. З окремих розділів (економічна частина, розділ з питань охорони праці) дипломного проекту наказом ректора призначаються консультанти.

Консультанти з окремих питань дипломного проекту перевіряють відповідну частину роботи і ставлять свій підпис на титульній сторінці пояснювальної записки.

Контроль за ходом проектування забезпечує керівник не рідше одного разу на тиждень.

Графік консультацій керівника дипломного проекту затверджується на засіданні кафедри, яка видала завдання на дипломний проект. Графіки роботи консультантів з окремих розділів дипломного проекту затверджуються на засіданні відповідних кафедр. Графіки консультацій доводять до відома студентів не пізніше, ніж за тиждень від початку запланованого терміну початку виконання дипломного проекту.

Студент розробляє і подає керівникові (консультантові) проекту підготоване рішення питань поставленої задачі. Керівник перевіряє проведену роботу і дає свої зауваження по суті запропонованих рішень, фіксує ступінь готовності та відповідного об’єму проекту і при необхідності інформує завідувача кафедри.

До розробки наступного розділу проекту студент приступає тільки після перевірки, погодження і візування керівником проекту виконаної роботи в попередньому розділі.

За правильність поданих у проекті даних та прийнятих рішень відповідає студент – автор проекту.

Питання допуску дипломних проектів до захисту розглядають на засіданні кафедри.

Готовий і підписаний студентом та консультантами дипломний проект подається керівникові проекту за 12 робочих днів до призначеного дня захисту.

Після перевірки відповідності дипломного проекту до завдання і погодження проекту керівник його підписує і оформляє письмовий відгук, який повинен містити характеристику виконаної роботи за усіма розділами проекту.

Разом з письмовим відгуком керівника за 9 робочих днів до захисту студент подає свій проект на нормоконтроль у відповідно до графіка, затвердженого завідувачем кафедри. Після перевірки проекту нормоконтролером і одержанням його підпису, дипломний проект подається завідувачу кафедри не пізніше ніж за тиждень до дня захисту.

Допуск дипломного проекту до захисту затверджують на засіданні кафедри у присутності керівника проекту. Підписаний завідувачем кафедри дипломний проект направляється на рецензію. В рецензії надається короткий опис дипломного проекту, характеристика виконання кожного розділу, позитивні та негативні особливості роботи і на основі цього рецензент виставляє оцінку дипломного проекту. Після одержання рецензії дипломний проект разом зі всіма необхідними документами студент подає секретарю Державної Екзаменаційної Комісії (ДЕК) за день до захисту.

Секретар екзаменаційної комісії перевіряє якість оформлення документів і подає дипломний проект у ДЕК.
3 СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
Дипломний проект повинен включати:

 • пояснювальну записку;

 • графічні матеріали ( UML-діаграми, схеми, графіки, блок-схеми, плакати, мультимедійні презентації тощо), які можна оформляти як на папері відповідного формату так і на цифрових носіях за допомогою спеціалізованих програмних комплексів формування презентацій;

 • зразки, макети та виконувані програмні модулі, розроблені студентом самостійно або у співавторстві.


4 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
Пояснювальна записка (далі ПЗ) дипломного проекту – це документ, в якому виконуються необхідні розрахунки та обґрунтування прийнятих у проекті програмних, алгоритмічних, формально-логічних, математичних, техніко-економічних та інших інноваційних рішень. В загальному випадку ПЗ повинна складатися з таких частин:


1

Титульний аркуш

1 стор.

2

Завдання на дипломне проектування

1 стор.

3

Анотація українською мовою

1 стор.

4

Анотація російською мовою

1 стор.

5

Анотація іноземною (англ., нім.) мовою

1 стор.

6

Зміст

2 – 3 стор.

7

Перелік основних позначень і скорочень

1 – 2 стор.

8

Вступ

1 – 2 стор.

9

Основна частина

70 – 90 стор.

10

Висновки

1 – 2 стор.

11

Перелік посилань на джерела

3 – 5 стор.

12

Додатки

0 – 20 стор.

13

Бібліографічна довідка

1 стор.

Загальний обсяг записки не повинен перевищувати 110-120 сторінок.


Титульний аркуш

Титульний аркуш оформляти на бланку (формату А4, ГОСТ 2.301) з використанням чорнил або тонера чорного кольору, додаток В.


Завдання на проектування та календарний план

Завдання на проект оформляють на відповідному бланку, виконаному друкарським способом, додаток Г.


Анотація українською мовою

Анотація призначена для ознайомлення з основним напрямком, ідеями та результатами дипломного проекту і повинна містити стислу характеристику виконаної роботи.

Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.
Після кожної анотації наводять ключові слова. Ключовим словом називають слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з погляду інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів повинна відображати поза контекстом основний зміст дипломного проекту.


Анотація російською, іноземною (англ., нім.) мовою

Анотація іноземною мовою за змістом повинна відповідати українському варіанту (змістовний переклад).


Зміст

Зміст ПЗ оформляють на окремих аркушах. Слово “Зміст” розміщують посередині сторінки великими літерами, гарнітура - Times, кегль – 14, шрифт – напівжирний.

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
Велика літера (заголовна буква) - термін у галузі поліграфічного оформлення і виконання видань та орфографії. Визначає розмір і форму літери.

У змісті приводять порядкові номери і назви розділів, при необхідності – підрозділів, а також додатків із поданням їх позначення та заголовків із зазначенням номерів сторінок, на яких вони приведені. Зміст включають у загальну кількість аркушів пояснювальної записки.

Перший і наступні аркуші ПЗ повинні мати основні написи ГОСТ 2.104, основний напис для першого аркуша оформляють згідно додатку Д2, наступні – Д3.


Перелік основних позначень і скорочень

Якщо в ПЗ прийнято специфічну термінологію чи використовуються малорозповсюджені скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік необхідно подати на окремому аркуші після змісту.

Перелік розташувати колонками, в яких ліворуч в абетковому порядку наводять скорочення, символи, одиниці, позначення тощо, праворуч – їх детальне пояснення.
Вступ

У вступі висвітлюють основні тенденції розвитку та стану предметної області дослідження, проблеми та завдання, які необхідно вирішити, також дають оцінку сучасному стану конкретного завдання програмної інженерії, що вирішується в проекті, його актуальність і новизну. Крім того, подати обґрунтування необхідності вирішення обраного завдання та очікуваний економічний ефект.


Основна частина

Зміст основної частини ПЗ визначається специфікою дипломного проекту і повинен включати розділи, вказані в завданні на проект.

У першому розділі виконується формулювання поставленого завдання і необхідні пояснення , що оформляють у вигляді онтологічної моделі. На основі вивчення літератури, технічної документації і інших матеріалів проводять аналіз способів рішення поставленої задачі.

Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).
Потім приводиться обґрунтування вибраного шляху рішення задачі дипломного проекту. Також здійснюють аналіз документів та способів організації і забезпечення ведення процесу дослідження, методів і програмних продуктів, що вирішують даний клас задач.
Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.
Крім того потрібно проаналізувати наявні методи, способи та засоби (алгоритмічні, програмні та апаратні), які повністю або частково використовуються для вирішення відповідної задачі. На основі проведених досліджень та опрацювання документації здійснити постановку задачі на дипломний проект.

В другому розділі виконують теоретичний аналіз вибраного способу рішення задачі. У цьому розділі описують інформаційно–математичну модель досліджуваного об'єкту, розглядаються алгоритми функціонування, розробляють структуру системи, описують предметну область в стандарті UML та інші питання. А також проводять розробку структури даних, взаємозв’язків між ними, алгоритмів їх обробки та основних програмних функцій, проектування структури програмного забезпечення.

В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них - це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.
Крім того необхідно провести розробку структури програмного (програмно-апаратного) комплексу, описати взаємозв’язки між його компонентами а також обґрунтувати вибір апаратного та програмного (операційної системи та мов програмування) забезпечення для реалізації проекту.

В третьому розділі проводять опис створеної програмної або програмно-апаратної системи, даються результати дослідження створеної системи, розглядаються експериментальні дані роботи програми і тестування створеного програмного продукту, наводиться документація на розроблений проект. В даний розділ також входить розробка інтерфейсу та функцій об’єктів проектованого програмного забезпечення. Опис функціональних можливостей , скріншоти створеного програмного забезпечення.

У четвертому розділі необхідно подати показники економічної ефективності реалізованих у проекті організаційних, інженерно-технічних та інших заходів, а також провести порівняльний економічний аналіз прийнятих у проекті рішень.

Економі́чний ана́ліз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів.
(Вимоги до розділу детально подано у методичних вказівках кафедри управління виробництвом).

У п’ятому розділі провести аналіз потенційних небезпек проектованого об’єкту (системи, процесу, пристрою, обладнання, послуг тощо) і можливостей негативного впливу його на оточуюче середовище та обслуговуючий персонал. Розробити заходи для створення екологічно чистих, мало - та безвідходних технологій, а також заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці, оптимізацію впливу на оточуюче середовище і раціональне використання природних ресурсів.

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
(Вимоги до розділу детально подано у методичних вказівках кафедри безпеки життєдіяльності).
Висновки

Висновки повинні включати короткі підсумки результатів виконаної роботи, пропозиції щодо їх використання, оцінку техніко-економічної ефективності від впровадження результатів дипломного проекту.


Перелік посилань на джерела

Перелік літературних джерел, на які є посилання в пояснювальній записці, подають на окремих аркушах, крім того, у відповідних місцях пояснювальної записки повинні бути посилання на подані джерела інформації.

Бібліографічні джерела подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери у переліку повинні відповідати номерам у тексті пояснювальної записки.

Відомості про джерело інформації необхідно подати відповідно до вимог ГОСТ 7.1-76.


Додатки

Матеріали, що доповнюють дипломний проект. У додатки можна включати: графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, описи прикладів, алгоритмів, блок-схем, текстів програм, специфікації тощо.

Початковий код (англ. source code; також перекладається українською як вихідний код, програмний код, джерельний код, первинний код, текст програми, у професійному середовищі також сирцевий код, у контексті код або сирці) - будь-який набір інструкцій або оголошень, написаних комп'ютерною мовою програмування у формі, що її може прочитати і модифікувати людина.
Для нумерації додатків використовують великі літери українського алфавіту (наприклад Додаток А), крім букв Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ь.


Бібліографічна довідка

Бібліографічну довідку подають у ПЗ після додатків на окремому аркуші. Вона повинна включати: • назву теми проекту;

 • обсяг ПЗ в аркушах;

 • перелік графічних матеріалів;

 • дату закінчення проекту та підпис студента.


5 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ
Пояснювальну записку до дипломного проекту оформляють у відповідності до вимог ГОСТ 2.105, ГОСТ 106-96.

Електронну версію ПЗ подають на випускну кафедру записану на цифрових носіях - лазерних дисках. Файли записують двічі – оригінал та копію.

ПЗ повинна бути надрукована на білому папері формату А4 (210297мм) стрічкою, чорнилами або тонером чорного кольору.

Кожен аркуш ПЗ, крім додатків, повинен мати основний напис відповідно додатку Д2, Д3. Відстань від рамки до границь тексту повинна бути не менша ніж 5мм (початок і кінець рядка за винятком абзаців).

При оформленні документів на аркушах без рамки (реферат, анотація, додатки) текст необхідно розташувати дотримуючись таких відстаней від країв листка: верхній, лівий і нижній – не менше 20мм, правий – не менше 10мм.

Текст ПЗ набирають у текстовому редакторі Microsoft Word 2003 відповідно до таких вимог:

1 Формат сторінки А4 (210297)

- відступи: зліва – 25мм, справа – 15мм, зверху – 20мм, знизу – 25мм;

Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».

- нумерація відповідно до основного напису для текстових документів.

Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.

2 Основний текст: гарнітура - Times, кегль – 14, абзац – 10мм, шрифт – звичайний, міжрядковий інтервал – 1.5, вирівнювання - по ширині.

3 Назви розділів: гарнітура - Times, кегль – 14, великими літерами, шрифт – напівжирний, вирівнювання - по центру.

4 Рисунки та графіки вставляють у текст ПЗ у одному з растрових форматів (bmp, tif) з роздільною здатністю не менше ніж 300dpi. Прості рисунки допускається виконувати засобами Microsoft Word – обов’язково групувати в окремий об’єкт, складні багатокомпонентні рисунки формувати за допомогою програмних комплексів Visio, CorelDraw та інші. Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту, кегль – 12. Рисунки нумерують і підписують, під рисунком шрифтом основного тексту, кегль – 14, вирівнювання - по центру.

5 Таблиці подають як окремі об’єкти у форматі Microsoft Word або Microsoft Exel з розмірами приведеними до сторінки складання. Текст таблиці виконують шрифтом основного тексту, кегль – 12, заголовки колонок: кегль – 12, шрифт – напівжирний, вирівнювання - по центру. Заголовки (назви) таблиць: кегль – 14, шрифт – звичайний, вирівнювання - по центру. Нумерація таблиць: кегль – 14, шрифт – звичайний, вирівнювання – по центру.

6 Формули подають у форматі Equation 3…4, вирівнювання – по центру і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт - звичайний – 14 пт, великий індекс – 10 пт, маленький індекс – 8 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 12 пт.

Елементи формули необхідно позначати відповідно до їх функціонального застосування (sin х: sin – функція, х – змінна). Позначення математичних, фізичних та інших величин в тексті та у формулах потрібно записувати курсивом, за винятком стандартних функцій: sin, cos, tg, ctg тощо, чисел (критеріїв) Re, Nu, Gr, Ar, Pr, Eu тощо; rot, div, grad, const тощо, а також позначень буквами грецького алфавіту чи цифр. Індекси в цих величинах записувати прямими буквами українського і грецького алфавітів та цифрами або курсивом – буквами латинського алфавіту.

Гре́цька абе́тка (грец. Ελληνικό αλφάβητο) - абетка, що використовується в грецькій мові для писемності з 9 сторіччя до н. е. Найперша абетка у вузькому сенсі, на її основі створено латинську та кириличну абетки.
Лати́нська абе́тка, або латиниця, латинка - абетка латинської мови, історично є відгалуженням етруської абетки, що в свою чергу постала з грецької. Виникнення латинської абетки датують 7 ст. до н. е. Напрямок письма: спочатку справа наліво, потім справа наліво й, через рядок, зліва направо (так званий бустрофедон), з 4 ст.
Якщо індекс складається з одного скорочення, то крапку після нього не ставлять, якщо ж з кількох скорочень, то крапку ставлять тільки у проміжних скорочен­нях, крім останнього. В розмірностях величин як букви, так і цифри записують прямим шрифтом.

7. Література: гарнітура - Times, кегль – 14, шрифт – звичайний, вирівнювання – за лівим краєм. Розташування та нумерація в порядку посилань в тексті ПЗ (використання).

Друкарські помилки і графічні неточності, виявлені при оформленні ПЗ, допускається виправляти шляхом підчищення або зафарбовування білою канцелярською фарбою з подальшим нанесенням виправленого тексту чи графіки.

Зминання аркушів ПЗ, помарки та інші технічні пошкодження не допускаються.

ПЗ дипломного проекту повинна мати тверду палітурку (з паперу більш щільного ніж аркуші ПЗ). ПЗ дипломного проекту необхідно прошити і проклеїти.

На кольорову обкладинку ПЗ потрібно наклеїти етикетку з білого паперу розміром 120х80мм, на якій чорним кольором вказують назву документу, його позначення, шифр групи, ім’я та прізвище студента, рік виконання проекту.

На білу обкладинку ПЗ вище згадані дані наносять безпосередньо в рамці, що відповідає розмірам етикетки (додаток А).
6 ГРАФІЧНА ЧАСТИНА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
Графічний матеріал при потребі повинен лаконічно відображати суть проведеної роботи в дипломному проекті. Рекомендований обсяг графічного матеріалу – шість аркушів формату А1.

Перелік графічного матеріалу визначає керівник дипломного проекту.

Графічні матеріали ( UML-діаграми, структурні схеми інформаційних потоків, блок-схеми, візуалізації інтерфейсів та їх компонент тощо) повинні відповідати вимогам стандартів Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД).

Констру́кторська документа́ція (КД) - частина технічної документації у вигляді графічних і текстових документів, котрі в сукупності або окремо, визначають склад і будову виробу та містять необхідні дані для його розробки, виготовлення, контролю, експлуатації, ремонту і утилізації.

Графічну частину виконують за допомогою спеціалізованих комплексів інженерної графіки (P-CAD, AutoCAD, Visio, Corel Draw та інші) з подальшим формуванням презентаційного відео із застосуванням комплексів ділової комп’ютерної графіки (FoxGraph, Microsoft PowerPoint, та інші) або друкують на паперових носіях.

CorelDraw (стилі CorelDraw) - це векторний графічний редактор, який розроблений та продається компанією Corel Corporation з Оттави (Канада). Поточну версію продукту - CorelDraw Graphics Suite X8 (доступна тільки для - Microsoft Windows) було випущено в березні 2016 року.
Microsoft PowerPoint (повна назва - Microsoft Office PowerPoint) - це застосунок для створення та відтворення презентацій, що є частиною Microsoft Office, і доступний в редакціях для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS.

Зображення повинні бути наочними і займати весь аркуш вибраного формату.

Основний напис для схем та креслень (перший аркуш) повинен відповідати формі 1 за ГОСТ 2.104 (додаток Д, для наступних аркушів – формі 2А за ГОСТ 2.104 (додаток Д3).7 ДОДАТКИ
Додаток А
Приклад форми обкладинки пояснювальної записки


Примітка: Розміри для довідок

Додаток Б


Позначення документів дипломного проекту

Позначення документів дипломного проекту проводиться відповідно до схеми, представленої на рисунку 7.1.


Рисунок 7.1 — Схема позначення документів дипломного проекту


Приклад позначення документів дипломного проекту для спеціальності ПЗ:

Пояснювальна записка — ДП.ПЗ - 19.00.00.000 ПЗ

Додаток В

Форма титульного аркуша
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

(повне найменування вищого навчального закладу)

__________________________________________________

(повне найменування інституту, назва факультету)

__________________________________________________

(повна назва кафедри)

УДК___________

Пояснювальна записка

до дипломного проекту (роботи)

__________________________________________________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)


на тему________________________________________________

назва згідно з наказом ректора

___________________________________________________________

Виконав: студент__курсу, групи___

Напрям підготовки (спеціальності)

_______________________________

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)


____________________________

(прізвище та ініціали)


Керівник проекту

________________________

(посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)
Допускається до захисту
Завідувач кафедри
________________________

(посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)
Консультанти
з економічних питань
________________________

(посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)


з охорони праці
________________________

(посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)

з ____________________________
________________________

(посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)______________

(рік)

Додаток Г


Форма завдання на дипломний проект
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Інститут, факультет______________________________________________

Кафедра_______________________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень___________________________________

Напрям підготовки_______________________________________________

Спеціальність___________________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач кафедри__________________

__________________________________

„___”_________________ 20___р.


ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи)_______________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

затверджені наказом вищого навчального закладу від „___”____20__р. №______
2. Строк здачі студентом проекту (роботи)________________________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи) ______________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним забезпеченням обов’язкових креслень)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продовження додатку Г


Форма завдання на дипломний проект (на звороті першого аркуша)

6.Консультанти з роботи із зазначенням розділів роботи, що їх стосуються
Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв
7. Дата видачі завдання ____________


Керівник ____________ ________________

(підпис) (розшифровка підпису)

Завдання прийняв до виконання ____________ ________________

(підпис) (розшифровка підпису)
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


Номер і назва етапів дипломного проекту

Термін виконання етапів роботи

Примітка
Студент _______________________________________

(підпис) (розшифровка підпису)
Керівник проекту _______________________________________

(підпис) (розшифровка підпису)

Додаток Д
Основні написи
1 Основний напис для креслень і схем


графа 1 – назва виробу;

Графа 9 – скорочена назва університету і шифр групи, наприклад ІФНТУНГ ПЗ-09

графа 2 – позначення документу

графа 10 – заповнюється на розгляд керівника

графа 3 – позначення матеріалу деталі (заповнюється на кресленнях деталей);

графа 11 – прізвище осіб, які підписують проект;

графа 4 – література згідно з ГОСТ 2.103 (на документах навчаль-ного процесу – література Н);

графа 12 – підписи згаданих осіб у графі 11;

графа 13 – дата підпису документа;

графа 5 – маса виробу;

графа “Розроб.” – заповнюється студентом;

графа 6 – масштаб ( у відповідності з ГОСТ 2.109 і ГОСТ 2.302);

графа “Перев.” – заповнюється керівником проекту;

графа 7 – порядковий номер аркуша (на документах, які мають один аркуш – не заповнювати)

графа “Т.контр.” заповнюється консультантом;

графа 8 – загальна кількість аркушів документа (заповнюється на першому аркуші);

графа “Н.контр.” заповнюється нормо контролером;

графа “Затв.” – заповнюється завідувачем кафедри;

Решта граф основного напису на документах у навчальному процесі не заповнюються.

Продовження додатку Д


2 Основний напис для текстових документів

(перший лист для пояснювальної записки та специфікації)графа 1– назва теми проекту;

графа 2 – позначення документа згідно до прийнятої системи позначень;

графа 4 – літера згідно ГОСТ 2.103, для документів навчального

процесу – літера “Н”;

графа 7 – порядковий номер аркуша (на документах, які складаються з

одного аркуша, графу не заповнюють);

А́томний но́мер (протонне число,зарядове число, порядковий номер, Z) - властивість атома (нукліда, атомного ядра), яка вказує на загальну кількість протонів, що містяться в його ядрі, отже одночасно вказує на його заряд в одиницях елементарного заряду, а також на порядкове місце хімічного елемента в періодичній системі хімічних елементів.

графа 8 – кількість аркушів у документі (загальна), графу заповнюють

тільки на першому аркуші;

графа 9 – скорочена назва інституту та шифр групи, наприклад ІФНТУНГ

ПЗ-09;


графа “Розроб.” – заповнюється студентом;

графа “Перев.” – заповнюється керівником проекту;

графа “Н.контр.” – заповнюється нормо контролером;

графа “Затв.” – заповнюється завідувачем кафедри;

графа 10 – заповнюється на розсуд керівника проекту;

графа 11 – прізвища осіб, які підписують документ;

графа 12 – підписи названих осіб у графі 11;

графа 13 – дата підпису документа;


Решта граф основного напису на документах в навчальному процесі не заповнюються.

Продовження додатку Д


3 Основний напис для креслень (схем) і текстових документів

(наступні листи пояснювальної записки і специфікації)
графа 2 – позначення документа

графа 7 – порядковий номер аркуша


Додаток Е
Приклад подання формул та посилань на літературні джерела

Визначення енергетичного спектру сигналу здійснюється на основі дискретного перетворення Фур’є його автоковаріаційної функції [4]:, f = 0..N-1 (1.1)

де сxx(k) – автоковаріаційні функція:, (1.2)

де x(t) – випадкові коливання, що задані у відліках інформаційного пакету t = 1…N;вибіркове середнє величини x(t),

N – довжина вибірки.
Вибіркове (емпіричне) середнє значення - характеристика положення для вибіркового розподілу.

В [5] показано, що енергія шумів в певних діапазонах частот, які генеруються в наслідок переміщення газу по трубопроводу, корелює із величиною витрати.

Згідно поданого алгоритму реалізовано відповідні програмні засоби [додаток Б], блок-схема процедури обрахунків яких подана на рисунку 3.7.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Додаток Ж


Приклад подання таблиць

Таблиця 3.2 - Системні й апаратні вимоги необхідні для встановлення програмиКомпонент

Мінімальні вимоги

Рекомендовані вимоги

Процесор

Pentium/ Celeron, AMD K6/ Athlon/ Duron і інші, 550МГц

Pentium IV, 1ГГц

Дисковий простір

30 Мб

500 Мб

Оперативна пам’ять

256 Мб

512 Мб

Операційна система

Windows Xp

Додатки

Microsoft Office 2003 або пізнішої версії (або ODBC-драйвери)

Додаток К


Приклад подання графіків та рисунків

На графіку зонна модель фіксується числом статей, що збільшується, m, 2m, 3m, 4m…, а логарифмічна шкала рангів n представлена відрізками – зона ядра, , , ... . С.

Логарифмі́чна шкала́ (англ. logarithmic scale) або логарифмі́чний масшта́б - тип шкали вимірювань, що побудована на основі використання логарифмічного перетворення. Для побудови логарифмічних шкал зазвичай використовуються системи десяткових або натуральних логарифмів, а також система логарифмів з основою два.
Бредфорд відзначає, що результативний потік статей має форму зростаючої кривої у зоні ядра, котра в подальшому переходить у пряму (Рисунок 1.1).Рисунок 3.5 – Графічне відображення закономірності С. Бредфорда


Даний модуль реалізований як клас VuvRejting (рис. 3.6). Даний клас використовуючи дані Rejting виконує формування списку підприємств-позичальників, їх рейтингу і місць.

Рисунок 3.6 – Структура класу VuvRejting

Додаток Л
Приклад подання переліку посилань на джерела

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА
Приклад – статті з журналу

1 Юрчишин В.М. Методика формування баз знань експертних систем для аналізу режимів роботи нафтових родовищ.

Експе́ртна систе́ма - це методологія адаптації алгоритму успішних рішень однієї сфери науково-практичної діяльності в іншу. З поширенням комп'ютерних технологій це тотожна (подібна, заснована на оптимізуючому алгоритмі чи евристиках) інтелектуальна комп'ютерна програма, що містить знання та аналітичні здібності одного або кількох експертів щодо деякої галузі застосування, і здатна робити логічні висновки на основі цих знань, тим самим забезпечуючи вирішення специфічних завдань (консультування, навчання, діагностування, тестування, проектування тощо) без участі експерта (фахівця в конкретній проблемній галузі). Також визначається як система, яка використовує базу знань для вирішення завдань (видачі рекомендацій) у деякій предметній галузі. Цей клас програмного забезпечення спочатку розроблявся дослідниками штучного інтелекту в 1960-ті та 1970-ті і здобув комерційне застосування, починаючи з 1980-х. Часто термін система, заснована на знаннях використовується як синонім експертної системи, однак можливості експертних систем ширші за можливості систем, заснованих на детермінованих (обмежених, реалізованих на поточний час) знаннях.
- Івано-Франківськ. // Нафтогазова енергетика, 2007. - №1. – 22 с.Приклад – книги

2 Корнеев С.Л. Програмирование на язике Java. Справочник. Л.: Информационные технологии. Киев, 2008. – 701 с.


Приклад – патентні документи

3 Патент UA 85387 A / Україна. Спосіб вимірювання покладів геотермальних вод на території Прикарпатського регіону / Юрчишин В.М. Опубл. 25.03.2007, Бюл. №35.


Приклад – стандарти

4 ДСТУ 2293-93. Система стандартів безпеки праці.

Безпека праці (англ. work safety) - умови праці на об'єктах матеріального виробництва, зокрема промисловості, транспорту тощо, що виключають вплив небезпечних і шкідливих факторів на працюючих. Безпека праці підтримується шляхом виконання комплексу заходів щодо запобігання травматизму, захворювань і аварій.
Терміни та визначення.


Приклад – дисертація

5 Самохіна Н.Ф. Фонд наукової бібліотеки: модель обігу документів, засоби рівневої організації: дис.: канд.. техн. наук 05.13.06 – захищена 24.06.2007.Приклад – інтернет-посилання

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Software

Додаток М

Приклади виконання основних сторінок пояснювальної записки

дипломного проекту для студентів спеціальності

“ Програмне забезпечення систем”


Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Факультет інформаційних технологій
Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем

  1   2   3   4