Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності

Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності
Сторінка2/4
Дата конвертації02.05.2017
Розмір0.5 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

УДК _____004.4______Пояснювальна записка

до дипломного проекту


спеціаліста

(освітньо-кваліфікаційний рівень)


на тему: “ Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення для

застосування статистичних методів в маркетингових дослідженнях ”


Консультанти:
з економічних питань
доц., к.е.н. ____ _____ /Г.Р.
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
Кісь/

(посада)(підпис) (дата) (розшифровка підпису)з охорони праці
доц., к.т.н._____ ____/Г.М.Кривенко/

(посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)


з питань нормоконтролю

доц., к.т.н._____________ _/Р.Б.Вовк/

(посада) (підпис) (дата)(розшифровка підпису)Виконав:

студент 5 курсу, групи ПЗ-09-1 спеціальності 7.05010301 Програмне забезпечення систем ”
________________ __/І.І.Петров/

(підпис) (дата) (розшифровка підпису)

Керівник
доц., к.т.н.______________/В.В.Бандура/

(посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)

Допускається до захистуЗавідувач кафедри
д.т.н.,проф. /В.М.Юрчишин/

(посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)2014

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу


Інститут, факультет інформаційних технологій _______________________________

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем __________

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст__________________________________

Спеціальність 7.05010301 – Програмне забезпечення систем ___ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедрою ПЗАС

проф. В.М. Юрчишин

“ ____ ” ________________2014 р.


ЗАВДАННЯ
НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТОВІ

Петрову Івану Івановичу


(прізвище, ім’я, по-батькові)

1. Тема проекту (роботи) “ Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення для__

застосування статистичних методів в маркетингових дослідженнях ” ___

керівник проекту (роботи) Бандура Вікторія Валеріївна, к.т.н., доцент______________________

затверджені наказом вищого навчального закладу від _3_ ” _березня__ 2014 р. № __111/7___2. Строк подання студентом проекту (роботи) 25 травня 2014 р.

3. Вихідні дані до проекту (роботи) Результати і матеріали отримані під час проходження переддипломної практики

4. Зміст розрахунково - пояснювальної записки(перелік питань, які потрібно розробити)

1. Створення бази даних „Підприємства-позичальники“

2. Розробка алгоритму та структури програми

3. Написання програмних модулів у Microsoft Visual C

4. Розрахунок економічних показників та використання програмного забезпечення .

5. Охорона праці та розрахунок штучної освітленості офісного приміщення

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

1. Процес рейтингової оцінки підприємств_(рис. 2.1, ст. 29) .

2. Стуктурна схема бази даних „Підприємства-позичальники“ (рис. 3.
Модуль - функціонально завершений фрагмент програми, оформлений у вигляді окремого файлу з сирцевим кодом або його іменованої частини (наприклад, Active Oberon), призначений для використання в інших програмах.
Схема баз даних (англ. database schema) - це структура системи баз даних[ru] описана формальною мовою, яка підтримується системою керування баз даних (СКБД) і відноситься до організації даних для створення плану побудови бази даних з розподілом на таблиці.
1, ст. 23)


3. Структурна схема програми (рис. 3.
Структу́рна схе́ма - схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку.
7, ст. 45) .


4. Форма „Дані про підприємства“ (рис. 3.17, ст. 45) .

5. Матриця рейтингової оцінки (рис. 3.19, ст. 67) .

6. Консультанти розділів проекту (роботи)
Розділ

Консультант

Підпис, дата


Завдання

видав

Завдання прийняв


4

Кісь Г.Р.

5


Кривенко Г.М.7. Дата видачі завдання 03 березня 2014 р.

Керівник ___________________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання ____ ______________

(підпис)КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


з/п
Назва етапів дипломного проекту (роботи)Строк виконання

етапів проекту
Примітка

1

Огляд літератури по визначенню кредитоспроможності підприємств

27.03.2014

виконано

2

Розробка структури бази даних та вибір сервера бази даних

02.04.2014

виконано

3

Розробка алгоритму функціонування програми

12.04.2014

виконано

4

Написання кодів програмних модулів у середовищі Microsoft Visual C

15.04.2014

виконано

5

Розрахунок економічних показників

06.05.2014

виконано

6

Виконання завдання охорони праці

10.05.2014

виконано

7

Оформлення пояснювальної записки дипломного проекту

15.05.2014

виконаноСтудент – дипломник ___________________

(підпис)


Керівник проекту ___________________

(підпис)


ЗМІСТ

С.

Перелік умовних скорочень………………………………..…...10Вступ…………………………………………………………………….......11

1 Аналіз ТА ДОСЛІДЖЕННЯ маркетингових стратегій

прийняття управлінських рішень

1.1 Вступ і актуальність проблеми………………………………………...14

1.2 Аналіз документів та способів організації і забезпечення ведення

процесу дослідження маркетингових стратегій………………………...…20

1.3 Аналіз методів і програмних продуктів підтримки маркетингових

стратегій……………………………………………………………………...24

1.4 ……………………………………………………………..

1.5 ……………………………………………………………..2 РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ та

алгоритмів функціонування маркетингових

досліджень

2.1 Розробка структури даних та взаємозвязків між ними………………. 35

2.2 Розробка алгоритмів обробки даних та основних програмних

функцій………………………………………………………………………..39

2.3 Проектування структури програмного забезпечення………………….45

2.4 ……………………………………………………………..

2.5 ……………………………………………………………..3 РОЗРОБКА програмного забезпечення для реалізації

маркетингових стратегій

3.
Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
Розробка програмного забезпечення (англ. software engineering, software development) - це рід діяльності (професія) та процес, спрямований на створення та підтримку працездатності, якості та надійності програмного забезпечення, використовуючи технології, методологію та практики з інформатики, керування проектами, математики, інженерії та інших областей знання.
1 Розробка інтерфейсу та функцій обєктів проектованогопрограмного


забезпечення…………………………………………………….……..…..….50
3.2 Опис функціональних можливостей спроектованого програмного

забезпечення………………………………………………..……………..….54

3.3 Ілюстрації роботи створеного програмного забезпечення……..……....59

3.4 ……………………………………………………………..4 Економічна доцільність розробки програмного

забезпечення та його впровадження

4.1 Економічна доцільність розробки програмного……………………..….62

4.2 Побудова мережевого графа……………………………………...............65

4.3 ……………………………………………………………..5 ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1 Значення охорони праці для користувачів ЕОМ…….…….…………...75

5.2 Забезпечення безпеки користувачів ЕОМ…….…………………...........80

5.3 ……………………………………………………………..

5.4 ……………………………………………………………..

ВИСНОВКИ……………………………………………………….…….…....102

СПИСОК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА…………………………..............104

ДОДАТКИ

БІБЛІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
СУБД – Система управління базами даних

ADO – ActiveX Database Objects

ODBC – Open Database Connectivity

DAO – Data Access Objects

OLE DB – Object Linking and Embedding Database

RDO – Remote Data Objects

RDS – Remote Data Service

SQL – Structured Query Language

GUI – Graphical User Interface

API – Application Programming Interface

MFC – Microsoft Foundation Classes

UML – Unified Modelling Language

ASP – Active Server Pages

DLL – Dynamic-Link LibraryВСТУП

Діяльність людини, пов’язана з процесами отримання, накопичення, зберігання, передавання, подання інформації.

DLL (англ. Dynamic-link library - динамічно приєднувана бібліотека) - реалізовані компанією Microsoft загальні бібліотеки в ОС Windows та OS/2. Як правило бібліотеки мають розширення файлу *.dll, *.ocx (для бібліотек, що містять елементи керування ActiveX) або *.
Прикладни́й програ́мний інтерфе́йс (інтерфейс програмування додатків, інтерфейс прикладного програмування) (англ. Application Programming Interface, API) - набір визначень взаємодії різнотипного програмного забезпечення.
Складна наукова задача вже не може бути розв’язана вручну, навіть якщо талановитий учений витратить на неї все своє життя. Опрацювати всі ці дані людині допомагає комп’ютер. В результаті такої взаємодії можлива ефективна обробка первинної інформації, та одержання інформації нової якості.

Із розвитком технологій, комп’ютери все більше входять в наше повсякденне життя, таким чином людська робота звільняється від рутини. В роботі спеціаліста кредитного відділу дуже багато одноманітних операцій, які займають більшість робочого часу.

Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.

Метою мого дипломного проекту є оптимізація роботи комерційного банку на ринку кредитування юридичних осіб, яка виражається в досягненні встановленим банком прибуток при контрольованому рівні ризиків. Така оптимізація реалізується за рахунок використання автоматизованої системи, яка дозволяє виконувати об’єктивну і максимально точну оцінку кредитоспроможності конкретного підприємства позичальника і враховувати динаміку ризику і дохідності кредитного портфеля банку, визначаючу новим позичальником. Тобто за час дипломного проектування, необхідно створити базу даних з підприємств позичальників, в якій зберігаються фінансові дані кожного підприємства …………………………………………………………


1 Аналіз ТА ДОСЛІДЖЕННЯ маркетингових стратегій

прийняття управлінських рішень
1.1 Актуальність проблеми
Кредитоспроможність — це комплекс умов і показників фінансового стану та підпри­ємницької діяльності підприємства-позичальника……………..

………………………………………………………………………

Національний банк України розробляє для комерційних банків певні узагальнювальні рекомендації та нормативи [1], що забезпечують оцінку кредитоспроможності позичальників і які визначені в положеннях НБУ «Про кредитування» [2], і …………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

В Україні, як і в більшості країн світу, існує дворівнева банківська система, де на першому рівні знаходиться центральний банк - Національний банк України, на другому - комерційні банки. Національний банк є особливим, незалежним від Уряду, органом державного управління України, основними функціями якого є формування грошово-кредитної політики країни, емісія та забезпечення стабільності національної валюти - Гривні, управління державними золотовалютними резервами, регулювання та нагляд за діяльністю комерційних банків. Національний банк України надає кредити комерційним банкам, управляє їх касовими резервами та забезпечує розрахунки між ними. Він не може володіти їх акціями (державні комерційні банки в Україні належать Уряду а не НБУ), кредитувати і приймати депозити від приватних осіб та компаній. Отримання прибутку не є основною метою НБУ але він може виникати в процесі його діяльності.1.1.1 Оцінка кредитоспроможності клієнта

Після одержання клопотання і необхідних документів для оформлення кредиту банк повинен проаналізувати та ретельно вивчити діяльність потенційного позичальника, визначити його кредитоспроможність, можли­вість і доцільність надання йому кредиту, …………………………………

Отримані дані разом із ваговим коефіцієнтом (Кv ) занесемо в матрицю

узагальнювальної рейтингової оцінки (таблиця 1.1).


Таблиця 1.1 - Матриця рейтингової оцінки

Підприємство


Коефіцієнти

ТОВ „Фантум“

МП „Прилад“

Mij norm

Kv

X2

X3

ТОВ „Фантум“

МП „Прилад“

Коефіцієнт загальної ліквідності

2,01

2,03

2

1,05

1,06

1,07

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,33

0,27

0,3

1,06

1,17

0,95

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,23

0,20

0,23

1,013

1,30

1,13


Продовження таблиці 1.1


Коефіцієнт повної ліквідності

0,88

0,96

1,0

1,11

0,98

1,07

Коефіцієнт власних фінансових ресурсів

0,44

0,42

0,5

0,92

0,81

0,77

Коефіцієнт обіговості

2,78

3,0

3,0

0,94

0,87

0,94

Рентабельність підприємства

0,17

0,13

0,15

1,06

1,20

0,92


Рейтинг

3,6

3,4


Місце

1

2

………………………………………………………………………….

До полів, що заносяться в таблицю відносяться такі: ідентифікатор підприємства, назва підприємства, адреса, і контактні дані. Структура таблиці підприємства-позичальників представлена на рисунку 1.3.

Рисунок 1.3 – Таблиця підприємства-позичальники


………………………………………………………………………….

Таким чином, формула стандартизації показників відносно нормативного показника матиме такий вигляд:, (1.1)

де Кvваговий коефіцієнт, який визначається комерційним банком експертним шляхом і характеризує числову значимість того чи іншого показника відносно інших показників фінансового стану позичальника.

  ВИСНОВКИ

  Під час роботи над дипломним проектом було проведено розробку програмного забезпечення у вигляді бібліотеки візуальних компонент для реалізації економічних і математичних моделей визначення кредитоспроможності підприємств в середовищі Microsoft Visual С :

  - Виконана постановка та реалізація задачі визначення рейтингової оцінки підприємств-позичальників на основі рейтингової моделі оцінки кредитоспроможності.

  Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.

  - Створено базу даних з підприємств позичальників, в якій зберігаються фінансові дані кожного підприємства (баланс, звіт про фінансові результати).

  - Розроблено програмне забезпечення у вигляді бібліотеки візуальних компонент для реалізації економічних та математичних моделей визначення кредитоспроможності, яка дає можливість занесення, редагування даних записів про підприємства-позичальників і на основі цих даних виконується зведення різних показників, що характеризують ту чи іншу сторону діяльності позичальника, до єдиного рейтингового показника через систему побудови рейтингової оцінки з використанням економіко-математичних розрахунків.

  Математи́чне моделюва́ння (рос. моделирование математическое; англ. mathematical simulation, нім. mathematische Modellierung f) - метод дослідження процесів або явищ шляхом створення їхніх математичних моделей і дослідження цих моделей.


Виходячи з розрахованих економічних показників розробки програми та функціональних її можливостей дана програма може реально бути застосована будь-якою банківською установою.

Отже, завдання дипломного проектування виконано і результат його виконання може впроваджуватись в роботу працівників кредитного відділу для швидкого і якісного визначення кредитоспроможності підприємства


ДОДАТКИ


ДОДАТОК А

Програмний код побудова матриці рейтингової оцінки
#include "stdafx.h"

#include

#include

#include "KredPrognoz.h"

#include "Rejting.h"

#include "balanc.h"

#include "Fin_rez.h"

#include "firma.h"

#include "VuvRejting.h"

#include "Koef.h"

int n;


/*Визначення вказівника на таблицю баланс*/

Cbalanc * bal = new Cbalanc;/*Визначення вказівника на таблицю Фінансові результати*/

CFin_rez * fin = new CFin_rez;/*Визначення вказівника на таблицю Фірма*/

Cfirma * firm = new Cfirma;/*Визначення вказівника на таблицю Коефіцієнти*/

CKoef * koeff = new CKoef;

// Rejting dialog
IMPLEMENT_DYNAMIC(Rejting, CDialog)
Rejting::Rejting(CWnd* pParent /*=NULL*/)

: CDialog(Rejting::IDD, pParent)

{

#ifndef _WIN32_WCEEnableActiveAccessibility();

#endif


}
Rejting::Rejting()

{

}void Rejting::start()

{

//Зчитуємо з бази даних і створюємо масив нормованих коефіцієнтів

if ( !koeff->IsOpen() )

koeff->Open();

продовження додатку А

int j,i=0;

while ( !koeff->IsEOF() )

{

KVADRANT2[i][0]=koeff->m_Norm;KVADRANT2[i][1]=koeff->m_Vagov_koef;

i ;


koeff->MoveNext();

}

if ( koeff->IsOpen() )koeff->Close();

i=0;


// завантажуємо дані з таблицm баланс і фінансові результати

if ( !bal->IsOpen() )

bal->Open();

if ( !fin->IsOpen() )

fin->Open();

prog1.SetRange(0,kst);

prog1.SetStep(1);

prog1.SetPos(0);

while (( !bal->IsEOF() )&&( !fin->IsEOF() ))
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

БІБЛІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Тема дипломного проекту: “ Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення для застосування статистичних методів в маркетингових дослідженнях ”

1   2   3   4 • Виконав: студент 5 курсу, групи ПЗ-09-1 спеціальності 7.05010301 “ Програмне забезпечення систем ”
 • НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТОВІ
 • 6. Консультанти розділів проекту (роботи)
 • Підпис, дата
 • 7. Дата видачі завдання 03 березня 2014 р.
 • (підпис) КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
 • Назва етапів дипломного проекту (роботи)