Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності

Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності
Сторінка3/4
Дата конвертації02.05.2017
Розмір0.5 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

Обсяг пояснювальної записки: ­ 110 аркушів


Дата закінчення проекту 25 травня 2014 р.


Підпис студента-дипломника _______________

Додаток НПриклади рекомендованих тематик дипломних проектів


 1. Моделювання системи управління запасами.

 2. Розробка методів синтезу мікропрограмних автоматів з кодуванням об'єктів.

 3. Логічне і параметричне моделювання.

 4. Планування рекламної діяльності підприємства по виробництву алюмінієвих профілів.

 5. Прогнозування рівня підземних вод за допомогою нейро технологій.

 6. Дослідження завдання класифікації з використанням нейронних мереж.

 7. Особливості реалізації системи дистанційного навчання по курсу «Комп'ютерна обробка звуку».
  Управлі́ння това́рними запа́сами - складний комплекс заходів, спрямований на забезпечення максимально високого рівня обслуговування покупців при мінімізації поточних витрат, пов'язаних із утримуванням запасів.
  Штучна нейронна мережа (ШНМ, англ. artificial neural network, ANN, рос. искусственная нейронная сеть, ИНС) - це математична модель, а також її програмна та апаратна реалізація, побудовані за принципом функціювання біологічних нейронних мереж - мереж нервових клітин живого організму.
  Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).


 8. Ризик менеджмент.

 9. Розробка програмно-апаратних засобів захисту інформації в середовищі Windows.
  Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.


 10. Оптичні лінії зв'язку з відкритим атмосферним каналом передачі даних з криптографічним захистом.

 11. Методи і засоби дослідження інфраструктури мережі.

 12. Розробка системи комп'ютерного синтезу графічних зображень для мобільних пристроїв.

 13. Розробка системи моніторингу метеопараметрів атмосфери з використанням інструментальних засобів, що працюють в реальному масштабі часу.

 14. Захист комп'ютерних мереж від атак.

 15. Фрактальне стиснення зображень.
  Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.
  Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
  Смартфо́ни (з англ. smart - розумний, і англ. phone - телефон) - окрема категорія телефонів, які - на відміну від простих стільникових телефонів - мають більше оперативної пам'яті і власний потужний, як для кишенькових пристроїв процесор, працюють під операційною системою Symbian 6.
  Сти́снення зобра́жень - використання алгоритмів стиснення даних до зображень, що зберігаються в цифровому виді. В результаті стиснення зменшується розмір зображення, що зменшує час передачі зображення по мережі і економить простір для зберігання.
  Рішення задач стиснення зображень з використанням систем ітераційних функцій.

 16. Дослідження структур автоматів, що управляють лінійною послідовностей станів.

 17. Моделювання інформаційних потоків підприємства.

 18. Застосування UML при проектуванні керуючих автоматів.

 19. Розробка і дослідження комп'ютерної торгової системи для ринку FOREX.

 20. Дослідження інтелектуальних систем провітрювання вироблень в шахтах.

 21. Дослідження методів математичного програмування.

 22. Модель підприємства як інтелектуальна штучна система для аналізу і управління на основі знань.

 23. Створення, дослідження і моделювання мережевих динамічних об'єктів великої розмірності.

 24. Розробка і дослідження системи автоматизованого проектування композиційних мікропрограмних пристроїв управління

 25. Розпізнавання спотворених образів.
  Математи́чне програмува́ння - це прикладна математична дисципліна, яка досліджує екстремум функції (задачі пошуку максимуму або мінімуму) і розробляє методи їх розв'язання. Такі задачі ще називають оптимізаційними.
  Систе́ма автоматизо́ваного проектува́ння (САП або САПР) або автоматизо́вана систе́ма проектува́ння (АСП) - автоматизована система, призначена для автоматизації технологічного процесу проектування виробу, результатом якого є комплект проектно-конструкторської документації, достатньої для виготовлення та подальшої експлуатації об'єкта проектування.


 26. Розробка багатопроцесорних систем рішення звичайних диференціальних рівнянь на базі FPGA-технологій.
  Багатопроцесорність (англ. Multiprocessing) - це використання двох або більше центральних процесорів (CPU) в одній комп'ютерній системі. Термін також відноситься до здатності системи підтримувати більше одного процесора і/або здатність розділити завдання між ними.
  Диференціа́льні рівня́ння - рівняння, що встановлює залежність між незалежними змінними, числами (параметрами), невідомими функціями та їх похідними. Невідома функція може бути як скалярною, так і векторною.


 27. Дослідження способів фільтрації інформації в текстових документах.

 28. Дослідження методів організації розподіленої програмної системи для планування переміщення на графах.
  Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.


 29. Чисельний аналіз математичних моделей прогнозу погоди.
  Прогнóз погóди (англ. Weather forecasting, нім. Wettervorhersage) - складання науково-обґрунтованих передбачень про майбутнє стану погоди. Прогноз погоди синоптичним методом ділиться на прогноз синоптичного розташування і, на його основі, власне сам прогноз погоди, тобто, значень або ходу метереологічних елементів або втілення тих чи інших атмосферних процесів (випадання дощу, утворення туману, гроза тощо).


 30. Інформаційна система аналізу наслідків прориву дамби і виникнення НС.

 31. Управління рекламною діяльністю фірми по розробці програмного забезпечення.

 32. Комп’ютерна реконструкція монокодових обчислювальних моделей.

 33. Автоматизована система розпізнавання відеозаписів спортивних змагань.

 34. Система дистанційного навчання по курсу "Обробка структур даних".

 35. Моделювання і управління виробничо-економічними системами в умовах впливу дестабілізуючих чинників.

 36. Моделювання руху грошових потоків в умовах ризику.

 37. Дослідження механізмів роботи Windows 2000/XP для створення на її базі системи реального часу.
  Операці́йна систе́ма реа́льного ча́су, ОСРЧ (англ. Real-Time Operating System) - операційна система призначена обслуговувати запити в реальному часі.


 38. Видалене адміністрування в локальних мережах під управлінням OC Windows.

 39. Розробка структури мережевих криптографічних пристроїв на основі HDL і FPGA технологій.

 40. Дослідження якості багатоканального сигнатурного аналізатора.

 41. Рішення двовимірних краєвих задач паралельним методом кінцевих елементів.

 42. Аналіз цифрових водяних знаків.
  Водяний знак, англ. watermark , (також філігрань) - видиме зображення або малюнок на папері, який виглядає світліше при перегляді на просвіт (або темніше при перегляді у відбитому світлі на темному фоні).


 43. Побудова сіткової моделі об'єктів складної форми по довільному набору крапок для візуалізації і моделювання в тривимірному просторі.
  Трив́имірний о́пис об'є́кта (англ. 3D) - представлення об'єкта в трьох просторових вимірах. Як правило, ці виміри представлені в вигляді координат X, Y, та Z. Можливо мати дані з ідентичними координатами x та y при відмінній координаті Z.


 44. Захист інформації при розробці повчальних систем.

 45. Аналіз аудиторії і прогнозування відвідуваності Інтернет ресурсу.

 46. Розробка і дослідження композиційних мікропрограмних пристроїв управління з кеш-пам'яттю.

 47. Обґрунтування методів ідентифікації об'єктів на космічних знімках міських територій.

 48. Моделювання процесів ухвалення рішень в управлінні соціально-економічними системами.

 49. Оптимізація інформаційних потоків в рекламній кампанії Інтернет-магазину.
  Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.


 50. Створення інтерфейсної оболонки для програми по створенню експертних систем.

 51. Формування оптимального інвестиційного портфеля в умовах різних фінансових ризиків.

 52. Підвищення ефективності веб-орієнтованих систем управління підприємством.

 53. Аналіз ефективності багатокрокових багатоточкових паралельних методів рішення задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь.

 54. Методи і засоби аналізу ефективності веб-ресурсів різних типів.

 55. Система конструювання сайтів будь-якої складності.

 56. Методи оцінки економічної ефективності корпоративних інформаційних систем.
  Задача Коші - одна з основних задач теорії диференціальних рівнянь - полягає в пошуку розв'язку (інтеграла) диференціального рівняння, що задовольняє початковим умовам (початковим даним).
  Інвестиційний портфель (англ. portfolio, investment portfolio) - набір реальних або фінансових інвестицій. Сукупність цінних паперів різного виду, строку дії та ліквідності, яка належить одному інвестору і управляються як єдине ціле для досягнення певних цілей.
  Фінансовий ризик - ризик, пов'язаний з імовірністю втрат фінансових ресурсів (грошових коштів).
  Корпорати́вна інформаці́йна систе́ма (КІС) - це інформаційна система, яка підтримує автоматизацію функцій управління на підприємстві (в корпорації) і постачає інформацію для прийняття управлінських рішень.


 57. Дослідження способів організації обміну даними по протоколу TCP в паралельних моделях і розробка програмного забезпечення для системи Simulink.

 58. Структура і організація WEB-сервісів тестування знань на базі інфраструктури Інтернет.

 59. Моделювання поведінки об'єкту економіки з використанням економічних циклів.

 60. Система автоматизації діагностики стану устаткування і аналізу параметрів прокатних станів блюмінга.

 61. Дослідження протоколу HTTP і розробка програмного забезпечення WEB-сервера.
  Прока́тний стан - агрегат для обробки тиском (прокатки) металевих зливків. До основної робочої частини прокатного стану належать обертові прокатні валки, між якими метал деформується (прокатується). До складу прокатного стану входять також рольганги (пристрої, якими транспортують прокатувані зливки (штаби) від нагрівальних пристроїв до валків, від однієї пари валків до іншої), інші пристрої, що змінюють розташування зливків, охолоджують їх, випрямляють, розрізають, пакують у пакети чи змотують у бунти або рулони, маркують прокатану продукцію.
  Економі́чний ци́кл - періодичне повторення протягом років піднесення і спаду в економіці. Складається з таких фаз: криза, депресія, пожвавлення, піднесення.
  HTTP - протокол передачі даних, що використовується в комп'ютерних мережах. Назва скорочена від Hyper Text Transfer Protocol, протокол передачі гіпер-текстових документів


 62. Реалізація бібліотеки паралельного програмування MPI на мові Delphi.

 63. Рішення великих систем лінійних рівнянь алгебри в розподіленому обчислювальному середовищі.
  Паралельні обчислення - це форма обчислень, в яких кілька дій проводяться одночасно. Ґрунтуються на тому, що великі задачі можна розділити на кілька менших, кожну з яких можна розв'язати незалежно від інших.
  Лінійне рівняння - рівняння, обидві частини якого визначаються лінійними функціями. Найпростіший випадок має вигляд


 64. Ефективні індексні структури для обробки просторових подій.

 65. Мультиплатформенна система генерації оптимального коду і розподілу пам'яті для мікроконтролерів різних сімейств.

 66. Моделювання процесів управління в галузі з урахуванням податкових компонент.

 67. Розробка MIMD-моделі керованого динамічного об’єкта.

 68. Моделювання земної поверхні.

 69. Системна організація порталу картографічної інформації.

 70. Автоматизація витягання знань з Internet у формі онтології для побудови прикладних баз знань.

 71. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства.
  Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.
  Ана́ліз фіна́нсового ста́ну - комплекс дій щодо вивчення й аналізу результатів фінансово-господарської діяльності організацій, підприємств, фірм з метою визначення ступеня ефективності використання основних фондів і оборотних коштів для реалізації програм (статутних завдань) організацій, установ, виявлення можливих недоліків, порушень, невикористаних резервів підвищення результативності діяльності.


 72. Дослідження методів аналізу пакетів в комп'ютерних мережах.

 73. Синтез зображень і моделей тривимірних об'єктів сцен на основі їх фотографій.

 74. Дослідження методів розробки і використання рекламних графічних звернень.

 75. Модель впливу інвестиційного клімату на діяльність комерційного банку.

 76. Розробка способів рішення HDL-завдань і системи тестування знань на їх основі.

 77. Паралельні алгоритми для вирішення завдань на графах.

 78. Методи і способи реалізації мультимедійних проектів.

 79. Економіко-математичне моделювання маркетингових рішень в управлінні промисловим комплексом.

 80. Аналіз і розробка концепції механізмів координації і співпраці для агентно-орієнтованих систем.

 81. Дослідження способів організації обміну даними при паралельному моделюванні і розробка програмного забезпечення прийому і передачі даних для системи Simulink.

 82. Модель інноваційної діяльності Вузу.

 83. Об'єктно-орієнтована модель алгоритмів адаптивної маршрутизації

 84. Дослідження реалізацій MPEG2 відеопроцесорів на FPGA і PRUS.

 85. Дослідження якості одноканального сигнатурного аналізатора.

 86. Розробка бази даних для проблемно орієнтованого середовища для мережевого об'єкту з розподіленими параметрами.

 87. Системи розпізнавання тексту.

 88. Дослідження адаптивних алгоритмів маршрутизації в комп'ютерних мережах.

 89. Дослідження системи Snort з метою забезпечення безпеки комп'ютерної мережі.

 90. Розробка і дослідження Інтернет-сервісів на прикладі обчислювального порталу .

 91. Розробка і дослідження протоколу управління для лінії переробки ресурсів.

 92. Система оцінки якості пошуку в системах контекстного пошуку зображень в БД.

 93. Дослідження генетичних алгоритмів оптимізації в паралельній моделюючій системі.
  Генети́чний алгори́тм (англ. genetic algorithm) - це еволюційний алгоритм пошуку, що використовується для вирішення задач оптимізації і моделювання шляхом послідовного підбору, комбінування і варіації шуканих параметрів з використанням механізмів, що нагадують біологічну еволюцію.


 94. Дослідження методів синтезу пристроїв управління на програмованих користувачем вентильних матрицях.

 95. Дослідження механічних торгових систем, що використовують осцилятор RSI.

 96. Дослідження і розробка системи проектування спеціалізованих комп'ютерних засобів.

 97. Розробка автоматизованої навчальної системи програмуванню в середовищі Linux.

 98. Захист інформації на основі FLASH-пам'яті.

 99. Дослідження застосовності генетичних алгоритмів для оптимізації нейромережевих систем.

 100. Розробка web-серверів науково-навчального призначення.

 101. Штучні нейронні мережі в завданнях управління.

 102. Інтернет-орієнтована система підтримки учбового процесу в університеті.

 103. Моделювання динаміки економічного зростання.
  Економі́чне зроста́ння - збільшення обсягу виробленої продукції в порівнянні з минулим роком, збільшення її реальної (корегованої на інфляцію) вартості.


 104. Розробка засобів доступу до ресурсів файлової системи Linux з боку Windows NT/2000.
  Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.


 105. Паралельне моделююче середовище для дискретних систем.

 106. Дослідження методів забезпечення безпеки протоколу TCP/IP.

 107. Аналіз типових інформаційних атак на Web-вузли і розробка алгоритмів і методів захисту від них.

 108. Розробка методів і засобів виконання інженерних розрахунків на базі інфраструктури Інтернет.
  Розрахунок (техніка) - текстовий конструкторський документ, який містить обчислення параметрів і характерних величин виробу, наприклад: кінематичний розрахунок, розрахунок розмірних ланцюгів, розрахунок на міцність та ін.


 109. Моделювання тривимірних природних ландшафтів

 110. Дослідження способів розпаралелювання програм в процесі трансляції.
  Розпарале́лювання програ́м - процес адаптації алгоритмів, записаних у вигляді програм, для їх ефективного виконання на обчислювальній системі паралельної архітектури (останнім часом, як правило, на багатопроцесорній обчислювальній системі).


 111. Дослідження алгоритмів декодування і розробка IP-core MPEG-1,2 відеодекодера.

 112. Моделювання HDL-проектів на мультипроцесорній системі.

 113. Відображення структур даних підприємства на web-каталоги відкритого і закритого доступу.

 114. Дослідження і розробка алгоритмів синтезу моделей геометричних об'єктів.

 115. Дослідження методів побудови тривимірного об'єкту по його двовимірних проекціях.

 116. Модель управління ризиками на валютних ринках.

 117. Розробка програмного забезпечення високошвидкісного інтерфейсу.

 118. Математичні моделі ефективного управління виробництва.

 119. Про роботу консультантів і експертів при адитивній моделі парних експертних оцінок.

 120. Дослідження деяких лінійних диференціальних ігор на основі методу програмних ітерацій.

 121. Система NetBrowser для роботи із мережевими ресурсами Microsoft Network Client.

 122. Система інтерактивного створення сайтів.

 123. Реконструкція зображень за неповними даними в комп'ютерній томографії.

 124. Ієрархічна кластеризація запитів користувача в пошукових системах.
  Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.


 125. Використання математичної формалізації української мови в побудові діалогових систем.

 126. Об'єктно-орієнтована система зберігання і обробки даних.

 127. Реалізація інформаційної системи підприємства з використанням технології баз даних.

 128. Розробка бази даних і створення клієнт-серверного застосування для відділення зв'язку.

 129. Комп'ютерне моделювання і програмна підтримка системи фінансового документообігу у вищому учбовому закладі.

 130. Аналіз успішності студентів і оцінка якості навчання.

 131. Моделювання роботи міського пасажирського транспорту.

 132. Розробка системи електронного документообігу у виробничій політиці підприємства

 133. Побудова інтелектуального агента для допомоги пошуку в Інтернет

 134. Методи і алгоритми синтезу систем геометричного моделювання.
  Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.


 135. Дослідження алгоритмів тривимірної візуалізації в реальному часі конструкцій і механічних вузлів.

 136. Дослідження паралельних методів символічного моделювання і верифікації.

 137. Розробка і дослідження мультипроцесорних систем з пам'яттю, що не розділяється.

 138. Побудова прогнозних моделей інвестиційних процесів в умовах невизначеності і ризику.

 139. Банки як суб'єкти
1   2   3   4 • Приклади рекомендованих тематик дипломних проектів Моделювання системи управління запасами