Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності

Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності
Сторінка4/4
Дата конвертації02.05.2017
Розмір0.5 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
електронної комерції.
Електро́нна коме́рція (від англ. e-commerce) - це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій.


 • Автоматизована підтримка курсу "Мови програмування".

 • Система синтезу зображень методом трасування променів.

 • Дослідження методів аутентифікації в захищених програмних системах.

 • MIMD-модель системи управління мережевим об'єктом з розподіленими параметрами.

 • Створення і дослідження сервера застосувань.

 • MIMD-модель мережевого об'єкту з розподіленими параметрами.

 • Дослідження можливостей функціональних мов для створення генераторів програм.

 • Динамічне балансування завантаження процесорів.

 • Дослідження методів розподіленого логічного моделювання.

 • Управління звітністю підприємств за допомогою програмного забезпечення на основі баз даних.

 • MIMD-модель системи управління мережевим об'єктом із зосередженими параметрами.

 • Методи і засоби аналізу, моделювання і проектування великомасштабних комп'ютерних мереж.

 • Розробка діагностичної моделі FPGA - пристроїв і синтез тестів на її основі.

 • Розробка і дослідження сучасних способів розподіленого моделювання складних систем.

 • Розробка графічних інтерфейсів для дослідження складних систем.

 • Абдуктивний підхід при побудові нового знання в базі знань.

 • Економіко-математичне моделювання маркетингової діяльності підприємства.
  Складна́ систе́ма - система, поняття, що широко використовується в сучасній науковій літературі і вказує на специфічні особливості об'єктів дослідження практично в усіх розділах природничих та гуманітарних наук.
  Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.


 • Моделювання і порівняння характеристик протоколів на базі апарату мереж Петрі.

 • Аналіз методів розпізнавання мови на основі нечіткої логіки.
  Нечітка логіка (англ. fuzzy logic) - розділ математики, який є узагальненням класичної логіки і теорії множин. Уперше введений Лотфі Заде в 1965 році як розділ, що вивчає об'єкти з функцією належності елемента до множини, яка приймає значення у інтервалі [0, 1], а не тільки 0 або 1.
  Розпізнава́ння мо́влення (англ. speech recognition) або мо́влення-у-те́кст (англ. speech to text (STT))- процес перетворення мовленнєвого сигналу в текстовий потік. Не варто плутати із визначенням розпізнавання мови, оскільки «розпізнати мову» безпосередньо означає лише дати відповідь на питання, до якої мови належить сегмент мовленнєвого сигналу.


 • Дослідження засобів забезпечення безпеки комп'ютерних мереж.

 • Організація зв'язку між абонентами на принципах IP-телефонії.

 • Організація баз даних для систем візуалізації міського ландшафту.

 • Методи уявлення і синтезу зображень тривимірної графіки в рекламних системах.
  Триви́мірна гра́фіка (3D, 3 Dimensions, укр. 3 виміри) - розділ комп'ютерної графіки, сукупність прийомів та інструментів (як програмних, так і апаратних), призначених для зображення об'ємних об'єктів.


 • Методи і засоби представлення знань, що містяться в математичних моделях економіки.

 • Розробка і дослідження методів визначення вхідних дій в цифрових системах управління.

 • Розробка і дослідження системи дистанційного навчання і контролю знань у вищих учбових закладах з використанням міжнародних мережевих технологій.

 • Дослідження і комп'ютерне моделювання рефлексії і паралельності мислення людини для побудови комп'ютерів нової генерації.

 • Розробка і проектування природно-мовних діалогових інтерфейсів.

 • Аналіз мультипроцесорних систем з ієрархічною пам'яттю.

 • Дослідження проблеми синтезу нового зображення з двох або більш даних зображень.

 • Розробка і оцінка продуктивності мікропроцесорної системи з сучасною архітектурою.
  Мікропроце́сорна систе́ма (МП-система) - спеціалізована інформаційна або керуюча система, побудована на основі мікропроцесорних засобів, тобто набору мікропроцесорних схем.


 • Візуальне представлення моделей в системах дистанційного навчання.

 • Оптимізація характеристик структур і схем мікропрограмних операційних автоматів методами математичного моделювання.

 • Діагностика систем автокомутації паралельних обчислювальних структур.

 • Дослідження сучасних комп'ютерних систем за допомогою ланцюгів Маркова.

 • Дослідження ефективності організації розподілених баз даних з використанням СУБД Oracle.

 • Програмна підтримка обміну інформацією в комп'ютерній томографії.

 • Складання розкладу учбових занять.

 • Моделювання інформаційних систем в Інтернеті.
  Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
  Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.


 • Кодування зображень в графічному форматі WBMP.

 • Логічний аналіз даних.
  Аналіз даних - розділ математики, що займається розробкою методів обробки даних незалежно від їх природи. • 1   2   3   4