Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Скачати 344.95 Kb.

Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Скачати 344.95 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір344.95 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

опис : lntu_logo_20x20_cm new! (1)

Біологія

(Генетика)

Методичні вказівки до лабораторних робіт


для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

денної та заочної форм навчання

Луцьк 2015

УДК 575 (07)

М 54

До друку________________Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ(підпис)
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ________________директор бібліотеки.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

(підпис)
Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № від «_______________________» 2015 року.
Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою факультету екології та приладо-енергетичних систем Луцького НТУ, протокол № від «_______________________» 2015 року.

________________Голова навчально-методичної ради факультет екології та приладо- енергетичних систем

(підпис)
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри екології Луцького НТУ,
протокол № ________ від «_________________________» 2015 року.

Укладачі: _______________ В.В. Іванців, кандидат історичних наук, доцент Луцького НТУ,

(підпис)
_______________ О.А.

Кандидат історичних наук - науковий ступінь у галузі історичних наук. В Україні існує два наукових ступені: «кандидат наук» та «доктор наук» (вищий науковий ступінь). Науковий ступінь «кандидат наук» присуджується на підставі захисту кандидатської дисертації, яка містить нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі науки.
Жадько, асистент кафедри екології Луцького НТУ

(підпис)
Рецензент: _______________ С.П. Бондарчук, кандидат с-г. наук, доцент Луцького НТУ

(підпис)
Відповідальний

за випуск: _______________ В.В. Іванців, кандидат історичних наук, доцент Луцького НТУ

(підпис)

Біологія (Генетика): Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки

6.

Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.
040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
М 54 денної та заочної форм навчання /уклад. В.В. Іванців, О.А. Жадько. – Луцьк : Луцький НТУ,

2015. – 28 с.


Видання містить вказівки до лабораторних робіт.

Призначене для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання.

© В.В. Іванців, 2015

Передмова.
Генетика за останні кілька десятиліть посіла одне з центральних місць у системі біологічних наук та відіграє важливе значення у житті людини та її господарюванні.
Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.

Посібник рекомендований вчителям-біологам, учням старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, абітурієнтам та всім хто цікавиться генетичними законами та закономірностями.

В запропанований посібник увійшли задачі з усіх розділів загальної та молекулярної генетики. Вміння їх розв’язувати є необхідним для грунтовного засвоєння знань з генетики, молекулярної біології, сприйняття занономірностей успадкування та особливостей взаємодії генів.

Молекуля́рна гене́тика - галузь науки, яка вивчає структури, що зберігають та формують генетичну інформацію (гени та інші структури, котрі беруть участь у генетичних процесах на субклітинному й молекулярному рівнях) та їх функціональні властивості.
Молекуля́рна біоло́гія - галузь біології, яка вивчає біологічні процеси на рівні біополімерів- нуклеїнових кислот і білків та їх надмолекулярних структур.

Кожна лабораторна робота розпочинається коротким викладом матеріалу, який сприятиме кращому його засвоєнню. Далі наводяться типові задачі, алгоритми їх розв’язку та самі розв’язки. Аналіз типових задач, а також алгоритми їх розв’язку спрощують засвоєння генетичного матеріалу та вдосконалюють медодику розв’язування.

Закінчується кожна лабораторна робота задачами для самостійного опрацювання різного ступеня складності.

У кінці методичних рекомендацій пропонуються додатки, які включають: • таблиця генетичного коду;
  Генетичний матеріал - носій генетичної інформації будь-якого організму. Генетичний матеріал відомих на сьогодні організмів - майже винятково ДНК. Деякі віруси використовують РНК як свій генетичний матеріал.
  Генети́чний код - певна відповідність між послідовністю нуклеотидів в молекулі ДНК (мРНК) і послідовністю амінокислот в молекулі білка яка нею кодується. Ця система правил розташування нуклеотидів в молекулах нуклеїнових кислот (ДНК і РНК) надає всім живим організмам можливість кодування амінокислотної послідовності білків за допомогою послідовності нуклеотидів.


 • основні генетичні символи;

 • вимоги до розв’язку генетичних задач;

 • короткий словник генетичних символів, тощо.


Лабораторна робота №1

Тема: Моногібридне схрещування. Взаємодія алельних генів

Мета: Закріпити знання про основні закономірності успадкування.
Алельні гени, алелі (від лат. allelos - протилежний) - парні гени, що займають одні й ті самі локуси гомологічних хромосом і визначають альтернативні взаємовиключені стани однієї і тієї самої ознаки. Трапляються в межах однієї популяції організмів та визначають різні фенотипи цих організмів.
Навчитися розв'язувати задачі за темою лабораторної роботи.


Матеріали і обладнання: таблиці, зошит, калькулятор.

Завдання

1. Розглянути закон одноманітності гібридів першого

покоління.

 1. Розглянути закон розщеплення.

 2. Розглянути аналізуюче схрещування і множинний алелізм.

 3. Розглянути типи взаємодії алельних генів.

 4. Розв'язати задачі за темою лабораторної роботи.


Теоретична частина.
Генотип - сукупність усієї генетичної інформації організму.
Аналізуюче схрещування - схрещування особин із домінантною ознакою у фенотипі і невідомим генотипом із рецесивною гомозиготою, з метою визначити генотип першої особини. Вперше аналізуючі схрещування проводив Грегор Мендель для підтвердження своєї моделі спадковості.
Нуклеотидна або генетична послідовність - послідовність букв, що представляють первинну структуру реального або гіпотетичного ланцюжка нуклеїнової кислоти (зазвичай ДНК), що може нести генетичну інформацію.
Сукупність усіх ознак і властивостей організму, які є наслідком взаємодії генотипу і навколишнього середовища, називають
фенотипом.

Схрещування, при якому батьківські особини аналізуються за альтернативною парою виявів однієї ознаки, називають моногібридним.

При вивченні закономірностей успадкування з використанням гібридологічного аналізу звичайно схрещують організми, які відрізняються один від одного альтернативними (взаємовиключними) виявами ознак. Наприклад, можна взяти горох із жовтим і зеленим насінням, зморшкуватим і гладеньким насінням, пурпуровим і білим забарвленням квіток та ін.

Гени, які визначають розвиток альтернативних виявів ознаки, прийнято називати алельними або алеломорфними парами, вони розташовуються в одних і тих самих локусах гомологічних хромосом.

Якщо в обох гомологічних хромосомах знаходяться однакові алелі гена, такий організм називається гомозиготним і дає тільки один тип гамет.

Якщо ж алелі гена різні, то такий організм носить назву гетерозиготного за даною ознакою, він утворює два типи гамет.

Вияв ознаки в першому поколінні отримав назву домінантного, а той вияв, що був пригнічений - рецесивного.

Гени розташовані в хромосомах. Отже, в результаті мейозу гомологічні хромосоми (а з ними алелі генів) розходяться в різні гамети. Оскільки гомозиготна особина в своєму наборі Хромосом містить тільки один алель, то така особина утворює тільки один тип гамет (за даним геном). При схрещувати двох гомозиготних особин в першому поколінні утворюються гетерозиготні гібриди.

Для розв’язування задач із загальної генетики на моногібридне схрещування, необхідно розуміти такі основні поняття і закони:

- генотип – сукупність усіх генів організму.

Моногібридне схрещування - поєднання батьківських форм, які відрізняються різними станами лише однієї спадкової ознаки. Є ще дигібридне схрещування - схрещування двох ознак і полігібридне трьох ознак і більше.
Термін “генотип” в цьому випадку вживають у вузькому значенні для визначення досліджуваної ознаки.

- фенотип – це сукупність усіх ознак і властивостей організму, які формуються внаслідок взаємодії його генотипу зовнішнього середовища. Термін “фенотип” вживають у вузькому значенні, маючи на увазі певні конкретні ознаки організму.

- домінування – ознаки, що переважають при схрещуванні

- домінантна ознака (переважаюча)

- рецесивна ознака – та, що відступає або зникає (пригнічена)

- кожна ознака зумовлена певним геном.

Рецесивна ознака - ознака, що не проявляється у гетерозиготних особин внаслідок придушення прояви рецесивної алелі.
Ген – ділянка молекули ДНК, яка інформує про структуру одного білка

- ген може мати різні форми, вони називаються алелями (наприклад, ген відповідає за колір волосся в людини і має два алелі домінантний і рецесивний, що зумовлюють чорний і рудий колір волосся. Отже, ген зумовлює певну ознаку, а його алелі – різні прояви цієї ознаки).

- Організм, гомологічні хромосоми якого містять одинакові алелі того чи іншого гена називають гомозиготним.

- Організм, гомологічні хромосоми якого містять різні алелі одного і того ж гена називають гетерозиготою.

У генетиці користуються такими загально прийнятими символами:


А – домінантний алель

а – рецесивний алель

Р – батьківські особини

х – символ схрещування

F1, 2, 3 – гібридне покоління

♀ – символ жіночої статі

♂ – символ чоловічої статі

G – гамети


Великими (прописними) літерами, наприклад "А" позначається домінантний алель, рядковою "а" - рецесивний.
Жі́нка, розм. рідк. жона́ - доросла людина жіночої статі, відрізняються від чоловіків здатністю народжувати дітей. Дітей та підлітків жіночої статі називають дівчатами, щоправда інколи поняття жінка вживається узагальнено для всіх осіб жіночої статі.
Домінантна ознака - ознака, що виявляється у гібридів першого покоління при схрещуванні чистих ліній. Результат наявності домінантного алелю. Зазвичай «дикий тип», тобто варіант, властивий більшості особин природних популяцій - це домінантна ознака.
Особина, гомозиготна за домінантним алелем, записується як АА, гомозиготна за рецесивним - аа, а гетерозиготна як Аа. Рецесивний вияв ознаки проявляється тільки в гомозиготному стані, а домінантний - як в гомозиготному, так і в гетерозиготному.

Гетерозиготні особини Аа містять різні алелі цього гена в гомологічних хромосомах, тому утворюють два типи гамет - половина гамет містить домінантний алель "А", і половина - рецесивний алель "а'*. Якщо схрестити одержані гетерозиготні особини, то у другому поколінні спостерігається розщеплення:


Дано:

А – чорне P Aа x ♂Аa

а – руде /\ /\

♂ Аа – бугай G: Aа Аa

♀ Аа – корова F1: AА, Аа, Аа, аа
F1 - ? (%) Відповідь: 75% чорні

25% руді


Розщеплення в F2 1 АА : 2 Аа : 1 аа

за генотипом 1 : 2 : 1

за фенотипом 3 : 1
Деякі гени представлені в популяції більше ніж двома алельними станами. Таке явище отримало назву множинного алелізму

Розщеплення за фенотипом відрізняється від розщеплення за генотипом, тому що домінантні гомозиготи і гетерозиготи будуть мати однаковий домінантний фенотип із досліджуваною ознакою. Таке розщеплення спостерігається за повного домінування. Крім повного домінування розрізняють інші типи взаємодії алельних генів. Домінування неповне - це такий тип взаємодії алельних генів, за якого гетерозиготи мають проміжний вияв ознаки. Кодомінування - такий тип взаємодії алельних генів, за якого у гетерозиготних особинах однаковою мірою виявляються обидва алеля. Наддомінування - такий тип взаємодії алельних генів, при якому гетерозигота має більш виражений вияв ознаки ніж обидві батьківські гомозиготи.

Гомозиготна за домінантним алелем і гетерозиготна особини не відрізняються між собою за фенотипом (у випадку повного домінування). Для визначення генотипу в організмів із домінантним фенотипом проводять аналізуюче схрещування і визначають генотип особини, яка аналізується, за її потомством. Аналізуючим називається схрещування особини з домінантним фенотипом, але невідомим генотипом із рецесивною гомозиготною формою (аналізатором).

Зворотним називають схрещування гібридів Р із однією із батьківських форм. Реципрокними називають схрещування, в яких батьківські форми міняються місцями. Наприклад, для схрещування Р Аа (жовтий горох) х аа (зелений горох) реципрокним буде Р аа (зелений горох) х б) Аа (жовтий горох).

Деякі гени представлені в популяції більше ніж двома алельними станами. Таке явище отримало назву множинного алелізму.


Успадкування груп крові та резус фактора

Хід роботи:

1.

Гру́па кро́ві - це класифікація крові за наявністю або відсутністю певних успадковуваних антигенів на поверхні еритроцитів. Такими антигенами можуть бути білки, вуглеводи, глікопротеїни або гліколіпіди, в залежності від системи груп крові.
Ген кароокості домінує над геном блакитноокості. Блакитноокий чоловік, батьки якого мали карі очі, одружився з кароокою жінкою, у батька якої очі були блакитні, а у матері – карі. Якого кольору очей можна очікувати у дітей від цього шлюбу?

2. Схрестили сорти гарбуза з .жовтими і білими плодами. В першому поколінні одержали 104 рослини, на яких утворилися білі плоди. При схрещуванні гібридних рослин між собою одержали 229 рослин, з яких 171 мали білі плоди, а 58 - жовті. Як успадковується забарвлення плодів у гарбуза?

3. У обох батьків був визначений позитивний резус (Rh) - фактор, але в них народився син із негативним фактором. Як успадковується Rh-фактор?

4. У людини ген карих очей домінує над геном блакитних. Кароока дівчина, у батька якої очі буж блакитні, а в матері карі, вийшла заміж за блакитноокого юнака, батьки якого мали карі очі.

Шлюб (від слов'янського «слюб» - з'єднання з любов'ю) - історично зумовлена, санкціонована й регульована суспільством форма взаємин між чоловіком та жінкою, яка визначає їхні взаємні права та обов'язки, а також їхні права та обов'язки щодо дітей.
Якого кольору очі можливі у їх дітей? Напишіть генотиііи всіх осіб, які згадуються в задачі.

5. Альбінізм успадковується людиною як рецесивна ознака. У сім'ї, де один з батьків альбінос, а інший нормальний, народилися близнюки, один з яких був альбіносом. Яка імовірність народження наступної дитини альбіносом?

6. Після схрещування між собою чистопородних білих курей потомство виявляється білим, а чорних курей - чорним. Потомство від схрещування білих і чорних курей виявляється строкатим. Яке забарвлення матимуть потомки білого півня і строкатої курки? Потомки двох строкатих особин?

7. У рослин нічної красуні червоне забарвлення квіток не повністю домінує над білим. Гетерозиготні рослини Аа мають рожеве забарвлення. Визначити генотипи і фенотипи гібридів від схрещування рожсевоквіткової рослини з червоноквітковою.

8. Кохінурові норки мають світле забарвлення з чорним хрестом на спині. При схрещуванні кохінурової норки з білою половина потомства виявляється білим, а половина - кохінуровим. Схрещування кохінурових норок з чорними дає половину кохінурових і половину чорних потомків. Визначте генотипи усіх форм норок.

9. У трьох дітей в сім'ї групи крові А, В, 0. Які групи крові можуть бути у батьків?

10. Які групи крові можуть бути у дітей від шлюбу чоловіка, у якого друга група крові з жінкою, у якої третя група крові, якщо вони обоє гетерозиготи?

11. Одна з форм гемералопії (нездатність бачити у сутінках і при нічному освітленні) успадковується як домінантна автосомна ознака. Яка ймовірність народження дітей, які страждають на гемералопію, від гомозиготних батьків, один із яких хворий, а другий – ні?

Народження - з точки зору фізіології, це процес, характерний для живородних тварин (в тому числі людини), в результаті якого потомство виходить з тіла його матері та починає окреме від неї існування. В такому ж сенсі термін «народження» інколи використовується і для яйцеживородних, але не для яйцекладиних тварин.


Контрольні питання:

1. Що таке ген, генотип, геном, генофонд, фенотип?

2. Що таке алель, алельні, неалельні гени, альтернативні ознаки?

3. Скільки типів гамет утворюють гомо-, гетерозиготні особини?

4. Наведіть приклади рецесивних і домінантних ознак у людини.

5. Надайте визначення першого закона Менделя.

6. Надайте визначення другого закона Менделя.

7. Опишіть явище множинного алелізму.

8. Опишіть аналізуюче схрещування.

9. Надайте характеристику типам взаємодії алельних генів.


Лабораторна робота № 2

Тема: Дигібридне схрещування.
Дигібридне схрещування - схрещування, за якого батьківський організм відрізняється двома парами альтернативних ознак. Завдяки йому вдалося встановити, як успадкування однієї ознаки впливає на характер успадкування іншої.
Взаємодія неалельних генів

Мета: Закріпити знання про основні закономірності успадкування за дигібридного схрещування. Навчитися розв'язувати задачі за темою лабораторної роботи.

Матеріали і обладнання: таблиці, зошит, калькулятор.
Завдання:

1. Розглянути закон незалежного успадкування і комбінування ознак.

2. Розглянути типи взаємодії неалельних генів.

3. Розв'язати задачі за темою лабораторної роботи.


Теоретична частина.

Схрещування, в якому батьківські форми відрізняються алельним станом декількох генів, носить назву полігібридного; алельним станом двох генів – дигібридного. Гібриди, гетерозиготні за двома локусами (генами), називаються дигетерозиготами.

Класичний приклад дигібридного схрещування наведений в роботі Г. Менделя, який схрещував рослини гороху з круглим (гладеньким) жовтим насінням (домінантні ознаки) з рослинами, які мали зелене зморшкувате насіння (рецесивні ознаки).

Позначивши літерою А – ген, який відповідає за колір насіння гороху: А – жовтий (домінантний), а – зелений (рецесивний), а літерою В – ген, який відповідає за форму горошин: В – гладеньке, в – зморшкувате, можна записати схему схрещування:

Р ♀ ААВВ × ♂ аавв

G АВ ав


F1 АаВв

G АВ, Ав, аВ, ав

Під час мейозу, коли у гамети розходяться по одній гомологічній хромосомі від кожної пари, будуть утворюватися у рівній кількості гамети із усіма можливими комбінаціями хромосом і алелів генів, які вони містять.

Для аналізу всіх можливих генотипів потомства F2 скористаємося решіткою Пеннета:З урахуванням того, що домінантні гомозиготи і гетерозиготи не відрізняються за фенотиповим виявом, розщеплення за фенотипом буде таким: 9/16 жовтих гладеньких, 3/16 жовтих зморшкуватих, 3/16 зелених гладеньких і 1/16 зелених зморшкуватих.

Решітка Пенне́та - двомірна таблиця, що використовується для передбачення результатів певного схрещування. Названа на честь Реджинальда Пеннета, який уперше запропонував таку форму запису. Для побудови решітки Пеннета у клітинках по горизонталі відкладаються всі можливі типи гамет одного із батьківських організмів, а по вертикалі - іншого.
Якщо позначити другий алель гена в генотипі рискою, за якою може ховатися домінантний або рецесивний алель гена, розщеплення в F2 можна записати як:

9А_В_ : 3А_вв : 3ааВ_ : 1аавв

Схрещування, в якому батьківські форми відрізняються алельним станом декількох генів, носить назву полігібридного; алельним станом двох генів - дигібридного. Гібриди, гетерозиготні за двома локусами (генами), називаються дигетерозиготами.

Класичний приклад дигібридного схрещування наведений в роботі Г. Менделя. який схрещував рослини гороху з круглим (гладеньким) жовтим насінням (домінантні ознаки) з рослинами, які мали зелене зморшкувате насіння (рецесивні ознаки).
Дигібридне та полігібридне схрещування.

Методика розв’язання.


Приклад 1.

Червоне забарвлення плодів томатів домінує над жовтим, куляста форма над грушоподібною. Рослина томату з червоними грушоподібними плодами схрещена з рослиною, яка має жовті кулясті плоди. Відомо, що вихідні форми є гомозиготними за обома ознаками. Якими будуть генотипи та фенотипи потомства від цього схрещування ?


Алгоритм розв’язку.


Приклад 1.

Розвиток будь-яких ознак організмів є наслідком складної взаємодії генів, точніше, поліпептидів, які вони кодують. Розрізняють наступні типи взаємодії неалельних генів – комплементарна дія, епістаз і полімерію.

Комплементарними, або взаємодоповнюючими, називають такі домінантні гени, які при сумісному перебуванні в організмі (генотипі) зумовлюють вияв нової ознаки.

Під епістазом розуміють пригнічення неалельним геном (епістатичним або супресором) дії іншого гена, який називають гіпостатичним. Залежно від того, в якому стані (домінантному або рецесивному) епістатичний ген пригнічує дію іншого гена, розрізняють домінантний або рецесивний епістаз.

Полімерія – такий тип взаємодії генів, при якому два або більше неалельних генів однаковою мірою впливають на розвиток однієї ознаки. Такі гени називають однозначними або полімерними, а ознаки, які ними визначаються – полігенними. Полімерні гени прийнято позначати однаковими латинськими літерами з нижнім індексом – А1, А2, А3 і т.д.

Лати́нська абе́тка, або латиниця, латинка - абетка латинської мови, історично є відгалуженням етруської абетки, що в свою чергу постала з грецької. Виникнення латинської абетки датують 7 ст. до н. е. Напрямок письма: спочатку справа наліво, потім справа наліво й, через рядок, зліва направо (так званий бустрофедон), з 4 ст.

Тип полімерії, за якої вплив домінантних алелей накопичується, називають кумулятивною полімерією. Некумулятивна полімерія – це випадок, коли для формування певного фенотипу достатньо наявності одного домінантного алеля, і кількість таких алелей не впливає на фенотиповий вияв ознаки.


Хід роботи:

Завдання 1. Розв'язати задачі за темою лабораторної роботи.

1. Які типи гамет утворюють рослини наступних генотипів:

а) ААВВ, б) АаВВ, в) ааВВ г) ААВв, д) АаВв, е) аавв?

2. Кароокість і здатність краще володіти правою рукою – домінантні ознаки. Блакитноокий правша, батько якого був лівшею, одружився з кароокою лівшею із сім'ї, всі члени якої впродовж декількох поколінь мали карі очі. Якими у них можуть бути діти за даними ознаками?

3. У здорових батьків народилася дитина – глухонімий альбінос. Визначте генотипи батьків, якщо відомо, що глухонімота й альбінізм – рецесивні ознаки.

4. У людини кароокість і наявність ластовиння – домінантні ознаки. Кароокий без ластовиння чоловік одружився з блакитноокою жінкою, яка мала ластовиння. Визначте, яких вони матимуть дітей, якщо чоловік гетерозиготний за ознакою кароокості, а жінка – гетерозиготна за ознакою ластовиння.

5. У людини здатність краще володіти правою рукою домінує над здатністю володіти лівою рукою, а кароокість над блакитним забарвленням очей. Гени, що зумовлюють ці ознаки, знаходяться в різних хромосомах. Кароока праворука дівчина вийшла заміж за блакитноокого хлопця - шульгу. Які діти можуть народитися в цьому шлюбі, якщо дівчина була дигетерозиготою?

6. У помідорів нормальна висота домінує над карликовістю, а червоний колір плодів - над жовтоплідністю.

Черво́ний - колір з мінімальною частотою, що сприймається людським оком. Діапазон червоних кольорів в спектрі з довжиною хвилі 630-760 нанометрів, межа сприйняття залежить від віку. Один з трьох «основних» кольорів в системі RGB, додатковий колір до нього - синьо-зелений.
Усі вихідні форми гомозиготні, ієни обох ознак містяться в різних хромосомах. Визначте: а) які ознаки будуть мати гібриди, які отримали в результаті запилення гомозиготних червоноплідних рослин нормальної висоти пилком жовтоплідних карликових; б) яким буде потомство від схрещування цих гібридів; в) яке потомегво отримають від схрещування гібридів Ft із карликовими жовтоплідними рослинами?

7. Обидва батьки резус-позитивні, батько блакитноокий, мати кароока, у них народився блакитноокий, резус-негативний син. Запишіть генотипи всіх членів родини і визначте імовірність народження у цих батьків резус-негативної доньки (позитивний резус-фактор і кароокість — домінантні ознаки).

8. У курей смугасте забарвлення опірення домінує над чорним, коротконогість — над нормою, причому гомозиготні по гену коротконогості курчата гинуть ще в яйці. Від курок і півнів, генотип яких залишився невідомим, отримали курчат, причому 1/3 частина з них була смугастими та коротконогими, 1/6 — смугастими з нормальними ногами, 1/3 — чорними коротконогими, і 1/6 — чорними з нормальними ногами. Визначити генотипи всіх курчат і визначте фенотипи їх батьків.

9. Ген чорного забарвлення шерсті у кроликів домінує над геном, що зумовлює біле забарвлення шерсті. Короткошерстість обумовлена домінантним алелем гена, а довгошерстість — його рецесивним алеллем, Яке потомство слід чекати від схрещування чорного кролика з довгою шсрстю з білим кроликом, що має коротку шерсть, якщо вони гетерозиготні по одному з генів?

10. У собак породи спанієль чорна шерсть домінує над червоною, суцільне забарвлення над строкатим. Червоний батько і чорна строката мати мають 3-х цуценят суцільно зафарбованого чорного кольору і 2-х червоно-строкатих. Визначте генотипй батьків.

11. При схрещуванні двох ліній норок з бежевим і сірим кольором хутра отримали гібриди F1 з коричневим кольором шерсті. Від схрещування гібридів F1 між собою в F2 спостерігали наступне розщеплення: 14 сірих, 46 коричневих,16 бежевих і 5 кремових норок. Як успадковується забарвлення шерсті у норок? Яке потомство отримають від схрещування гібридних коричневих норок з кремовими?

12. Від схрещування сорту жита із зеленими зернами з сортом, що має білі зерна в F1 всі гібриди мають зелене насіння, а в F2 спостерігається розщеплення: 89 насінин зеленого кольору, 28 жовтих і 39 білих. Як успадковується колір насіння? Яким буде фенотип особин від схрещування гібридів F1 із гомозиготними жовто-білозерними рослинами?

13. При схрещуванні двох сортів гарбуза, що мають білі і зелені (алель а) плоди отримали рослини F1 також білоплідні, а в F2 одержали наступне розщеплення: 12/16 білоплідних, 3/16 жовтоплідних (алель А) та 1/16 із зеленими плодами. Визначити тип успадкування даної ознаки і генотипи всіх форм.

14. При схрещуванні двох порід курей, з яких одна мала біле опірення і чубчик, а інша теж біла, але без чубчика, в F1 всі курчата виявились білими чубатими. В І-2 отримано наступне розщеплення: 39 білих чубатих, 4 рудих без чубчика, 12 білих без чубчика і 9 рудих чубатих. Поясніть, як успадковуються дані ознаки.

15. У людини вроджена глухота може визначатися генами d та е. Для нормального слуху необхідна наявність в генотипі двох домінантних алелей (Д та Е). Визначити генотип батьків у таких сім'ях: а) обоє батьків глухі, а їх 5 дітей мають нормальний (слух; б) у глухих батьків 4 глухих дітей. Чому дорівнює ймовірність народження глухих дітей зід дигетерозиготних здорових батьків?

16. Чоловік, хворий на аніридію (відсутність райдужної оболонки ока), у якого немає зміщення кришталика, одружився з жінкою зі зміщенням кришталика, у якої є райдужна оболонка.

Райдужна оболонка, райдужка або ірис (лат. iris) - тонка рухома діафрагма ока у хребетних тварин з отвором (зіницею) в центрі; розташована за рогівкою, між передньою і задньою камерами ока, перед кришталиком.
Аніридія і зміщення кришталика – домінантні ознаки. У цієї пари народилося п'ятеро дітей, які мають обидві аномалії. Які генотипи батьків?

17. Глаукома дорослих успадковується кількома шляхами. Одна з форм зумовлена домінантним автосомним геном, інша – рецесивним, теж автосомним, який не є зчепленим із згаданим раніше геном. Яка ймовірність народження дитини з аномалією, якщо батьки гетерози¬готні за обома парами патологічних генів? Як визначити, чи різняться за генотипом дві рослини гороху, що вирощені з жовтого гладенького насіння?

18. Колір шкіри у людини визначається взаємодією декількох пар генів за типом кумулятивної полімерії, тобто колір шкіри тим більш темний, чим більше домінантних алелей в генотипі. Коли африканка з генотипом А1А1А2А2 і білий чоловік (а1а1а2а2) мають дітей, то в якому співвідношенні можна очікувати появу дітей з кольором шкіри як у матері, мулатів, білих?

19. При схрешуванні двох рослин ячменю із світло- пурпурними зернами отримано рослини F1 з темно-пурпурними зернами. В F2 спостерігається розчеплення за кольором зерен у співвідношенні: 9/16 рослин із темно-пурпурними зернами, 6/16 із світло-пурпурними, 1/16 із білими. Визначити генотипи батьків : нащадків. Який тип взаємодії генів ілюструє цей приклад?

20. При схрещуванні блакитних і світло-сірих tyni в першому поколінні отримали сірих рибок, а в другому розщеплення на 55 сірих, 17 блакитних, 19 світлих, 6 білих. При схрещуванні гібридін F1 з білими рибами із другого покоління отримали нащадків: 17 сірих, 2С блакитних, 15 світло-сірих, 19 білих. Визначте характер успадкування ознаки і генотипи всіх риб в схрещуваннях. Яке потомство отримають від схрещування гомозиготних

21. Високі надої молока та підвищена його жирність визначаються двома різними генами з неповним домінуванням, що знаходяться в різних аутосомах. Корови однієї породи гомозиготні по домінантному гену високих надоїв, дають молока на 30% більше, ніж корови іншої породи, у яких даний ген є рецесивним. Але друга порода корів гомозиготна по домінантному гену жирномолочності і дає молоко на 10% жирніше, ніж перша порода корів. Складіть план виведення корів, що мають обидві цінні якості.

22. У грициків може бути трикутний і округлий стручок. При схрещуванні кожної гомозиготної форми з трикутним стручком із рослиною, що має круглий стручок, в F1 рослини завжди мають трикутні стручки. Визнрчити генотипи рослин в схрещуваннях, що дають таке розщеплення в F2: а) 15 рослин з трикутними стручками, 18-з округлими; б) 3 рослини з трикутними стручками, 1 - з округлими.

23. Причинами вродженої сліпоти можуть бути аномалії кришталика і рогівки ока. Це – рецесивні ознаки, які успадковуються незалежно. Мати і батько здорові, але є носіями рецесивних алелів сліпоти. Яка ймовірність народження у них здоро¬вих і хворих дітей?
Контрольні питання:

1. Наведіть визначення полігібридного схрещування.

2. Наведіть визначення третього закона Менделя.

3. Опишіть закономірності розщеплення за полігібридного схрещування.

4. Яка природа виникнення множинних алелів? Яка можлива кількість різних генотипів за умови існування трьох або чотирьох алелів одного гена?

5. Як впливають полімерні гени на розвиток певної ознаки?

6. Наведіть приклади плейотропної дії генів у дрозофіли і людини.

7. Що таке полімерне успадкування? Що таке полігенні хвороби?

8. Який принцип взаємодії комплементарних генів?

9. Що таке гени-супресори?

10. Яку роль у формуванні фенотипу відіграє взаємодія генів?

Лабораторна робота № З

Тема: Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю

Мета: Закріпити знання про хромосомний механізм визначення статі і успадкування, зчеплене зі статтю.

Детерміна́ція ста́ті - біологічний механізм, що визначає розвиток статевих характеристик організму. Більшість роздільностатевих організмів мають дві статі - чоловічу й жіночу. Іноді одна із статей є гермафродитом - організмом, здатним продукувати гамети обох типів.
Навчитися розв'язувати задачі за темою лабораторної роботи.

Матеріали і обладнання: таблиці, зошит, калькулятор.

Завдання:

1. Розглянути хромосомний механізм визначення статі.

2. Типи визначення статі.

3. Успадкування, зчеплене зі статтю.

4. Розв'язати задачі за темою лабораторної роботи.
Теоретична частина.

Стать - це сукупність контрастуючих генеративних і пов'язаних з ними анатомічних, фізіологічних і біохімічних ознак особин одного виду. Стать, як і будь-яка ознака організму, формується в процесі онтогенезу на основі генотипу організму і взаємодій внутрішніх і зовнішніх факторів.

У переважної більшості різностатевих організмів стать визначається набором статевих хромосом. Статевими називають хромосоми, які відрізняються у особин різної статі.

Стать, у каріотипі якої містяться різні статеві хромосоми і яка утворює гамети двох типів, називають гетерогаметною. Стать, у каріотипі якої містяться дві однакові статеві хромосоми і утворюються гамети одного типу називають гомогаметною.

Хромосому, яка знаходиться у особин жіночої статі у подвійній кількості, прийнято називати Х-хромосомою, іншу - Y-хромосомою.

Статеві хромосоми, або гоносоми - хромосоми, набір яких відрізняє чоловічі і жіночі особини у тварин і рослин з хромосомним визначенням статі.
Жіноча стать (♀) - стать організмів або частин організмів, яка виробляє яйцеклітини (макрогамети). Особина жіночої статі не може розмножуватися статевим шляхом без доступу до чоловічих гамет за винятком партеногенезу.
У клопа AygeiM, дрозофіли, двокрилих комах, риб, ссавців і людини особини жіночої статі гомогаметні, тобто містять дві X - зцюмосоми, а чоловічої - гетерогаметні, тобто містять X і Y хромосому.

У птахів, метеликів, рептилій гетерогаметною є жіноча стать (XY або ХО), а гомогаметною - чоловіча (XX). У таких випадках хромосому X позначають літерою Z, а хромосому Y - літерою W. Таке позначення хромосом вказує на вид із гетерогаметною жіночої статі.

Успадкування ознак, зчеплених зі статтю

Алгоритм розв’язку задач
Успадкування ознак, які визначають гени, розміщені в статевих хромосомах, одержало назву успадкування, зчепленого зі статтю. Для успадкування, зчепленого зі статтю, характерним є відхилення від менделівського розщеплення, відмінність результатів реципрокних схрещувань, відмінність розщеплення серед особин різних статей. Типовим є так зване кріс-крос (хрест - навхрест) успадкування: сини успадковують ознаку матері, а дочки — ознаку батька.


Хід роботи:

Завдання 1. Розв'язати задачі за темою лабораторної роботи.

1. Смугасте забарвлення оперення курей (плімутроків) визначається домінантним геном, що знаходиться в X - хромосомі. Рецесивний ген визначає суцільне забарвлення оперення (чорне, червоне). Схрещується смугаста курка з півнем, що має чорне суцільне забарвлення оперення. Визначити фенотипи і генотипи першого покоління.

2. Відсутність потових залоз у людей передається по спадковості як рецесивна ознака, зчеплена зі статтю.

Потові́ за́лози (лат. glandulae sudoriferae) - прості, звичайно нерозгалужені трубчасті залози шкіри більшості ссавців (крім китоподібних, кротів, лінивцевих, деяких ластоногих і сиреноподібних), у т.ч.
Юнак, який не страждає відсутністю потових залоз, одружився з дівчиною, батько якої не має потових залоз, а мати і її батьки здорові. Яка ймовірність того, що сини і дочки від цього шлюбу будуть страждати відсутністю потових залоз? Будуть внуки тієї чи іншої статі страждати цим захворюванням, коли припустити, що дружини синів і чоловіки дочок будуть здоровими людьми?

3. Дальтонізм (нездатність розрізняти червоний і зелений кольори) — рецесивна ознака, яка визначається геном, локалізованим в X — хромосомі.

а) Визначити, які діти будуть народжуватись від шлюбу чоловіка

- дальтоніка з жінкою, що має нормальний зір, в сім'ї якої це захворювання не спостерігалося.

б) Якими будуть діти сина з жінкою, яка є носієм дальтонізму?

в) Дочки від цього шлюбу із здоровим чоловіком?

4. Якою буде стать особини з хромосомним набором 2А, ХХУ у дрозофіли, горобця і людини? Чому?

5. Самки мишей з набором статевих хромосом ХО - фертильні, хоча їх плодючість знижена. На яке потомство можна чекати від схрещування такої самки з нормальним самцем, якщо зиготи, в яких немає Х-хромосоми, гинуть?

6. У курей породи віандот спостерігається дві форми смугастості: золотиста і срібляста. Гени, що обумовлюють цю ознаку, успадковуються зчейлено зі статтю, причому домінує ген сріблясто- смугастого забарвлення оперення. Від схрещування сріблясто- смугастої курки із золотисто-смутастим півнем було отримано 20 курчат. Скільки серед них було півників і курочок та якого забарвлення?

7. У котів жовте забарвлення шерсті визначається домінантним геном В, чорне - в. Гетерозигота Вв має черепахове забарвлення шерсті. Ген В зчеплений із статтю. Які кошенята народяться у пари котів, якщо кіт чорний, а кішка - черепахова? Чи може кіт мати черепахове забарвлення шерсті?

8. У дрозофіли рецесивний ген вкороченого тіла а локалізований в Х-хромосомі, а ген А - домінантний ген нормальної довжини тіла локалізований у другій Х-хромосомі. Самка з нормальним тілом, гетерозиготна за геном вкороченого тіла, схрещена з самцем, що має вкорочене тіло. Визначити фенотипи самок і самців потомства від цього схрещування.

9. У людини один з видів гемофілії обумовлений рецесивним геном (h), локалізованим в Х-хромосомі, а нормальне згортання крові - його домінантним алелем - Н. Від шлюбу людей з нормальним згортанням крові народилася дитина, хвора на гемофілію. Встановити генотипи батьків.

10. Напишіть генотип здорової жінки, якщо батько її був гемофіліком, а мати-дальтоніком.

11. У Північній Кароліні досліджували появу в деяких родинах хворих на специфічну форму рахіту, пов'язаного із нестачею фосфору в крові.

Коагуляція (гемокоагуляція, згортання крові) - складний поетапний процес, який являє собою утворення білка фібрину в крові, що призводить до тромбів, в результаті - кров набуває творожистої консистенції та втрачає свою текучість.
Півні́чна Каролі́на (англ. North Carolina) - штат США на Атлантичній низовині та в Апаллачах. Межує з Південною Кароліною і Джорджією на півдні, Теннессі на заході, Вірджинією на півночі та Атлантичним океаном на сході.
В нотомств: від шлюбів 14 чоловіків, хворих на цю форму рахіту, із здоровими жінками народились 21 дочка і 16 синів. Усі дочки страждали від нестачі фосфору в крові; всі сини були здорові. Яка генетична зумовленість цієї хвороби? Чим вона відрізняється від спадкування гемофілії?

12. У їздця №мтяои;е/А? самки розвиваються із незапліднених яєць (2п), а самці - із незапліднених (п) із наступною диплоїдизацією соматичних клітин.

Соматичні клітини (грец. σὠμα/soma - тіло) - загальна назва для усіх клітин багатоклітинних організмів, які не є статевими (гамети і гоноцити), а отже є носіями диплоїдного набору хромосом. Також до соматичних клітин не належать ембріональні стовбурові клітини.
Гетерозиготна самка (Аа) схрещується з самцем, який має рецесивний вияв ознаки. Яке розщеплення очікується у нащадків F2 і F3 від цього схрещування, якщо алель А неповністю домінує над алелем а?

13. Яким буде потомство від схрещування жовтої самки дрозофіли з сірим самцем, якщо ген, що визначає забарвлення тіла, знаходяться в X - хромосомі і домінує сіре забарвлення тіла?

14. Дочка гемофіліка виходить заміж за сина іншого гемофіліка, наречений і наречена не хворіють на гемофілію. Визначте ймовірність народження хворої дитини.

15. Міоплегія (періодичні паралічі) передаються по спадковості як домінуюча ознака. Визначте ймовірність народження дітей з аномалією в сім'ї, де батько гетерозиготний, а мати не страждає моноплегією.

16. Одна з форм цистинурії (порушення обміну 4 амінокислот) успадковується як АР, але у гетерозигот спостерігається лише підвищений вміст цистину в сечі, у гомозигот - утворення цистинових каменів в нирках. 1) Визначте можливі форми прояву цистинурії у дітей в сім'ї, де один з подружжя страждає на це захворювання, а інший мав лише підвищений вміст цистину в сечі. 2) Визначте можливі форми прояву цистинурії у дітей в сім'ї, де один з подружжяКонтрольні питання:

1. Надайте визначення статі.

2. Які хромосоми називаються статевими?

3. Наведіть тини встановлення статі залежно від стадії онтогенезу, в якій вона визначається?

4. Як визначається стать у дрозофіли?

5. Які ознаки називають зчепленими зі статтю?

6. Наведіть характерні ознаки успадкування, зчепленого зі статтю.
Лабораторна робота № 4

Тема: Хромосомна теорія спадковості. Кросинговер

Мета: Закріпити знання про хромосомну теорію спадковості та кросинговер. Навчитися розв'язувати задачі за темою лабораторної роботи.

Матеріали і обладнання: таблиці, зошит, калькулятор.

Завдання:

1. Ознайомитись із хромосомною теорією спадковості.

2. Зчеплене успадкування генів.

Зчеплене успадкування - феномен зкорельованого успадкування алелей генів, розташованих в одній хромосомі.
Неповне зчеплення. Кросинговер.

3. Групи зчеплення. Генетичні карти організмів.

4. Розв'язати задачі за темою лабораторної роботи.
Теоретична частина.

Гени, які розміщені в одній хромосомі і передаються, переважно, спільно називають групою зчеплення. Проаналізувавши розщеплення великої кількості мутантних (маркерних) генів, Морган виявив відповідність між кількістю груп зчеплення і гаплоїдним набором хромосом. Ця закономірність виявилась загально біологічною.

Неповне зчеплення генів, які розташовані в одній хромосомі, пояснюєься тим, що під час профази І мейозу хромосоми можуть обмінюватися ідентичними ділянками гомологічних хромосом, внаслідок чого спостерігається перекомбінування генів. Це явище отримало назву кросинговеру.

На основі даних про успадкування, зчеплене зі статтю, про нерозходження хромосом, про зчеплене успадкування і кросинговер Т.Морган із співробітниками створили хромосомну теорію спадковості. Згідно цієї теорії матеріальною основою зчеплення генів є хромосома. Вона являє собою окрему фізичну одиницю, яка діє в мейозі. Усі гени, які знаходяться в хромосомі, зчеплені між собою і розташовані в лінійному порядку. Після перевірки всіх генів на зчеплення можна виявити групи зчеплення. Кількість груп зчеплення дорівнює гаплоїдному числу хромосом.

Частота рекомбінації rf (recombination frequency) за результатами аналізуючого схрещування обраховується як відношення кросоверних особин до загальної кількості особин, помножене на 100 %: rf = (n1/n2) 100%, де n1 – кількість кросоверних особин, n2 – загальна кількість особин.

Існують цитологічні докази кросинговеру, які наглядно підтверджують факт, що хромосоми обмінялись своїми частинами і пояснюють молекулярний механізм кросинговеру. Такі докази отримані на лініях кукурудзи і дрозофіли із ідентифікуємими хромосомами – тими, що можна розрізнити під мікроскопом і побачити, що між хромосомами відбувся обмін ділянками.

В 1919 р. Дж. Холдейн запропонував відстань між локусами, на якій кросинговер відбувається із частотою 1%, назвати одиницею Моргана, із 1980р. її замінили терміном сантиморган (сМ) на честь Томаса Моргана.

Томас Хант Морган (англ. Thomas Hunt Morgan; *25 вересня 1866, Лексінгтон - †4 грудня 1945 Пасадіна) - американський біолог, один з основоположників генетики, іноземний член-кореспондент РАН (1923) і іноземний почесний член АН СРСР, голова Шостого Міжнародного конгресу з генетики в Ітака, штат Нью-Йорк (1932).

Зчеплення генів. КроссинговерХід роботи

Завдання 1. Розв’язати задачі за темою лабораторної роботи.

1. У людини гени А і В локалізовані в одній аутосомі. Скільки типів яйцеклітин продукує жінка з генотипом АВ//ав? Скільки типів сперматозоїдів продукує чоловік з генотипом Ав//ав?

2. У людини ген гемофілії h та кольорової сліпоти с локалізовані в Х-хромосомі на відстані 9,8 сантиморганів (сМ). Визначити, які типи гамет і в якій кількості утворюють особини з такими генотипами: а) жінка з генотипом hC//Hc, б)чоловік, рецесивний за обома ознаками?

3. У томату гени, що визначають висоту рослини та форму плодів, успадковуються зчеплено і локалізовані в одній аутосомі. Схрещували гомозиготну рослину з домінантними генами високорослості (Н) і кулеподібної форми плодів (Р) з рослинами, що мають карликовий ріст (алель h) і грушоподібну форму плодів (р).

Було одержано 8 рослин F1, від самозапилення яких отримали 24 рослини F2.

а) Скільки високорослих рослин з кулеподібними плодами було в F1?

б) Скільки різних генотипів було в F2?

в) Скільки фенотипів було в F2?

г) Скільки типів гамет може утворити рослина F1?

д) Скільки рослин F2 мають карликовий ріст і грушоподібні плоди?

4. Генотип самки дрозофіли ED//ED, а самця ed//ed. При їх схрещуванні в F1 одержано 10% рекомбінантів. Визначити генотипи потомства і відсоток дрозофіл кожного генотипу.

5. У кроликів забарвлення шерсті та її довжина успадковуються зчеплено (гени містяться в аутосомі). Плямисте забарвлення шерсті (А) домінує над суцільним (а), а нормальна довжина шерсті (В) над короткою (в). Схрещують плямистого нормальношерстого кроля з гомозиготною суцільно забарвленою кролицею з короткою шерстю.

При схрещуванні кролиць F1 із суцільнозабарвленим короткошерстим кролем одержано 26 плямистих короткошерстих кроленят, 144 суцільнозабарвлених короткошерстих, 157 плямистих з нормальною шерстю і 23 суцільнозабарвлених з нормальною шерстю. Визначити генотипи даних форм та величину кросинговеру між генами.

6. В аналізуючому схрещуванні дигетерозиготних рослин томату за зчепленими ознаками карликового росту (d) і відсутністю антоціану у стеблі (aw) отримали розщеплення за генотипом: 420 рослин AwawDd; 50 рослин Awawdd; 40 рослин awawDd; 490 рослин

awawdd. Чому дорівнює відстань між генами на генетичній карті?

7. У дрозофіли рецесивний ген білого кольору очей (в) міститься в Х-хромосомі в локусі 1,5 сМ, а домінантний ген А зміненої форми черевця – в локусі 4,5 сМ. Визначити типи та кількість гамет, що утворюються в дрозофіл таких генотипів: а) самки АВ//ав, б) білоокого самця з нормальним черевцем.

8. У дрозофіли гени М та Р містяться в одній аутосомі, а гени А і В – в Х-хромосомі. Які типи гамет утворюють організми таких генотипів: а) самка, гетерозиготна за генами М та Р і гомозиготна за генами А і В; б) самець, гомозиготний за генами М і Р та гемізиготний за генами А і В.

9. У томату відомі наступні пари ознак: плід округлий – О і плоский – о, опушений – р і неопушений – Р, квіти поодинокі – Е і е – зібрані в суцвіття. Усі три гени локалізовані в другій хромосомі. На основі результатів аналізуючого схрещування визначити послідовність генів і відстань між ними, генотипи вихідних гомозиготних батьківських рослин і коефіцієнт інтерференції:

ОРе – 73 оРЕ – 110

ОРЕ – 348 оРе - 2

ОрЕ – 2 оре - 306

Оре – 96 орЕ – 63

10. У дрозофіли гени М та Р містяться в одній аутосомі, а гени А і В – в Х-хромосомі. Які типи гамет утворюють організми таких генотипів: а) самка гетерозиготна за генами М та Р і гомозиготна за генами А і В; б) самець гомозиготний за генами М та Р і гемізиготний за генами А і В.

11. Жінка має 6 синів. Двоє із них страждають дальтонізмом, але мають кров із нормальною здатністю до зсідання, троє страждають гемофілією, але мають нормальний зір, один страждає дальтонізмом і гемофілією. Визначити генотипи матері і батька, пояснити чому мати має синів трьох генотипів.

12. Гени a, b, c, d знаходяться в одній хромосомі у локусі 3,5 сМ, 25,2 сМ, 15,9 сМ, 8,3 сМ, відповідно. Чому дорівнює частота кросинговеру між генами b і d?

13. Відстань між генами а і b на карті 8 сМ. Яка імовірність отримати в аналізуючому схрещуванні з гібридами F1 рецесивну дигомозиготу, якщо схрещували батьківські форми AABB X aabb?
Контрольні питання:

1. Надайте визначення і приклади зчепленого успадкування генів.

2. Яке зчеплення генів називають неповним?

3. Що зумовлює повне зчеплення генів у самців дрозофіли?

4. Наведіть визначення кросинговеру.

5. Наведіть визначення груп зчеплення.

6. Поясніть основні принципи побудови генетичних карт організмів.

7. В чому полягає явище інтерференції кросоверних обмінів?


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

1. Генетика: підручник / [А. В. Сиволоб, С. Р. Рушковський, С. С. Кир’яченко та ін.]; за ред. А. В. Сиволоба. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. – 320 с.

2.Жимулев И. Ф. Общая и молекулярная генетика / И. Ф. Жимулев. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та: Сиб. унив. изд-во, 2002. – 459 с.

3.King R. A dictionary of genetics / R. King, W. Stansfield // 5 Ih ed. New York; Oxford: Oxford University Press, 1997. – 283 p.

Видавництво Оксфордського університету (англ. Oxford University Press, OUP) - видавництво, що є складовою частиною Оксфордського університету, Англія. Це найбільше університетське видавництво у світі за фінансовим оборотом, більше за головні американські університетські видавництва та Cambridge University Press разом.

4. Клаг У. С. Основы генетики / У. С. Клаг, М. Р. Каммингс. – М.: Техносфера, 2007. – 896с.

5. Lewin B. Genes / В. Lewin. – V. Oxford; New York; Tokyo: Oxford University Press, 1994. – P. 46 – 114.

6.Стрельчук С. І. Генетика з основами селекції / С. І. Стрельчук,С. В. Демидов, Г. Д. Бердишев та ін. / К.: Фітосоціоцентр, 2000. - 292с.

7. Тоцький В. М. Генетика / В. М. Тоцький / Одеса: Астропринт,2008. – 712с.

8. Хмельничий Л.М. Основи генетики / Л.М. Хмельничий, І.О. Супрун, А.М.Салогуб. – Суми: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Дьоменко В.В. 2011. –344 с.


Додаткова література:

9. Абрамова З. В. Практикум по генетике / З. В. Абрамова, О. А. Карлинский / Л.: Колос, 1974. – 210 с.

10. Барабанщиков И. Б. Сборник задач по генетике / И. Б. Барабанщиков, Е. А. Сапаев / Казань: Изд-во Казанського ун-та, 1988. – 191с.

11. Ватти К. В. Руководство к практическим занятиям по генетике / К. В. Ватти, М. М. Тихомирова / М.: Просвещение, 1979. – 190 с.

12. Голда Д. М. Задачі з генетики / Д. М. Голда, С. В. Демидов, Т. А. Решетняк / К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 116 с.

13. Лакин Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин. – М.: Высшая школа, 1990. – С.18-36.

14. Лісовська Т. П., Войтюк В. П., Коцун Л. О., Кузьмішина І. І. Генетика: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів ІІ курсу біологічного факультету напряму підготовки – 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство / Т.П. Лісовська, В.П.Войтюк, Л. О. Коцун, І. І.Кузьмішина. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П., 2014. – 80 с.
Додаток


Групи крові батьків

Групи крові дітей

мати

батько

Можливі

Неможливі

О(І)

О(І)

О(І)

А(ІІ), В(ІІІ), АВ(ІV)

О(І)

А(ІІ)

О(І),А(ІІ)

В(ІІІ), АВ(ІV)

О(І)

В(ІІІ)

О(І),В(ІІІ)

А(ІІ), АВ(ІV)

А(ІІ)

А(ІІ)

А(ІІ),О(І)

В(ІІІ),АВ(ІV)

В(ІІІ)

В(ІІІ)

В(ІІІ),О(І)

А(ІІ), АВ(ІV)

А(ІІ)

В(ІІІ)

О(І), А(ІІ), В(ІІІ), АВ(ІV)

-

О(І)

АВ(ІV)

А(ІІ),В(ІІІ)

О(І), АВ(ІV)

А(ІІ)

АВ(ІV)

А(ІІ),В(ІІІ), АВ(ІV)

О(І)

В(ІІІ)

АВ(ІV)

А(ІІ),AВ(ІV),В(ІІІ)

О(І)

АВ(ІV)

АВ(ІV)

А(ІІ), В(ІІІ), АВ(ІV)

О(І)

Гомозиготи

ГетерозиготиОО

АО


AA

BO


ВВ

АВ


ДЛЯ НОТАТОК
ДЛЯ НОТАТОКБіологія (Генетика): Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
М 54 денної та заочної форм навчання /уклад. В.В. Іванців, О.А. Жадько. – Луцьк : Луцький НТУ,

2015. – 28 с.


Комп’ютерний набір О.А. Жадько

Редактор В.В. Іванців

(представник РВВ Луцького НТУ, інший фахівець)

Підп. до друку _________________2015 р.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. ______. Обл.-вид. арк.___________ .

Тираж _______ прим. Зам. ______________ .

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75Друк – РВВ Луцького НТУ
Скачати 344.95 Kb.

 • Біологія (Генетика)
 • Передмова. Генетика за останні кілька десятиліть посіла одне з центральних місць у системі біологічних наук
 • Лабораторна робота №1 Тема
 • Матеріали і обладнання
 • Теоретична частина. Генотип
 • альтернативними
 • гомозиготним
 • Успадкування груп крові
 • Лабораторна робота № 2 Тема: Дигібридне схрещування
 • Матеріали і обладнання: таблиці, зошит, калькулятор. Завдання
 • Лабораторна робота № З Тема
 • Матеріали і обладнання
 • Лабораторна робота № 4 Тема