Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до лабораторних робіт, які призначені для закріплення і узагальнення знань з дисципліни «Тестування комп’ютерних засобів»

Методичні вказівки до лабораторних робіт, які призначені для закріплення і узагальнення знань з дисципліни «Тестування комп’ютерних засобів»
Сторінка1/5
Дата конвертації27.05.2017
Розмір1.51 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки УкраїниТЕСТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ
Методичні вказівки до лабораторних занять

для студентів cпеціальності

125 «Кібербезпека»
денної та заочної форм навчання

Луцьк 2016

УДК 004.415.

Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

53(07)

ББК 32.811.4 Я 7

Т36


До друку ________________ Голова Навчально-методичної ради (підпис) Луцького НТУ.
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в депозитарій Луцького НТУ ________________ директор бібліотеки.

Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).

(підпис)
Затверджено науково-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № ___ від «___»________2016 року.
Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій Луцького НТУ,

протокол № ___ від «___»________2016 року.


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії Луцького національного технічного університету,

протокол № ___ від «___»________2016 року.

Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.

Факульте́т (нім. Fakultät, від лат. facultas - спроможність, здатність) - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Луцький національний технічний університет - один з наймолодших технічних університетів України, має IV рівень акредитації.


Укладач: К.Я.Бортник, к.т.н, доцент Луцького НТУ


Рецензент: __________ К.В..Мельник, кандидат технічних наук,

(підпис) доцент Луцького НТУ


Відповідальний _______ П.А.

Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.

Пех, кандидат технічних наук,

за випуск: (підпис) доцент Луцького НТУ

Т– 36

Тестування комп’ютерних засобів [Текст]: методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» денної та заочної форм навчання / уклад. К.Я.Бортник– Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 44 с.


Видання містить методичні вказівки до лабораторних робіт, які призначені для закріплення і узагальнення знань з дисципліни «Тестування комп’ютерних засобів».

Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.

Матеріал подано у вигляді лабораторних робіт, які містять теоретичні відомості, завдання та контрольні питання.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.

Видання призначене для студентів напряму 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання.


© К.Я.Бортник

ЗМІСТ


ТЕМА: Вивчення й застосування спеціалізованих діагностичних програм Everest.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Діагно́стика (з грец. diagnosis = dia+gnosis = «роз+пізнання») (англ. diagnostics; нім. Diagnostik; фр. le diagnostic) - галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування.

(AIDA) 15


ТЕМА: Вивчення й застосування спеціалізованих діагностичних програм для тестування жорстких дисків (HDD Scan, Victoria) 31

ТЕМА: Вивчення й застосування програм обслуговування магнітних дисків 37

Тема: Тестуючі програми операційних систем 42

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА№ 1
ТЕМА: Вивчення параметрів роботи BIOS
МЕТА РОБОТИ: Ознайомитися з параметрами налаштування BIOS, визначити версію BIOS та розвинути навички роботи з BIOS.

Магніт (або Магнет) - тіло, що має власне магнітне поле, магнітний диполь. Можливо, слово походить від дав.-гр. Μαγνῆτις λίθος (Magnētis líthos), «камінь з Магнесії» - від назви регіону Магнісія та давнього міста Магнесія в Малій Азії, де в давнину були відкриті поклади магнетиту.

Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.короткі Теоретичні відомості

Що таке BIOS?

BIOS (Basic Input/Output System) - базова система введення/виведення - є набором спеціальних підпрограм, які використовує комп'ютер для ініціалізації комплектуючих, необхідних йому для первинного завантаження і подальшої роботи. Такими пристроями є процесор, оперативна пам'ять, клавіатура, відеокарта і т.д. Щоб управляти ними і використовується BIOS. Фактично це перше програмне забезпечення, виконуване процесором.

Мікропроце́сор (англ. microprocessor) - інтегральна схема, яка виконує функції центрального процесора (ЦП) або спеціалізованого процесора. Сьогодні слово мікропроцесор є практично повним синонімом слова процесор, оскільки функціональний блок, що на ранніх стадіях розвитку обчислювальної техніки займали цілу плату чи навіть шафу, тепер вміщається в одну невеличку інтегральну схему із сотнями мільйонів транзисторів всередині. З середини 1980-х мікропроцесори витіснили інші види ЦП. Проте загалом це не так: центральні процесорні пристрої деяких суперкомп'ютерів навіть сьогодні є складними комплексами великих (ВІС) і надвеликих (НВІС) інтегральних схем.

Ініціалізація (initialization) - ряд дій, що передують виконанню програми, зокрема, встановлення програмних змінних в нуль, або надання їм інших початкових значень.

Відеока́рта (англ. video card, також графічна карта, графічний адаптер, графічний прискорювач) - пристрій, призначений для обробки і генерації зображень з подальшим їхнім виведенням на екран периферійного пристрою.

Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Оскільки на початковому етапі завантаження комп'ютера зовнішні пристрої недоступні, ВIOS зберігається на спеціальній мікросхемі (або двох мікросхемах - при використовуванні двох мікросхем застосовується назва (Duаl ВIOS), яка розташована на материнській платі.

Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.

Матери́нська пла́та, систе́мна пла́та, ба́зова пла́та (англ. motherboard), відома також як головна плата (mainboard) - плата, на якій містяться основні компоненти комп'ютера, що забезпечують логіку. Плата є основою не лише персонального комп'ютера, а також смартфонів, гральних консолей.

Материнська плата містить три типи пам'яті, які бережуть в собі дані необхідні для роботи BIOS і початкового завантаження комп'ютера, які це типи?

Boot Block. Це спеціальна пам'ять, в якій знаходяться дані, необхідні для завантаження комп'ютера. Вони використовуються процесором тільки у разі пошкодження вмісту BIOS в результаті яких-небудь дій користувача або збою апаратури.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

Апаратура (рос. аппаратура, англ. apparatus, нім. Apparatur) - сукупність функціонально різноманітних вимірювальних приладів і допоміжних пристроїв та пристосувань, спеціально підібраних для виконання певної технічної задачі.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Завдяки Boot Вlock можна завантажитися із спеціально підготовленого гнучкого диска або компакт-диска з метою «перепрошивки BIOS».

Постійна пам'яті (ПЗП або ROM) – швидкодіюча, енергонезалежна, розрізняють мікросхеми постійної пам’яті без можливості перепрограмування і з можливістю багаторазового перепрограмування. Тут знаходяться всі підпрограми BIOS. Вони відповідають не тільки за ініціалізацію комплектуючих комп'ютера і завантаження операційної системи, але і за подальшу взаємодію з нею у разі потреби доступу до того або іншого пристрою.

Компа́кт-ди́ск (англ. compact disc) (CD) - переносний оптичний диск для збереження інформації (даних) у цифровому вигляді, тобто формату зберігання даних. Цей формат було спочатку розроблено для записування та відтворення лише звукозаписів, але пізніше, його було пристосовано для зберігання даних: (CD-ROM).

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Гнучкий диск також Дискета, Гнучкий магнітний диск чи Флоппі Диск (англ. Floppy disk) - портативний носій інформації, який використовується для багаторазового запису та зберігання даних, що являє собою поміщений в захисний пластиковий корпус (диск діаметром 3½ має жорсткіший футляр, ніж диск діаметром 5¼) гнучкий магнітний диск, покритий феромагнітним шаром.

Заванта́ження операці́йної систе́ми (англ. booting) - це багатокроковий процес запуску комп'ютера. Заванта́жувач операційної системи (англ. bootloader) - це програма, що виконує завантаження операційної системи.

СMOS-пам'ять. Це особливий тип пам'яті, призначений для зберігання параметрів ініціалізації пристроїв комп'ютера. Працює від незалежного джерела живлення (батареї або акумулятора).

Джерело живлення - елемент електричного кола, в якому зосереджена електрорушійна сила.

Стандартний обсяг — 128 байт.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Крім того, тут же знаходяться всі настройки ВIOS, які може змінювати користувач (таймери пам'яті, частота шини, параметри жорсткого диска і ін.).

Який принцип роботи ВIOS?

Принцип роботи ВIOS достатньо простий. Відразу після подачі живлення на процесор починає працювати спеціальна підпрограма BIOS, яка називається POST (Power-Оn Self Test) – самоперевірка при ввімкнені енергії. Вона тестує пристрої (оперативну пам'ять, відеокарту, дисковод, жорсткий диск і т. д), необхідні для подальшого завантаження комп'ютера. Якщо виникають помилки, то видається відповідний звуковий сигнал (або серія сигналів) або тестове повідомлення (при робочій відеокарті).

Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття людини.

Після цього завантаження комп'ютера припиняється до усунення виниклої несправності.

Якщо ніяких несправностей не виявлено, то управління передається підпрограмі завантаження операційної системи. Вона знаходить пристрої із завантажувальною інформацією (це дисковод, жорсткий диск, привід компакт-дисків і ін.) і запускає операційну систему. Далі управління беруть на себе вбудовані механізми операційної системи.

Неспра́вність або неспра́вний стан - стан об'єкта, за яким він нездатний виконувати хоч би одну із заданих функцій об'єкта.

Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.


Мікросхеми, в яких зберігаються підпрограми BIOS, можуть бути наступних типів:

ROM (Read Опlу Memory). Цей тип мікросхем використовувався на зорі виникнення комп'ютерів. Дані на мікросхемі записувалися тільки один раз механічним способом і їх перезапис був неможливий. Одним словом - дешево і сердито.

PROM (Programmable Read Оnlу Memory). Головна відмінність цього типу від інших – більший обсяг і можливість програмування мікросхеми в домашніх умовах. Проте зберігся головний недолік - допустимо тільки одноразове записування, тому сьогодні мікросхеми даного типу для зберігання ВIOS не використовуються через свою обмеженість.

EPROM (Erasable Programmable Read Оnlу Memory) - мікросхема постійної пам'яті, вміст якої стирається за допомогою ультрафіолетового опромінення. Представник більш нової технології.

Опромі́нення - вплив на людину іонізуючого випромінювання від джерел, розташованих поза організмом людини (зовнішнє опромінення), або від джерел, що містяться всередині організму людини (внутрішнє опромінення).

Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.

Ультрафіолетове випромінювання (від лат. ultra - «за межами»), скорочено УФ-випромінювання або ультрафіолет - невидиме оком людини електромагнітне випромінювання, що посідає спектральну область між видимим і рентгенівським випромінюваннями в межах довжин хвиль 400-10 нм.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

На цей раз дані можна було записувати багато разів, для чого використовувався спеціальний пристрій - програматор, який за допомогою ультрафіолетового променя певної довжини і потужності відновлював структуру кристала (через спеціальне кварцове віконце на мікросхемі). Недоліками цього типу були тривалість процесу відновлення і необхідність використовування програматора. Саме тому дані мікросхеми на сьогоднішній день не використовуються для зберігання ВIOS .

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Оnlу Memory)- мікросхема постійної пам'яті, вміст якої стирається за допомогою спеціального електричного сигналу.

Програма́тор - пристрій призначений для запису інформації у постійний запам'ятовуючий пристрій.

Відно́влення (рос. восстановление, англ. reduction; нім. Reduktion f) -- це процес приєднання електронів речовиною, при цьому ступінь окиснення її елементів знижується.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Електричний сигнал - сигнал у вигляді електричного діяння, дієвою величиною якого є сила струму або напруга;

Інша назва, що часто вживається - Flash ROM (може бути перезаписаний просто в комп’ютері без додаткових пристроїв на зразок програматора . Починаючи з другою половиною 1990-х років, EEPROM постійно упроваджувалася в різні пристрої (у тому числі комп'ютери).

Виробники BIOS

Окремо варто згадати про виробників ВIOS.

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

Що стосується персональних комп'ютерів, те найбільше розповсюдження отримали AwardВIOS і AMIВIOS відповідно від фірм Award Software і American Megatrends.

Приблизно в 2000 році з'явилася PhoenixBIOS, яка є модифікацією AwardBIOS (приблизно цього року відбулося об’єднання двох фірм виробників - Award Software і Phoenix Technologies).

BIOS різних виробників пропонують користувачу свій набір можливостей для налаштування пристроїв. Але, як правило, параметри всіх BIOS мають подібні назви і схожі за призначенням.

Основні розроблювачі BIOS

Раніше - приблизно на початку і в середині 90-х - можна було зустріти версії BIOS, цілком розроблені виробниками системних (материнських) плат або ноутбуків - наприклад Intel, IBM, Compaq, Toshiba, Dell. У результаті еволюції комп'ютерного устаткування всі кращі наробітки були втілені в продукції таких брендів, як Award, AMI, Phoenix, які зараз є основними виробниками програмного коду BIOS.

Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.

Ноутбук (англ. notebook - блокнот, блокнотний ПК) або лептоп (англ. laptop - lap - коліна, top - на верху) - портативний персональний комп'ютер, в корпусі якого об'єднані типові компоненти ПК, включаючи дисплей, клавіатуру і вказівний пристрій (звичайно сенсорна панель або тачпад), а також акумуляторні батареї.

Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.

Початковий код (англ. source code; також перекладається українською як вихідний код, програмний код, джерельний код, первинний код, текст програми, у професійному середовищі також сирцевий код, у контексті код або сирці) - будь-який набір інструкцій або оголошень, написаних комп'ютерною мовою програмування у формі, що її може прочитати і модифікувати людина.

Тому версії BIOS різняться незначно. Розглянемо докладніше кожного виробника базової версії BIOS.

Awardbios компанії Award Software (phoenix.com) - найбільш відомий виробник BIOS. У свій час дуже популярної була версія 4.51, пізніше з'явилася версія 6.0, яка встановлена на левовій частині сучасних материнських плат.

Чипсе́т (англ. chipset, буквально набір чипів) - це набір мікросхем у складі персонального комп'ютера, що керують його центральним процесором, оперативною пам'яттю і постійним запам'ятовуючим пристроєм, кеш-пам'яттю, системними шинами й інтерфейсами передачі даних, а також низкою периферійних пристроїв.

У далекому 1998 році фірма Award була куплена компанією Phoenix, однак усі наступні розробки виходять під торговельної маркою Awardbios або Phoenix-Award BIOS.

AMIBIOS компанії American Megatrends (ami.com). У цей час даний виробник посідає друге місце по популярності серед виробників материнських плат.

Популярність (від лат. populares, від populus - народ) - висока ступінь популярності чогось або когось у певній галузі. На виникнення популярності в деяких випадках впливає мода, і навпаки. Так само, як і мода, популярність прив'язана до певного і, як правило, невеликого відрізку часу.

В основному дану версію BIOS на свою продукцію встановлюють такі компанії, як Asustec, Asrock, MSI.


Phoenixbios компанії Phoenix Technologies (phoenix.com) найчастіше зустрічається на ноутбуках.
Версії BIOS

Для того, щоб використовувати всі можливості чіпсету, встановленого на материнській платі, а також особливості роботи з усім периферійним устаткуванням (жорсткі диски, карти розширення та ін.), необхідна своя версія BIOS. Але для того, щоб створити необхідну версію, потрібно забезпечити повний цикл розробки програми. Але фірмам-виробникам невигідно містити спеціальний відділ, витрачати час і ресурси. Тому створення BIOS звичайно розділяють на два етапи:


1) Виробник BIOS розробляє базову версію, у якій реалізовані всі функції, що не залежать від особливостей чіпсету. 

2) Виробник материнської плати разом з компанією - розроблювачем BIOS, так сказати, підганяють версію під особливості плати. Згодом з'являється нове периферійне обладнання, і BIOS може неодноразово змінюватися після випуску плати, одержуючи нові функції й можливості.

Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.

Нові версії BIOS викладаються для завантаження на сайтах компаній - виробників материнських плат.

Таким чином, поняття "версія BIOS" можна позначити, як версію базового коду (звичайно, позначається як Awardbios 6.0 - шоста версія BIOS компанії Award) або версію BIOS для конкретної моделі материнської плати, назва якої звичайно складається зі скороченого назви моделі плати й номера відновлення.

Вхід в BIOS Setup

Вхід в BIOS Setup можливий тільки при включенні комп'ютера. При первіснім тестуванні POST (чутний один короткий сигнал із системного динаміка) необхідно нажати певну клавішу або комбінацію клавіш. Звичайно на екранній заставці при тестуванні відображається напис типу "Press DEL to enter Setup" - це означає, що для входу в BIOS Setup необхідно нажати клавішу DEL. Довідатися, за якою клавішею закріплений вхід в BIOS, можна з інструкції до материнської плати. Якщо інструкції немає, а екранна заставка не відображає підказки, можна випробувати найбільш відомі варіанти комбінацій: Delete, F1, F2, F3, F10, F11, F12, Esc,  Ctrl Shift S або Ctrl Alt S, Ctrl Alt Esc, Ctrl Alt Delete


Інтерфейс BIOS і приймання роботи з параметрами

Найпоширеніші версії BIOS мають схожий текстовий інтерфейс, і зміна всіх значень параметрів здійснюється за допомогою клавіатури.

Скринсейвер, або екранна заставка чи просто заставка - комп'ютерна програма, яка через деякий час простою комп'ютера замінює поточне зображення на моніторі іншим (зазвичай - динамічним).

Текстовий інтерфейс користувача (англ. Text user interface, TUI) - спосіб взаємодії користувача з комп'ютером з використанням текстового (буквено-цифрового) режиму дисплея або аналогічних - наприклад, командного рядка.

При вході в BIOS Setup користувач попадає в головне вікно, де розташовані всі основні розділи також можуть бути розташовані ще і  розділ (підрозділ). Усі розділи мають однакову структуру: У верхній частині вікна виводиться назва поточного розділу або підрозділу.

Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.

 У лівій частині перебуває список доступних параметрів обраного розділу (або викликається список, що випадає, при натисканні на клавішу Enter). 


Праворуч від назв параметрів виводяться їхні поточні значення. Якщо який-небудь із параметрів і його значення відображається блідим кольором - значить, або він призначений тільки для читання й не може змінюватися, або для його редагування необхідно змінити інший пов'язаний з ним параметр. У правій частині вікна звичайно виводиться коротка довідка по обраному параметру, у нижній частині - підказка по використанню функціональних клавіш. 

Після входу в BIOS Setup і появи головного вікна будуть доступні наступні клавіші для керування: (клавіші керування курсором) - переміщення по розділах і параметрам.

Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.


Enter - вхід в обраний розділ або виконання команди, також у сучасних BIOS з'являється, що випадає список доступних параметрів. Page Up/Page Down або /- на додатковому цифровому блоці клавіатури - зміна значення обраного параметра: натискаючи зазначені клавіші кілька раз, можна перебрати всі доступні значення змінюваного параметра. Звичайно по відображенню останнього параметра покажчик переміщається на перше значення списку (зациклений список). 

ESC - вихід з розділу в головне меню, а при натисканні в головнім вікні - вихід з BIOS Setup зі скасуванням усіх змін. 

F1 - виклик довідки по роботі з BIOS Setup. 

F2 - зміна колірної палітри програми BIOS Setup (доступна не у всіх версіях). 

F5 - відновлення попередніх значень для обраного розділу: будуть повернуті ті значення, які були на момент входу в програму BIOS Setup, або ( у деяких версіях) установлені значення за замовчуванням. 

F6 - установка для обраного розділу значень за замовчуванням (команда Load Fail-Safe Defaults); також у різних версіях можуть використовуватися клавіші F5 або F9 (AMI BIOS). 

F7 - установка для обраного розділу оптимізованих значень (команда Load Optimized Defaults). 

F10 - вихід з BIOS Setup зі збереженням усіх внесених змін, при цьому потрібно підтвердити дії за допомогою клавіш Y або Enter. Y/N - Yes/No (Так/Ні) - погодитися або відмовитися від виконання команди або зміни параметра. BIOS також може попереджати про те, що зміна параметра може спричинити нестабільну роботу всієї системи. Користувач може або погодитися й не змінювати даний параметр, або відмовитися й продовжити редагувати параметр на свій розсуд.Безпечна робота з BIOS Setup

Робота з BIOS Setup пов'язана з певним ризиком, оскільки при неправильнім або необережній зміні параметра - система може функціонувати нестабільно або не функціонувати взагалі. Є кілька простих порад, які дозволяють звести можливий ризик до мінімуму: 


Намагайтеся взагалі не експериментувати з BIOS на комп'ютерах, що обробляють або зберігають важливу або об'ємну інформацію. Перед настроюванням системи за допомогою BIOS подбайте про резервне копіювання важливих даних.

Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.

Резе́рвне копіюва́ння або бека́п (англ. backup) - процес створення копії даних з носія (жорсткого диска, дискети тощо), призначений для відновлення цих даних у разі їх пошкодження або видалення.

Головне в таких комп'ютерах - стабільність. Завіснутий розігнаний комп'ютер через кілька годин обробки відео - це втрата часу й електроенергії й результату роботи. Нерозігнаний упорається з даним завданням набагато ефективніше й збереже ваші нерви. 

Перш, ніж змінити важливі параметри, завжди фіксуйте виставлене й змінене значення. Це дозволить вам у випадку нестабільної роботи системи повернути її в робочий стан. 

Не змінюйте значення параметрів, які вам невідомі. Уточніть їхнє значення або в інструкції до материнської плати, або в мережі Internet на ресурсі розроблювача плати. 

Не редагуйте за раз багато важливих не зв'язаних між собою параметрів. При нестабільній роботі системи набагато складніше визначити, який параметр викликав нестабільну роботу. 

Не розганяйте комп'ютер без відповідної підготовки. 

Не використовуйте розділ Hard Disk Utility, який призначений для низько-рівневого форматування застарілих моделей жорстких дисків і зустрічається в старих версіях BIOS, тому що може вивести з ладу сучасний жорсткий диск.

Форматува́ння (formatting) - процедура створення структур порожньої файлової системи вказаного типу - розподіл доріжок магнітного диска (дискети, твердого диска) чи іншого носія інформації (наприклад, SSD чи флеш-накопичувача) на фізичні чи логічні записи, що виконується перед першим використанням диска.

Disk Utility - дискова утиліта. Ця утиліта входить до складу поставки Mac OS X від Apple Inc.

 

Якщо після виставляння параметрів і виходу з BIOS комп'ютер перестає запускатися взагалі, повернути систему в робочий стан можна декількома способами: 

Якщо після перезавантаження комп'ютера можливо ввійти в BIOS Setup, потрібно встановити колишні значення відредагованих параметрів. Деякі версії BIOS самі здійснюють відкіт змін за останню сесію. 

Якщо зроблені зміни невідомі, то краще скористатися параметрами за замовчуванням, використавши команду Load Fail-Safe Defaults. Після цього буде надбудовано систему на оптимальну роботу. Якщо комп'ютер зовсім не запускається через неправильні настроювання BIOS, то в такому випадку необхідно обнулити уміст CMOS. При цьому всі значення включаючи дату/час будуть змінені.

Основні розділи BIOS

У більшості випадків виробники BIOS використовують класичний вид першої сторінки BIOS Setup розміщення основних розділів і команд у два стовпці.

Класика (з лат. classicus - зразковий) - явище перевірене часом, висока якість якого є загальновизнаною.

Як було застережено раніше, кожна материнська плата має свої особливості, назви основних розділів BIOS, як правило, не міняються. Розглянемо коротко назви основних розділів, щоб легше орієнтуватися в місце-знаходженні необхідного параметра.

Standard CMOS Features (Standard CMOS Setup) - тут зібрані стандартні настроювання комп'ютера, до яких ставляться параметри дискових накопичувачів, настроювання дати, часу. Тут також можна довідатися про кількість установленої оперативної пам'яті й інші відомості про систему.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

 

Advanced BIOS Features (BIOS Features Setup) - "розширені настроювання BIOS", до яких ставляться параметри завантаження, параметри роботи комп'ютера, чіпсету, периферії й кеш-пам'яті. 

Advanced Chipset Features (Chipset features Setup) - настроювання роботи чіпсету материнської плати - зокрема, настроювання північного моста (визначальних у роботі оперативної пам'яті, процесора, відеосистеми, шин AGP, Pci-express і інших пристроїв). 

Integrated Peripherals - настроювання параметрів інтегрованих периферійних пристроїв, які підтримуються південним мостом - таких, як гнучкі й жорсткі диски, адаптери, порти й ін. 

Power Management Setup - установка параметрів електроживлення й режимів енергозбереження, а також параметрів зміни робочого стану при настанні певного події.

PCI Express або PCIe або PCI-E, (також відома як 3GIO for 3rd Generation I/O; не плутати з PCI-X або PXI) - комп'ютерна шина, що використовує програмну модель шини PCI і високопродуктивний фізичний протокол, заснований на послідовній передачі даних.

Енергоконсервація (або більш прийняте в Україні поняття - Енергозбереження) стосується зменшення споживання енергії за рахунок використання меншої кількості енергетичних послуг. Енергозбереження відрізняється від енергоефективності, яке стосується використання меншої кількості енергії за тої самої послуги.

 

Pnp/PCI Configurations - керування способом розподілу ресурсів між периферійними пристроями. Звичайно даною функцією не користуються, залишаючи за замовчуванням автоматичний розподіл ресурсів. 

PC Health Status або H/W Monitor - відображення поточного значення, одержаного із вбудованих датчиків, температур, напруги і швидкості обертання вентиляторів, а також установка значень для спрацьовування захисту від перегріву.

Вентиля́тор - обертальна лопаткова машина, що збільшує питому енергію повітря або інших газів, викликає безперервний їх потік при відносному максимальному стисненні, що не перевершує 1,3.

 

Frequency/Voltage Control - установка робочих частот і напруги для процесора, чіпсету, оперативної пам'яті, відеоадаптера й інших значень. 

Load Fail-Safe Defaults (Load BIOS Setup Defaults) - команда, що скидає всі настроювання BIOS до значення за замовчуванням, при цьому встановлюються безпечні значення всіх параметрів, частот і напруг. 

Load Optimized Defaults (Load High Performance) - команда встановлює настроювання BIOS, які забезпечують оптимальну продуктивність системи, зберігаючи її стабільність. Прискорюється процедура POST.

Set Supervisor Password, Set User Password - команди для установки адміністративного й користувацького пароля на вхід в BIOS Setup або завантаження комп'ютера. 
ХІД РОБОТИ

Ввімкнути комп’ютер.

Здійснити вхід в BIOS (в звіт занести версію BIOS та комбінацію клавіш для входу).

Ознайомитися з можливостями BIOS (виписати в звіт закладки та дати коротку характеристику кожної з закладок).

Здійснити настройку процесу завантаження з наступними параметрами:

завантаження здійснюється в вигляді – дисковод, жорсткий диск;

встановити завантаження з вторинного жорсткого диска;

встановити накопичувач на гнучких магнітних дисках;

застосувати режим повної перевірки помилок;

Першою є нижня головка (тобто головка 0). В односторонніх дисководах фактично використовується тільки нижня головка, а верхня замінюється повстяною прокладкою.

зовнішній кеш відключений;

включена перевірка на віруси;

включено SMART;

включено температурний захист (не більше 70);

графічний порт встановлено PCI;

вбудований звук відключено;

параметри жорсткого диска встановлено на автовизначення.

Показати зміни викладачу.

Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

Повернути параметри BIOS в початковий варіант

Вимкнути ПК. Оформити звіт Вашої лабораторної роботи за всіма поставленими завданнями.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Що таке BIOS?

Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.

Які версії Вам відомі BIOS?

Назвіть основні функції Award BIOS і AМIВIOS.

Які типи пам’яті необхідні для BIOS?

Який принцип роботи ВIOS?

За допомогою яких комбінацій клавіш можна потрапити до ВIOS?

Які є типи мікросхем, в яких зберігаються підпрограми BIOS?

Що таке PhoenixBIOS? Які відомі Вам фірми виробників BIOS?ЛАБОРАТОРНА РОБОТА№ 2
ТЕМА: Програма POST. Вивчення й застосування засобів щодо діагностування персональних комп’ютерів(ПК)
МЕТА РОБОТИ: Ознайомитись із програмними засобами діагностування персональних комп‘ютерів: програмою POST (Power-On Self Test).
короткі Теоретичні відомості

POST (Power-On Self Test – самотестування комп’ютера при вмиканні живлення). Програма виконується під час кожного вмикання комп’ютера.

Самоперевірка при вмиканні комп’ютера (POST). Ця процедура є послідовністю підпрограм, яка зберігається на материнській платі в ROM BIOS. Вони призначені для діагностування основних компонентів системи відразу після її включення. Під час цієї процедури завантаження операційної системи затримується.

При включенні комп’ютера автоматично тестується Центральний процесор, ПЗП (програмований запам’ятовуючий пристрій), допоміжні елементи материнської плати, оперативної пам’яті і периферійних пристроїв.

Послідо́вність - функція визначена на множині натуральних чисел яка набуває значення на об'єктах довільної природи. f : N → X \,\rightarrow \,\!X} .

Центральний процесор, ЦП (англ. Central processing unit, CPU) - функціональна частина комп'ютера, що призначена для інтерпретації команд.

Ці тести виконуються дуже швидко і не так високоякісно, як діагностичні програми виробників. Виявивши несправність компонента, видається попередження або повідомлення про помилку чи несправність.

Якщо процедура POST виявляє несправності, то комп’ютер подає характерні звукові сигнали, за якими визначають несправний пристрій або компонент (під час вмикання справного комп’ютера чути один короткий звуковий сигнал).

Тестування застосовується для визначення відповідності предмета випробування заданим специфікаціям. До завдань тестування не належить визначення причин невідповідності заданим вимогам (специфікаціям). Тестування - один з розділів діагностики.

Компоне́нт (від лат. componens, родовий відмінок componentis - складаючий) - складова частина, елемент чого-небудь.

Звукові́ сигна́ли - передаються різним числом і поєднанням звуків різної тривалості та передають певну інформацію.

Видається серія довгих чи коротких звукових сигналів або їх комбінація. Це залежить від фірми-виробника BIOS та її версії.

Кожне включення комп'ютера приводить до виконання одну з підпрограм ВIOS - POST, яка діагностує встановлені комплектуючі. Вона контролює працездатність процесора, чипсета материнської плати, оперативної пам'яті і інших пристроїв.

При цьому інформація про результати діагностики може виводитися трьома способами.

Повідомлення на моніторі. Даний спосіб наочний, тому найзручніший для користувача. Його основна перевага - точний опис знайденої помилки або несправного блоку. Крім того, іноді викидає код помилки, ПО якому в документації можна знайти причину несправності комп'ютера.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Проте висновок тестових повідомлень можливий тільки при працюючій відеопідсистемі, тому цей спосіб використовується достатньо рідко.

Звукові сигнали. Використовується у будь-якому випадку, навіть якщо паралельно виводяться текстові повідомлення про помилки. На практиці саме цей спосіб найбільш часто застосовується для визначення несправностей апаратної частини комп'ютера.

Географічна паралель або рівнобі́жник (грец. παράλληλος - уздовж одне одного) - лінія перетину поверхні земної кулі площиною, паралельною (рівнобіжною) до площини екватора.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Видача спеціалізованих кодів в шістнадцятковій системі введення і висновку (як правило, він має адресу 080). Цей спосіб використовують спеціалізовані діагностичні пристрої POST -карти.

Якщо діагностика завершилася успішно, пролунає один короткий звуковий сигнал. Далі BIOS спробує завантажити операційну систему з вказаного вами пристрою.

POST діагностична карта – Ця діагностична карта просто необхідна для роботи, так як одним з найпростіших і ефективніших способів діагностики стану материнських плат при технічному обслуговуванні і ремонті персональних комп'ютерів є з'являється використання результатів виконання спеціальної процедури BIOS під назвою POST (Power On Self Test ), яка автоматично виконується при кожному включенні приєднанні живлення харчування комп'ютера до початку завантаження загрузки операційної системи.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

Основною метою ціллю процедури POST є перевірка правильності функціонування і необхідна для подальшої дальшої роботи комп'ютера початкова ініціалізація основних пристроїв устроїв і підсистем комп'ютера (таких як процесор, пам'ять, інші пристрої устрої материнської плати, відеоконтролер , контролери клавіатури, гнучкого і жорсткого дисків і т.д.) перед завантаженням загрузкою операційної системи.

Перед початком кожної операції процедура POST генерує спеціальний код розміром один байт (від 00 до FFh ), названий POST-кодом , і записує занотовує його значення в спеціальний діагностичний порт в адресному просторі простір-час пристроїв устроїв вводу/виводу (у комп'ютерах типу типу IBM PC/AT для цього виділений порт з із адресою 80h ). Якщо при перевірці або ініціалізації пристрою устрою відбувається походить виявлення фатальної помилки, подальше дальше виконання процедури POST припиняється, а POST-код , заздалегідь виведений в діагностичний порт, однозначно визначає операцію, на якій сталася зупинка процедури POST , а отже, і несправний пристрій устрій .

Тому якщо необхідно виявити несправність в материнській платі комп’ютера, то основним пристроєм для цього є POST-карта. Вона проста у використанні і працює повністю самостійно. Наш вибір зупинився саме на цій POST-карті тому, що вона є недорогим, надійним і точним пристроєм для виявлення несправностей в материнській платі, а також саме ця POST-карта відрізняється від інших тим, що підключається не через PCI роз’єм на мат. платі, а через LPT порт, що забезпечує можливість роботи з ноутбуками. POST-коди відображаються на власній панелі діагностичного приладу (рис.8). З POST-картою додатково є інструкція в якій міститься таблиця з розшифровкою значень POST-кодів.

Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.

Слід зазначити, що використання пристрою устрою POST Card може бути корисним лише тільки в тому випадку, якщо у тому випадку , якщо на материнській платі збережена працездатність пристроїв устроїв , що забезпечують виконання самої процедури POST : процесора, системи синхронізації, ROM BIOS , вузлів формування почувати напруги живлення напруження , контролерів внутрішньо системних шин і шин розширення.

Також потрібно враховувати, що таблиці POST-кодів різні для BIOS різних виробників. У зв'язку з постійним вдосконаленням комп'ютерних систем, появою нових тестованих компонентів і інших наборів системної логіки таблиця POST-кодів може відрізнятися для різних версій BIOS навіть одного і того ж виробника.Рис.2.1 - USB/LPT POST – картаХІД РОБОТИ

1.Вивчити теоретичний матеріал.

• Описати призначення програми POST

2. Включити персональний комп’ютер.

• Простежити за ходом діагностування всіх підсистем персонального комп’ютера за допомогою програми POST .

Вставити POST-карту і визначити код помилки при несправній клавіатурі, мишці та оперативної пам’яті.

3.Скласти звіт про лабораторну роботу за планом:

Опишіть послідовність завантаження при холодному старті персонального комп’ютера. Опишіть послідовність завантаження при гарячому старті персонального комп’ютера.

Протокол роботи програми POST.

Опишіть помилки, які могли спостерігати на лабораторній роботі


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

  1. Які функції виконує програма POST?

  2. Види сигналів програми POST.

  3. У чому полягають особливості процедури програми POST?

  4. Що таке POST-карта?

  5. Назвіть види ознак несправностей персонального комп’ютера.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3


  1   2   3   4   5