Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до лекційних, практичних занять

Скачати 218.83 Kb.

Методичні вказівки до лекційних, практичних занять
Скачати 218.83 Kb.
Дата конвертації28.03.2019
Розмір218.83 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет БРЕНДИНГ 3827 Методичні вказівки до лекційних, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Брендинг» для студентів спеціальності 6.030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю» денної форми навчання Суми Сумський державний університет 2014 Методичні вказівки до лекційних, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Брендинг» укладач Я. В. Яненко. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 20 с. Кафедра журналістики та філології Вступ У ХХІ столітті брендинг став однією з найважливіших комунікаційних технологій впливу на споживачів товарів та послуг. Саме за допомогою брендингу найвідоміші компанії будують взаємовідносини із цільовою аудиторією, забезпечують її лояльність та гарантують високий рівень продажу продуктів. Бренди стали частиною життя сучасної людини, багато в чому формують її світогляд та впливають на культуру соціуму. Все це зумовлює актуальність вивчення теоретичних основ та практики брендингу. Предмет навчальної дисципліни «Брендинг» – практична діяльність фахівців з брендингу на сучасному ринку реклами і PR.
Цільова́ аудито́рія - група людей, на яких розраховано певний товар, продукт, художній твір, послугу тощо. Цільова аудиторія може визначатися як до пропозиції товару чи ідеї, так постфактум за вивченням поточної ситуації.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Об’єктом вивчення є галузь сучасного брендингу, яка включає в себе процес створення бренду та просування його на ринок, розробку фірмового стилю та брендбуку, створення брендованої упаковки, вибір постійного комуніканта, побудову бренд-комунікації із споживачами у соціальних мережах тощо. Вимоги до знань та вмінь Студент повинен знати: – теоретичні засади ідентифікації бренду; – сутність фірмового стилю та особливості його складових; – особливості створення брендованої упаковки; – засади бренд-комунікації у соціальних мережах; – особливості створення образу постійного комуніканта для бренду. Студент повинен уміти: – розробляти елементи ідентифікаційної складової бренду; – створювати образ постійного комуніканта бренду; – розробляти проект брендованої упаковки; – створювати промостінку бренда у соціальній мережі; – розробляти брендбук для нового продукту. Курс «Брендинг» є базовим для спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю» та логічно зв’язаний з дисциплінами, які студенти опановують у подальшому. Це дозволяє застосовувати отримані теоретичні знання про бренди та брендинг при вивченні інших дисциплін. Мета Метою навчальної дисципліни «Брендинг» є засвоєння студентами теоретичних та практичних знань у галузі брендингу як форми масової комунікації, усвідомлення ними основних принципів та особливостей діяльності фахівця з брендингових технологій, вироблення навичок побудови бренд-комунікацій та розробки брендбуку.
Ма́сова комуніка́ція (англ. Mass communication) - це поняття можна розглядати мінімум в двох аспектах: Як процес передачі інформації групі людей одночасно за допомогою спеціальних технічних засобів - мас-медіа.
Завдання – ознайомлення студентів з теоретичними засадами ідентифікації бренду; – вивчення засад бренд-комунікації у соціальних мережах; – набуття вмінь створення елементів ідентифікаційної складової бренду; – вивчення особливостей вибору образу постійного комуніканта бренду та створення брендованої упаковки; – вироблення у студентів практичних професійних навичок зі створення промостінки бренда у соціальній мережі та розробки брендбуку для нового продукту. Форма викладання курсу Лекції (20 годин), що докладно розглядають ключові питання курсу. Практичні заняття (20 годин), що дозволяють глибше опанувати певні частини курсу та отримати практичні вміння із розробки елементів бренд-комунікації нового продукту. Самостійна робота студентів (32 години), що передбачає опрацювання рекомендованої літератури, підготовку та виконання творчих робот тощо. ЛЕКЦІЇ Лекція І (4 год) Тема ІДЕНТИФІКАЦІЯ БРЕНДУ План 1. Сутність бренду та брендингу 2. Звязок категорій «бренд», «товар», «споживач» 3. Бренд та торговельна марка: зіставлення понять 4.
Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.
Властивості та характеристики бренду 5. Поняття індивідуальності бренду 6. Стратегічні цілі бренду Терміни для запам’ятовування Бренд, індивідуальність бренду, марка виробника, мультимарка, потреба, приватна марка, споживач, товар, товарний знак, торгова марка, хвилі брендингу. Запитання для самоконтролю – Що таке бренд – Чим бренд відрізняється від торгової марки – У чому полягають основні характеристики бренду – Що таке індивідуальність бренду – У чому полягають стратегічні цілі бренду Список літератури 1. Безрукова Н. В. Особливості бренд-менеджменту в транснаціональних корпораціях Н. В. Безрукова, В. А. Свічкарь Ефективна економіка. – 2014. – № 2. 2. Брендинг: Конспект лекцій укладачі: С. М. Махнуша, С. М. Фролов. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 210 с. 3. Жирнова К. О. Цивільно-правове регулювання реклами торговельних брендів : автореферат... канд. юридичних наук, спец.: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право К. О.
Конспе́кт - стислий писаний виклад змісту чого-небудь. Різновид навчального видання. Конспе́кт лекцій - стислий виклад курсу лекцій чи окремих розділів навчальної дисципліни.
Сімейне право - це система правових норм, спрямованих на врегулювання особистих немайнових та майнових відносин між: подружжям, батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, опікунами, піклувальниками та підопічними, патронатними вихователями та їх вихованцями та інших сімейних відносин між членами сім'ї та родичами.
Цивільний процес (також формальне цивільне право) - встановлений законодавством порядок розгляду і вирішення цивільних справ. Здійснюється у вигляді відповідного судового провадження (позовного, наказного чи окремого).
Циві́льне пра́во (лат. ius civile; англ. civil law, нім. Zivilrecht, фр. droit civil) - галузь права, яка включає в себе норми права, що регулюють майнові та особисті немайнові правові суспільні відносини між рівноправними суб'єктами права - фізичними та юридичними особами, територіальними громадами, державами та іншими суб'єктами публічного права.
Міжнародне приватне право - це сукупність норм внутрішньодержавного законодавства, міжнародних договорів та звичаїв, які регулюють цивільно-правові, трудові та інші приватні відносини, ускладнені іноземним елементом.
Жирнова. – К. : НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака, 2014. – 20 с. 4. Капферер Ж. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда Ж. Капферер ; пер. Е. В. Виноградова; под. общ. ред. В. Н. Домнина. – М. : Вершина, 2007. – 443 с. 5. Мороз О. В. Теорія сучасного брендингу : монографія О. В. Мороз, О. В. Пашенко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 104 с. 6. Райс Л. 22 закона создания брэнда Л. Райс. – М. : АСТ, 2004. – 64 с. Лекція ІІ (4 год) Тема БРЕНДИНГ ТА ФІРМОВИЙ СТИЛЬ План 1. Імя бренду 2. Фірмовий знак та логотип 3. Фірмова символіка 4. Поняття атрибуту бренду 5. Зовнішня і внутрішня атрибутика бренду 6. Поняття сильного комерційного знаку Терміни для запам’ятовування Відповідність бренда, внутрішня атрибутика бренду, зовнішня атрибутика бренду, логотип, неймінг, підйомна сила бренда, фірмова символіка, фірмовий знак, фірмовий стиль.
Підіймальна сила - складова аеродинамічної сили, перпендикулярна вектору швидкості руху тіла в потоці рідини або газу, на відміну від паралельної складової - аеродинамічного опору. Підіймальна сила виникає внаслідок несиметричності обтікання тіла потоком.
Запитання для самоконтролю – Що таке неймінг – У чому відмінності між фірмовим знаком та логотипом – Що таке фірмова символіка – Що входить у зовнішню та внутрішню атрибутику бренду – Які українські комерційні знаки є сильними Список літератури 1. Безрукова Н. В. Особливості бренд-менеджменту в транснаціональних корпораціях Н. В. Безрукова, В. А. Свічкарь Ефективна економіка. – 2014. – № 2. 2. Брендинг: Конспект лекцій укладачі: С. М. Махнуша, С. М. Фролов. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 210 с. 3. Годин А. М. Брендинг : учеб. пос. А. М. Годин, А. А. Дмитриев, И. Б. Бабленков. – М. : ИТК «Дашков и Ко», 2004. – 364 с. 4. Громова О. Применение креативных техник в брендинге и маркетинговых исследованиях О. Громова Маркетинговые исследования. – 2009. – № 2. – С. 50-57. 5. Капферер Ж. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда Ж. Капферер ; пер. Е. В. Виноградова; под. общ. ред. В. Н. Домнина. – М. : Вершина, 2007. – 443 с. 6. Шаромов А. В. Формирование рекламного-информационного пространства бренда А. В. Шаромов Вестник Московского университета. Серия 10 Журналистика. – 2007. – № 1. – С. 94–102. Лекція ІІІ (4 год) Тема КОМУНІКАТИВНІ ФУНКЦІЇ БРЕНДОВАНОЇ УПАКОВКИ План 1. Історія упаковки товарів 2. Упаковка як спосіб підвищення обізнаності про бренд 3. Позитивні асоціації, повязані з упаковкою 4. Брендабільність товарних категорій 5. Сучасні технології в упаковці товарів 6. Особливості упаковки власних торгових марок мереж продуктових супермаркетів Терміни для запам’ятовування Брендабільність, власна торгова марка, етикетка, контретикетка, пакувальні матеріали, пакувальний папір, рекламне оформлення упаковки, тара, упаковка товару, ярлик.
Власна торговельна марка (англ. Private Label) - марка товару або послуги, створених певною компанією на замовлення і представлених під брендом іншої компанії. Особливо практика використання власних ТМ поширена у торговельних мережах.
Запитання для самоконтролю – Які функції брендованої упаковки – Які асоціації може викликати упаковка – Які сучасні технології існують в упаковці товарів – Що таке «власна торгова марка» – У чому полягають переваги використання мережами продуктових супермаркетів власних торгових марок Список літератури 1. Брендинг: Конспект лекцій укладачі: С. М. Махнуша, С. М. Фролов. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 210 с. 2. Кузнецова Ю. Брендинг как эффективный метод продвижения товаров на потребительском рынке Ю. Кузнецова Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 8. – С. 73–78. 3. Мороз О. В. Теорія сучасного брендингу : монографія О. В. Мороз, О. В. Пашенко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 104 с. 4. Чернатони Л. Брендинг. Как создать мощный бренд : учебник Л. Чернатони, Д. МакДональд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 559 с. 5. Яненко Я.В. Захват региональных рынков: война локальных брендов и «чужаков» Я. В. Яненко. – М : Эксмо, 2007. – 208 с. 6. Яцюк Д. В. Управління рекламною діяльністю в системі брендингу на ринку продовольчих товарів : Автореферат... канд. екон. наук спец.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д. В.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Яцюк. – К. : Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2008. – 20 с. Лекція ІV (4 год) Тема ПОСТІЙНИЙ КОМУНІКАНТ – «ОБЛИЧЧЯ» БРЕНДУ План 1. Вибір постійного комуніканта для бренду 2. Особливості рекламування преміальних брендів 3. Відомі особистості у якості «обличчя» бренду 4. «Обличчя» українських брендів 5. Особливості вибору постійного комуніканта для місцевих брендів 6. Співробітники компанії-виробника у якості «обличчя» бренду Терміни для запам’ятовування Абревіатура, алітерація, асоціація, епітет, локальний бренд, місцевий бренд, «обличчя» бренду, оксюморон, перифраз, постійний комунікант, преміальний бренд, скорочення, топонім. Запитання для самоконтролю – Як відбувається вибір постійного комуніканту для бренду – Хто із «зірок» є «обличчями» українських брендів – У чому полягають особливості рекламування преміальних брендів – Які відомі компанії використовують у якості «обличчя» бренду власних співробітників – Як локальні бренди мають обирати постійного комуніканта Список літератури 1. Головко А. Я. Брендинг в Україні: генеза та перспективи А. Я. Головко Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 5. – С. 82-85. 2.
Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.
Дэвис С. Бренд-билдинг С. Дэвис, М. Данн ; пер. В. Кузин; Под ред. В. Домнина. – СПб : Питер, 2005. – 320 с. 3. Пустотин В. Брендинг в Украине: пройденные этапы и перспективы В. Пустотин Маркетинг и реклама. – 2008. – № 10. – С. 19–20. 4. Райс Э. Позиционирование: битва за узнаваемость Дж Траут. Э. Райс ; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 256 с. 5. Яненко Я. В. Гендерні аспекти сучасного брендингу Я. В. Яненко Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів відп.
Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
за вип. О. М. Сушкова. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 198–200. 6. Яненко Я.В. Захват региональных рынков: война локальных брендов и «чужаков» Я. В. Яненко. – М : Эксмо, 2007. – 208 с. Лекція V (4 год) Тема БРЕНДИНГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ План 1. Продаж товарів та послуг в Інтернет 2.
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Позиціонування бренду в соціальних мережах 3. Цільова аудиторія брендів у соціальних мережах 4. SMM та комунікація з інтернет-аудиторією бренду 5. Етичні правила використання брендами соціальних мереж 6. Особливості контенту промосторінок брендів Терміни для запам’ятовування Аудиторія бренда, прихильність до бренда, промосторінка, розширення бренда, сила бренда, соціальна мережа, стратегічні цілі бренда, ступінь популярності бренда. Запитання для самоконтролю – Що впливає на продаж товарів та послуг в мережі Інтернет – Як бренди позиціонують себе у соціальних мережах – Як визначити цільову аудиторію бренда у соціальній мережі – Що таке SMM – Як ефективно формувати контент промосторінок брендів Список літератури 1. Безрукова Н. В. Особливості бренд-менеджменту в транснаціональних корпораціях Н. В. Безрукова, В. А. Свічкарь Ефективна економіка. – 2014. – № 2. 2. Брендинг: Конспект лекцій укладачі: С. М. Махнуша, С. М. Фролов. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 210 с. 3. Івашова Н. В. Місце брендингу в сучасних маркетингових концепціях Н. В. Івашова Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. II. – С. 89-97. 4. Наумчик К. Г. Брендинг, як інструмент формування конкурентних позицій підприємств К. Г. Наумчик, М. С. Клюквіна Актуальні проблеми економіки та управління. – 2011.
Національна академія управління (НАУ) - вищий навчальний заклад України. Заснований 22 квітня 1992 року на кадровій базі відомого Київського інституту політології та соціального управління. А вже в 2002 році отримала високу державну відзнаку –почесну грамоту Кабінету Міністрів України «За значний внесок у розвиток національної освіти і науки, впровадження інноваційних педагогічних ідей, сучасних методів підготовки кадрів». Першим ректором Академії став відомий вчений та громадський діяч, доктор економічних наук, професор Кириченко Олександр Анатолійович. Перший випуск студентів відбувся в 1995 році. З початку існування Академії на постійній основі тут працювали десятки висококваліфікованих професорів та доцентів - таким чином, продовжились найкращі традиції в підготовці кадрів економістів і менеджерів-управлінців. Академія стала помітним культурно-просвітницьким центром, видавцем наукових періодичних видань з високим рівнем міжнародної індексації. У престижному рейтингу ВНЗ України ТОП-200, який з 2007 року проводить кафедра ЮНЕСКО, Академія незмінно входить до 20 % найкращих українських університетів. А за показником якості навчання всі ці роки незмінно входить у десятку найкращих ВНЗ України.
– Вип. 5. – С. 33–37. 5. Тамберг В. Эволюция брендинга В. Тамберг, А. Бадьин Банковский менеджмент. – 2013. – № 1. – С. 35–37. 6. Файвішенко Д. С. Оцінка ефективності брендингу: функціональний підхід Д. С. Файвішенко Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – С. 136–142. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ Заняття 1 (4 год) Тема ІДЕНТИФІКАЦІЯ БРЕНДУ План 1. Сутність бренду та брендингу 2. Звязок категорій «бренд», «товар», «споживач» 3. Бренд та торговельна марка: зіставлення понять 4. Властивості та характеристики бренду 5. Поняття індивідуальності бренду 6. Стратегічні цілі бренду 7. Розгляд індивідуальних проектів студентів (візитна картка на тему «Робота моєї мрії») Список рекомендованої літератури 1. Безрукова Н. В. Особливості бренд-менеджменту в транснаціональних корпораціях Н. В. Безрукова, В. А. Свічкарь Ефективна економіка. – 2014. – № 2. 2. Брендинг: Конспект лекцій укладачі: С. М. Махнуша, С. М. Фролов. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 210 с. 3. Жирнова К. О. Цивільно-правове регулювання реклами торговельних брендів : автореферат... канд. юридичних наук, спец.: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право К. О. Жирнова. – К. : НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака, 2014. – 20 с. 4. Капферер Ж. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда Ж. Капферер ; пер. Е. В. Виноградова; под. общ. ред. В. Н. Домнина. – М. : Вершина, 2007. – 443 с. 5. Мороз О. В. Теорія сучасного брендингу : монографія О. В. Мороз, О. В. Пашенко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 104 с. 6. Райс Л. 22 закона создания брэнда Л. Райс. – М. : АСТ, 2004. – 64 с. Заняття 2 (4 год) Тема БРЕНДИНГ ТА ФІРМОВИЙ СТИЛЬ План 1. Імя бренду 2. Фірмовий знак та логотип 3. Фірмова символіка 4. Поняття атрибуту бренду 5. Зовнішня і внутрішня атрибутика бренду 6. Поняття сильного комерційного знаку 7. Розгляд індивідуальних проектів студентів (назва та логотип нового продукту) Список рекомендованої літератури 1. Безрукова Н. В. Особливості бренд-менеджменту в транснаціональних корпораціях Н. В. Безрукова, В. А. Свічкарь Ефективна економіка. – 2014. – № 2. 2. Брендинг: Конспект лекцій укладачі: С. М. Махнуша, С. М. Фролов. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 210 с. 3. Годин А. М. Брендинг : учеб. пос. А. М. Годин, А. А. Дмитриев, И. Б. Бабленков. – М. : Дашков и Ко, 2004. – 364 с. 4. Громова О. Применение креативных техник в брендинге и маркетинговых исследованиях О. Громова Маркетинговые исследования. – 2009. – № 2. – С. 50-57. 5. Капферер Ж. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда Ж. Капферер ; пер. Е. В. Виноградова; под. общ. ред. В. Н. Домнина. – М. : Вершина, 2007. – 443 с. 6. Шаромов А. В. Формирование рекламного-информационного пространства бренда А. В. Шаромов Вестник Московского университета. Серия 10 Журналистика. – 2007. – № 1. – С. 94–102. Заняття 3 (4 год) Тема КОМУНІКАТИВНІ ФУНКЦІЇ БРЕНДОВАНОЇ УПАКОВКИ План 1. Історія упаковки товарів 2. Упаковка як спосіб підвищення обізнаності про бренд 3. Позитивні асоціації, повязані з упаковкою 4. Брендабільність товарних категорій 5. Сучасні технології в упаковці товарів 6. Особливості упаковки власних торгових марок мереж продуктових супермаркетів 7. Розгляд індивідуальних проектів студентів (реально створений зразок брендованої упаковки нового продукту) Список рекомендованої літератури 1. Брендинг: Конспект лекцій укладачі: С. М. Махнуша, С. М. Фролов. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 210 с. 2. Кузнецова Ю. Брендинг как эффективный метод продвижения товаров на потребительском рынке Ю. Кузнецова Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 8. – С. 73–78. 3. Мороз О. В. Теорія сучасного брендингу : монографія О. В. Мороз, О. В. Пашенко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 104 с. 4. Чернатони Л. Брендинг. Как создать мощный бренд : учебник Л. Чернатони, Д. МакДональд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 559 с. 5. Яненко Я.В. Захват региональных рынков: война локальных брендов и «чужаков» Я. В. Яненко. – М : Эксмо, 2007. – 208 с. 6. Яцюк Д. В. Управління рекламною діяльністю в системі брендингу на ринку продовольчих товарів : Автореферат... канд. екон. наук спец.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д. В. Яцюк. – К. : Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2008. – 20 с. Заняття 4 (4 год) Тема ПОСТІЙНИЙ КОМУНІКАНТ – «ОБЛИЧЧЯ» БРЕНДУ План 1. Вибір постійного комуніканта для бренду 2. Особливості рекламування преміальних брендів 3. Відомі особистості у якості «обличчя» бренду 4. «Обличчя» українських брендів 5. Особливості вибору постійного комуніканта для місцевих брендів 6. Співробітники компанії-виробника у якості «обличчя» бренду 7. Розгляд індивідуальних проектів студентів (фото нового продукту та фото студента із цим продуктом) Список рекомендованої літератури 1. Головко А. Я. Брендинг в Україні: генеза та перспективи А. Я. Головко Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 5. – С. 82-85. 2. Дэвис С. Бренд-билдинг С. Дэвис, М. Данн ; пер. В. Кузин; Под ред. В. Домнина. – СПб : Питер, 2005. – 320 с. 3. Пустотин В. Брендинг в Украине: пройденные этапы и перспективы В. Пустотин Маркетинг и реклама. – 2008. – № 10. – С. 19–20. 4. Райс Э. Позиционирование: битва за узнаваемость Дж Траут. Э. Райс ; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 256 с. 5. Яненко Я. В. Гендерні аспекти сучасного брендингу Я. В. Яненко Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів відп. за вип. О. М. Сушкова. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 198–200. 6. Яненко Я.В. Захват региональных рынков: война локальных брендов и «чужаков» Я. В. Яненко. – М : Эксмо, 2007. – 208 с. Заняття 5 (4 год) Тема БРЕНДИНГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ План 1. Продаж товарів та послуг в Інтернет 2. Позиціонування бренду в соціальних мережах 3. Цільова аудиторія брендів у соціальних мережах 4. SMM та комунікація з інтернет-аудиторією бренду 5. Етичні правила використання брендами соціальних мереж 6. Особливості контенту промосторінок брендів 7. Розгляд індивідуальних проектів студентів (промосторінка у соціальній мережі «ВКонтакте», присвячена новому продукту) Список рекомендованої літератури 1. Безрукова Н. В. Особливості бренд-менеджменту в транснаціональних корпораціях Н. В. Безрукова, В. А. Свічкарь Ефективна економіка. – 2014. – № 2. 2. Брендинг: Конспект лекцій укладачі: С. М. Махнуша, С. М. Фролов. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 210 с. 3. Івашова Н. В. Місце брендингу в сучасних маркетингових концепціях Н. В. Івашова Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. II. – С. 89-97. 4. Наумчик К. Г. Брендинг, як інструмент формування конкурентних позицій підприємств К. Г. Наумчик, М. С. Клюквіна Актуальні проблеми економіки та управління. – 2011. – Вип. 5. – С. 33–37. 5. Тамберг В. Эволюция брендинга В. Тамберг, А. Бадьин Банковский менеджмент. – 2013. – № 1. – С. 35–37. 6. Файвішенко Д. С. Оцінка ефективності брендингу: функціональний підхід Д. С. Файвішенко Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – С. 136–142. ВИДИ РОБОТИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ Опанування теоретичного матеріалу Згідно з темою практичного заняття студенти готують доповіді, виступають, доповнюють виступи колег та відповідають на запитання викладача. Розгляд творчих робіт студентів Згідно з темою практичного заняття відбувається розгляд та обговорення студентських творчих робіт, що є складовою частиною індивідуальних проектів з дисципліни. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТВОРЧІ РОБОТИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПРОЕКТ «Брендинг нового продукту» – max 30 балів Опис складових проекту та розподіл балів: а) ідентифікаційна складова продукту (назва, фірмовий стиль, дизайн упаковки) – max 10 балів Кожен із студентів придумує новий продукт, його назву та споживчі характеристики. Важливо придумати такий продукт, вибір якого споживачем базується саме на ідентифікації брендованої упаковки на полицях магазину та її привабливості. Не можна розробляти проект брендингу продукту, на вибір якого упаковка не впливає взагалі (побутова техніка тощо). Далі необхідно розробити фірмовий стиль для нового продукту (логотип, фірмові кольори, дизайн упаковки). Наступний етап – створення зразку брендованої упаковки продукту. Рекомендується обирати такий продукт, нову упаковку якого нескладно було б створити на основі існуючої упаковки аналогічного товару (наприклад, пакет із соком, плитка шоколаду тощо). Технологія створення – роздруківка макету упаковки на кольоровому принтері та наклеювання роздруківки на реальну упаковку. б) рекламне фото нового продукту (фото продукту фото студента з продуктом) – max 10 балів Після того, як створено брендовану упаковку нового продукту, треба зробити перше фото, де цей продукт знято крупним планом та у найвигіднішому ракурсі. Можна використовувати елементи інтер’єру та декоративні елементи, які підкреслюють переваги продукту. Людей у кадрі не повинно бути. На другому фото студент виступає у якості постійного комуніканта («обличчя» бренду) для створеного ним продукту. На фото студент рекламує свій продукт. Бажано створити такий образ постійного комуніканта, який би був зрозумілим цільовій аудиторії та ефективно впливав на неї. в) популяризація продукту у соціальній мережі (промосторінка у соціальній мережі «ВКонтакте», присвячена новому продукту) – max 10 балів Кожен із студентів створює промосторінку у соціальній мережі «ВКонтакте», присвячену новому продукту. На цьому ресурсі мають бути розміщені: інформація про продукт, логотип, рекламні фотографії тощо. Мета створення промосторінки – залучення цільової аудиторії (не менше 20 чоловік) та комунікація з нею (наявність на сторінці рекламних текстів, створених студентом та відгуків про продукт, дизайн упаковки, рекламні фото тощо), тож ці показники будуть впливати на кількість отриманих студентом балів за цю складову індивідуального проекту. ГРУПОВИЙ ПРОЕКТ «Брендбук» – max 10 балів Студенти розподіляються на творчі групи (по 4-6 чоловік у кожній). Кожна творча група отримує власну тему проекту із запропонованих викладачем варіантів та розробляє брендбук проекту (знак та логотип, фірмові кольори, візитка, оголошення А4, постер А3, банер для використання на PR-заходах тощо). ФОРМИ КОНТРОЛЮ Дисципліна «Брендинг» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Максимальний бал – 100. Вид роботи Кількість балів Сума балів, max Відвідування лекцій (10) 1 10 Відвідування практичних (10) 1 10 Відповіді та доповнення на практичних заняттях (5 тем; балів за 1 тему) 1–6 30 Індивідуальний проект «Брендинг нового продукту» 1–30 30 Груповий проект «Брендбук» 1–10 10 Письмовий тест 1–10 10 Усього 100 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ «БРЕНДИНГ» 1. Безрукова Н. В. Особливості бренд-менеджменту в транснаціональних корпораціях Н. В. Безрукова, В. А. Свічкарь Ефективна економіка. – 2014. – № 2. 2. Брендинг: Конспект лекцій укладачі: С. М. Махнуша, С. М. Фролов. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 210 с. 3. Годин А. М. Брендинг : учеб. пос. А. М. Годин, А. А. Дмитриев, И. Б. Бабленков. – М. : ИТК «Дашков и Ко», 2004. – 364 с. 4. Головко А. Я. Брендинг в Україні: генеза та перспективи А. Я. Головко Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 5. – С. 82-85. 5. Громова О. Применение креативных техник в брендинге и маркетинговых исследованиях О. Громова Маркетинговые исследования. – 2009. – № 2. – С. 50-57. 6. Дэвис С. Бренд-билдинг С. Дэвис, М. Данн ; пер. В. Кузин; Под ред. В. Домнина. – СПб : Питер, 2005. – 320 с. 7. Жирнова К. О. Цивільно-правове регулювання реклами торговельних брендів : автореферат... канд. юридичних наук, спец.: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право К. О. Жирнова. – К. : НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака, 2014. – 20 с. 8. Івашова Н. В. Місце брендингу в сучасних маркетингових концепціях Н. В. Івашова Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. II. – С. 89-97. 9. Капферер Ж. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда Ж. Капферер ; пер. Е. В. Виноградова; под. общ. ред. В. Н. Домнина. – М. : Вершина, 2007. – 443 с. 10. Кузнецова Ю. Брендинг как эффективный метод продвижения товаров на потребительском рынке Ю. Кузнецова Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 8. – С. 73–78. 11. Мороз О. В. Теорія сучасного брендингу : монографія О. В. Мороз, О. В. Пашенко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 104 с. 12. Наумчик К. Г. Брендинг, як інструмент формування конкурентних позицій підприємств К. Г. Наумчик, М. С. Клюквіна Актуальні проблеми економіки та управління. – 2011. – Вип. 5. – С. 33–37. 13. Пустотин В. Брендинг в Украине: пройденные этапы и перспективы В. Пустотин Маркетинг и реклама. – 2008. – № 10. – С. 19–20. 14. Райс Л. 22 закона создания брэнда Л. Райс. – М. : АСТ, 2004. – 64 с. 15. Райс Э. Позиционирование: битва за узнаваемость Дж Траут. Э. Райс ; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 256 с. 16. Тамберг В. Эволюция брендинга В. Тамберг, А. Бадьин Банковский менеджмент. – 2013. – № 1. – С. 35–37. 17. Файвішенко Д. С. Оцінка ефективності брендингу: функціональний підхід Д. С. Файвішенко Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – С. 136–142. 18. Чернатони Л. Брендинг. Как создать мощный бренд : учебник Л. Чернатони, Д. МакДональд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 559 с. 19. Шаромов А. В. Формирование рекламного-информационного пространства бренда А. В. Шаромов Вестник Московского университета. Серия 10 Журналистика. – 2007. – № 1. – С. 94–102. 20. Яненко Я. В. Гендерні аспекти сучасного брендингу Я. В. Яненко Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів відп. за вип. О. М. Сушкова. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 198–200. 21. Яненко Я.В. Захват региональных рынков: война локальных брендов и «чужаков» Я. В. Яненко. – М : Эксмо, 2007. – 208 с. 22. Яцюк Д. В. Управління рекламною діяльністю в системі брендингу на ринку продовольчих товарів : Автореферат... канд. екон. наук спец.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д. В. Яцюк. – К. : Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2008. – 20 с. Навчальне видання БРЕНДИНГ Методичні вказівки до лекційних, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Брендинг» для студентів спеціальності 6.030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю» денної форми навчання Відповідальний за випуск О. Г. Ткаченко Редактор Я. В. Яненко Комп’ютерне верстання Я. В. Яненка Підп. до друку 08.12.2014, поз.178. Формат 60х8416. Ум. друк. арк. 1,16. Обл.-вид. арк. 1,08. Тираж 10 пр. Собівартість вид. грн к. Видавець і виготовлювач Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.
Каталог: library -> docs -> rio -> 2014
rio -> Методичні вказівки для організації самостійної роботи студента заочної форми навчання спеціальності 080201 "Інформатика"
rio -> Методичні вказівки до проведення комплексної ландшафтної польової практики для студентів спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
rio -> Курс лекцій з біохімії для студентів спеціальності 110101 денної форми навчання Розділ «біохімія крові»
2014 -> Методичні вказівки до індивідуального домашнього завдання


Скачати 218.83 Kb.

  • Актуальні проблеми економіки