Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до окремих етапів виконання курсового проекту 2 особливості побудови мереж сці (sdh)

Методичні вказівки до окремих етапів виконання курсового проекту 2 особливості побудови мереж сці (sdh)
Сторінка1/5
Дата конвертації24.05.2017
Розмір0.56 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5


Державний заклад «Київський коледж зв`язку»


ОПТИЧНА МУЛЬТИСЕРВІСНА ТРАНСПОРТНА

МЕРЕЖА ЗВ’ЯЗКУ

Курсове проектування

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

2014Кузенний В.А.

Проектування оптичної мультисервісної транспортної мережіКурсове проектування

Методичні вказівкиЗМІСТ Стор.

О́птика (англ. optics) - розділ фізики, в межах якого вивчається природа оптичного випромінювання (світла), досліджуються процеси випромінювання світла, його поширення в різноманітних середовищах і взаємодії з речовиною.

Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.


ВСТУП

1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ОКРЕМИХ ЕТАПІВ

ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

2 ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МЕРЕЖ СЦІ (SDH)
2.1 Функціональні задачі і модулі мереж СЦІ

2.2 Принципи проектування оптичних транспортних мереж

    1. 2.3 Топологія та архітектура мереж СЦІ

3 ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

3.1 Траса кабельної лінії передачі

3.2 Коротка характеристика населених пунктів області

3.

Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.

Тополо́гія (грец. τόπος - місце, logos - наука) - розділ математики, який наближений до геометрії. У той час як алгебра починається з розглядання операцій, геометрія - фігур, а математичний аналіз - функцій; найфундаментальніше поняття топології - неперервність.

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

3 Розрахунок числа каналів


4 ВИБІР РІВНЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРІВ

ТА ОПТИЧНОГО КАБЕЛЮ

4.1 Вибір оптимальної структури мережі SDH

4.2 Визначення рівня мультиплексорного обладнання SDH

4.

Оптимальність - властивість, при якій забезпечується найбільша відповідність даному завданню, умовам тощо.

Обслу́га - у військовій справі - група військовослужбовців, які безпосередньо обслуговують артилерійську систему, кулемет і інші види зброї і техніки; первинна (нижча) організаційна одиниця (підрозділ) у збройних силах багатьох держав.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

3 Вибір марки та ємності кабелю


4.4 Розрахунок довжини регенераційної ділянки по дисперсії

4.5 Розрахунок довжини ділянки регенерації по загасанню

5 СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКУ

6 КОНФІГУРАЦІЯ МУЛЬТИПЛЕКСНИХ ВУЗЛІВ

7 ПАСИВНА ОПТИЧНА МЕРЕЖА

7.1 Опис технології та її характеристики

7.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

2 Проектування PON в місті Х


ВИСНОВОК

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ВСТУП

Перше десятиліття 21 століття для телекомунікацій принесло новий, бурхливий етап розвитку інтерактивних і розподільних послуг широкого спектра від передачі мови в цифровому форматі до десятків телевізійних програм найвищої якості, дистанційне навчання й доступ до багатьох базам даних (наукових бібліотек, адміністративних і медичних центрів і т.д.).

Десятилі́ття, також - десятиріччя, декада - під десятиліттям найчастіше розуміють календарне десятиліття, період часу, що включає десять років.

Телевізі́йна перед́ача, телерадіопередача, телепереда́ча - змістовно завершена частина програми ТБ з відповідною назвою, обсягом трансляції й авторським знаком, що може бути використана незалежно від інших частин програми і розглядається як цілісний інформаційний продукт.

Цифровий формат (англ. Digital data) - тип сигналів і форматів даних в електроніці, що використовують дискретні стани (на відміну від аналогового сигналу, який використовує безперервні зміни сигналу).

Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).

Для підтримки розвитку нових послуг електрозв'язку необхідні розгалужені, надійні транспортні мережі зв'язку.

Наді́йність - властивість технічних об'єктів зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.

Такі мережі почали створюватися по усьому світу в останнє десятиліття 20 століття. В основному це мережі технології синхронної цифрової ієрархії SDH. Однак ці мережі були призначені для обслуговування трафіка, які формуються центрами комутації каналів, і зовсім не враховували можливості пакетної передачі інформаційних повідомлень. Крім того, використання ресурсів волоконно-оптичних систем передачі засобами технології SDH потребує бажати кращого. Смуга пропускання одномодового оптичного волокна стандарту G.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Ресу́рси - 1. Запаси чого-небудь, які можна використати в разі потреби. Грошові цінності, джерела чого-небудь.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Смуга пропускання частот (англ. Bandwith) - діапазон частот, у межах якого амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) акустичного, радіотехнічного або оптичного пристрою є досить рівномірною для того, щоб забезпечити передачу сигналу без суттєвого викривлення його форми.

Мере́жа з комута́цією кана́лів - вид телекомунікаційної мережі, у якій між двома вузлами мережі повинне бути встановлене з'єднання (канал), перш ніж вони почнуть будь-який обмін інформацією. Це з'єднання протягом усього сеансу обміну інформацією може використовуватися тільки вказаними двома вузлами.

Оптоволокно́ або оптичне волокно - це технічний виріб, що складається з оптичного світловоду і захисних покриттів та маркуючої кольорової оболонки.

652 становить близько 30ТГц, а швидкість передачі самої високошвидкісної системи SDH становить приблизно 40Гбіт/с. Зазначені факти й ще ряд проблем привели до створення ряду транспортних технологій: ATM; OTN-OTH; EoT; T-MPLS.

Ці технології в наступному розвитку інтегровані в мультисервісні транспортні платформи різної ресурсної ємності, які, у свою чергу, дозволяють реалізувати як мінімум чотири рівні транспортних мереж: великих і надвеликих протяжностей (Long Haul/ Ultra Long Haul); регіональних або внутрішнзонових (Regional Core); великих міст (Metro-Edge); доступу (Access). Більшу роль у розвитку транспортних мереж відіграють стандарти Сектору Телекомунікацій Міжнародного Союзу Електрозв'язку ( МСЕ-Т).

Запропонований курсовий проект дозволяє студентам отримати навички в виборі необхідної системи передачі, розробці схеми організації зв'язку, станцій, розрахунків довжин регенераційних ділянок, та ін.

Стандартиза́ція - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

На початку проекту повинен бути представлений зміст (із вказівкою сторінок розділів, підрозділів, додатків і т.д.). Завершується проект висновком, додатками й списком літератури. Загальний обсяг проекту повинен бути в межах 25-35 сторінок формату А4 з текстовим набором Times New Roman 14, через 1.

Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.

Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.

0 інтервал. Нумерація сторінок в правому верхньому куті аркуша. Номера формул, рисунків та таблиць в межах розділів. Кожний розділ починати з нової сторінки.1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ОКРЕМИХ ЕТАПІВ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

1.1 Визначення на географічній карті (карті автодоріг) місць розташування вузлів зв'язку в населених пунктах ( при виконанні проектів транспортних мереж у мегаполісах), і передбачуваних трас прокладки кабельних ліній.

Розрахунки необхідних еквівалентних ресурсів транспортної мережі (швидкості цифрових потоків, числа оптичних каналів, числа волокон у кабелі) у напрямках відповідно до технічного завдання.

Еквівалент (рос. эквивалент, англ. equivalent, нім. Äquivalent n) - предмет або кількість, що відповідає ін. предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх.

Автомобі́льна доро́га, також шосе - частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу, яка забезпечує внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, з'єднує населені пункти та окремі об'єкти і є складовою частиною єдиної транспортної системи держави. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій).

Мегалопо́ліс, звульгаризоване Мегапо́ліс = Велике місто (від грец. μεγας, родовий відмінок μεγαλου - великий і πολης - місто) - надто урбанізована форма міського розселення, що склалася стихійно, розповсюджена у кількох високорозвинених країнах та обумовлена високою концентрацією населення (щільність населення в мегалополісах США - 2,7 люд./га, в Японії, Великій Британії, Німеччині - 8-10 люд./га)

Геогра́фія або земле́пис (грец. γεωγραφία, опис Землі, походить від двох еллінських слів: γεια - Земля і γραφειν - писати, описувати) - наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини.

Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.

Географічна карта, - зображення у певному масштабі території земної поверхні на площині, виконане за допомогою умовних знаків із застосуванням географічної (картографічної) проекції. Вона показує розміщення, властивості і зв'язки різних природних і соціально-економічних об'єктів та явищ.

Транспортна мережа, або ядро мережі (backbone або core network), - це універсальна мережа, що реалізує функції транспортування/комутації й об’єднує окремі мережі доступу із забезпеченням транзиту трафіка між ними високошвидкісними каналами.

1.2 Коротка характеристика населених пунктів

1.3 Представлення варіантів топологій транспортної мережі (не менш 2-х) і їх порівняльний аналіз за умовами прокладки кабельних ліній, по довжині кабелю, по варіантах захисту ліній і користувацьких з'єднань.

Транспортна система - це система взаємопов’язаних складових (людей, які задіяні в транспортному процесі; інфраструктури; транспортних засобів тощо), яка призначена для транспортування будь-кого (будь-чого).

Представити на схемах усіх розглянутих варіантів топологій транспортної мережі з урахуванням еквівалентних ресурсів і ресурсів для захисту ліній і з'єднань.

Представити таблиці (таблиць) підсумкових розрахунків ресурсів на кожній з ділянок мережі (оптичні волокна, оптичні канали, стандартні цифрові потоки відповідних технологій).

1.4 Розрахунок числа каналів.

1.5 Визначення необхідних видів мультиплексорів ( за технологіями: SDH, OTN-OTH-WDM, Ethernet, ATM і ін., по застосуванню: термінальні, введення/виведення, кросових комутаторів) і їх кількості в кожному з вузлів зв'язку по порівнюваних варіантах. Вибір оптимального варіанту.

Вибір апаратури виробника й кабельної продукції для відповідної прокладки (у ґрунт, у кабельну каналізацію, на підвіску).

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Апаратура (рос. аппаратура, англ. apparatus, нім. Apparatur) - сукупність функціонально різноманітних вимірювальних приладів і допоміжних пристроїв та пристосувань, спеціально підібраних для виконання певної технічної задачі.

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

Терміна́л (від лат. terminus - кінець, англ. terminal - кінцевий, заключний).

Ка́бель (рос. кабель, англ. cable, нім. kabel) - один чи більше ізольованих проводів (провідників), поміщених у оболонку, поверх якої залежно від умов прокладання та експлуатації може видозмінюватись захисне покриття, у яке може входити броня (див. кабель броньований)

1.6 Обґрунтування вибору способів захисту: ліній зв'язку, секцій передачі, з'єднань трактів, апаратури. Обґрунтування будується виходячи з реальних характеристик обраної апаратури й топології мережі.

1.7 Розрахунки ділянок передачі одноканальних (секції регенерації й мультиплексування) і багатоканальних оптичних (CWDM і DWDM) сигналів (секції багатоканальної оптичної передачі й оптичного мультиплексування).

1.8 Конфігурації мультиплексорів у кожному вузлі транспортної мережі з розрахунком необхідних користувацьких (компонентних) інтерфейсів, лінійних (агрегатних) інтерфейсів, пристроїв кросової комутації, пристроїв захисних перемикань, пристроїв синхронізації, пристроїв управління, пристроїв електроживлення.

1.9 Розробка схеми організації зв'язку.

1.10 Розробка схеми синхронізації цифрових пристроїв транспортної мережі (мультиплексорів SDH, ATM, Ethernet і т.д.).

1.11 Розробка схеми управління транспортною мережею.

1.12 Докладна комплектація обладнанням (карти, кошика, стійки, пасивні електричні й оптичні кроси) у кожному вузлі транспортної мережі, включаючи проміжні станції оптичного підсилення, оптичної регенерації, регенерації електричних сигналів, обладнання електроживлення.

Електроенерге́тика (англ. power engineering) - провідна галузь енергетики, що охоплює виробництво, передачу та розподіл електроенергії.

Електропі́ч (англ. electric furnace) - електротермічний пристрій, що має закритий робочий простір, в якому здійснюється процес електронагрівання.

Цифровий пристрій (англ. digital device) - технічний пристрій або пристосування, призначене для отримання та обробки інформації в цифровій формі, використовуючи цифрові технології.

В теорії графів, потокова мережа (англ. flow network) це орієнтований граф де кожне ребро має ємність, пропускну спроможність і кожне ребро отримує потік. Загальний потік на ребрі не може перевищувати ємність ребра.

Сигна́л - зміна фізичної величини (наприклад, температури, тиску повітря, світлового потоку, сили струму тощо), що використовується для пересилання даних. Саме завдяки цій зміні сигнал може нести в собі якусь інформацію.2 ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МЕРЕЖ СЦІ (SDH)

  1   2   3   4   5  • МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  • 2.1 Функціональні задачі і модулі мереж СЦІ