Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до практичних занять для магістрів спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

Скачати 158.82 Kb.

Методичні вказівки до практичних занять для магістрів спеціальності «Міжнародні економічні відносини»
Скачати 158.82 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір158.82 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

опис : lntu_logo_20x20_cm new! (1)

Транснаціоналізація світової економіки

методичні вказівки до практичних занять для магістрів спеціальності

«Міжнародні економічні відносини»

денної та заочної форм навчання

Луцьк

РВВ Луцького НТУ2016
УДК 339.

Світова́ еконо́міка - сукупність національних господарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного поділу праці (МПП), економічними і політичними відносинами. Універсальний зв'язок між національними господарствами здійснюють міжнародні економічні відносини.

9

Т 56


До друку __________Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ

(підпис)


Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ ________________ директор бібліотеки.

(підпис)


Затверджено навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № 9 від «19» травня 2016 року.

Рекомендовано до видання вченою радою факультету Луцького НТУ,

протокол № 11 від «18» травня 2016 року.________________ Голова Вченої ради факультет бізнесу

(підпис)


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Луцького НТУ,

протокол № 10 від «11» травня 2016року.

Міжнародна економіка в широкому сенсі - теорія, вживана для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу. Вона ґрунтується на теорії ринкової економіки і розвиває її.

Економі́чна тео́рія - наука, що вивчає проблему вибору в умовах обмеженості ресурсів для максимального задоволення потреб людей. Складається з багатьох шкіл і направлень. Економічна теорія розвивається і доповнюється новими даними з часом, тому її розвитком в історичній перспективі займається такий напрямок, як історія економічних вчень.
Укладач:

_______________

(підпис)


_______________

(підпис)Н.М.Галазюк, кандидат економічних наук, доцент Луцького НТУ

О.М.Зелінська, кандидат економічних наук, доцент Луцького НТУРецензент:

_______________ (підпис)


О.В. Баула, кандидат економічних наук, доцент Луцького НТУ

Відповідальний

за випуск:_______________

(підпис)


Л.В.Савош, кандидат економічних наук, доцент Луцького НТУ

Т 56


Транснаціоналізація світової економіки [Текст]: методичні вказівки до практичних занять для магістрів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання /уклад. Н.М. Галазюк, О.М. Зелінська. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 18 с.

Видання містить тематичне планування курсу, теми рефератів, питання для обговорення та список рекомендованих джерел. Призначене для магістрів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання.

© Н.М.Галазюк, О.М. Зелінська. 2016


Зміст

Тема 1. Суть, проблеми та наслідки транснаціоналізації світової економіки.

4


Тема 2. Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки.

5

Тема 3. Міжнародні корпорації в умовах транснаціоналізації світової економіки.

6

Тема 4. Транснаціональні корпорації в світовій економіці.

8

Тема 5. Роль ТНК у стимулюванні НТП та розвитку людських ресурсів.

9

Тема 6. Сутність та особливості діяльності ТНБ у світовій економіці.

10

Тема 7. Проблеми транснаціоналізації української економіки.

12

Перелік рекомендованої літератури


13Тема 1. Суть, проблеми та наслідки транснаціоналізації світової економіки
Питання для обговорення

 1. Що таке транснаціоналізації?

 2. Які основні риси транснаціоналізації Вам відомі?

 3. Назвіть основні фактори ефективності діяльності транснаціональних компаній.

  Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками. 4. Які головні критерії транснаціоналізації фірм Ви знаєте?

 5. Які особливості діяльності ТНК Вам відомі?

 6. Що означає географічна диверсифікація виробництва?

 7. Назвіть якісні критерії транснаціоналізації фірми.

 8. Що означає транснаціоналізації світової економіки?

 9. Які основні умови формування політики транснаціоналізації світової економіки Вам відомі?

 10. Назвіть основні проблеми транснаціоналізації світової економіки.

 11. Перерахуйте позитивні наслідки транснаціоналізації світової економіки.

 12. Які негативні наслідки транснаціоналізації світової економіки Ви можете назвати?

Теми рефератів:

 1. Сутність та основні ознаки транснаціоналізації виробництва на сучасному етапі розвитку СЕ.

 2. Еклектична парадигма міжнародного виробництва ТНК Джона Данінга.

 3. Диференція підходів теоретичного обгрунтування діяльності ТНК.

 4. Обгрунтування міжнародної експансії ТНК згідно теорії інтернаціоналізації.


Тема 2. Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки
Питання для обговорення

 1. Що означає глобалізація світового господарства?

  Світове́ господа́рство- глобальна система господарств держав та недержавних утворень, що пов'язані міжнародним поділом праці і взаємодіють між собою у різних формах. 2. Які позитивні наслідки глобалізації світової економіки Вам відомі?

 3. Назвіть негативні наслідки глобалізації світової економіки.

 4. Назвіть основні причини формування глобалізаційних процесів.

 5. Перерахуйте характерні ознаки глобалізації світової економіки.

 6. Дайте характеристику трьом циклам інвестиційного буму.

 7. Назвіть основні причини зростання ПІІ.

 8. Які три інвестиційні кластери виділяє центр ООН з транснаціонального співробітництва?

 9. Які особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки Вам відомі?

 10. Назвіть основні етапи трансформації організаційної стратегії ТНК.

 11. Які види стратегічних альянсів Вам відомі?

 12. Яка мета стратегічних альянсів.

 13. Що таке транснаціональні стратегічні альянси і як їх класифікують?


Теми рефератів:

 1. Роль та місце ТНК в сучасній системі МЕВ.

 2. Передумови виникнення та етапи розвитку ТНК.

 3. Стратегії та форми зовнішньоекономічної експансії сучасних ТНК.

 4. Позитивні та негативні аспекти діяльністі ТНК.

 5. Наймогутніші (найбільші) ТНК світу.


Тема 3. Міжнародні корпорації в умовах транснаціоналізації світової економіки
Питання для обговорення

 1. Назвіть передумови виникнення міжнародних копорацій.

 2. Охарактеризуйте основні аспекти діяльності міжнародних корпорацій.

 3. Які види міжнародних корпорацій Вам відомі?

 4. Назвіть основні критерії за якими розглядають міжнародні корпорації.

 5. За якими кількісними показниками компанії відносять до міжнародних корпорацій?

 6. Назвіть основні переваги в діяльності міжнародних корпорацій.

 7. Перерахуйте основні принципи виникнення міжнародних корпорацій.

 8. Яка специфіка діяльності міжнародних корпорацій в умовах транснаціоналізації світової економіки?

 9. Охарактеризуйте основні етапі транснаціоналізації діяльності великих промислових компаній.

 10. Перерахуйте основні фактори розширення міжнародного виробництва.

 11. Назвіть три типи систем міжнародного виробництва за ЮНКТАД.

 12. Які основні ключові параметри системи міжнародного виробництва Вам відомі?

 13. Яка роль міжнародних корпорацій в світовому русі капіталу?

 14. Охарактеризуйте вертикальні і горизонтальні прямі іноземні інвестиції міжнародних корпорацій.

  Прямі́ інозе́мні інвести́ції (ПІІ; англ. Foreign direct investment (FDI)) - за визначенням «інвестиція, що викликає тривалий інтерес до підприємства, яке діє за межами економіки інвестора». Згідно з методологією МВФ ПІІ - це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.
Теми рефератів:

 1. Міжнародні корпорації у світовому господарстві.

 2. Вплив діяльності міжнародних корпорацій на економіку України.

 3. Міжнародні корпорації та їхня роль у процесі активізації міжнародної інтеграції.


Тема 4. Транснаціональні корпорації в світовій економіці
Питання для обговорення

 1. Назвіть основні ознаки ТНК.

 2. Перерахуйте основні конкурентні переваги ТНК.

 3. Які стадії зовнішньоторговельної експансії ТНК Вам відомі?

 4. Назвіть основні типи транснаціональних корпорацій.

 5. Які основні причини виникнення ТНК?

 6. Як розраховується індекс транснаціоналізації, що він показує?

 7. Як розділяють за організаційною структурою транснаціональні корпорації?

 8. На якому принципі базується стратегія транснаціональних корпорацій?

 9. Які види регіональної системи управління ТНК Вам відомі?

 10. Назвіть позитивні сторони діяльності ТНК?

 11. Які негативні сторони діяльності ТНК в світовій економіці?


Теми рефератів:

 1. Механізми регулювання діяльності ТНК в країнах, що розвиваються та промислово розвинутих країнах.

  Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

  Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП). 2. Інструменти зменшення негативних факторів діяльності ТНК на економіку приймаючих країн.

 3. Державна політика щодо стимулювання та збалансування діяльності ТНК.

 4. Національні стратегії формування інвестиційного клімату в контексті залучення ТНК.


Тема 5. Роль ТНК у стимулюванні НТП та розвитку людських ресурсів
Питання для обговорення

 1. Що становить основу технологій на сьогоднішній день?

  Людські́ ресу́рси, також часто HR (від англ. Human Resources) - сукупність робітників з кваліфікацією до розробки або підтримки продукту або сервісу. 2. Охарактеризуйте коефіцієнт технологічної місткості торгівлі. ,

 3. Назвіть основні каналами трансферу інновацій і технологій.

 4. Які прямі та непрямі ефекти передачі технологій ТНК Вам відомі? 5. Які основні переваги діяльності ТНК у сфері залучення людських ресурсів?

 6. Назвіть недоліки діяльності ТНК у сфері залучення людських ресурсів?

 7. Розкрийте сутність людського потенціалу і особливості його використання ТНК.

 8. До яких наслідків призводить діяльність ТНК на міжнародному ринку робочої сили?

 9. Як зменшити негативні та дистабілізуючі аспекти діяльності ТНК на розвиток людських ресурсів приймаючої країни?Теми рефератів:

 1. Іноземні інвестиції і професійна підготовка робітників.

  Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю. 2. Роль ТНК в передачі управлінських знань та формуванні підприємницької культури.

 3. Вплив ТНК на структуру споживання і рівень медичних послуг.


Тема 6. Сутність та особливості діяльності ТНБ у світовій економіці
Питання для обговорення

 1. В чому полягає сутність діяльності ТНБ?

 2. Які особливості діяльності ТНБ у світовій економіці?

 3. Які найбільші фінансові інститути світу Вам відомі?

 4. Назвіть основні спонукальні мотивами виходу капіталу за межі національних держав.

  Націона́льна держа́ва (англ. Nation state, нім. Nationalstaat, фр. État-nation, яп. 国民国家) - тип держави, яка є формою самоорганізації, самовизначення і самовираження певної нації на певній суверенній території. 5. Назвіть основні принципи формування організаційна структура ТНБ.

 6. Які організаційно-інституційні форми виходу ТНБ на закордонні ринки Ви знаєте?

 7. Назвіть основні види послуг, що надаються ТНБ.

 8. Які позитивні аспекти діяльності ТНБ Вам відомі?

 9. Які шляхи укрупнення бізнесу банків Вам відомі?

 10. Назвіть основні фактори злиття та поглинання у банківській сфері ТНБ.

  Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями. 11. Які основні формами поглинання у банківській сфері Вам відомі?

 12. Назвіть основні чинники злиття і поглинання провідних банків світу.

 13. Які існують основні причини виникнення боргових криз?

 14. Назвіть основні заходи щодо врегулювання кризи зовнішньої заборгованості.


Теми рефератів:

 1. Транснаціональні банки як основні суб’єкти міжнародної банківської справи.

  Банківська справа (від італ. banco - лава), також грошово-кредитна справа, концентрує свою увагу на структуру та процеси в банківській (фінансовій) сфері. Головним суб'єктом банківської справи є банк, який є, насамперед, фінансовим посередником між позикодавцем та позичальником. 2. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в Україні.

 3. Транснаціональні банки в умовах глобалізації світової економіки.


Тема 7. Проблеми транснаціоналізації української економіки
Питання для обговорення

 1. Як ТНК впливають на економіку України?

 2. Охарактеризуйте динаміку залучення іноземних інвестицій і роль ТНК у цьому процесі?

 3. Чи можуть ТНК вирішити проблему зайнятості в Україні?

 4. В чому полягає роль іноземних інвестицій у реалізації конкурентоспроможності держави?

 5. Розкрийте негативні аспекти впливу ТНК на економіку нашої держави.

 6. Назвіть позитивні аспекти впливу ТНК на економіку нашої держави.


Теми рефератів:

 1. Галузева структура інвестування ТНК в Україні.

 2. Українські ТНК і їх вплив на економічний потенціал країни.

  Економічний потенціал - це сукупність наявних та придатних до мобілізації основних джерел, засобів країни, елементів потенціалу цілісної економічної системи, що використовуються і можуть бути використані для економічного зростання й соціально-економічного прогресу. 3. Конкурентні переваги економіки України.

 4. Інвестиційний клімат України в контексті: складові та напрями покращення.


Перелік рекомендованОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Божидарнік Н.В. Валютні операції [текст] : підручник. / Н.В.

  Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.

  Божидарнік, Т.В. Божидарнік. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 698 с.

 2. Вовк С. Тендеції сучасного інвестування ТНК / С. Вовк. // Журнал євроаейської економіки. – Том 11. №3. – Вересень 2012. – №11. – C.296-318.

 3. Герасимчук З.В. Регіональні аспекти транснаціоналізації економіки регіонів. Корпоративні структури в національній інноваційній системі / З.В. Герасимчук, О.І. Гонта. За ред.д-ра екон. наук Л.І.Федулової. – К.: вид-воУкрІНТЕІ, 2007. – С. 269 – 295.

 4. Гайдуцький І.П. Розвиток транснаціональних корпорацій (ТНК) та їхній вплив на економіку країн //Економіка АПК. – 2008. – № 1. – С.53-57.

 5. Даміров Я. ТНК як фактор виключення національних господарств до світової економіки / Я. Даміров // Економіка України. – 2009. – №5. – С.64-74.

 6. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства / М.І.

  Відповідно до Закону України від 16 квітня 1991 року «Про зовнішньоекономічну діяльність», зовнішньоекономі́чна дія́льність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами (п.8 ст. 1)

  Дідківський: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2006. – 462с.

 7. Жуков С.А. Міжнародний маркетинг: Опорний конспект лекцій / С.А.

  Конспе́кт - стислий писаний виклад змісту чого-небудь. Різновид навчального видання. Конспе́кт лекцій - стислий виклад курсу лекцій чи окремих розділів навчальної дисципліни.

  Жуков. – Мукачево: МДУ, 2010. – 215с.

 8. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – 2-ге вид., випр. Та доп. – Львів: Центр Європи, 2007. – 576с.

 9. Карамбович І. ТНК у системі світового господарства / І.М. Карамбович// Міжнародна економіка та менеджмент. – 2008. – №4. – С.28-30.

 10. Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / О. Кириченко, І. Кавас, А. Ятченко. – К.: Фінансист, 2004. – 634 с.

 11. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини / В.В.

  Міжнаро́дні економі́чні відно́сини - відносини, які виникають та існують між людьми з різних країн із приводу виробництва, обміну і споживання товарів, послуг та ідей на основі міжнародного поділу праці, в умовах безмежності людських потреб і обмеженості ресурсів.

  Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко: Навч. Посіб. – 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2004. – 406с.

 12. Конвенція про транснаціональні корпорації // Міжнародниий договір. – МЗС України (Конвенцію ратифіковано із застереженнями Законом №921 ХІV від 13. 07. 99.)

 13. Македон В.В. Формат взаємодії транснаціональних корпорацій та реального сектора національної економіки України / В.В. Македон. // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2012. – № 1 (5). Том 1. – С.250-258.

 14. Міжнародна економіка: навчальний посібник /Божидарнік Т.В.

  Націона́льна еконо́міка - це структурно і організаційно єдина система взаємозв'язаних галузей і сфер діяльності людей, якій властива відповідна пропорційність, взаємозумовленість розміщення на території, обмеженій державними кордонами.

  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.

  , Савош Л.В., Кравчук О.Я. та ін. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. – 420 с.

 15. Мозіль З. М. Правове регулювання міжнародної торгівлі в рамках Європейського Союзу. – К., 2004. – 17с.

 16. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: підручник. / В.Є. Новицький. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

 17. Орєхова Т. Протирічча та взаємодія між країнами і транснаціональними корпораціями в умовах невизначеності глобального економічного середовища / Т. Орєхова // Вісник Тернопільського національного економічного університету.

  Правове́ регулюва́ння - це упорядкування суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.

  Транснаціональна корпорація - це корпорація, що здійснює міжнародне виробництво на основі прямих іноземних інвестицій та має прямий контроль над своїми закордонними філіями. ТНК - це міжнародні компанії.

  Тернопільський національний економічний університет - вищий навчальний заклад України IV-го рівня акредитації в м. Тернополі.

  – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – № 5. – С. 59–65.

 18. Пехник А. В. Вплив європейської інтеграції на діяльність ТНК / А. В.

  Європейська інтеграція - це процес політичної, юридичної, економічної (а в деяких випадках - соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі. На даний момент європейська інтеграція досягається в основному за рахунок розширення Європейського Союзу та Ради Європи.

  Пехник // Регіональна економіка. – 2001. – №2. – С.181-183.

 19. Пешко А.В., Назаренко А.В. Транснациональные компании и их роль в международной инвестиционной деятельности [Электронный ресурс].-Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2007-2/doc/5/01.pdf

 20. Рогач О.І. ТНК і економічне зростання країн, що розвиваються / О.І. Рогач. – К.: Знання, 2004. – 120с.

 21. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації у світовому господарстві: монографія / О.І. Рогач. – К.: ВЦ «Київський університет». – 2006. – 150 с.

 22. Рябець Н. Роль ТНК країн, що розвиваються, в умовах посилення диспропорцій економічного розвитку країн / Н.М. Рябець // Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. – 2010. – №2. – С.39-45.

  Економі́чне зроста́ння - збільшення обсягу виробленої продукції в порівнянні з минулим роком, збільшення її реальної (корегованої на інфляцію) вартості.

  Міжнаро́дна торгі́вля - торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці. 23. Семенов А.А, Крижанівська В.В. Діяльність ТНК в Україні та їх вплив на економічний розвиток країни. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=5963

 24. Солонінко К.С. Міжнародна економіка: підручник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrlibrary.com.ua/books/11/3/11/1102.html

 25. Ступницький О. І. Транснаціоналізація  науково-технічної політики в умовах посилення міжнародної економічної взаємозалежності: монографія. / О.І. Ступницький. – К.: ВПЦ «Київський Університет», 2011. – 243 с.

 26. Сухіна О. М. Економічна доцільність формування інституту українських транснаціональних корпорацій у сфері надрокористування / О.М. Сухіна // Стратегічні пріоритети. – №2 (23). – 2012 р. – С. 111-119.

 27. ТНК і міжнародний бізнес в Україні [Електронний ресурс].

  Міжнародний бізнес - сфера практичної реалізації міжнародних економічних відносин, здійснення глобальних виробничих, будівельних, торговельних, сервісних програм та іншої діяльності господарськими суб'єктами двох або більше країн з метою взаємовигідної співпраці для отримання економічного прибутку та досягнення міцних позицій на ринку.

  – Режим доступу: http://www.grinchuk.lviv.ua/book/50/2056.html

 28. Шнипко О. Транснаціональні корпорації та проблеми транснаціоналізації українського ринку / О. Шнипко // Економіст. – 2005. – №11. – с.58 – 62.

 29. Якубовський С.О. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності: Навч. посібник / За ред. С.О. Якубовського, Ю.Г. Козака, О.В. Савчука – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488с.

 30. Белошапка В.А. Транснациональные корпорации в международном би знесе / В.А. Белошапка. – К.: КГЭУ, 2004. – 44 с.

 31. Вірван К. Проблеми та перспективи України в міжнародній торгівлі / К.Вірван // Фінанси України. – 2012. – №5. – C.78-88.

 32. Глобалізація світогосподарських зв’язків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coolreferat.com/

 33. Кметик Х. Значення основних принцип міжнародного права у регламентації діяльності транснаціональних корпорацій / Х.

  Міжнаро́дне пра́во - це система юридичних принципів і норм договірного і звичаєвого характеру, які виникають у результаті погодження між державою та іншими суб`єктами міжнародного співтовариства і регулює відносини з метою мирного співіснування.

  Кметик // Зовнішня торгівля право та економіка. – 2009. – №1. – С.83-87.

 34. Луцький М.Г. Вплив транснаціональних корпорацій на глобалізацію інноваційних процесів / М.Г. Луцький // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №4. – с.116-120.

 35. Основи міжнародної торгівлі: навчальний посібник /за ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвинової; 2-ге вид., перероб. та доп. –Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 656 с.

 36. Оцінка рівня транснаціоналізації провідних підприємств кондитерської галузі України: матеріали Сьомої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Простір і час сучасної науки» [Електронний ресурс] / Жаріков А.Є. – Донецький державний університет управління.

  Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.

  Донецький державний університет управління (ДонДУУ) - державний вищий навчальний заклад з підготовки управлінських кадрів, економістів, фінансистів, соціологів, фахівців у галузі права, менеджменту, маркетингу, орієнтованих на діяльність в умовах ринкової економіки України.

  – Режим доступу: http://intkonf.org/zharikov-aeotsinka-rivnya-transnatsionalizatsiyi-providnih-pidpriemstv-konditerskoyi-galuzi-ukrayini/

 37. Руденко Л.В. Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій: монографія / Л.В. Руденко. – К.: Кондор, 2004. – 480 с.

 38. Сухіна О. М. Створення інституту транснаціональних корпорацій в Україні : екологічний аспект / О. М. Сухіна // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях : матеріали Третьої всеукр.

  Грома́дська безп́ека - це стан захищеності громадянського суспільства, що характеризується відсутністю небезпеки для життя та здоров'я людей, для їх спокою та майнових прав, для нормальної діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, для цілісності й збереження матеріальних цінностей

  Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

  наук.-практ. конф. (Бахчисарай, 15-16 вер. 2011 р.) / НДІ сталого розвитку та природокористування, ДУ «Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» ;

  Еконо́міка природокори́стування - це наука про раціональне та ефективне використання природних ресурсів, наука про організацію дієвої системи охорони навколишнього середовища.

  Крим. екон. ін-т ; ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». – Сімферополь : ПП «Підприємство Фенікс», 2011. – С. 261–263.

 39. Транснаціональні корпорації і Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.geograf.com.ua/geoinfocentre/20-human-geography-ukraine-world/266-tnk-and-ukraine

 40. Якубовский С. А. Современные транснациональные корпорации: регулирование деятельности и роль в мировой экономике / Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова; Институт математики, экономики и механики. Кафедра теоретической экономики. — О.: Астропинт, 2008. — 166с.

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ
Транснаціоналізація світової економіки [Текст]: методичні вказівки до практичних занять для магістрів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання /уклад. Н.М. Галазюк, О.М. Зелінська. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 18 с.

Комп’ютерний набір та верстка: Н.М. Галазюк

Редактор: Н.М. Галазюк.
Підписано до друку Формат 60х84/16. папір офс.

Гарн. Таймс. Ум. друк. арк. 6,75 Обл. – вид. арк. 6,5

Тираж прим. Зам. 236

Редакційно – видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75.Друк – РВВ ЛНТУ


Скачати 158.82 Kb.

 • Транснаціоналізація світової економіки
 • __________
 • ________________
 • Тема 1. Суть, проблеми та наслідки транснаціоналізації світової економіки
 • Тема 2. Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки Питання для обговорення Що означає глобалізація світового господарства
 • Тема 3. Міжнародні корпорації в умовах транснаціоналізації світової економіки
 • Тема 4. Транснаціональні корпорації в світовій економіці
 • Тема 5. Роль ТНК у стимулюванні НТП та розвитку людських ресурсів
 • Тема 6. Сутність та особливості діяльності ТНБ у світовій економіці
 • Тема 7. Проблеми транснаціоналізації української економіки
 • Перелік рекомендованОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Зовнішньоекономічна діяльність
 • Міжнародні економічні відносини
 • Донецький державний університет управління
 • Сталий розвиток