Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Скачати 213.04 Kb.

Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Скачати 213.04 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір213.04 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

опис : lntu_logo_20x20_cm new! (1)

Економіка торгівлі
Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання

Луцьк


РВВ Луцького НТУ

2017
УДК 65.012.34 (07)

К 61
Голова навчально-методичної ради Луцького НТУ

(підпис)
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ ________________ директор бібліотеки.

(підпис)
Затверджено навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № ___ від « ___» __________ 2017 року.


Рекомендовано до видання навчально-методичною радою факультету бізнесу Луцького НТУ, протокол № ____ від «____» ________ 2017 року.

_________ Голова навчально-методичної ради факультету бізнесу.


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Луцького НТУ, протокол № ______ від « _____ » ________ 2017 року.

Укладачі: _______________ Л. Л. Ковальська д.е.н., професор Луцького НТУ

(підпис)

______________ О. М. Завадська к.е.н., старший викладач Луцького НТУ

(підпис)
Рецензент: _______________ І.М.

Старший викладач - в СРСР та деяких пострадянських країнах - викладацька посада у вищих навчальних закладах.
Вахович д.е.н., професор Луцького НТУ

(підпис)


Відповідальний

за випуск: _______________ Л.Л. Ковальська д.е.н., професор Луцького НТУ

(підпис)


К56

Економіка торгівлі [Текст]: методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання / Л. Л. Ковальська, О. М. Завадська – Луцьк: Інф.-вид.відділ Луцького НТУ, 2017. – 24 с.

Видання містить вступ, мету та завдання курсу “Економіка торгівлі”, методичні поради до вивчення тематичних матеріалів, перелік питань, що виносяться на залік.

Призначене для студентів спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” денної та заочної форм навчання.
© Л.Л. Ковальська, 2017
Зміст


Вступ

4

1. Тематичне планування практичних занять

5

2. практичні завдання

7

3. Список рекомендованої літератури

22


Вступ
Сучасний економічний розвиток свідчить про необхідність використання нових теоретичних підходів, прикладного інструментарію, які уможливлюють ефективне подолання складними соціально-економічними системами господарювання різних рівнів невизначеності динамічного ринкового середовища та дають змогу своєчасно адаптуватися до нього. Основою успішного довгострокового функціонування підприємств є орієнтація на зростання їх вартості у відповідності з якісними вимогами ринкового середовища.
Мета: надання знань про закономірності, принципи і особливості економіки торговельного підприємства.
Завдання – вивчення новітніх методів і засобів планування роздрібного товарообороту, формування цінової політики підприємства, планування формування і розподілу прибутку тощо.
Предмет – вивчення понять, які стосуються оцінювання стану та можливостей успішної діяльності підприємства для формування високого рівня конкурентоспроможності з метою завоювання міцних позицій на ринку та забезпечення свого успішного розвитку.

1. ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА 1. ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Поняття про торговельне підприємство. Класифікація торговельних підприємств. Роздрібна торговельна мережа. Типи роздрібної торговельної мережі. Класифікація магазинів. Типізація та спеціалізація магазинів. Принципи розміщення роздрібної торговельної мережі. Показники розвитку роздрібної торгівлі


ТЕМА 2. УПРАВЛІННЯ ТОВАРООБОРОТОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Сутність товарообороту підприємство торгівлі. Класифікація товарообороту підприємств торгівлі. Фактори, що визначають товарооборот підприємство торгівлі. Обсяг та структура товарообороту. Планування товарообороту торговельного підприємства

ТЕМА 3. УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Суть та склад товарних запасів торговельного підприємства. Показники, що характеризують стан товарних запасів торговельного підприємства.. фактори, що визначають розмір та швидкість обороту товарних запасів. Методика аналіз товарних запасів. Регулювання та контроль за товарними запасами

ТЕМА 4.

Ро́здрібна торгі́вля або рите́йл (від англ. retail - «роздрібний, в роздріб») - тип торгівлі товарами, а також виконання певних послуг, направлених на покупця, яким є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа.
Управлі́ння това́рними запа́сами - складний комплекс заходів, спрямований на забезпечення максимально високого рівня обслуговування покупців при мінімізації поточних витрат, пов'язаних із утримуванням запасів.
РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ


Основні фонди торговельного підприємства та підвищення ефективності їх використання. Трудові ресурси торговельного підприємства

ТЕМА 5. ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Склад та джерела утворення доходів торговельного підприємства. Чинники, що визначають розмір доходу торговельного підприємства. Поточні витрати торговельного підприємства. Валові витрати торговельного підприємства. Витрати обігу торговельного підприємства
ТЕМА 6. ПРИБУТОК ТА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Економічна природа та джерела утворення прибутку торговельного підприємства. Рентабельність торговельного підприємства та її види. Стратегія управління прибутком торговельного підприємства. Методика аналізу прибутку торговельного підприємства. Розподіл та використання прибутку


ТЕМА 7. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Сутність інвестиційної діяльності торговельного підприємства, форми здійснення та джерела фінансування.

Ви́трати виробни́цтва - витрати різних видів економічних ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо пов'язаних з виробництвом економічних благ.
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Інвестиційна політика торговельного підприємства. Бізнес план проект реальних інвестицій

2.Практичні завдання

Задача 1


Порівняти регіони за рівнем забезпеченості населення роздрібною торговельною мережею. Вихідні дані наведені в таблиці.
Вихідні́ відо́мості - відомості, що містять довідкову інформацію про друковане видання, ідентифікують і класифікують його. Залежно від характеру видання вони розташовані на обкладинці, палітурці, титульному аркуші, поєднаному титульному аркуші, першій сторінці, останній сторінці, кінцевий сторінці видання.Регіони

Чисельність населення, тис.чол.

Торговельна площа магазинів тис. м2

Кількість торгівельних місць на ринках, од.

Чисельність міського населення, тис. чол.

А

1000

525

800

200

Б

2000

148

750

400

В

3000

210

620

300

Г

4000

320

940

800

РазомЗадача 2

Визначити щільність розміщення роздрібних торговельних підприємств у регіонах. Вихідна дані наведені в таблиці.

Регіони

Кількість магазинів, од.

Чисельність населення, тис.чол.

Чисельність міського населення, тис. чол.

Площа району, км2

Кількість запланованих роздрібних торгових мереж

Кількість ринків, од.

А

525

200

100

12

170

5

Б

712

300

120

15

180

7

В

349

260

130

8

190

7

Г

506

420

200

10

220

5

Разом
Задача 3

Визначити потребу у роздрібний торговельній площі продовольчих магазинів, якщо планується будівництво нового житлового району з чисельністю жителів 50 тис. осіб. Середньомісячний рівень доходів жителів району становить 100 грн, середній рівень доходів жителів міста становить 900 грн. в місяць.


Задача 4

Загальна торговельна площа магазинів району «К» міста становить 210 тис.м2. Чисельність населення міста 300 тис. осіб. Питома вага чисельності жителів району у чисельності жителів міста становить 15%. Визначити рівень забезпеченості населення роздрібною торговельною мережею.


Задача 5

У районі «А» міста «В» існує 5 магазинів побутової техніки.

Побутова техніка - техніка, що використовується в побуті. Призначається для полегшення домашніх робіт, для створення комфорту в повсякденному житті людини. Класифікується за значимістю (необхідна, бажана, можна обійтися), за розміром (мала побутова техніка і велика побутова техніка), цільовим призначенням тощо.
Чисельність жителів району «А» – 30 тис. чоловік. Чисельність жителів району «Д» міста «В» на 15% більше, ніж району А. Визначити кількість магазинів побутової техніки у районі «Д», якщо щільність розміщення роздрібних торговельних підприємств у ньому становить 12 магазинів на 2000 чол.


Задача 6

У районі А торговельна площа всіх продовольчих магазинів 800 тис. м2 при чисельності магазинів 500 одиниць. Визначити середній розмір магазину в роботі, якщо площа продовольчих магазинів у ньому більша на 15%, а чисельність магазинів - на 100 одиниць, ніж у районі А.


Задача 7

Визначити потребу в кількості магазинів, що реалізує товари повсякденного попиту, в новому житловому районі площею 5 км2.


Задача 8

Індекс товарообороту району «К» до середньоміського значення становить 1,1. Чисельність населення міста 200 тис. чол., 1/3 з яких проживає в районі «К». Визначити потребу у торговельній площі з реалізації молочних продуктів.

Молоко́ (лат. lac, lactis; грец. Gala) - секрет молочних залоз, що виробляється під час лактації у ссавців жіночої статі та призначений для грудного годування дітей. Молоко є емульсією крапель жиру у воді.Задача 9

Чисельність міського населення району становить 100 тис. осіб. Визначити забезпеченість населення роздрібною торговельною мережею, якщо кількість торговельних місць на ринках становить 5000 одиниць.


Задача 10

Площа території 40км2. Визначити щільність розміщення роздрібних торговельних підприємств, якщо кількість магазинів на території становить 80 одиниць, ринків - 28 одиниць.


Задача 11


Визначити раціональність використання площі торгівельного залу магазину, якщо площа, зайнята під обслуги становить 50м2, а загальна площа магазину 120м2.
Площа - фізична величина, що визначає розмір поверхні, одна з основних властивостей геометричних фігур, у математиці розглядається як міра множини точок, які займають поверхню або якусь її частину. Історично, обчислення площі називалося квадратурою.

Задача 12

Площа торговельного залу становить 120м2. Плаща, зайнята елементами обладнання, передбачена для викладання товару становить 74м2. Визначити відхилення від оптимального, коефіцієнту експозиційної площі.Задача 13

Загальна площа магазину 160м2. Визначити оптимальну площу контрольно-касової, проходів для покупців та переміщення товарів, установчу та робочу площу магазину.Задача 14

Визначити висоту поверхів магазину обсягом 100м3 робоча площа якого 20м2.Задача 15

Визначити доцільність двох проектів: маючи 100 тис. грн. купити торговий центр з метою його продажу через п’ять років за 120 тис. грн. чи покласти ці 100 тис. грн. у банк під 5 % річних ?Задача 16

Організація магазину вартістю 40 тис.грн. має за прогнозованими розрахунками приносити упродовж п’яти років щорічний чистий прибуток у сумі 12 тис.

Торго́вий центр (ТЦ) інколи торгово-розважальний центр (ТРЦ), галерея, пасаж, торговельний комплекс, торговельно-розважальний комплекс (англ. shopping mall, mall, shopping center) - універсальний магазин або комплекс магазинів, що зазвичай включає підприємства побутового обслуговування, громадського харчування та розважальні заклади.
Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.
грн. чи доцільний цей проект ?Задача 17

Інвестиційний торгівельний проект має такі показники прибутку і ставки дисконту, диференційовані за роками:

тис.грн

Показник

Роки

1

2

3

4

5

Обсяг прибутку, тис.грн

250

300

370

400

400

Ставка дисконту, %

20

17

15

14

13

Визначити сумарний за 5-річний період існування проекту обсяг прибутку, приведений до умов поточного року.Задача 18

Інвестиційний проект передбачає організацію реалізації товарів за ціною 10 тис. грн. Змінні витрати на одиницю товарів мають складати 4 тис. грн. Умовно постійні витрати за проектом очікуються в обсязі 2 млн. грн. на місяць. Визначити мінімально необхідний обсяг реалізації, при якому не буде збитків по проекту.Задача 19

Інвестор прагне придбати акції торгівельного дому, що пропонуються за ціною 10 грн./шт. у проспекті емісії доводиться, що через 5 років їх вартість збільшиться удвічі. Чи варто купувати ці акції, якщо інвестору реально доступні інші варіанти вкладення засобів, які забезпечують дохід на рівні 10 % річних. Розрахувати, чи буде вигідно купувати ці акції, якщо рівень доходності альтернативних вкладень 15 % річних.Задача 20

Торговому підприємству необхідно через 5 років замінити обладнання вартістю 100 000 грн. Є домовленість з банком про відкриття рахунку під амортизаційних фонд зі ставкою 10 % річних. Скільки підприємству необхідно щорічно перераховувати на цей рахунок, щоб до початку 6-го року зібрати суму, яка буде достатньою для придбання аналогічного обладнання (інфляцію не враховувати).Задача 21

Фірмі запропоновано за 500 млн. грн. купити приміщення для великого універсального магазину, організація продаж якого може забезпечити щорічний приплив грошових засобів у розмірі 100 млн.

Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.
грн. на протязі 10 наступних років. Стандартний рівень доходності по альтернативних формах інвестування складає на момент проведення аналізу 10 %. Чи варто фірмі купувати цей магазин.Задача 22

Припустимо, що акціонерне товариство хоче придбати супермаркет за 510 тис.

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
грн., рівень рентабельності по альтернативних вкладеннях становить 15 %. Згідно розрахунків, цей супермаркет здатний забезпечити отримання щорічно грошових поступлень на суму 70 тис. грн.

Визначити:


 1. Чи є доцільною така пропозиція ?

 2. Чи є доцільною така пропозиція при щорічному темпі росту доходів на 4 %?

Задача 23


Керівництво продовольчого магазину прагне придбати холодильник, для чого спочатку необхідно підготовити відповідне приміщення. Така підготовка займе декілька місяців і буде розглядатись нами як передінвестиційні витрати у році 0. Сама ж холодильна камера буде придбана у кінці року 1 і буде потім експлуатуватись на протязі 3 років. Як оцінити цей інвестиційний проект, якщо підготовчі витрати складуть 5 тис.
Холоди́льник - пристрій, що підтримує низьку температуру в теплоізольованій камері. Широко застосовується в побуті для зберігання продуктів харчування (за температури 0 - 5°C).
Інвестиційний проект - це сукупність поєднаних в одне ціле намірів і практичних дій з метою здійснення інвестиційних вкладень, з метою забезпечення визначених конкретних фінансових, економічних, виробничих і соціальних заходів з метою отримання прибутку.
грн., вартість самої камери – 30 тис. грн., грошові поступлення у році 2, 3 та 4 – відповідно 10, 15 і 20 тис. грн., а потрібний рівень рентабельності (коефіцієнт дисконтування) – 10 %.

Задача 24

Керівництво магазину хоче придбати вантажний автомобіль вартістю 40 тис.

Ванта́жний автомобі́ль, вантажі́вка, вагові́з - автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів. Деякі легкі ваговози достатньо маленькі, близькі за розміром до легкових авто.
грн. Його експлуатація за розрахунками може забезпечити протягом 20 років грошові поступлення на рівні 3200 грн. на кінець року. Визначити внутрішню норму прибутку від такого виду діяльності.


Задача 25

Фірма з торгівлі предметів домашнього вжитку прагне придбати два приміщення за загальною вартістю 65 тис. грн., щоб продати перше з них через рік за 35 тис. грн., а друге – через два роки за ціною 50 тис. грн. Визначте чисту приведену вартість та внутрішню норму прибутку вкладених коштів.
Задача 26

За наведеними нижче даними визначити:

1. Скільки відсотків прибутку зможе зберегти торгівельне підприємство, якщо виручка від реалізації скоротиться на 25% ?

2. Процент зниження виручки, при якому торгівельне підприємство повністю втрачає прибуток і знову стає на поріг рентабельності;

3. На скільки відсотків необхідно знизити постійні витрати, щоб при скороченні виручки на 25% і при тому ж значенні сили дії операційного важеля, підприємство зберегло 75% очікуваного прибутку.

Таблиця вихідних значень

Показники

Значення, тис. грн.

Обсяг продажу

Змінні витрати1500

1050


Постійні витрати

300


Задача 27

Торгівельний центр А прагне отримати післяподатковий прибуток у розмірі 6000 тис.грн. Визначити обсяг продажу при заданому прибутку, якщо відомо, що постійні витрати рівні 15000 грн., ставка податку 25%, питома валова маржа 15 грн.

Податкова ставка - законодавчо визначена величина податкових нарахувань на одиницю виміру бази оподаткування.


Задача 28

Визначити показник безпеки (запас фінансової міцності) для фірми А, якщо відомо, що вона прогнозує обсяг продажу на рівні 35000грн., а врівноважений обсяг продажу рівний 25000грн.
К Р О С В О Р Д 1

1

2

45

3

61

4

23


По горизонталі

 1. Групування виробів за розмірами, фасонами, сортами, цінами тощо.

 2. продажу товару.

 3. Представлена на ринку потреба в товарах, послугах, роботах.

 4. Змагання на ринку.По вертикалі

 1. Звільнення товару від зовнішньої тари.

 2. Спосіб викладення товару.

 3. Поза магазинна форма продажу товару.

 4. Спеціально відведене місце із створеними на ньому належними умовами для торгівлі.

 5. Вид підприємницької діяльності, пов’язаний з купівлею-продажем товарів і наданням послуг покупцям.
  Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
  Капіталі́зм - суспільний лад, економічна система виробництва та розподілу, заснована на принципах приватної власності, особистої ініціативності, раціональності та ефективності використання наявних ресурсів, максимізації прибутку (капіталу).


 6. Супровідний документ на перевезення вантажу.

К Р О С В О Р Д 2

1

68

5

57

3

32

2

44

1

По горизонталі  1. Обсяг товару

  2. Угода між суб’єктами оптової торгівлі

  3. Тип торгового посередництва оптової торгівлі

  4. Вид оптового підприємства

  5. Тип оптового ринку

  6. Об’єднання капіталів оптових підприємств

  7. Збутовий заклад промислових підприємств

  8. Тип товарної спеціалізації складу-магазину

По вертикалі

 1. Суб’єкти оптової торгівлі

 2. Функція оптової торгівлі

 3. Основне призначення торгового дому

 4. Країна, де оптові посередники займають 60% оптового товарообороту

 5. Виробничий споживач.К Р О С В О Р Д 3


2

1

31

2

34

5

46

По горизонталі


 1. Які бази розміщуються біля крупних промислових підприємств?

 2. Організаційно-правова форма торгового підприємства в залежності від форми власності.
  Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.


 3. Вартісний вираз ресурсів, що витрачаються для здійснення покупки.


По вертикалі

 1. Система заходів, спрямована на відбір найбільш ефективніших видів магазинів.

 2. Телевізійна реклама.

 3. Частина магазину-складу.

 4. Тип магазину за кордоном з невеликою площею.

 5. Вид друкованої реклами.

 6. Принцип товароруху.

К Р О С В О Р Д 4

3

41

1

32

2

45

По горизонталі

  1. Структурний підрозділ оптової чи роздрібної торгівлі, призначенням якого є зберігання та переробка товарних запасів

  2. Відносно відокремлений напрямок діяльності, який утворюється внаслідок поділу чи спеціалізації робіт

  3. Вид складу за рівнем механізації технологічних процесів

  4. Техніко-економічний показник роботи складу.


По вертикалі

 1. Поділ заданої чисельності на підчисельність

 2. Вид складу за ознакою асортименту товарів.

 3. Елемент операції по зберіганню товарів

 4. Натуральний показник, що характеризує трудомісткість роботи складу

 5. Опитувальний лист для одержання будь-яких відомостей.

3

41

1

42

5

23

5

К Р О С В О Р Д 5
По горизонталі

 1. Засіб або комплекс засобів, що забезпечують захист товарів від ушкоджень та втрат

 2. Вид тари за матеріалом виготовлення

 3. Встановлення найбільш раціональних типів тари за розмірами, формою, масою тощо

 4. Відомості про осіб, предмети, явища і процеси

 5. Засіб відображення інформації у формі, зручній для сприйняття

По вертикалі

 1. Вид тари за функцією у процесі товарообігу

 2. Нормативно-технічний документ, який встановлює комплекс норм, правил, вимог до об’єкта стандартизації

 3. Процес приведення різних за видами конструкціями і розмірами тари до невеликої кількості найбільш раціональних типорозмірів

 4. Показник якості тари, що характеризує її ремонтопридатність, довговічність та збереженість

 5. Сукупність операцій, пов’язаних із прийманням тари за кількістю і якістю, відкриттям і вивільненням від товару, збереженням і поверненням для повторного використання


К Р О С В О Р Д 6

1

23

4

51

4

32


По горизонталі

 1. Процес удосконалення існуючої організації праці з використанням досягнень науки і передового досвіду

 2. Вид персоналу залежно від виконуваних функцій

 3. Група працівників залежно від характеру трудових відносин

 4. Взаємозв’язок і узгодженість дій працівників в єдиному торгівельному процесі

 5. Документ, який відображає розпорядок роботи і час її виконання


По вертикалі

 1. Принцип НОП

 2. Уособлення видів діяльності працівників, встановлення функцій, обов’язків, сфери діяльності працівників

 3. Згода двох чи кількох осіб про встановлення, зміну чи припинення прав і обов’язків

 4. Дотримання працівниками встановлених на підприємстві правил
К Р О С В О Р Д 7

6

7

83

4

54

2

19

1

По горизонталі 1. Облаштоване торгівельне приміщення без торгівельного залу.

 2. Обладнане приміщення з торгівельним залом.

 3. Розрекламована торгівельна марка.
  Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.


 4. Архітектурний вигляд будівлі

 5. Одна із складових балансу підприємства.

 6. Роздрібне торгівельне підприємство з універсальним асортиментом товарів.

 7. Сукупність заходів, які сприяють реалізації товарів.

 8. Сукупність властивостей, які спрямовані на задоволення потреб споживачів

 9. Друкований рекламний засіб.


По вертикалі

  1. Засіб або комплекс засобів, що забезпечують захист товару.

  2. Збірно-розбірна конструкція, розрахована на одне або декілька робочих місць.

  3. Торговий агент, який є власником товару, що забезпечує купівлю-продаж товару.

  4. Форма розподілу праці між торгівельними об’єктами.
   Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
   По́діл пра́ці - диференціація, спеціалізація трудової діяльності. При вертикальному поділі праці відбувається розподіл за рівнями, наприклад, розмежовується виробництво і управління підприємством. При горизонтальному поділі праці розподіляються види робіт в межах одного рівня, наприклад, виділяються виготовлення, обробка деталей виробу і збір виробу з цих деталей.К Р О С В О Р Д 8

6

52

1

34

7

23

4

1По горизонталі

 1. Галузь суспільного виробництва, яка задовольняє потреби населення у перевезеннях.

 2. Вид транспортування товарів.

 3. Вид вантажу, залежно від упаковки, способу завантажування та транспортування.

 4. Документ на перевезення вантажу.

 5. Сукупність економічних відносин між фізичними чи юридичними особами з приводу купівлі-продажу товарів, робіт, послуг.
  Економічні відносини - відносини, що об'єктивно складаються між людьми, що беруть участь у суспільному виробництві, щодо виробництва, розподілу, обміну і споживанню засобів
  Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.


 6. Товар у процесі перевезення та переміщення.

 7. Чиста маса товару від упаковки.


По вертикалі

 1. Вид транспортування товарів

 2. Підприємство, особа, що надали вантаж на перевезення.

 3. Вид контейнера за призначенням

 4. Грошовий збір.


Список рекомендованої літератури


 1. Герасимчук З.В., Ковальська Л.Л., Вахович І.М. Організація та технологія торгівлі: Навчальний посібник.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
  – Луцьк: Надстиря, 2005. – 324 с.

 2. Памбухчиянц В.К. Организация, технология и проектирование торгових предприятий. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1990.

 3. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. (Під ред.. проф. Н.М.Ушакової) – К. «Хрещатик», 1999. – 800 с.

 4. Яковлєв Ю.П. Економіка торгівлі: Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюч, 2004. – 356 с.

 5. Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М та ін. Організація торгівлі: Підручник; 2-ге вид., перероб. та доп./ за редакцією В.В.Апопія. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 616с.

 6. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці менеджера. – К., 2002. – 516с.

 7. Голошубова Н.О. Організація торгівлі. – К., Книга, 2004. – 560 с.

 8. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торгівельного підприємства: підручник. – К, 1999. – 800 с.

 9. Румянцева А.П., Башинська А.І., Корнилова І.М., Коваленко Ю.О. Міжнародна торгівля. – К. – 2004.
  Міжнаро́дна торгі́вля - торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці.
К56

Економіка торгівлі [Текст]: методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання / Л. Л. Ковальська, О. М. Завадська – Луцьк: Інф.-вид.відділ Луцького НТУ, 2017. – 24 с.

Комп’ютерний набір Л. Л. Ковальська

Редактор Н. М. Мажула

Підп. до друку ___________ 2017 р.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. ___. Обл.-вид. арк. ___.

Тираж 50 прим. Зам. ____.

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Друк – РВВ Луцького НТУ
Скачати 213.04 Kb.

 • Основні фонди торговельного підприємства та підвищення ефективності їх використання. Трудові ресурси торговельного підприємства
 • Задача 11
 • Задача 19
 • Задача 25
 • Таблиця вихідних значень
 • К Р О С В О Р Д 1
 • К Р О С В О Р Д 3
 • К Р О С В О Р Д 7