Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до практичних занять для здобувачів третього освітньо-наукового рівня доктора філософії (PhD) галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів третього освітньо-наукового рівня доктора філософії (PhD) галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
Сторінка1/4
Дата конвертації07.04.2017
Розмір0.85 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙМетодичні вказівки до практичних занять для здобувачів третього освітньо-наукового рівня доктора філософії (PhD)

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

зі спеціальності 075 «Маркетинг»

денної та заочної форм навчання

Луцьк 2016
УДК 658 (07)

М 80
До друку __________ Голова навчально-методичної ради Луцького НТУ

(підпис)

Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ ____________ директор бібліотеки.

(підпис)


Затверджено навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № 9 від 19 травня 2016 року.


Рекомендовано до видання навчально-методичною радою факультету бізнесу Луцького НТУ, протокол № 11 від 18 травня 2016 року.

________________ Голова навчально-методичної ради факультету бізнесу.

(підпис)

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу Луцького НТУ, протокол № 11 від 17 травня 2016 року.
Укладач:___________ В.О. Морохова, кандидат економічних наук, професор

(підпис) Луцького НТУ


Рецензент: ________ Н.Т. Рудь, доктор економічних наук, професор

(підпис) Луцького НТУ

Відповідальний

за випуск: ________ В.О.

Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Морохова, кандидат економічних наук,

(підпис) професор Луцького НТУ

Відповідальний


за випуск: ________ В.О.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Морохова, кандидат економічних наук,

(підпис) професор Луцького НТУ

М 80

Маркетинг інновацій Текст: Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів третього освітньо-наукового рівня доктора філософії (PhD) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 075  «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / уклад. В.О. Морохова. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 60 с.


© В.О.Морохова 2016


ЗМІСТВступ

4

І. Програма курсу “Маркетинг інновацій”

6

Тема 1. Інновація як об’єкт маркетингової товарної політики

6

Тема 2. Управління інноваційним процесом на засадах маркетингу

6

Тема 3. Новий товар в концепції маркетингу

7

Тема 4. Планування та організація створення нового товару

8

Тема 5. Функціонально-вартісне обґрунтування інноваційного продукту

9

Тема 6. Якість і конкурентоспроможність продуктових інновацій

9

Тема 7. Дизайн нового товару

10

Тема 8. Фактори, що визначають комерційний потенціал інновацій

10

Тема 9. Оцінка ефективності товарної інноваційної політики

11

ІІ. Комплексні ситуаційні задачі

12

Порадник до підготовки ситуаційних задач

12

Ситуація 1. “Швидкий розігрів: як Корея виграла мікрохвильову війну”

13

Ситуація 2. “Управління продуктовими інноваціями ТзОВ “Віго”

28

Ситуація 3. “Енергозберігаючі технології на вітчизняному ринку”

41

Ситуація 4. “Товарна інноваційна політика підприємства”

47

Ситуація 5. Ринок високих технологій

52

Список рекомендованої літератури

56

ВСТУП
Ефективність інноваційної діяльності підприємств у сучасному суспільстві досягається не тільки розвитком науки і промисловості, але й забезпеченням ефективного перебігу всього інноваційного циклу, однаково важливими компонентами якого є отримання нових знань, їх використання у виробництві, подальша комерціалізація та дифузія на ринку. Оскільки таке використання здійснюється, зазвичай, з метою отримання тривалих конкурентних переваг на ринку кінцевої продукції, то і всі етапи інноваційного циклу знаходяться у площині істотного впливу інформаційних, організаційних, фінансових та інших ринкових чинників.
Інноваційна діяльність - вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт введений на ринок, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації соціальних послуг, їх адаптацію до актуальних вимог суспільства.
Конкуре́нтна перева́га - перевага над конкурентами, що досягається за рахунок пропонування споживачам товарів вищої якості або завдяки низьким цінам, або через надання великих вигод, які компенсують високі ціни на товари і послуги.

Поза тим існує і об'єктивна необхідність здійснення інноваційної діяльності в умовах актуальних світових економічних перетворень, що, насамперед, актуалізовано таким. По-перше, в сучасних умовах особливого значення набувають чинники, що надають можливості підприємству гнучко і адекватно реагувати на несподівані зміни у турбулентному економічному середовищі. За таких умов вимагається безперервний моніторинг розвитку ринку та місця підприємства серед конкурентів, що в свою чергу вимагає широкого застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Окрім цього, враховуючи багатоаспектність і високий динамізм ринкових процесів, все частіше вимагаються не лише поточний аналіз ситуації, але і оцінка перспектив розвитку і майбутніх потреб ринку. В ідеальному випадку, реакція підприємства мала би бути такою, щоб розпізнати і задовольнити ці потреби ще до того, як очікувані зміни стануть реальними. Очевидно, що для цього необхідним є постійне здійснення інноваційної діяльності шляхом пошуку інновації з орієнтацією на перспективу формування попиту на ринку.

По-друге, ключовим чинником успіху в умовах гіперконкуренції є можливість отримання на ринку тривалих конкурентних переваг саме завдяки інноваціям. Впровадження на ринок інновацій дає можливість отримати нестандартні конкурентні «переваги вищого рангу», які не тільки довше зберігаються, але і, зазвичай, пов'язані із значно вищим рівнем продуктивності.

По-третє, в умовах сьогодення для багатьох галузей промисловості, особливо високотехнологічних, характерною є тенденція до істотного скорочення життєвого циклу товару і здатність витримати такий "інноваційний тиск" стає запорукою успіху в конкурентній боротьбі.

Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).
Конкуре́нція - економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас - механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.
Окрім цього, за умов багатоаспектності і високого динамізму ринкових процесів, від менеджерів вищої ланки управління вимагається вчасне проведення не тільки аналізу шансів від використання інновації, але і, водночас, своєчасної оцінки можливої загрози, яка виникає внаслідок постійного скорочення життєвих циклів продукції.

Однією з найсуттєвіших мультиплікативних тенденцій в процесах, які характерні для сучасної світової економіки, вважається радикальна зміна самого типу економічного розвитку, а саме перехід від екстенсивного до інноваційного типу розвитку.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
Світова́ еконо́міка - сукупність національних господарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного поділу праці (МПП), економічними і політичними відносинами. Універсальний зв'язок між національними господарствами здійснюють міжнародні економічні відносини.
В основу останнього закладене використання принципово нових прогресивних технологій, орієнтація на випуск високотехнологічної продукції, використання нових управлі­нських рішень в інноваційній діяльності. Для інноваційного типу розвитку характерними є:

 • перетворення ресурсу "дослідження і розробки" на найважливіший стратегічний ресурс як на мікро-, так і на макроекономічному рівні;

 • інтелектуалізація бізнесу і розвиток відповідних методів і технологій.

Власне зростаюче використання нових знань в процесі інноваційної діяльності, яка набуває все більшого динамізму, є основою економічної стійкості суб'єктів підприємництва в конкурентному середовищі.

Структурно методичні вказівки складаються з двох частин:

1) програма курсу “Маркетинг інновацій”, у якій представлено перелік тем, що розглядаються в процесі вивчення дисципліни. В свою чергу кожна тема містить відповідні питання, ключові поняття і терміни, а також запитання для самоперевірки. Таким чином, поданий у першій частині план підготовки до практичних занять відповідно до кожної теми спрощує процедуру засвоєння матеріалу, виділяє найбільш важливі моменти, що потребують особливої уваги;

2) комплексні ситуаційні задачі, опрацювання яких на практичних заняттях сприяє більш повному розкриттю здібностей студентів, активізації їх мислення, розвитку їхньої ділової активності. Ситуаційні матеріали підібрані для ілюстрації особливих, специфічних аспектів з маркетингу інновацій. В процесі розгляду поданих в методичних вказівках комплексних ситуаційних задач студенти отримують можливість відпрацювання навичок з аналізу проблем, пошуку шляхів їх розв’язання та оцінки альтернативних варіантів.

Отже, методична розробка з курсу “Маркетинг інновацій” допоможе студентам при підготовці до практичних занять опрацювати питання курсу та поглибити свої знання.

І. ПРОГРАМА КУРСУ “ МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ”
Тема 1. Інновація як об’єкт маркетингової товарної політики


  1. Поняття інновації.

  2. Класифікація інновацій.

  3. Життєвий цикл інновації.


Ключові поняття і терміни:

• інновація, • нововведення, • класифікація інновацій, • типи продуктових інновацій, • життєвий цикл інновації.


Запитання для самоперевірки:

1. Розкрити зміст поняття “інновація”.

2. У яких аспектах розглядають термін “інновація”?

3. Які основні ознаки притаманні для інновацій?

4. Сформулюйте основні підходи до вознесення категорії “новий товар” до категорії “інновація”.

5. Охарактеризуйте типи товарних нововведень.

6. Систематизуйте існуючі класифікації інновацій.

7. У чому полягає відмінність оцінки продуктових інновацій виробника і споживача?

8. Дайте оцінку впливу найважливіших типів інновацій на основні показники економічної діяльності промислового підприємства.

9. Охарактеризуйте життєвий цикл інновацій.Тема 2. Управління інноваційним процесом на засадах маркетингу

2.1. Розробка концепції маркетингу інновації.

2.2. Маркетингові дослідження інноваційного проекту.

2.3. Стратегія маркетингу інноваційного проекту.

2.4.Оперативні аспекти концепції маркетингу: визначення маркетингового комплексу.
Ключові поняття і терміни:

• концепція маркетингу інновації, • стратегія інноваційного проекту, • маркетингове дослідження інноваційного проекту, • фази інноваційного дослідження, • ринковий потенціал, • сегментація ринку, • конкуренція, • прогнозування попиту, • маркетинговий комплекс.

Сегментува́ння ри́нку - розподіл потенційних споживачів на групи на основі відмінностей у їх потребах, характеристиках та поведінці. Застосування концепції ринкового сегментування дозволяє підприємству (фірмі) досягти максимальної результативності маркетингової діяльності шляхом використання своїх сильних сторін з урахуванням реальних умов на ринку.Запитання для самоперевірки:

1. Дайте визначення стратегії інноваційного проекту. 1. Поясніть сутність інтеграції концепції маркетингу в стратегію інноваційного проекту.

 2. Охарактеризуйте зміст комплексу засобів маркетингу.

 3. Що являє собою процес маркетингового дослідження інноваційного проекту: його основні завдання, порядок, діапазон?

 4. Сформулюйте основні цілі аналізу попиту і ринку, які є надзвичайно важливими для фаз інноваційного дослідження і упровадження інновації.

 5. Охарактеризуйте “кабінетні” і “польові” дослідження ринку.
  Дослідження ринку - це будь-які організовані зусилля для збору інформації про цільові ринки або клієнтів. Це дуже важлива складова бізнес-стратегії. Термін часто використовується як аналог маркетингових досліджень; однак, експерти-практики вбачають відмінність в тому, що маркетингові дослідження пов'язані конкретно з маркетинговими процесами, у той час як ринкові дослідження пов'язані конкретно з ринками.


 6. Які аспекти повинні бути проаналізовані при вивчені споживачів, їх потреб і поведінки?

 7. Визначте відмінності ринку споживчих товарів і товарів виробничого призначення.

 8. У чому полягає сутність сегментації ринку?

 9. Дайте визначення таких категорій: “місткість ринку”, “частота ринку”, “ринковий потенціал”.

 10. Яким чином проводиться оцінка конкурентів?

 11. Які Ви знаєте методи прогнозування попиту та інновації? Дайте характеристику кожному з них.

 12. Охарактеризуйте три типи стратегії інноваційного проекту по відношенню до запланованої для освоєння частки ринку.
  Спожи́вчі това́ри - це товари, які купуються для особистого (сімейного) споживання, для задоволення власних потреб. Залежно від споживацьких звичок ці товари підрозділяють на товари повсякденного попиту, товари попереднього вибору, товари особливого попиту, товари пасивного попиту.
  Ча́стка ри́нку (англ. Market Share) - частка продукції окремої фірми або групи фірм у загальному випуску продукції даної галузі.


 13. Які стратегічні межі концепції маркетингу визначають зв’язки “продукт - ринок”? Поясніть сутність основних маркетингових стратегій.

 14. Наведіть основні етапи розробки концепції маркетингу.Тема 3. Новий товар в концепції маркетингу

3.1. Маркетингове забезпечення товарної інноваційної політики.

3.2. Споживча поведінка як реакція на продуктову інновацію.

3.3. Маркетингове дослідження чинників реалізації нових товарів.


Ключові поняття і терміни:
товарна інноваційна політика, • інноваційний маркетинг, • стратегія протягування інновації, • стратегія пристосування інновації, • споживча поведінка, • споживча реакція на товар – новинку.
Запитання для самоперевірки:

 1. Визначте основні принципи маркетингу які важливі при здійсненні інноваційної діяльності.

 2. Перерахуйте особливості інновації як товару.

 3. Які основні відмінності існують між маркетингом відомого товару і інновації?

 4. Дайте визначення поняттю “інноваційний менеджмент”.

 5. Виділіть різні аспекти інноваційного маркетингу і дайте їм характеристику.

 6. Поясніть суть “стратегії протягування інновації” і “стратегії пристосування інновації”

 7. Які основні товарні характеристики впливають на споживчу реакцію на товар – новинку? Дайте характеристику кожній.

 8. Наведіть класифікацію маркетингових стратегій для подолання споживчого опору інноваціями на ринку.

 9. Наведіть класифікацію споживачів стосовно їх новаторства.

 10. Поясніть сутність факторів маркетингового середовища за концепцією трьох “К”.
  Ма́ркетингове середо́вище - сукупність активних суб'єктів і сил, що діють у межах і за межами підприємства та впливають на можливості керівництва службою маркетингу встановлювати і підтримувати з цільовими клієнтами відносини успішного співробітництва.


 11. Систематизуйте фактори успіху чи неуспіху нововведення.Тема 4. Планування та організація створення нового товару

4.1.Основні завдання планування продукту.

4.2.Загальні поняття та класифікаційні ознаки нового товару.

4.3.Інформаційне забезпечення створення наукомісткої та високотехнічної продукції.

4.4.Етапи планування нового продукту.

4.5.Критерії оцінювання ринкових перспектив інноваційного продукту.Ключові поняття і терміни:

• новий товар, • планування нового товару, • організація інноваційного процесу, • продуктова лінія, • інформаційне забезпечення продуктової інновації.


Запитання для самоперевірки:

 1. Що являє собою процес планування нового товару?

 2. Які чинники впивають на організацію інноваційного процесу?

 3. Які існують підходи до розуміння терміну “новий товар”?

 4. Поясніть сутність нової продукції з позицій виробника.

 5. Що необхідно враховувати. Приступаючи до створення нового товару?

 6. Що може бути причиною комерційних невдач нових товарів.

 7. Які фактори треба проаналізувати і взяти до уваги при створенні нової наукомісткої і високотехнологічної продукції?

 8. Розкрийте зміст інформаційного забезпечення створення нової продукції з врахуванням досвіду провідних країн світу.
  Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.


 9. З яких етапів складається процес планування нових товарів? Дайте характеристику кожного.

 10. Які критерії оцінювання ринкових перспектив інноваційного продукту Ви знаєте?


Тема 5. Функціонально – вартісне обґрунтування інноваційного продукту

5.1. Значення ФВА в маркетинговій діяльності.

5.2. Основні принципи та етапи ФВА.

5.3. Форми і процедури ФВА.


Ключові поняття і терміни:

• раціональність інноваційних рішень, • функціонально-вартісний аналіз, • функції виробу, • функціонально-структурна модель.


Запитання для самоперевірки:

 1. Ідентифікуйте критерії економічної раціональності інноваційних рішень.

 2. Поясніть сутність функціонально-вартісного аналізу.

 3. Сформулюйте основні завдання функціонально-вартісного аналізу.

 4. З яких етапів складається процес ФВА?

 5. Які функції виробу – об’єкта ФВА Ви знаєте?

 6. Назвіть найбільш поширені форми ФВА.  1   2   3   4 • __________
 • ЗМІСТ Вступ
 • ІІ. Комплексні ситуаційні задачі
 • Список рекомендованої літератури 56 ВСТУП
 • І. ПРОГРАМА КУРСУ “ МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ” Тема 1. Інновація як об’єкт маркетингової товарної політики
 • Тема 2. Управління інноваційним процесом на засадах маркетингу
 • Тема 3. Новий товар в концепції маркетингу
 • Тема 4. Планування та організація створення нового товару
 • Тема 5. Функціонально – вартісне обґрунтування інноваційного продукту