Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «цивільний захист»

Скачати 313.08 Kb.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «цивільний захист»
Скачати 313.08 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації25.03.2017
Розмір313.08 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

з дисципліни «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ»

(для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 7.03050401, 7.03050901, 7.04010601, 7(8).05050315, 7(8).05090201, 7(8).05020201, 7(8).05010201, 7(8).05010202, 7(8).05130101, 7(8).05130102, 7(8).05130105, 7(8).

Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
05130107)ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні ЗФХ

Протокол № 12 від 2306. 2016 р.


Сєвєродонецьк, 2016 р.

УДК 574.2:57.03 (477)(07)

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 7.03050401, 7.03050901, 7.04010601, 7(8).05050315, 7(8).05090201, 7(8).05020201, 7(8).05010201, 7(8).05010202, 7(8).05130101, 7(8).05130102, 7(8).05130105, 7(8).05130107) / Уклад.: В.Ю. Тарасов, О.М. Корчуганова, В.О. Чумак – Сєвєродонецьк: СНУ вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016 – 58 с.

Методичні вказівки містять методики оцінки стійкості об’єкту до вражаючих факторів вибуху та пожежі. В методичних вказівках наведені завдання для самостійної роботи студентів, контрольні питання до розглянутих тем, а також допоміжні таблиці для проведення розрахунків.

Укладачі: В.О. Тарасов, к.т.н., доц.

О. М. Корчуганова, к.т.н., доц.

В.О. Чумак, асистент

Відповідальний за випуск: Р.Г. Заіка, к.т.н., доц.

Рецензент: С.О. Кудрявцев, к.т.н., доц.ЗмістВступ

4

Загальні принципи кількісної оцінки вибухонебезпечних технологічних блоків

5

Оцінка впливу вибухової хвилі на об`єкт.

18

Згоряння не перемішаних газових хмар.

20

Завдання на самостійну роботу до практичних занять 4-6

34

Додаток

47

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Цивільний захист» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як самостійна дисципліна обов’язкового вибору.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Сфе́ра (від грец. σφαῖρα - куля) - замкнута поверхня, геометричне місце точок рівновіддалених від даної точки, що є центром сфери. Сфера є окремим випадком еліпсоїда, у якого всі три півосі однакові.
Атеста́т зрі́лості - свідоцтво про закінчення середньої школи.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.

Завдання вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування надсзвичацних ситуацій (НС), побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.

Ці́нність - будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоров'я тощо, заради якого вона живе. Вивченню людських цінностей присвячений розділ філософії аксіологія, який підрозділяється на етичну й естетичну аксіологію.
Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.
Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.
Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).
Локалізація (рос. локализация, англ. localization, нім. Lokalisierung f) - обмеження місця дії того чи іншого явища, процесу певними просторовими межами. Наприклад, локалізація загазованої дільниці шахти, локалізація затопленої дільниці (затопленого горизонту), локалізація звалища промислових відходів, хвостосховища тощо.
Прогнозування - процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематично оцінювана інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку обраного предмета чи явища в перспективі.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Освоївши програму навчальної дисципліни "Цивільний захист" спеціалісти (магістри) у відповідних напрямах підготовки, повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог ЦЗ та володіти наступними головними професійними компетенціями для забезпечення реалізації вказаних завдань.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

В тому числі компетенція з ідентифікації та паспортизації об’єктів господарювання (ОГ) щодо визначення потенційної небезпеки.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Тури́зм - тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування.
Визначення та аналіз небезпек, пов’язаних з порушенням умов безпечної експлуатації ОГ. Виявлення небезпечних речовин та критичних умов їх прояву.


Практичні заняття з теми:

АВАРІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИБУХАМИ І ПОЖЕЖАМИ

В більшості випадків техногенні аварії пов'язані з неконтрольованим, мимовільним виходом в оточуюче середовище речовини i/або енергії. Мимовільне вивільнення енергії приводить до промислових вибухів, а речовини до вибухів, пожеж та xiмічнoгo забруднення навколишнього середовища.

Небезпе́ка - можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Забруднення довкілля - процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами.1. Практичне заняття - ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ БЛОКІВ

Умовні позначення і скорочення

Скорочення

ПГФ - парогазова фаза;

Абревіатура (лат. abbrevio - скорочую) - складноскорочені слова, похідне слово, що виникає внаслідок абревіації - утворення з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

РФ - рідка фаза;

АРБ - аварійна розгерметизація блоку.Позначення параметра-символу одним штрихом відповідає парогазовим станів середовища, двома штрихами – рідких середовищах, наприклад G' і G'' – відповідно маса ПГФ і РФ.
Розгерметизація - втрата герметичності корпусу або будь-якої системи технічного пристрою. Розгерметизація може бути штатною (під час проведення технічних робіт) та аварійною - непередбаченою внаслідок технічного дефекту, внутрішньго або зовнішнього впливу.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.


Позначення

Е

- загальний енергетичний потенціал вибухонебезпечності (повна енергія згоряння ПГФ, що надійшла в навколишнє середовище при АРБ);

Еп

- повна енергія, яка виділяється при згорянні маси РФ, що не випарилася, при АРБ;- енергія згоряння при АРБ ПГФ, безпосередньо наявної в блоці і надходить в нього від суміжних апаратів і трубопроводів;
- енергія згоряння ПГФ, що утворюється при АРБ з РФ, наявної в блоці і надходить в нього від суміжних апаратів і трубопроводів;

А, Аi

- енергія стиснутої ПГФ, що міститься безпосередньо в блоці і надходить від суміжних блоків, що розглядається як робота її адіабатичного розширення при АРБ;

V', V"

- відповідно геометричні обсяги ПГФ і РФ в системі, блоці;
- обсяг ПГФ, приведений до нормальних умов (T0=293 К, Р0=0,1 МПа);

Р, Р0

- відповідно регламентоване абсолютне і атмосферний (0,1 МПа) тиск в блоці;
- питомий об'єм ПГФ (в реальних умовах);
- маса ПГФ і РФ, наявних безпосередньо в блоці, які надійшли в нього при АРБ від суміжних об'єктів;
- маса РФ, що випарувалася за рахунок енергії перегріву і надійшла в навколишнє середовище при АРБ;

q', q"

- питома теплота згоряння відповідно ПГФ і РФ;
- сумарний тепловий ефект хімічної реакції;

Т

- абсолютна температура середовища ПГФ або РФ;

Т0, Т1

абсолютна нормальна і регламентована температури ПГФ або РФ блоку, К (T0 = 293 К);

t, t0

- регламентована і нормальна температури ПГФ і РФ блоку (t0 = 20 ° С);
- температура кипіння горючої рідини (К або ° С);
- швидкість вильоту ПГФ і РФ в розглянутий блок з суміжних блоків;

Si

- площа перетину, через яке можливе витікання ПГФ або РФ при АРБ;
- швидкість теплопритоку до горючої рідини за рахунок сумарного теплового ефекту екзотермічної реакції;
- швидкість теплопритоку до РФ від зовнішніх теплоносіїв;

K

- коефіцієнт теплопередачі від теплоносія до горючої рідини;

F

- площа поверхні теплообміну;

t

- різниця температур теплоносіїв у процесі теплопередачі (через стінку);

r

- питома теплота пароутворення горючої рідини;

с"

- питома теплоємність рідкої фази;

1, 2

- безрозмірні коефіцієнти, що враховують тиск (Р) і показник адіабати (k) ПГФ блоку;- безрозмірний коефіцієнт, що враховує гідродинаміку потоку;

, i

- густина ПГФ або РФ при нормальних умовах (Р = 0,1 МПа і t0=20°С) в середньому по блоку і по потокам, що надходять в нього при АРБ;

i

- час з моменту АРБ до повного спрацювання відключає аварійний блок арматури;
- час з моменту АРБ до повного припинення екзотермічних процесів;
- час з моменту АРБ до повного припинення подачі теплоносію до аварійного блоку (припинення теплообмінного процесу);

к

- різниця температур РФ при регламентованому режимі і її кипінні при атмосферному тиску;
- маса РФ, що випарувалася за рахунок теплопритоку від твердої поверхні (статі, піддону, обвалування і т.п.);
- маса РФ, що випарувалася за рахунок теплопередачі від навколишнього повітря до пролитої рідини (по дзеркала випаровування);
- сумарна маса РФ, що випарувалася за рахунок теплопритоку з навколишнього середовища;

Fж

- площа поверхні дзеркала рідини;

Fп

площа контакту рідини з твердою поверхнею розливу (площа теплообміну між пролитої рідиною і твердою поверхнею);- коефіцієнт теплової активності поверхні (піддону);- коефіцієнт теплопровідності матеріалу твердої поверхні (підлоги, піддону, землі і т.п.);

cт

- питома теплоємність матеріалу твердої поверхні;

т

- густина матеріалу твердої поверхні;

mи

- інтенсивність випаровування;

М

- молекулярна маса;

R

- газова постійна ПГФ;- безрозмірний коефіцієнт;

Рн

тиск насиченої пари при розрахунковій температурі;

и

час контакту рідини з поверхнею протоки, прийняте в розрахунок.


Визначення енергетичних показників вибухонебезпечності технологічного блоку

1. Енергетичний потенціал вибухонебезпечності Е (кДж) блоку визначається повною енергією згоряння парогазової фази, що знаходиться в блоці, з урахуванням величини роботи її адіабатичного розширення, а також величини енергії повного згоряння рідини, яка випарюється з максимально можливої площі її проливу, при цьому вважається:

1) при аварійній розгерметизації апарату відбувається його повне розкриття (руйнування);

2) площа протоки рідини визначається виходячи з конструктивних рішень будівель або площадки зовнішньої установки;

Енергети́чний - пасажирська зупинна залізнична платформа Луганської дирекції Донецької залізниці.
Адіаба́та (від грец. adiábatos - непрохідний) - крива, що графічно зображує зв'язок між двома характеристиками стану атмосферного повітря при адіабатичних процесах в атмосфері.
Рівняння - аналітичний запис задачі знаходження аргументів, при яких дві задані функції рівні між собою.

3) час випаровування приймається не більше 1 год:

(1.

Випаро́вування - процес переходу рідини в газоподібний стан, відбувається при будь-якій температурі (на відміну від кипіння, що відбувається при певній температурі).
1)

- Сума енергій адіабатичного розширення А (кДж) і згоряння ПГФ, що знаходиться в блоці, кДж:

(1.2)

Для практичного визначення енергії адіабатичного розширення ПГФ можна скористатися формулоюA = 1PV; (1.3)

где 1 — можна прийняти відповідно до табл. 1.1.Таблиця 1.1.

Каталог: navchalno-metod
navchalno-metod -> Міністерство охорони здоров’я України
navchalno-metod -> Міністерство охорони здоров’я України
navchalno-metod -> Закон попиту. Пропозиція і закон пропозиції. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
navchalno-metod -> Методичні вказівки до практичних занять І тестові та контрольні завдання
navchalno-metod -> Інструктивно-методичні матеріали до виконання контрольної роботи з дисципліни “іноземна мова (англійська)”
navchalno-metod -> Міністерство охорони здоров’я України
  1   2   3   4


Скачати 313.08 Kb.

  • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  • ВСТУП
  • АВАРІЇ, ПОВЯЗАНІ З ВИБУХАМИ І ПОЖЕЖАМИ
  • 1. Практичне заняття - ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
  • Визначення енергетичних показників вибухонебезпечності технологічного блоку