Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до практичних занять з фізики. Розділ: Оптика, фізика атома. Для студентів заочників інженерно технічних спеціальностей

Методичні вказівки до практичних занять з фізики. Розділ: Оптика, фізика атома. Для студентів заочників інженерно технічних спеціальностей
Сторінка1/6
Дата конвертації05.05.2017
Розмір2.14 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6
 • Запорізький національний технічний університет

 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з фізики.

Розділ: Оптика, фізика атома.

Для студентівзаочників інженерно – технічних спеціальностей

2004
Методичні вказівки до практичних занять з Фізики.

Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Розділ: Оптика, фізика атома. Для студентів – заочників інженерно – технічних спеціальностей / Укл.: В.В. Чижов, М.І. Правда, В.П. Курбацький, В.Г. Корніч. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 64 с.

Укладачі: В.В. Чижов, ст. викладач, .

Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

М.І. Правда, доцент, к.ф.н.

В.П. Курбацький, ст. викладач,

В.Г. Корніч доцент, к.ф.н.

 1. Рецензент: В.Г. Корніч доцент, к.ф.н.

Експерт: В.М. Онуфрієнко, професор, к.ф.м.н.

Відповідальний за випуск: В.Г.Корніч, доцент, к.ф.н.

Затверджено

на засіданні кафедри

фізики


Протокол № 1

від 21.01.2004
 1. ЗМІСТОптика.....................................................................................................................5

  1. Хвильова оптика…………………………………..…………………………5

  2. Інтерференція світла........................................................................................6

  3. Дифракція світла..............................................................................................7

  4. Електромагнітні хвилі в речовині.....................................................................................9

  5. Закони теплового випромінювання.............................................................
   Кі́лькість теплоти́ (кі́лькість тепла́) або просто теплота́ - це фізична величина, що відповідає енергії, перенесення якої між двома тілами (різними ділянками тіла) здійснюється за рахунок різниці температур без виконання механічної роботи і не зв'язана з перенесенням речовини від одного тіла до іншого.
   Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.
   Теплове випромінювання - це електромагнітне випромінювання, що створюється тепловим рухом заряджених частинок в речовині. Вся матерія з температурою вище абсолютного нуля випромінює теплове випромінювання.
   11

  6. Фотони.............................................................................................................14

  7. Ефект Комптона..............................................................................................14

  8. Фотоефект.......................................................................................................15

  9. Світловий тиск................................................................................................16 1. Фізика атома.........................................................................................................48

.


 1. ВСТУП

Ці вказівки призначені для студентів заочників усіх інженерно-технічних спеціальностей з метою допомогти їм самостійно виконати контрольну роботу. Для цього приводиться коротка теоретична части­на і наведені приклади розв’язку найбільш типових задач. Крім цього приведена програма теоретичного курсу та задачі для контрольних ро­біт.

Контрольну роботу потрібно виконувати в окремому зошиті об’ємом близько 20 аркушів. Умову задачі переписувати пов­ністю. Розв’язок задачі супроводжувати вичерпним, але коротким текстовим поясненням.

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
При необхідності потрібно робити малюнок. Роз­в’язок виконувати в загальному вигляді. Обов’язково перевірити розмірність та зробити необхідний числовий розрахунок. Розв’язок закінчується словом “Відповідь” після якого вона і записується.

Здається (і захищається) КР безпосередньо викладачу, який призначений для даних навчальних груп кафедрою. Захист КР відбуваєть­ся в процесі індивідуальної співбесіди викладача зі студентом.

Співбесіда - один із етапів прийому на роботу, членства в різних організаціях та партіях. Проходить у вигляді опитування. Метою є визначення здатності людини займати певну посаду, виконувати певну роботу.

Необхідний варіант контрольної роботи студент вибирає за ос­танньою цифрою номера своєї залікової книжки.  1   2   3   4   5   6 • МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 • Рецензент: В.Г. Корніч доцент, к.ф.н.