Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до розробки розділу „ Охорона праці в дипломних проектах /роботах/ для студентів ртф

Методичні вказівки до розробки розділу „ Охорона праці в дипломних проектах /роботах/ для студентів ртф
Сторінка1/3
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.67 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до розробки розділу

Охорона праці”в дипломних проектах /роботах/ для студентів РТФ

за освітньо-кваліфікаційними рівнями

молодший спеціаліст” та „бакалавр”


ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні

кафедри охорони праці, промислової

та цивільної безпеки

Протокол N__вiд __________.

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Київ НТУУ “КПI” 2011 р.


Методичнi вказiвки до розробки роздiлу „Охорона працi” в дипломних проектах /роботах/ для студентiв РТФ освітнього рівня - бакалавр.
Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.

Укладачі: С.Ф.Каштанов, А.Н. Гусєв - Київ НТУУ ”КПI”, 2011 р., 33 с.Укладачі: доцент, к.т.н. С.Ф. Каштанов

доцент, к.т.н. А.Н. Гусєв


Рецензент: доцент, к.т.н. Купрій О.М.
Дипломний проект /робота/ є заключним етапом в пiдготовцi бакалаврiв. В ходi його /її/ виконання дипломники повиннi пiдтвердити свою готовнiсть до майбутньої практичної дiяльностi, коли їм прийдеться не тiльки грамотно проектувати складнi сучаснi радiотехнiчнi системи i апарати, але i виконувати це з урахуванням iснуючих вимог, норм i правил з охорони працi i навколишнього середовища. Враховуючи це, в дипломному проекті /роботi/, в обов'язковому порядку повиннi бути порушенi законодавчi i органiзацiйнi питання охорони працi, а також питання, якi пов'язанi з технiкою безпеки, пожежною безпекою, гiгiєною працi i виробничою санiтарiєю, в тому числi фiзiологiєю, психологiєю, ергономiкою i технiчною естетикою.

Кожний розробник радiоелектронної апаратури (РЕА) зобов'язаний умiти аналiзувати i оцiнювати як якiсно, так i кiлькiсно весь комплекс потенцiйно небезпечних i шкiдливих чинникiв, що могли б мати мiсце як при експлуатацiї РЕА, так i в процесi її розробки та виробництва. В першу чергу, необхiдно вiрно оцiнити вплив згаданих вище чинникiв на людину i навколишнє середовище, визначити їх гранично допустимi концентрацiї або рiвнi iнтенсивнiстi i запропонувати iнженернi рiшення по їх зменшенню або локалiзацiї.

Апаратура (рос. аппаратура, англ. apparatus, нім. Apparatur) - сукупність функціонально різноманітних вимірювальних приладів і допоміжних пристроїв та пристосувань, спеціально підібраних для виконання певної технічної задачі.
Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.
Небезпе́ка - можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку.
Есте́тика (грец. αισθητικός - чуттєво пізнавальний, від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Всi прийнятi в дипломному проекті /роботi/ рiшення повиннi вiдповiдати вимогам Закону України про охорону працi i Кодексу Законiв про працю, а також вимогам державних нормативних актiв про охорону працi України /ДНАОП/, державних стандартiв України /ДСТУ/, системи стандартiв безпеки працi /ССБТ/, будiвельних норм i правил /ДБН, СНиП/, санiтарних норм i правил безпеки /ДсанПіН/, Закону України про пожежну безпеку тощо.

Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Означенi вимоги визначають задачi i змiст розділу з охорони працi в дипломних проектах /роботах/. При викладеннi цих питань студент-дипломник повинен показати умiння самостiйно приймати правильнi рiшення по забезпеченню оптимальних умов працi i захисту навколишнього середовища.

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.


ПОГОДЖЕННЯ ЗАВДАННЯ
Завдання до дипломного проекту /роботи/ з роздiлу „Охорона праці” ( в подальшому ОП), як правило, видає керiвник дипломної роботи.
Дипломна робота - кваліфікаційна робота, призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь та знань розв'язувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавчої (технологічної, операторської) робочих функцій.
Дипло́мний прое́кт - кваліфікаційна робота, що призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до проектної (проектно-конструкторської) і виконавської (технологічної, операторської) робочим функціям.
Завдання записується в спецiальний бланк. Студент-дипломник i консультант з розділу ОП обговорюють i конкретизують питання, що пiдлягають розробцi.

Консультацiї проводяться у днi, що встановленi кафедрою охорони праці, промислової та цивільної безпеки.


ЗАДАЧI СТУДЕНТА-ДИПЛОМНИКА

І КОНСУЛЬТАНТА

З РОЗДIЛУ ОП
При пiдготовцi роздiлу ОП дипломник повинен керуватися вказiвками, які приведеннi в даному методичному посiбнику, одночасно враховуючи також i вказiвки викладача-консультанта.

За прийняте технiчне рiшення вiдповiдальнiсть несе дипломник.

Задачi викладача-консультанта з роздiлу “Охорона працi” - надавати допомогу студенту i перевiряти правильнiсть виконання розрахункiв, прийнятих рiшень, вiдповiднiсть їх iснуючим правилам, нормам, стандартам i т. iн.

ОФОРМЛЕННЯ РОЗДIЛУ ОП
Роздiл ОП представляє собою окрему главу - складову частину дипломного проекту /роботи/. Пiдроздiли глави оформлюються пiдзаголовками.

В роздiлi повиннi бути приведенi посилання на тi сторiнки пояснювальної записки технiчної частини дипломного проекту /роботи/, де вiдображені заходи з охорони працi і навколишнього середовища.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.

Усi прийнятi рiшення та приведенi нормативнi величини необхiдно обгрунтувати посиланнями на керiвнi матерiали, що повиннi бути наведенi або в розділі ОП або в кiнцi пояснювальної записки в перелiку лiтератури /вказати джерела, якими користувався дипломник при розробцi роздiлу ОП/.

На титульному листi пояснювальної записки дипломного проекту /роботи/ повинен бути пiдпис викладача-консультанта з розділу ОП.

Величина́ - одне з основних математичних понять, узагальнення понять довжина, розмір, площа, об'єм тощо. Неформально, величини – це те, що можна порівнювати між собою. Формально, це елементи впорядкованої множини.
Посилання (англ. reference), також поклик - посилання у паперових і електронних документах - уривок, витяг з якого-небудь твору, на який посилаються у викладі, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку.
Ти́тул (від лат. titulus - напис, почесне звання) - почесне звання (наприклад, граф, герцог), спадкове або таке, що надається окремим особам (зазвичай дворянам) для підкреслення їх особливого, привілейованого становища.


ОБСЯГ i ЗМIСТ РОЗДIЛУ ОП
Обсяг i змiст даного роздiлу зумовленi необхiднiстю:

а) забезпечення безпечних та комфортнvх умов працi i захисту навколишнього середовища при розробцi, виготовленнi та експлуатацiї проектуємої РЕА;

б) виконання вимог по охоронi працi при виконанні проекту /роботи/ науково-дослідницького напряму.

Обсяг роздiлу ОП: 5-7 сторiнок машинописного тексту.

Змiст роздiлу повинен мати конкретний, дiловий та науковий характер. Неприпустимi загальнi мiркування, перепис нормативних положень, правил, вказiвок, перелiкiв i т.iн.

Рекомендуєма структура роздiлу з ОП.

Вступ.


Визначення потенційно небезпечних i шкідливих виробничих чинникiв.

Технічні рішення та організаційні заходи із гігієни праці, виробничої санітарії та техніки безпеки.

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Електробезпе́ка - система організаційних та технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.
Санітар́ія - сукупність практичних заходів, спрямованих на оздоровлення оточення людини. Санітар́ія впроваджує у життя вимоги та норми, що їх обґрунтовує гігієна. Відповідно до галузі діяльності, санітар́ію поділяють на промислову, сільську, житлову, комунальну, харчову, військову та шкільну.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Гігіє́на пра́ці (рос.гигиена труда, англ. labour hygiene, нім. Arbeitshygiene f) - галузь гігієни, що вивчає вплив на організм людини трудових процесів і навколишнього виробничого середовища.

Пожежна безпека.

Заходи з ергономіки.

Ергоно́міка, Ергономія (грец. έργος - праця і νώμος - закон) (рос. эргономика, эргономия; англ. ergonomics, human engineering; нім. Ergonomik f, Ergonomie f) - наука, яка комплексно вивчає особливості виробничої діяльності людини в системі «людина-техніка-довкілля» з метою забезпечення її ефективності, безпеки та комфорту.

Iнструкцiя з техніки безпеки.
Вступ

У вступi необхiдно обгрунтувати зв'язок питань, якi розглядаються в даному роздiлi i в дипломній роботі в цiлому, вiдзначити соцiальне значення охорони працi i навколишнього середовища, перерахувати усi заходи, що стосуються даної проблеми i були розробленi як в цьому, так i в iнших роздiлах дипломної роботи, з вказiвкою вiдповiдних роздiлiв i сторiнок пояснювальної записки.


Визначення потенційно небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв

В цьому пiдроздiлi необхідно визначити потенцiйно небезпечнi i шкiдливi виробничi чинники, які можуть мати місце при розробцi, виробництвi і експлуатацiї проектуємої РЕА та її складових, або у випадку проведення науково-дослiдної роботи;

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
визначити їхній вплив на людину, навколишнє середовище; джерела їхнього утворення, причини забруднення робочої зони i навколишнього середовища; принципи нормування; допустимi значення; клас небезпеки i т. iн.

Використовуючи технічну документацію на виробниче обладнання та технологічні процеси, а також, у разі необхідності, iнженернi методи розрахункiв /або експериментальнi методи дослiджень/ необхiдно визначити кiлькiснi i якiснi характеристики потенцiйно небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв;

Електроустаткува́ння (електрообладнання), (рос.электрооборудование, англ. elecrtrical equipment, нім. elektrische Einrichtung f (Ausstattung f)) - сукупність електричних машин, апаратів, пристроїв, допоміжного обладнання (разом зі спорудами та приміщеннями, в яких вони встановлені).
Технологічність (рос. технологичность, англ. adaptability to manufacture, нім. Fertigungsgerechtheit f) - відповідність продукції вимогам економічної технології її використання. Технологічність забезпечується при розробці конструкції виробу.
Тури́зм - тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування.
Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
порiвняти отриманi результати з нормованими значеннями; визначити кратнiсть перевищення існуючих норм; дати рекомендації щодо необхідності застосування додаткових технічних та організаційних заходів з охорони праці;
Переви́щення (рос. превышение, англ. relative height, elevation, нім. relative Höhe f, Höhenunterschied m) - в геодезії, фізичній географії тощо - різниця абсолютних висот будь-яких точок земної поверхні.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
у разі необхідності скласти карту умов працi i визначити категорiю тяжкостi працi.

Особливу увагу необхідно придiлити питанням одночасного впливу декiлькох небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв, оскiльки дана обставина може призвести до погiршення умов працi.

Перелiк усiх небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв дається в ГОСТ 12.0. 003-74.
Технічні рішення та організаційні заходи із гігієни праці, виробничої санітарії та техніки безпеки.

На основi проведеної оцінки умов працi в даному пiдроздiлi необхiдно розробити відповідні технічні рішення та організаційні заходи, що дозволять виключити негативний вплив на працюючих виявлених небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв або ж обмежити їх негативний прояв в межах допустимих норм. Детальна розробка відповідних технічних рішень та організаційних заходiв виконується по одному-двом найбiльш шкiдливим та небезпечним чинникам /погодити з консультантом/.

Техні́чне рі́шення - структурна частина результату технічної творчості, яка визначає принципові, схематичні, теоретичні рішення, що стосуються виробу як технічної системи і безпосередньо пов'язана з конструкцією, технологією, принципом роботи чи матеріалом.
По iншим шкiдливим i небезпечним чинникам студент-дипломник пропонує лише можливі технiчнi, санiтарно-гiгiєнiчнi i органiзацiйнi рішення та заходи, а також, в разi потреби, розглядає необхідність застосування засобів колективного та iндивiдуального захисту.
Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.

Особливу увагу необхідно приділити технічним рішенням та організаційним заходам з електробезпеки, в першу чергу, це стосується експлуатації, виготовлення та налагоджування проектуємої РЕА, а також використання в процесі виконання дипломного проекту /роботи/ допоміжного обладнання /вимірювальної, освітлювальної та іншої допоміжної апаратури, ПЕОМ тощо/.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Вибiр технічних рішень та організаційних заходiв, що забезпечують необхiдний рiвень безпеки, нешкiдливi та комфортнi умови працi, повинен бути оптимальним з точки зору охорони працi i навколишнього середовища, економiчних витрат, маси i габаритiв апаратури, вигоди її експлуатацiї, продуктивностi працi i працездатностi людини i т. iн., а також повинен бути обгрунтованим дiючими нормативними документами, при цьому ефективнiсть запропонованих рішень та заходiв бажано пiдтвердити технiко-економiчними розрахунками.

Оптимальність - властивість, при якій забезпечується найбільша відповідність даному завданню, умовам тощо.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.


Пожежна безпека

В цьому пiдроздiлi дипломник дослiджує системи запобiгання пожежi i вибуху, пожежо - i вибухозахисту РЕА, розробляє заходи по забезпеченню безпечних умов працi i зменшенню впливу на навколишнє середовище продуктiв горiння.

Вибухозахист (рос. взрывозащита, англ. explosion protection, нім. Explosionsschutz) - комплекс заходів забезпечення нормальної експлуатації технологічного обладнання в місцях, небезпечних за вибухом газу або пилу (гірничі виробки шахт, збагачувальні фабрики тощо).

Аналiз пожежної безпеки технологiчного процесу або проектуємої РЕА /цех, дiлянка, лабораторiя/ необхiдно починати з пожежних характеристик речовин i матерiалiв, що застосовуються, а також речовин, що утворюються в процесi технологiчних операцiй, якi використовуються або при експлуатацiї спроектованої РЕА, або в режимi перевантаження i короткого замикання (КЗ). При розробцi РЕА особливу увагу необхiдно звернути на застосування горючих i важкогорючих матерiалiв /дерево, пластмаси, iзолюючi матерiали, матерiали, якi використовуються для виробництва резисторiв та друкованих плат, лаки, фарби i т.

Пласти́чна ма́са (пластмаса) - штучно створені матеріали на основі синтетичних або природних полімерів.
Друко́вана пла́та, ДП (англ. Printed circuit board, PCB) - пластина, виконана з діелектрика (склотекстоліт, текстоліт, гетинакс, ситал тощо), на якій або/і всередині якої сформований хоча б один шар з провідними доріжками.
iн, вказати температуру спалаху, самозагоряння, загоряння, межi загоряння, схильнiсть до самозагоряння, електризацiї, категорiю вибухонебезпечної сумiшi i т.
Займання (загоряння, запалення), (рос. возгорание, англ. inflammation, ignition; нім. Aufflammen n) - початок горіння під впливом джерела запалювання, тобто перехід хімічної системи з низькотемпературного окиснення у стан горіння.
iн, посилаючись при цьому на ССБТ /ГОСТ12.1. 004-91, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.011-78, ГОСТ 12.1.033-81, ГОСТ12.1.018-93/.

Можливу концентрацiю газiв, пару, пилу або волокон i вiдсоток об’єму вибухонебезпечної сумiшi в виробничому примiщеннi встановлюють розрахунковими способами. Розрахунковi значення порiвнюють з концентраційними межами загоряння. Використовуючи ОНТП 24-86 (НАПБ Б.07.005-86, НАПБ Б.03.002-2007), встановлюють категорiю виробничого примiщення по пожежо- i вибухонебезпечностi. Необхiдно також проаналiзувати всi можливi причини пожежі i вибухiв як при експлуатацiї РЕА, так i при проведеннi вiдповiдних технологiчних процесiв, що використовуються при її виготовленнi.

Безпека роботи РЕА в значнiй мiрi залежить вiд вiдповiдностi її конструкцiї умовам навколишнього середовища.

Зале́жність - набута гостра потреба здійснювати якісь дії або вживати якісь речовини. У практиці, цей термін має кілька значень.
Згiдно з ПУЕ (ДНАОП 0.00-1.32-01) та ОНТП 24-86 (НАПБ Б.07.005-86, НАПБ Б.03.002-2007) всi примiщення подiляються на сухi, вологi, жаркi, пильнi, з хiмiчно активним середовищем, пожежо - i вибухонебезпечнi. Необхiдно в вiдповiдностi з ПУЕ (ДНАОП 0.00-1.32-01) класифiкувати робочi зони примiщення, де обробляються, зберiгаються або утворюються пожежо - i вибухонебезпечнi речовини i визначити клас примiщення з точки зору пожежо - i вибухонебезпеки.

Основнi системи запобiгання пожежi i вибуху передбачають правильний вибiр рiвня i типу пожежо та вибухозахисту РЕА, стенду, установки i т. iн. / ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.011-78, ГОСТ 12.2.020-76, ГОСТ 17494-72, ПУЕ тощо/, обгрунтування теплостiйкостi матерiалiв, що застосовуються, з вказiвкою температури як в зонах максимального нагрiву всерединi РЕА, так i самого корпусу РЕА; обгрунтування перетину мережевого шнура живлення i монтажних провiдникiв, що застосовуються, ширини дорiжок друкованих плат, вибiр iзоляцiї з вказiвкою робочої i пробивної напруг iзоляцiї; визначення вiдстанi мiж струмоведучими частинами з метою запобiгання електричного пробою;

Напруга (U) на ділянці електричного кола - це різниця потенціалів між двома точками електричного поля та чисельно дорівнює відношенню роботи, яку необхідно виконати для переміщення заряду з однієї точки поля в іншу точку, до величини цього заряду.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
виключення утворення коронного розряду в провідниках з напругою бiльше 35кВ; пiдбiр електро - i радiоелементiв /ЕРЕ/, що є джерелами видiлення тепла; обгрунтування конструктивного рiшення розташування ЕРЕ, режиму їхньої роботи i механiчної мiцностi; забезпечення необхiдного вiдведення тепла вiд ЕРЕ, вузлiв i блокiв РЕА; розробку або вибiр електричних схем захисту РЕА вiд перевантажень /реле, автомати струмового захисту, швидкодiючi безконтактнi електроннi схеми, плавкi запобiжникi i т.
Провідник - матеріал, що проводить світло або електрику (на противагу діелектрику). Для провідника характерні високі тепло- або електропровідність. Найчастіше провідник є речовиною, яка має багато вільних електронів (метали).
Електри́чний пробі́й - лавинний пробій, пов'язаний з тим, що носій заряду на довжині вільного пробігу набуває енергію, достатню для іонізації молекул кристалічної ґратки або газу і збільшує концентрацію носіїв заряду.
Коро́нний розря́д - тип газового розряду, що виникає в сильних неоднорідних електричних полях навколо електродів із великою кривиною в газах із доволі високою густиною.
Електрична схема Електри́чна схе́ма - це технічний документ, що містить у вигляді умовних графічних зображень чи позначень інформацію про будову виробу, його складові частини та взаємозв'язки між ними, дія якого ґрунтується на використанні електричної енергії.
iн./ i виконання розрахункiв, пiдтверджуючих правомiрнiстi їхнього застосування /розрахунок запобiжникiв необхiдно вести по амперсекундним характеристикам/.

Необхідно також вказати ступiнь вогнестiйкостi будинкiв i споруд, вiдзначити необхiднiсть влаштування протипожежних перепон /СНиП 2.01.02-85, СНиП 2.09.02-85/.

Студент-дипломник, що проводить дослiдження в лабораторiї, повинен навести схему шляхiв евакуацiї людей з примiщень при пожежi i розрахувати час їхньої евакуацiї. Максимальна вiддаленнiсть робiтничих мiсць вiд евакуацiйних виходiв i необхiдний час евакуацiї визначається згідно з СНиП 2.01.02-85 i СНиП 2.09.02-85.

Необхідно розглянути можливість застосування систем автоматичної пожежної сигналізації та пожежегасіння у відповідності до вимог ДБН В.2.5-13-98 і, у разі необхідності, описати порядок їх роботи i навести вiдповiднi схеми.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Система пожежної сигналізації - сукупність технічних засобів, призначених для виявлення пожежі, обробки, передачі в заданому вигляді повідомлення про пожежу, спеціальної інформації та (або) видачі команд на включення автоматичних установок пожежогасіння і включення виконавчих установок систем протидимного захисту, технологічного та інженерного обладнання, а також інших пристроїв протипожежного захисту.
Вибирати тип, кiлькiсть i розмiщення первинних засобiв пожежегасіння /вогнегасників/ у робочих примiщеннях треба у вiдповiдностi з ГОСТ 12.4.009-83, ДСТУ3675-98 і ISO 3941-77.

За наявністю процесiв, що супроводжуються утворенням зарядiв статичної електрики, необхiдно розробити комплекс заходiв, що забезпечать зниження небезпеки вибуху або пожежi вiд iскрового розряду в вiдповiдностi з ГОСТ 12.1.

Статична електрика - явище накопичення електричного заряду на поверхні тіл внаслідок електризації. Результатом збирання статичної електрики може бути іскровий розряд. В інших випадках надлишковий заряд стікає на землю.
018-93 і ГОСТ 12.4.124-83. Захист вiд блискавок будинкiв i споруд необхiдно проектувати в вiдповiдностi з ВСН 1-77, РД 34.21.122-87.
Блискавка - електричний розряд між хмарами або між хмарою і землею. У процесі утворення опадів у хмарі відбувається електризація крапель або льодяних частинок. Внаслідок сильних висхідних потоків повітря в хмарі утворюються відокремлені області, заряджені різнойменними зарядами.

  1   2   3  • Укладачі
  • Закону України про пожежну безпеку
  • ПОГОДЖЕННЯ ЗАВДАННЯ Завдання до дипломного проекту
  • ЗАДАЧI СТУДЕНТА-ДИПЛОМНИКА І КОНСУЛЬТАНТА З РОЗДIЛУ ОП
  • ОБСЯГ i ЗМIСТ РОЗДIЛУ ОП
  • Визначення потенційно небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв
  • Технічні рішення та організаційні заходи із гігієни праці, виробничої санітарії та техніки безпеки.
  • Пожежна безпека