Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до розробки розділу „ Охорона праці

Методичні вказівки до розробки розділу „ Охорона праці
Сторінка1/3
Дата конвертації15.05.2017
Розмір0.76 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до розробки розділу

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях”в дипломних проектах, роботах та магістерських дисертаціях студентів РТФ

за освітньо-кваліфікаційними рівнями

спеціаліст” та „магістр”


ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні

кафедри охорони праці, промислової

та цивільної безпеки

Протокол N ­___ вiд __________

Київ НТУУ “КПI” 2011 р.

Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).

Магі́стр - освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.


Методичнi вказiвки до розробки роздiлу „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” в дипломних проектах, роботах та магістерських дисертаціях студентiв РТФ освітнього рівня - „спеціаліст” та „магістр”.

Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.

Укладач: С.Ф.Каштанов, А.Н. Гусєв - Київ НТУУ ”КПI”, 2011 р., 38 с.Укладачі: доцент, к.т.н. С.Ф. Каштанов

доцент, к.т.н. А.Н. Гусєв


Рецензент: доцент, к.т.н. О.М. Купрій
Дипломний проект, робота або магістерська дисертація є заключним етапом в пiдготовцi спеціалістів та магістрів. В ходi його /її/ виконання дипломники повиннi пiдтвердити свою спроможність до майбутньої практичної діяльності. Вони повинні не тiльки грамотно проектувати складнi сучаснi радiотехнiчнi системи i апарати, але i виконувати це з урахуванням iснуючих вимог, норм i правил з охорони працi та безпеки в надзвичайних ситуаціях.

Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.

Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.

Враховуючи це, в дипломному проекті, роботi або магістерській дисертації (надалі: дипломному проекті /роботі/) в обов'язковому порядку повиннi бути розглянуті законодавчi i органiзацiйнi питання охорони працi, питання, якi пов'язанi з технiкою безпеки, гiгiєною працi i виробничою санiтарiєю, в тому числi фiзiологiєю, психологiєю, ергономiкою i технiчною естетикою, а також питання щодо забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях.

Есте́тика (грец. αισθητικός - чуттєво пізнавальний, від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.

Кожний розробник радiоелектронної апаратури (РЕА) зобов'язаний умiти аналiзувати i оцiнювати як якiсно, так i кiлькiсно весь комплекс потенцiйно небезпечних i шкiдливих чинникiв, які можуть мати мiсце як при експлуатацiї РЕА, так i в процесi її розробки та виробництва, а також при виникненні надзвичайних, в тому числі, і аварійних ситуацій. В першу чергу, необхiдно вiрно оцiнити вплив згаданих вище чинникiв на людину i навколишнє середовище, визначити їх гранично допустимi концентрацiї або рiвнi iнтенсивнiстi i запропонувати iнженернi рiшення щодо їх зменшення або локалiзацiї.

Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.

Небезпе́ка - можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Всi прийнятi в дипломному проекті /роботi/ рішення, як технічні, так і організаційні, повиннi вiдповiдати вимогам Закону України „Про охорону праці” і Кодексу Законiв про працю, а також вимогам державних нормативних актiв про охорону працi України /ДНАОП/, державних стандартiв України /ДСТУ/, системи стандартiв безпеки працi /ССБТ/, будiвельних норм i правил /ДБН, СНиП/, санiтарних норм i правил безпеки /ДсанПіН/, Закону України „Про пожежну безпеку”, Закону України „Про об’єкти підвищеної небезпеки” тощо.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Означені вимоги визначають задачi та змiст розділу „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” в дипломних проектах /роботах/. При розробці даного розділу дипломник повинен показати умiння самостiйно приймати правильнi рiшення щодо забезпечення оптимальних та безпечних умов праці, безпеки персоналу в надзвичайних ситуаціях та захисту навколишнього середовища.

Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.


ПОГОДЖЕННЯ ЗАВДАННЯ

Завдання до дипломного проекту /роботи, магістерської дисертації/ з роздiлу „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” (в подальшому ОПБНС), як правило, видає керiвник дипломної роботи.

Дипломна робота - кваліфікаційна робота, призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь та знань розв'язувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавчої (технологічної, операторської) робочих функцій.

Дипло́мний прое́кт - кваліфікаційна робота, що призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до проектної (проектно-конструкторської) і виконавської (технологічної, операторської) робочим функціям.

Завдання записується в спецiальний бланк. Студент-дипломник i консультант з розділу ОПБНС обговорюють i конкретизують питання, що пiдлягають розробцi.

Консультацiї проводяться у днi, що встановленi кафедрою охорони праці, промислової та цивільної безпеки.
ЗАДАЧI СТУДЕНТА-ДИПЛОМНИКА

І КОНСУЛЬТАНТА З РОЗДIЛУ ОПБНС
При пiдготовцi роздiлу ОПБНС дипломник повинен керуватися вказiвками, які приведеннi в даному методичному посiбнику, одночасно враховуючи також i вказiвки викладача-консультанта.

За прийняті технiчні та організаційні рiшення вiдповiдальнiсть несе дипломник.

Задачi викладача-консультанта з роздiлу ОПБНС – надавати допомогу студенту i перевiряти правильнiсть виконання розрахункiв, прийнятих рiшень, вiдповiднiсть їх iснуючим правилам, нормам, стандартам i т. iн.
ОФОРМЛЕННЯ РОЗДIЛУ ОПБНС
Роздiл ОПБНС представляє собою окрему главу – складову частину дипломного проекту /роботи/. Пiдроздiли глави оформлюються пiдзаголовками.

В роздiлi повиннi бути приведенi посилання на тi сторiнки пояснювальної записки технiчної частини дипломного проекту /роботи/, де вiдображені заходи з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, а у разі необхідності, також і заходи щодо захисту навколишнього середовища.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.

Усi прийнятi рiшення та приведенi нормативнi величини необхiдно обгрунтувати посиланнями на керiвнi матерiали, що повиннi бути наведенi або в розділі ОПБНС, або в кiнцi пояснювальної записки в перелiку лiтератури /вказати джерела, якими користувався дипломник при розробцi роздiлу ОПБНС /.

Величина́ - одне з основних математичних понять, узагальнення понять довжина, розмір, площа, об'єм тощо. Неформально, величини – це те, що можна порівнювати між собою. Формально, це елементи впорядкованої множини.

На титульному листi пояснювальної записки дипломного проекту /роботи/ повинен бути пiдпис викладача-консультанта з розділу ОПБНС.


ОБСЯГ i ЗМIСТ РОЗДIЛУ ОПБНС
Обсяг i змiст даного роздiлу проекту /роботи/ зумовлені необхідністю виконання вимог з охорони працi та безпеки в надзвичайних ситуаціях при розробцi, виготовленнi та експлуатацiї проектуємої РЕА, а також при проведенні наукових досліджень.

Ти́тул (від лат. titulus - напис, почесне звання) - почесне звання (наприклад, граф, герцог), спадкове або таке, що надається окремим особам (зазвичай дворянам) для підкреслення їх особливого, привілейованого становища.

Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Обсяг роздiлу ОПБНС: 10-12 сторiнок машинописного тексту.

Змiст роздiлу повинен мати конкретний, дiловий та науковий характер. Неприпустимi загальнi мiркування, перепис нормативних положень, правил, вказiвок, перелiкiв i т.iн.
Рекомендуєма структура роздiлу з ОПБНС.

Вступ.


Визначення потенційно небезпечних i шкідливих виробничих чинникiв.

Технічні рішення та організаційні заходи із гігієни праці, виробничої санітарії та техніки безпеки.

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.

Електробезпе́ка - система організаційних та технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.

Санітар́ія - сукупність практичних заходів, спрямованих на оздоровлення оточення людини. Санітар́ія впроваджує у життя вимоги та норми, що їх обґрунтовує гігієна. Відповідно до галузі діяльності, санітар́ію поділяють на промислову, сільську, житлову, комунальну, харчову, військову та шкільну.

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

Гігіє́на пра́ці (рос.гигиена труда, англ. labour hygiene, нім. Arbeitshygiene f) - галузь гігієни, що вивчає вплив на організм людини трудових процесів і навколишнього виробничого середовища.

Безпека в надзвичайних ситуаціях.

Заходи з ергономіки.

Iнструкцiї з техніки безпеки праці та /або/ з безпеки в надзвичайних ситуаціях.

Ергоно́міка, Ергономія (грец. έργος - праця і νώμος - закон) (рос. эргономика, эргономия; англ. ergonomics, human engineering; нім. Ergonomik f, Ergonomie f) - наука, яка комплексно вивчає особливості виробничої діяльності людини в системі «людина-техніка-довкілля» з метою забезпечення її ефективності, безпеки та комфорту.

Безпека праці (англ. work safety) - умови праці на об'єктах матеріального виробництва, зокрема промисловості, транспорту тощо, що виключають вплив небезпечних і шкідливих факторів на працюючих. Безпека праці підтримується шляхом виконання комплексу заходів щодо запобігання травматизму, захворювань і аварій.


Вступ
У вступi необхiдно обгрунтувати зв'язок питань, якi розглядаються в даному роздiлi i в дипломній роботі в цiлому, вiдзначити соцiальне значення охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, перерахувати усi заходи, що стосуються даної проблеми i були розробленi як в цьому, так i в iнших роздiлах дипломної роботи з вказiвкою вiдповiдних роздiлiв i сторiнок пояснювальної записки.
Визначення потенційно небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв
У цій частині розділу ОПБНС /пiдроздiлi/ необхідно визначити потенцiйно небезпечнi i шкiдливi виробничi чинники, які можуть мати місце при розробцi, виробництвi і експлуатацiї проектуємої РЕА та її складових, а також у разі проведення науково-дослiдної роботи. Слід визначити їхній вплив на людину, навколишнє середовище, джерела їхнього утворення, причини забруднення робочої зони i навколишнього середовища, принципи нормування, гранично допустимi значення, клас небезпеки i т. iн.

Використовуючи технічну документацію на виробниче обладнання та технологічні процеси, а також, у разі необхідності, iнженернi методи розрахункiв /або експериментальнi методи дослiджень/ необхiдно: визначити кiлькiснi i якiснi характеристики потенцiйно небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв;

Електроустаткува́ння (електрообладнання), (рос.электрооборудование, англ. elecrtrical equipment, нім. elektrische Einrichtung f (Ausstattung f)) - сукупність електричних машин, апаратів, пристроїв, допоміжного обладнання (разом зі спорудами та приміщеннями, в яких вони встановлені).

Технологічність (рос. технологичность, англ. adaptability to manufacture, нім. Fertigungsgerechtheit f) - відповідність продукції вимогам економічної технології її використання. Технологічність забезпечується при розробці конструкції виробу.

Тури́зм - тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування.

Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

порiвняти отриманi результати з нормованими значеннями; визначити кратнiсть перевищення існуючих норм; дати рекомендації щодо необхідності застосування додаткових технічних та організаційних заходів з охорони праці. Особливу увагу необхідно придiлити питанням одночасного впливу декiлькох небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв, оскiльки дана обставина може призвести до різького погiршення умов працi. Перелiк усiх небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв дається в ГОСТ 12.0.003-74. У разі необхідності, складаються карти умов праці на робочих місцях.

Переви́щення (рос. превышение, англ. relative height, elevation, нім. relative Höhe f, Höhenunterschied m) - в геодезії, фізичній географії тощо - різниця абсолютних висот будь-яких точок земної поверхні.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.Технічні рішення та організаційні заходи із гігієни праці, виробничої санітарії та техніки безпеки.
На основi проведеної оцінки умов праці необхiдно розробити відповідні технічні рішення та організаційні заходи, що дозволять виключити негативний вплив на працюючих виявлених небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв або ж обмежити їх негативний прояв в межах допустимих норм. Детальна розробка відповідних технічних рішень та організаційних заходiв виконується лише по окремим, найбiльш шкiдливим та небезпечним чинникам /погодити з консультантом/.

Техні́чне рі́шення - структурна частина результату технічної творчості, яка визначає принципові, схематичні, теоретичні рішення, що стосуються виробу як технічної системи і безпосередньо пов'язана з конструкцією, технологією, принципом роботи чи матеріалом.

По iншим шкiдливим i небезпечним виробничим чинникам студент-дипломник пропонує лише можливі технiчнi, санiтарно-гiгiєнiчнi i органiзацiйнi рішення та заходи. В разi потреби, розглядається необхідність застосування засобів колективного та iндивiдуального захисту.

Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.

Особливу увагу у даній частині розділу ОПБНС необхідно приділити технічним рішенням та організаційним заходам з електробезпеки, в першу чергу, це стосується експлуатації, виготовлення та налагоджування проектуємої РЕА, а також використання в процесі виконання дипломного проекту /роботи/ допоміжного обладнання /вимірювальної, освітлювальної та іншої допоміжної апаратури, ПЕОМ тощо/.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Вибiр технічних рішень та організаційних заходiв, що забезпечують необхiдний рiвень безпеки, нешкiдливi та комфортнi умови працi, повинен бути оптимальним з точки зору охорони і безпеки праці, захисту навколишнього середовища, економiчних витрат, маси i габаритiв апаратури, вигоди її експлуатацiї, продуктивностi працi i працездатностi людини i т. iн., а також повинен бути обгрунтованим дiючими нормативними документами, при цьому ефективнiсть запропонованих рішень та заходiв бажано пiдтвердити технiко-економiчними розрахунками.

Оптимальність - властивість, при якій забезпечується найбільша відповідність даному завданню, умовам тощо.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.Безпека в надзвичайних ситуаціях
В даній частині розділу ОПБНС студент-дипломник з урахуванням вимог ДСТУ 3273-95, ДСТУ 2156-93, ДСТУ 2960-94 та інших нормативних актів виконує розробку технічних та організаційних заходів з безпеки в надзвичайних ситуаціях, визначає можливі причини виникнення надзвичайних ситуацій /аварій, пожеж, вибухів тощо/ та пропонує відповідні заходи щодо їх усунення.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

В першу чергу, це стосується розробки відповідних технічних та організаційних заходів з локалізації та ліквідації можливих аварій та аварійних ситуацій.

Локалізація (рос. локализация, англ. localization, нім. Lokalisierung f) - обмеження місця дії того чи іншого явища, процесу певними просторовими межами. Наприклад, локалізація загазованої дільниці шахти, локалізація затопленої дільниці (затопленого горизонту), локалізація звалища промислових відходів, хвостосховища тощо.

Виявлення можливостей і умов виникнення аварій та аварійних ситуацій студент-дипломник має виконувати на основі аналізу особливостей роботи як окремого обладнання (апаратів, машин тощо), так і їх групи (технологічних блоків), а також з урахуванням небезпечних властивостей речовин, матеріалів, що використовуються у виробництві.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Він повинен виявити потенційні види небезпек для кожної одиниці обладнання (апарата, машини) і процесу, що проходить у ньому. У разі необхідності, може бути складена карта небезпеки виробничого устаткування /апарату/.

В окремих випадках необхідно: з урахуванням вимог РД 52.04.253-90 та інших нормативних актів оцінити кількість небезпечних речовин, які можуть утворюватися під час прогнозуємої аварії;

Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

встановити уражальні чинники, які притаманні кожному виду небезпеки, що реалізується під час аварії; оцінити наслідки впливу уражальних чинників аварії на сусідні об’єкти та людей з урахуванням властивостей цих об’єктів і їхнього взаємного розташування;

Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.

визначити масштаби зон руйнування, ураження людей і зараження місцевості, а також безпечні зони та місця можливих сховищ, шляхи евакуації, що не потрапляють під вплив уражальних чинників аварії.

Також, у разі необхідності, студент-дипломник повинен розглянути особливості застосування планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) з урахуванням конкретного виробництва та рівня аварії /рекомендуємий для розгляду рівень – „А”, це коли аварія характеризується розвитком в межах одного виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці), яке є структурним підрозділом підприємства; рівень „Б” – аварія характеризується переходом за межі структурного підрозділу і розвитком її в межах підприємства; рівень „В” – аварія характеризується розвитком і переходом за межі території підприємства/.

В дипломному проекті /роботі/, може бути розглянутий план цеху / відділення або виробничої дільниці/, де має бути визначені місця розташування: основного технологічного обладнання і комунікацій;

Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

відсічної запірної арматури, яка має безпосереднє відношення до локалізації /ліквідації/ аварії; засобів та систем протиаварійного захисту, зв’язку і оповіщення; евакуаційних виходів і маршрутів евакуації; сховищ і місць укриття тощо. Також може бути приведений детальний опис дій персоналу при аварійних ситуаціях, перелік інструментів, матеріалів, ЗІЗ, які мають бути використані при локалізації /ліквідації/ аварії, відповідні інструкції щодо аварійної зупинки виробництва /виробничого обладнання/ тощо.

Спові́щення про небезпеку - доведення сигналів і повідомлень органів управління про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій, катастроф, епідемій, пожеж тощо до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення.

Евакуа́ція (лат. evacuatio, від evacuare - спорожняти) - процес виведення населення і життєважливих ресурсів першої необхідності з території можливої загрози від катастрофи чи воєнного конфлікту.

Ді́лення (також діління́)- в математиці, бінарна операція, що обернена множенню.

Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.

Запі́рна армату́ра (рос. запорная арматура, англ. valving fittings, valve accessories, stop valves; нім. Absperrarmatur f, Verschlussarmatur f) - пристрої для керування потоками матеріалів (природних газів, нафти тощо) в трубопроводах, котлах, агрегатах, резервуарах та інших технічних апаратах.

Аварійна ситуація - стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та (чи) умов безпечної експлуатації, але не перейшов у аварію, і за якого всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та довкілля утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом.

В інструкції щодо аварійної зупинки виробництва, яка є складовою оперативної частини ПЛАС, для кожної аварії повинні бути визначені послідовність уведення в дію систем притиаварійного захисту, відключення обладнання, апаратів і механізмів, відключення електроенергії та інших енергоносіїв, режим роботи вентиляції і систем очищення повітря, порядок використання засобів рятування людей і ліквідації аварії.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.

Енергоносії - речовини різних агрегатних станів чи іншої форми матеріального середовища, що є джерелом енергії.

Послідо́вність - функція визначена на множині натуральних чисел яка набуває значення на об'єктах довільної природи. f : N → X \,\rightarrow \,\!X} .

При розгляді питань пожежної безпеки, яка є складовою безпеки в надзвичайних ситуаціях, дипломник дослiджує системи запобiгання пожежi i вибуху, пожежо - i вибухозахисту РЕА, розробляє заходи по забезпеченню безпечних умов працi i зменшенню впливу на навколишнє середовище продуктiв горiння.

Вибухозахист (рос. взрывозащита, англ. explosion protection, нім. Explosionsschutz) - комплекс заходів забезпечення нормальної експлуатації технологічного обладнання в місцях, небезпечних за вибухом газу або пилу (гірничі виробки шахт, збагачувальні фабрики тощо).

Вентиля́тор - обертальна лопаткова машина, що збільшує питому енергію повітря або інших газів, викликає безперервний їх потік при відносному максимальному стисненні, що не перевершує 1,3.

Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Аналiз пожежної безпеки технологiчного процесу або проектуємої РЕА /цех, дiлянка, лабораторiя/ необхiдно починати з пожежних характеристик речовин i матерiалiв, що застосовуються, а також речовин, що утворюються в процесi технологiчних операцiй, якi використовуються або при експлуатацiї спроектованої РЕА, або в режимi перевантаження i короткого замикання (КЗ). При розробцi РЕА особливу увагу необхiдно звернути на застосування горючих i важкогорючих матерiалiв /дерево, пластмаси, iзолюючi матерiали, матерiали, якi використовуються для виробництва резисторiв та друкованих плат, лаки, фарби i т.

Пласти́чна ма́са (пластмаса) - штучно створені матеріали на основі синтетичних або природних полімерів.

Друкована плата Друко́вана пла́та, ДП (англ. Printed circuit board, PCB) - пластина, виконана з діелектрика (склотекстоліт, текстоліт, гетинакс, ситал тощо), на якій або/і всередині якої сформований хоча б один шар з провідними доріжками.

iн, вказати температуру спалаху, самозагоряння, загоряння, межi загоряння, схильнiсть до самозагоряння, електризацiї, категорiю вибухонебезпечної сумiшi i т.

Займання (загоряння, запалення), (рос. возгорание, англ. inflammation, ignition; нім. Aufflammen n) - початок горіння під впливом джерела запалювання, тобто перехід хімічної системи з низькотемпературного окиснення у стан горіння.

iн, посилаючись при цьому на ССБТ /ГОСТ12.1. 004-91, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.011-78, ГОСТ 12.1.033-81, ГОСТ12.1.018-93/.

Можливу концентрацiю газiв, пару, пилу або волокон i вiдсоток об’єму вибухонебезпечної сумiшi в виробничому примiщеннi встановлюють розрахунковими способами. Розрахунковi значення порiвнюють з концентраційними межами загоряння. Використовуючи ОНТП 24-86 (НАПБ Б.07.005-86, НАПБ Б.03.002-2007), встановлюють категорiю виробничого примiщення по пожежо- i вибухонебезпечностi. Необхiдно також проаналiзувати всi можливi причини пожежі i вибухiв як при експлуатацiї РЕА, так i при проведеннi вiдповiдних технологiчних процесiв, що використовуються при її виготовленнi.

Безпека роботи РЕА в значнiй мiрi залежить вiд вiдповiдностi її конструкцiї умовам навколишнього середовища. Згiдно з ПУЕ (ДНАОП 0.00-1.32-01) та ОНТП 24-86 (НАПБ Б.07.005-86, НАПБ Б.03.002-2007) всi примiщення подiляються на сухi, вологi, жаркi, пильнi, з хiмiчно активним середовищем, пожежо - i вибухонебезпечнi. Необхiдно в вiдповiдностi з ПУЕ (ДНАОП 0.00-1.32-01) класифiкувати робочi зони примiщення, де обробляються, зберiгаються або утворюються пожежо - i вибухонебезпечнi речовини i визначити клас примiщення з точки зору пожежо - i вибухонебезпеки.

Зале́жність - набута гостра потреба здійснювати якісь дії або вживати якісь речовини. У практиці, цей термін має кілька значень.

Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.

Основнi системи запобiгання пожежi i вибуху передбачають правильний вибiр рiвня i типу пожежо та вибухозахисту РЕА, стенду, установки i т. iн. / ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.011-78, ГОСТ 12.2.020-76, ГОСТ 17494-72, ПУЕ тощо/, обгрунтування теплостiйкостi матерiалiв, що застосовуються, з вказiвкою температури як в зонах максимального нагрiву всерединi РЕА, так i самого корпусу РЕА; обгрунтування перетину мережевого шнура живлення i монтажних провiдникiв, що застосовуються, ширини дорiжок друкованих плат, вибiр iзоляцiї з вказiвкою робочої i пробивної напруг iзоляцiї; визначення вiдстанi мiж струмоведучими частинами з метою запобiгання електричного пробою;

Напруга (U) на ділянці електричного кола - це різниця потенціалів між двома точками електричного поля та чисельно дорівнює відношенню роботи, яку необхідно виконати для переміщення заряду з однієї точки поля в іншу точку, до величини цього заряду.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Електри́чний пробі́й - лавинний пробій, пов'язаний з тим, що носій заряду на довжині вільного пробігу набуває енергію, достатню для іонізації молекул кристалічної ґратки або газу і збільшує концентрацію носіїв заряду.

виключення утворення коронного розряду в провідниках з напругою бiльше 35кВ; пiдбiр електро - i радiоелементiв /ЕРЕ/, що є джерелами видiлення тепла; обгрунтування конструктивного рiшення розташування ЕРЕ, режиму їхньої роботи i механiчної мiцностi; забезпечення необхiдного вiдведення тепла вiд ЕРЕ, вузлiв i блокiв РЕА; розробку або вибiр електричних схем захисту РЕА вiд перевантажень /реле, автомати струмового захисту, швидкодiючi безконтактнi електроннi схеми, плавкi запобiжникi i т.

Кі́лькість теплоти́ (кі́лькість тепла́) або просто теплота́ - це фізична величина, що відповідає енергії, перенесення якої між двома тілами (різними ділянками тіла) здійснюється за рахунок різниці температур без виконання механічної роботи і не зв'язана з перенесенням речовини від одного тіла до іншого.

Провідник - матеріал, що проводить світло або електрику (на противагу діелектрику). Для провідника характерні високі тепло- або електропровідність. Найчастіше провідник є речовиною, яка має багато вільних електронів (метали).

Коро́нний розря́д - тип газового розряду, що виникає в сильних неоднорідних електричних полях навколо електродів із великою кривиною в газах із доволі високою густиною.

Електрична схема Електри́чна схе́ма - це технічний документ, що містить у вигляді умовних графічних зображень чи позначень інформацію про будову виробу, його складові частини та взаємозв'язки між ними, дія якого ґрунтується на використанні електричної енергії.

iн./ i виконання розрахункiв, пiдтверджуючих правомiрнiстi їхнього застосування /розрахунок запобiжникiв необхiдно вести по амперсекундним характеристикам/.

Необхідно також вказати ступiнь вогнестiйкостi будинкiв i споруд, вiдзначити необхiднiсть влаштування протипожежних перепон /СНиП 2.01.02-85, СНиП 2.09.02-85/.

Студент-дипломник, що проводить дослiдження в лабораторiї, повинен навести схему шляхiв евакуацiї людей з примiщень при пожежi i розрахувати час їхньої евакуацiї. Максимальна вiддаленнiсть робiтничих мiсць вiд евакуацiйних виходiв i необхiдний час евакуацiї визначається згідно з СНиП 2.01.02-85 i СНиП 2.09.02-85.

Необхідно розглянути можливість застосування систем автоматичної пожежної сигналізації та пожежегасіння у відповідності до вимог ДБН В.2.5-13-98 і, у разі необхідності, описати порядок їх роботи i навести вiдповiднi схеми.

Система пожежної сигналізації - сукупність технічних засобів, призначених для виявлення пожежі, обробки, передачі в заданому вигляді повідомлення про пожежу, спеціальної інформації та (або) видачі команд на включення автоматичних установок пожежогасіння і включення виконавчих установок систем протидимного захисту, технологічного та інженерного обладнання, а також інших пристроїв протипожежного захисту.

Вибирати тип, кiлькiсть i розмiщення первинних засобiв пожежегасіння /вогнегасників/ у робочих примiщеннях треба у вiдповiдностi з ГОСТ 12.4.009-83, ДСТУ3675-98 і ISO 3941-77.

За наявністю процесiв, що супроводжуються утворенням зарядiв статичної електрики, необхiдно розробити комплекс заходiв, що забезпечать зниження небезпеки вибуху або пожежi вiд iскрового розряду в вiдповiдностi з ГОСТ 12.1.

Статична електрика - це заряди електрики, що накопичуються на виробничому обладнанні, предметах побуту, на тілі чи одязі людини внаслідок контактного чи індуктивного впливу. .

018-93 і ГОСТ 12.4.124-83. Захист вiд блискавок будинкiв i споруд необхiдно проектувати в вiдповiдностi з ВСН 1-77, РД 34.21.122-87.

Блискавка - електричний розряд між хмарами або між хмарою і землею. У процесі утворення опадів у хмарі відбувається електризація крапель або льодяних частинок. Внаслідок сильних висхідних потоків повітря в хмарі утворюються відокремлені області, заряджені різнойменними зарядами.


  1   2   3  • Укладачі
  • ПОГОДЖЕННЯ ЗАВДАННЯ
  • ЗАДАЧI СТУДЕНТА-ДИПЛОМНИКА І КОНСУЛЬТАНТА З РОЗДIЛУ ОПБНС
  • Визначення потенційно небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв
  • Технічні рішення та організаційні заходи із гігієни праці, виробничої санітарії та техніки безпеки.
  • Безпека в надзвичайних ситуаціях В даній частині розділу ОПБНС студент-дипломник з урахуванням вимог ДСТУ 3273-95, ДСТУ 2156-93, ДСТУ 2960-94 та інших нормативних актів