Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до тематичних заліків з предмета:

Методичні вказівки до тематичних заліків з предмета:
Сторінка1/4
Дата конвертації19.03.2017
Розмір0.71 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України

Житомирський технологічний коледж

Київського національного університету будівництва і архітектури

Методичне забезпечення

виконання тематичних заліків

з предмета «Біологія»

(10-11 клас)

Викладач I категовії ЖТК КНУБА

Вискушенко О.В.

Житомир 2016 рікМетодичні вказівки до тематичних заліків з предмета:

«Біологія».

Дані матеріали до проведення тематичних заліків з предмета загальноосвітнього циклу «Біологія» складені згідно навчальної програми для вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти.

Моло́дший спеціалі́ст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності².
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

Завдання охоплюють питання основних розділів курсу «Біологія»:

«Молекулярний рівень організації живої матерії» (1 семестр), «Клітинний рівень організації живої матерії» (1 семестр), «Організмовий рівень організації живої матерії» (1,2 семестр), «Надорганізмові рівні організації живої матерії» (2 семестр), « Історичний розвиток органічного світу» (2 семестр).

Узагальненням вивчення кожного розділу є написання тематичного заліку в робочому зошиті з предмету « Біологія», який розроблений відповідно до тестових завдань на теми: «Молекулярні рівні організації живої матерії», «Клітинний рівень організації живої матерії», «Процеси життєдіяльності у клітині», «Основи генетики і селекції», «Основи екології», «Історичний розвиток органічного світу».

До кожного тематичного заліку завдання підібрані за принципом зростання рівня складності. На початку містяться простіші завдання, де потрібно встановити відповідність між терміном та визначенням, або продовжити речення і вписати замість крапок потрібне за змістом слово. Останнє завдання є найскладнішим – 15 тестових запитань, де потрібно указати правильний варіант відповіді (в деяких тестах можливо від однієї до трьох правильних відповідей). Всі завдання розраховані на особистісно-орієнтовний підхід у проведенні тематичних заліків. Питання сформульовані чітко, зрозуміло, коректно, мають практичне спрямування з урахуванням лабораторних експериментів, навиків та вмінь у розв’язуванні задач з генетики.
Тематичний залік № 1 на тему:

«Молекулярні рівні організації живої матерії»

(2 год.)
Завдання №1. Установіть відповідність між хімічним елементом клітини та їхнім значенням для життєдіяльності організмів.
 1. Фосфор А. Входить до складу гормонів щитоподібної залози.

 2. Нітроген Б. Входить до складу деяких ферментів, які беруть

 3. Йод участь у реакціях окиснення, а також дихальних

 4. Магній пігментів деяких безхребетних тварин.
  Щитоподібна залоза (лат. glandula thyroidea) - непарний орган ендокринної системи, що складається з двох долей, перешийка та рудиментарної пірамідальної долі. Розташований на передній поверхні шиї, попереду трахеї, і є периферійним гіпофіз-залежним органом ендокринної системи, який регулює основний обмін і забезпечує кальцієвий гомеостаз крові.
  Хімі́чний елеме́нт (заст. первень) - тип атомів з однаковим зарядом атомних ядер (тобто однаковою кількістю протонів в ядрі атому) і певною сукупністю властивостей. Маса ядра атома хімічного елементу може бути різною, в залежності від кількості нейтронів у ньому.
  Безхребетні (Invertebrata) - сукупна назва тварин, що не мають хребта.


 5. Фтор В. Входить до складу емалі зубів.

 6. Карбон Г. Входить до складу хлоридної кислоти, яка є

 7. Купрум складовою частиною шлункового соку.
  Хлоридна кислота, також: соляна кислота, хлороводнева кислота - розчин хлороводню (HCl) у воді. Соляна кислота є типовою кислотою. За своєю хімічною активністю вона належить до найсильніших кислот. Подібно до інших сильних кислот вона активно розчиняє більшість металів з виділенням водню, взаємодіє з оксидами металів тощо.


 8. Ферум Д. Структурний компонент хлорофілу.

 9. Цинк Е. Знайдено в деяких ферментах, гормонах.

10. Хлор Є. Входить до складу кісток, білків, нуклеїнових кислот.

Ж. Структурний компонент білків, нуклеїнових кислот,

АТФ.


З. Входить до складу молекул органічних сполук,

Кісток, черепашок.

Нуклеїнові кислоти - складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди.
Органі́чні речови́ни (рос. органические вещества, англ. organic matter; нім. organische Stoffe m pl) - речовини, що виникли прямо або непрямо з живої речовини або продуктів їх життєдіяльності; присутні в атмосфері, поверхневих і підземних водах, осадах, ґрунтах і гірських породах.И. Входить до складу гемоглобіну.
Завдання №2. Продовжити речення і вписати замість крапок потрібне за змістом слово.


 1. Високомолекулярні біополімери, мономерами яких є амінокислоти…

 2. Каталітичну активність ферменту зумовлює…

 3. Якщо в організмі тривалий час не вистачає певних вітамінів, то

розвивається захворювання…

 1. Органічні речовини, здатні регулювати процеси обміну речовин і

перетворення енергії, включаючись у цикл біохімічних реакцій…

 1. Чітка відповідність нуклеотидів у двох ланцюгах ДНК має назву…

 2. Біологічно активні низькомолекулярні органічні сполуки, різні за

хімічною природою…

 1. Процес порушення первинної структури білків називають…

 2. Амінокислотні залишки у молекулі білка сполучаються між собою

міцним ковалентним зв’язком, який виникає між карбоксильною групою однієї амінокислоти і аміногрупи іншої, такий тип зв’язку називають…

 1. Прості молекули, із залишків яких складаються біополімери,

називають…

 1. Життєві функції у вищих рослин і грибів регулюють…


Завдання №3.
Карбоксильна група Карбокси́льна гру́па (карбоксил) - функціональна група -COOH, що входить до складу карбонових кислот і визначає їхні кислотні властивості.
Білки - важливий клас біологічних макромолекул, що містяться у всіх біологічних організмах, та складаються переважно з вуглецю, водню, азоту, фосфору, кисню і сірки. Всі білки є полімерами амінокислот.
Зеле́ні росли́ни - царство живих організмів. Назва була запропонована у 1981 році, щоб відрізнити представників царства від попереднього визначення рослин, які до того не створювали монофілетичну групу.
Указати правильний варіант відповіді.
Тест № 1
А. Оберіть групу елементів, до якої належить Плюмбум, Бром, Аргентум,

Аурум.


Б. Як називаються речовини, які добре розчинні у воді?

В. Оберіть групу елементів до якої належить Хлор, Кальцій, Магній,

Натрій.

Г. До яких сполук за відношенням до води належать ліпіди?Д. Які сполуки є мономерами молекул білка?
1. гідрофільні 4. гідрофобні

2. макроелементи 5. амінокислоти

3. ультрамікроелементи
Тест № 2
А. Яка наука вивчає закономірності історичного розвитку живої матерії?

Б. Який із залишків азотистих основ не входить до складу РНК?

В. Яка наука досліджує вимерлі організми?

Г. Який із залишків азотистих основ не входить до складу ДНК?

Д. Як називається пентоза, що входить до складу РНК?
1. еволюційне вчення 4.

Азо́тисті осно́ви - гетероциклічні органічні сполуки, похідні піримідину і пурину, що входять до складу нуклеїнових кислот. До них відносять аденін, гуанін, тимін, цитозин і урацил.
Теорія еволюції - наукова теорія, що пояснює механізми зміни форм живих організмів, їхніх спільнот та причини утворення біорізноманіття на Землі у процесі еволюції. Перші цілісні теорії еволюції були запропоновані на початку ХІХ сторіччя Еразмом Дарвіном та Жаном Батистом Ламарком.
рибоза

2. палеонтологія 5. урацил

3. тимін
Тест № 3
А. Як називається узагальнення певної системи фактів та

закономірностей?

Б. Метод дослідження і демонстрування функцій, процесів за допомогою

Їх спрощеної імітації.

В. Те, що дійсно встановлене (подія, явище), але потребує наукового

пояснення.

Г. Яка роль вуглеводів у тваринній клітині?

Д. Яку функцію виконують вуглеводи у рослинній клітині?


1. науковий факт 4. наукова теорія

2. моделювання 5. будівельна

3. енергетична
Тест № 4
А. Як називається вуглевод, який входить до складу ДНК?

Б. Який із вуглеводів належить до моносахаридів?

В. Для якої структури молекули білка характерне утворення глобули?

Г. Вкажіть мономер нуклеїнових кислот.

Д. До яких речовин належить рибоза?
1. глюкоза 4. вуглевод

2. дезоксирибоза 5. нуклеотид

3. третинна
Тест № 5
А. Якою спіраллю є молекула ДНК?

Б. Якою спіраллю є молекула РНК?

В. Для якої структури молекули білка характерне утворення глобули?

Г. Як називається розділ біології, який вивчає живу матерію на

молекулярному рівні?

Д. Як називається наука, яка вивчає хімічний склад живої матерії?

1. молекулярна біологія 4.

Хімічний склад, також Склад речовини - термін хімії - частка вмісту окремих хімічних елементів у речовині, матеріалі, сплаві, породі тощо.
Молекуля́рна біоло́гія - галузь біології, яка вивчає біологічні процеси на рівні біополімерів- нуклеїнових кислот і білків та їх надмолекулярних структур.
одинарна

2. біохімія 5. подвійна

3. третинна
Тест № 6
А. Яким зв’язком у молекулі води зв’язані два атоми Гідрогену з одним

атомом Оксигену?

Б. Як називається зв'язок, який утворюється між двома молекулами води?

В. У якому вигляді в організмі перебувають мінеральні солі?

Г. Як називають речовини, які містять у своєму складі Карбон, Гідроген,

Оксиген, Нітроген?

Д. Низькомолекулярні речовини з яких утворюються молекули полімерів.
1. мономери 4. іонний

2. водневий 5. органічні

3. ковалентний
Тест № 7
А. Вкажіть клас до якого відноситься фруктоза.

Б. Вкажіть клас до якого відноситься сахароза.

В. Вкажіть клас до якого відноситься крохмаль.

Г. Органічні сполуки, які є продуктом взаємодії трьохатомного спирту

гліцерину і вищих карбонових кислот.

Карбо́нові кисло́ти - органічні сполуки, що містять одну або декілька карбоксильних груп COOH. За кількістю цих груп розрізняють одноосновні (бензойна, оцтова кислота), двоосновні (щавлева, малонова, фталева, азелаїнова кислота) та багатоосновні (лимонна кислота).

Д. Органічні сполуки складної будови, мономерами яких є амінокислоти. \


1. моносахариди 4. жири

2. полісахариди 5. дисахариди

3. білки

Тест № 8
А. Як називаються білки, які мають у своєму складі лише амінокислотні

залишки?


Б. Чітка відповідність нуклеотидів.

В. Білки, які знешкоджують в організмі бактерії, віруси.

Г. Який білок входить до складу м’язових та деяких інших клітин,

забезпечуючи їхню здатність до скорочення.

Д. Як називають білки, які мають у своєму складі залишки фосфорної та

нуклеїнових кислот, вуглеводів, ліпідів, атоми Феруму, Цинку, Купруму?


1. протеїди 4. протеїни

2. актин 5. антитіла

3. компліментарність
Тест № 9
А. Амінокислоти, які синтезуються в організмі людини і тварин з продуктів

обміну речовин.

Б. Як називається зв'язок, який виникає між карбоксильною групою однієї

амінокислоти і аміногрупою іншої.

В. Процес порушення первинної структури білків.

Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.
Первинна структура в біохімії - структура біологічної макромолекули із точним вказанням усіх атомів та хімічних зв'язків, що їх з'єднують (включаючи стереохімію). Для типової нерозгалуженої біополімерної молекули без перехресних зв'язків (наприклад, ДНК, РНК або типового внутрішньоклітинного білка), первинна структура еквівалентна послідовності її мономерних субодиниць, тобто нуклеотидна або амінокислотна послідовність.

Г. Амінокислоти, які в організмі людини і тварин не синтезуються.

Д. Процес порушення природної структури білків, який супроводжується

розгортанням поліпептидного ланцюга без зміни його первинної структури.

Білки́ - складні високомолекулярні природні органічні речовини, що складаються з амінокислот, сполучених пептидними зв'язками. В однині (білок) термін найчастіше використовують для посилання на білок як речовину, коли неважливий її конкретний склад, та на окремі молекули або типи білків, у множині (білки) - для посилання на певну кількість білків, коли точний склад важливий.


1. деструкція 4. пептидний

2. замінні 5. незамінні

3. денатурація
Тест № 10
А. Що зумовлює активність ферментів?

Б. Яке захворювання розвивається при нестачі певних вітамінів?

В. Які речовини регулюють життєві функції вищих рослин і грибів?

Г. Яке захворювання розвивається за певної відсутності вітамінів?

Д. Яке захворювання розвивається при надлишку вітамінів?
1. гіповітаміноз 4. авітаміноз

2. гіпервітаміноз 5. активний центр

3. фітогормони
Тест № 11
А. Які зв’язки лежать в основі утворення первинної структури білків?

Б. Скільки рівнів структурної організації білків?

В. Скільки амінокислот беруть участь у побудові білкових макромолекул?

Г. Яка наука займається вивченням грибів?

Д. Яка наука займається вивченням неклітинних форм життя?

Активний центр - особлива частина молекули ферменту, що визначає його специфічність і каталітичну активність.
Неклітинні форми життя - живі організми, що не мають клітинної будови. Найчастіше до цієї групи відносять віруси, проте деякі вчені вважають живими і простіші структури, такі як віроїди, вірусоїди, плазміди, транспозони та пріони.

1. мікологія 4. двадцять

2. чотири 5. вірусологія

3. пептидні
Тест № 12
А. Зазначте, який тип РНК передає спадкову інформацію про структуру

білка із ядра до рибосом.

Б. Яка із нуклеїнових кислот виконує функцію збереження і передачі

генетичної інформації в ряді поколінь.

В. Зазначте, який тип РНК міститься в рибосомах і будує їх.

Г. Зазначте, який тип РНК бере участь у транспорті амінокислот до місця

синтезу білків.

Д. Яка із нуклеїнових кислот міститься в ядрі, цитоплазмі, рибосомах,

мітохондріях.

1. і-РНК 4. т-РНК

2. р-РНК 5. ДНК

3. РНК
Тест № 13


А. Вкажіть назву АТФ. Б. Вкажіть назву ДНК.

В. Вкажіть назву РНК. Г. Вкажіть назву АДФ.

Д. Вкажіть назву АМФ.
1. аденозинмонофосфатна кислота 4. аденозинтрифосфорна кислота

2. аденозиндифосфатна кислота 5. рибонуклеїнова кислота

3.

РНК (рибонуклеїнова кислота) - клас нуклеїнових кислот, лінійних полімерів нуклеотидів, до складу яких входять залишок фосфорної кислоти, рибоза (на відміну від ДНК, що містить дезоксирибозу) і азотисті основи - аденін, цитозин, гуанін і урацил (на відміну від ДНК, що замість урацила містить тимін).
дезоксирибонуклеїнова кислота
Тест № 14
А. Чому дорівнює кількість тимінових залишків у молекулі ДНК?

Б. Чому дорівнює кількість гуанінових залишків у молекулі ДНК?

В. Чому дорівнює кількість аденінових залишків у молекулі РНК?

Г. Чому дорівнює кількість цитозинових залишків у молекулі РНК?

Д. Які кислоти називають ядерними?
1. кількості цитозинових залишків 4. кількості урацилових залишків

2. кількості аденінових залишків 5. нуклеїнові кислоти

3. кількості гуанінових залишків
Тест № 15
А. Білок крові, який бере участь у її зсіданні.

Б. Дихальний пігмент крові людини – переносить кисень і деяку частину

вуглекислого газу.

В. Які сполуки містять одночасно дві функціональні групи: - СООН –

карбоксильну та NH2 – аміногрупи.

Функціона́льні гру́пи (функці́йні гру́пи) - це специфічні групи атомів всередині молекул, які відповідають за властивості цих молекул в хімічних реакціях. Одна і та ж функціональна група однаково себе поводить в хімічних реакціях, незважаючи на розмір молекули, частиною якої є ця група..

Г. Для яких сполук характерна реакція горіння, під час якої виділяється

вуглекислий газ і утворюється вода?

Д. Наука, яка вивчає загальні закономірності виникнення і розвитку живої

матерії.
1. амінокислоти 4. гемоглобін

2. біологія 5. органічні

3. фібрин


Тематичний залік № 1 на тему:

«Молекулярні рівні організації живої матерії»
Завдання №1

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідь, позначену літерою.
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10Бал за виконане завдання______________


Завдання №2
Впишіть потрібне за змістом слово:


1
6
2
7
3
8
4
9
5
10Бал за виконане завдання______________
Завдання №3
У тестах 1-15 позначте цифрою правильну відповідь (в деяких тестах може бути від однієї до трьох правильних відповідей).


А

Б

В

Г

Д

Тест №1
Тест №2
Тест №3
Тест №4
Тест №5
Тест №6
Тест №7
Тест №8
Тест №9
Тест №10
Тест №11
Тест №12
Тест №13
Тест №14
Тест №15Бал за виконане завдання______________


Бал за виконану роботу______________________________________

Тематичний залік №2 на тему:

«Клітинний рівень організації живої матерії»

(2 год.)
Завдання №1. Установити відповідність між назвами органел та їхніми функціями.


Назва органел Функції

 1. Цитоплазма А. Інформаційний центр.

 2. Ядро Б. «Енергетичні станції».

 3. Мітохондрії В. Здійснюють синтез білка.

 4. Рибосоми Г. Виконують травну функцію

 5. Лізосоми Д. Середовище, поєднує усі органели.

 6. Клітинний центр Е. Синтез білків, ліпідів, вуглеводів.
  Біоси́нтез (або просто синтез) білкі́в - процес, за допомогою якого клітини будують білки. Термін іноді використовується для посилання виключно на процес трансляції, але частіше означає багатокроковий процес, що включає біосинтез амінокислот, транскрипцію, процесинг (включаючи сплайсинг), трансляцію та посттрансляційну модифікацію білків.


 7. Апарат Гольджі Є. Накопичує і виводить органічні речовини.

 8. ЕПС Ж. Приймає участь у поділі клітин.
  По́діл кліти́ни - процес, у якому клітина, що називається материнською клітиною, ділиться на дві нові клітини, що називаються дочірніми клітинами. Поділ клітини - зазвичай обов'язковий етап клітинного циклу.Завдання №2. Указати органели, які входять до складу прокаріотичної клітини.


 1. Цитоплазма 8. Рибосоми

 2. Ядро 9. Пластиди

 3. Клітинний центр 10. Органели ружу

 4. ЕПС 11. Включення

 5. Апарат Гольджі 12. Вакуоля

 6. Мітохондрії 13. Кільцева молекула ДНК

 7. Лізосоми 14. Поверхневий апарат


Завдання №3. . Продовжити речення і вписати замість крапок потрібне за змістом слово.
1. Постійні клітинні структури, які виконують певні функції, забезпечуючи ті чи інші процеси життєдіяльності клітини…

2. Процес, під час якого клітини обмінюються спадковою інформацією через цитоплазматичний місток, що на певний час утворився між ними…

3. Порожнини в цитоплазмі, заповнені рідиною і оточені мембраною…

4. Обов’язковий компонент будь-якої еукаріотичної клітини…

5. Організми, клітини яких відрізняються за особливостями будови та виконуваними функціями…

6. Під час поділу клітини з хроматину формуються…

7. Поділ еукаріотичних клітин, унаслідок якого хромосомний набір зменшується вдвічі…

8. Захисні білки, які пригнічують розмноження вірусів…

9. Явище, під час якого гомологічні хромосоми обмінюються певними ділянками…

10. Він складається з періоду поділу клітини і проміжку між двома поділами (інтерфази) …
Завдання №4. Указати правильний варіант відповіді.
Тест № 1
А. Хто сформулював клітинну теорію?

Б. Коли вперше і хто застосував термін «клітина»?

В. Які вчені і коли сконструювали перші мікроскопи?

Г. Який вчений відкрив яйцеклітину у птахів і ссавців?

Д. Хто довів, що будь-яка клітина походить від іншої такої самої клітини після її поділу?
1. Карл Бер, 1827 р. 5. Антон Левенгук, 1680 р.

2. Роберт Гук, середина ХVІІ ст. 6. Янсенки, кінець ХVІ ст.

3. Рудольф Вірхов, 1858 р. 7. Галілео Галілей, початок

4. Т.

Антоні ван Левенгук (нід. Antoni van Leeuwenhoek, нар. 24 жовтня 1632, Делфт - пом. 26 серпня 1723 Делфт) - голландський натураліст, який значно вдосконалив мікроскоп, основоположник наукової мікроскопії, член Лондонського королівського товариства (з 1680 року), вперше в історії за допомогою свого мікроскопу спостерігав мікроскопічну будову різних форм живих організмів.
Кліти́нна тео́рія (лат. Omnis cellula e cellula) - це фундаментальне узагальнення біології, яке визначає взаємозв'язок усіх проявів життя на Землі з клітиною, характеризує клітину одночасно як цілісну самостійну живу систему та як складову частину багатоклітинних організмів рослин і тварин.
Рудольф Людвиг Карл Вірхов (нім. Rudolf Ludwig Karl Virchow; 13 жовтня 1821, Шивелбейн, Померанія - 5 вересня 1902, Берлін, Німецька імперія) - німецький вчений-патолог, громадський і політичний діяч другої половини XIX століття.
Галіле́о ді Вінче́нцо Бонаю́ті де Галіле́й (італ. Galileo di Vincenzo Bonaiuti de 'Galilei; 15 лютого 1564 - 8 січня 1642) - італійський мислитель епохи Відродження, засновник класичної механіки, фізик, астроном, математик, поет і літературний критик, один із засновників сучасного експериментально-теоретичного природознавства.
Шван, 1839 р. ХVІІ ст.
Тест № 2
А. На якому об’єкті вперше було показано, що рослини побудовані з клітин?

Б. Яким шляхом виникають нові клітини в організмі?

В. Як називають методи цитологічних досліджень, коли вводять до складу

клітин радіоактивні нукліди?

Г. Як називають методи цитологічних досліджень, коли досліджують живі клітини?

Д. Як називають методи цитологічних досліджень, коли розділяють органоїди

подрібнених клітин за їх щільністю?
1. метод прижиттєвого вивчення 4. тонкий зріз корка

2. поділ клітин 5. метод центрифугування

3. метод «мічених атомів»
Тест № 3
Як називають у клітині:

А – плазматичну мембрану?

Б – її внутрішнє середовище?

В – постійні структури, які виконують певні функції?

Г – тонкі плівки ліпопротеїдної природи?

Д – систему мікрофіламентів (найтонших трубочок і ниточок)?


1. клітинні мембрани 4. поверхневий апарат

2. цитоплазми 5. цитоскелет

3. органели
Тест № 4

Зазначте, які органели клітин вкриті:

А – подвійною мембраною;

Б – однією мембраною;

В – не мають мембранної оболонки.

Г. Яка складова частина клітини має хромосоми?

Д. Вкажіть клітинні структури, функціонування яких пов’язане з енергетичними процесами.
1. рибосоми 4. хлоропласти

2. ядро 5. лізосоми

3. вакуолі 7. Комплекс Гольджі

6. мітохондріїТест № 5
Визначте у бактерій та ціанобактерій:

А – органели руху Б – статевий процес

В – поверхневий апарат Г – органоїди

Д – фотосинтезуючі органели


1.
Статевий процес Стате́вий проце́с, або запліднення, або амфіміксис (дав.-гр. ἀμφι- - приставка зі значенням обопільності, подвійності і μῖξις - змішання) - процес злиття гаплоїдних статевих клітин, або гамет, що приводить до утворення диплоїдної клітини зиготи.
рибосоми 4. плазматична мембрана

2. кон’югація 5. джгутики

3. хроматофори
Тест № 6
А. Який спосіб поділу еукаріотичних клітин є основним?

Б. В якій фазі відбувається процес підготовки клітин до поділу?

В. Під час якої фази непрямого поділу клітин хромосоми видно під оптичним мікроскопом?

Мікроскоп - оптичний прилад для отримання сильно збільшених зображень об'єктів (або деталей їхньої структури), невидимих неозброєним оком. Людське око є природною оптичною системою, що характеризується певною роздільною здатністю, тобто найменшою відстанню між елементами спостережуваного об'єкта (сприйманими як крапки або лінії), при якому вони ще можуть бути відрізнені один від одного.

Г. Як називають клітинні утвори, що мають вигляд видовжених ущільнених тілець, які складаються з кількох окремих сполучених між собою перетяжками частин?

Д. Які бувають перетяжки між згаданими вище частинами тілець?
1. первинні 4. хромосоми

2. інтерфаза 5. вторинні

3. метафаза 6. Мітоз
Тест № 7
Визначте фазу мітозу:

А – найдовшу;

Б – найкоротшу;

В – ту, під час якої зникає оболонка ядра;

Г – коли хромосоми вишиковуються в площині екватора клітини;

Д – протягом якої утворюється нова ядерна оболонка.

1. метафаза 4. інтерфаза

2. телофаза 5. анафаза

3. профаза
Тест № 8
Що відбувається в клітині під час:

А – телофази? Г – метафази?

Б – анафази? Д – інтерфази? В – профази?

1. хромосоми видно під оптичним мікроскопом.

2. розпочинається спіралізація хромосом.

3. формується веретено поділу.

Я́дерна мембра́на (або нуклеолема) - подвійна мембрана клітинного ядра, котра огортає генетичний матеріал клітин еукаріотичних організмів та відмежовує його від цитоплазми.
Веретено поділу Веретено поділу (син.: ахроматинове веретено) - система мікротрубок у клітині, яка ділиться. Забезпечує розходження хромосом у мітозі і мейозі.

4. хроматиди хромосом роз’єднуються і розходяться до полюсів клітини.

5. утворюються дві нові клітини.

6. хромосоми деспіралізуються

7. зникають ядерця.

8. ядерна оболонка розпадається.

9. хромосоми повністю спаралізуються


Тест № 9
А. Де розміщуються хромосоми під час метафази мітозу і мейозу?

Б. З яких частин складається кожна хромосома?

В. Що відбувається після повного роз’єднання гомологічних хромосом?

Г. Як називається процес обміну ділянками між гомологічними хромосомами?

Д. Назвіть набір хромосом, який є у статевих клітинах.
1. з двох хроматид 2. кон’югація і кросинговер

3. гаплоїдний 4. у площині екватора

5. утворення веретена поділу
Тест № 10
А. Визначте не мембранні органели, які є в клітинах еукаріот і прокаріот.

Б. Перелічіть органели руху клітин.

В. Між якими двома однаковими органелами клітини утворюється веретено поділу?

Г. В якій частині клітини вишиковуються хромосоми в метофазі?

Д. Назвіть інтервал часу між двома поділами клітин.
1. рибосоми 4. центріолі

2. джгутики 5. війки

3. псевдоподії 6. екватор 7. клітинний цикл

Тест № 11
А. Визначте способи розмноження клітин.

Б. Перерва між двома поділами.

В. Інтервал часу від поділу до поділу клітини.

Г. В яких організмів мітохондрії відсутні.

Д. В яких фітотрофів пластиди називають хроматофорами?
1. прямий поділ (амітоз) 4. прокаріоти

2. клітинний цикл 5.

Клітинний цикл - це проміжок часу від моменту виникнення ядерної клітини до її загибелі або до наступного поділу, тобто серія подій між одним поділом клітини і наступним. Це процес, завдяки якому одна клітина (така як запліднена яйцеклітина) розвивається у сформований організм, і процес, завдяки якому відновлюються волосся, шкіра, клітини крові, а також деякі внутрішні органи.
інтерфаза

3. непрямий поділ (мітоз) 6. водорості
Тест № 12
А. Які типи пластид є у рослин?

Б. Який фотосинтезуючий пігмент рослин є основним.

В. В якій фазі поділу клітин ядерна оболонка зникає?

Г. В якій фазі поділу клітин ядерна оболонка утворюється?

Д. Як називають певний набір хромосом?
1. хлоропласти 5. лейкопласти

2. профаза 6. телофаза

3. хромопласти 7. каріотип

4. хлорофіл


Тест № 13
Які функції виконує:

А – клітинний центр Б – ядро

В – мітохондрії Г – рибосоми

Д – комплекс Гольджі


1.
Комплекс Ґольджі (також званий як Апарат Ґольджі, тільце Ґольджі та інші) - одномембранна органела, що є переважно в еукаріотів.
Центросома або клітинний центр - головний центр організації мікротрубочок (ЦОМТ) і регулятор ходу клітинного циклу в клітинах еукаріотів. Вперше виявлена в 1888 році Теодором Бовері, який назвав її особливим органом клітинного поділу.
місце синтезу білків

2. енергетичні станції клітин

3. приймає участь у поділі клітин

4. накопичує і виводить органічні речовини, що синтезуються в ЕПС

5. зберігає спадкову інформацію
Тест № 14
А. Назвіть, що є основною структурно-функціональною одиницею усіх живих організмів.

Б. Зазначте органели, функцією яких є формування під час мітозу веретена поділу.

В. Вкажіть, як називаються ядерні органели, в яких розміщені гени.

Г. Зазначте фазу мітозу, в якій починається утворення веретена поділу.

Д. Зазначте фазу мітозу, в якій завершується процес спіралізації хромосом і формування веретена поділу.
1. хромосоми 5. клітина

2. білок 6. профаза

3. центріолі 7. метафаза

4. анафазаТест № 15
А. Прямий поділ найпростіших клітин.

Б. Непрямий поділ будь-яких клітин крім найпростіших.

В. Непрямий поділ лише статевих клітин.

Гамета (грец. γαμέτης gametes -- чоловік та γαμετή gamete - дружина) - спеціалізована статева клітина, що має гаплоїдний (половинний - порівняно з соматичними клітинами) набір хромосом та слугує засобом статевого розмноження.

Г. Вкажіть поділ клітин при якому утворюються клітини з гаплоїдним набором хромосом.

Д. Вкажіть поділ клітин при якому утворюються клітини з диплоїдним набором хромосом.
1. мітоз 4. амітоз

2. мейоз 5. анафаза

3. інтерфаза


  1   2   3   4 • Методичні вказівки до тематичних заліків з предмета: «Біологія».
 • Тематичний залік № 1
 • Тест № 2 А. Яка наука вивчає закономірності історичного розвитку живої матерії Б. Який із залишків азотистих основ
 • Тест № 9 А. Амінокислоти, які синтезуються в організмі людини
 • Тематичний залік № 1 на тему
 • Тематичний залік №2 на тему
 • Завдання №3.
 • Антон Левенгук
 • Тест № 5 Визначте у бактерій та ціанобактерій: А – органели руху Б – статевий процес
 • Тест № 13 Які функції виконує: А – клітинний центр
 • Тест № 15 А. Прямий поділ найпростіших клітин. Б. Непрямий поділ будь-яких клітин крім найпростіших. В. Непрямий поділ лише статевих клітин