Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до виконання дипломного проекту з дисципліни "проектування " 4 курс "Проект транспортного засобу" для напряму підготовки 020207

Скачати 10.99 Mb.

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту з дисципліни "проектування " 4 курс "Проект транспортного засобу" для напряму підготовки 020207
Скачати 10.99 Mb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір10.99 Mb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМетодичні вказівки

до виконання дипломного проекту з дисципліни

“ПРОЕКТУВАННЯ

4 курс
"Проект транспортного засобу"


для напряму підготовки 6.
Дипло́мний прое́кт - кваліфікаційна робота, що призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до проектної (проектно-конструкторської) і виконавської (технологічної, операторської) робочим функціям.
Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
020207 «Дизайн»

спеціальності 7.02020701 «Дизайн»

спеціалізації «Дизайн промислових виробів і об’єктів»

денної та заочної форм навчання2014


Методичні вказівки до виконання дипломної роботи з дисципліни

“ПРОЕКТУВАННЯ”для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 6.

Дипломна робота - кваліфікаційна робота, призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь та знань розв'язувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавчої (технологічної, операторської) робочих функцій.
020207 «Дизайн» спеціалізації «Дизайн промислових виробів і об’єктів» денної та заочної форм навчання

/ Укл.: Г.М.Потапенко. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 20 с.

Укладач: Г.М.Потапенко. ст. викл.


Рецензент: О.І. Демиденко, доцент, Засл. худ. України.

Відповідальний за випуск: – М.В.Дєдков, к.і.н., доцент.Затверджено

на засіданні вченої ради

гуманітарного факультету

Протокол № _______

від ______________.2014 р.


Затверджено

на засіданні кафедри

„Дизайн”


Протокол № _____

від _____________2014 р.
Зміст
Вступ 4

2. Складові частини пояснювальної записки до дипломного проекту 6

3.

Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.
Етап роботи над молюванням проектного рішення 13

4. Виконання креслень загальних виглядів проктного рішення 15

5. Робота над графічною частиною проекту 15

6. Створення презентаційного ролику 15

7. Учбові та методичні матеріали 17

Додаток А 18Вступ
Дисципліна ПРОЕКТУВАННЯвивчає закони по яким можна покращити навколишнє предметне середовище. Досягнути цього можна приведенням у єдину систему функціональних та композиційних зв’язків предметних комплексів та окремих виробів, їх естетичних експлуатаційних характеристик.

Студент після вивчення курсу ПРОЕКТУВАННЯповинен вміти виконувати проектно-промислове завдання за темами, використовувати різні види графічної техніки.

Завдання на дизайнерську розробку – це документ у якому встановлюється призначення об’єкта проектування , технічні, економічні, ергономічні, естетичні характеристики, які він повинен мати, а також споживацькі й виробничі вимоги.

Графічне зображення об’єкта – документ, який відбиває особливості зовнішнього вигляду об’єкта, його композицію, пластику окремих елементів, кольорове та фактурне рішення, розміщення на об’єкті елементів фірмової та рекламної графіки.

Пояснювальна записка – документ, який містить опис і обґрунтування дизайнерського рішення. У ньому також наводиться перелік вимог і зауважень до подальших етапів розробки або виготовлення зразків об’єкта проектування.

Як створювати ці документи роз’яснюється у методичних вказівках.

У вказівках дається план роботи над дипломним проектом; вказується вид і необхідний об’єм промислового, ілюстративного та текстового матеріалу з урахуванням теми дипломного проекту. До дизайнерських документів до дипломного проекту належать графічні, макетні й текстові матеріали. Ці документи визначають суть дизайнерського рішення, обґрунтування обраного варіанта, вимоги до виготовлення виробу.

У вказівках також сформульовані вимоги які висуваються до змісту дипломного проекту та рівню професійного виконання графічної частини проекту.

Методичні вказівки визначають основні напрямки проведення дипломного проектування студентами спеціальності «Дизайн» спеціалізації «Дизайн промислових виробів і об’єктів» і мають за мету ознайомити студентів із змістом роботи під час проектування та надати методичну допомогу при виконанні основних розділів проекту.

У вказівках дається послідовність роботи над дипломним проектом; вказується вид і необхідний обсяг графічного, ілюстративного та текстового матеріалу з урахуванням теми дипломного проекту, сформульовані вимоги які висуваються до змісту дипломного проекту та рівню професійного виконання графічної частини проекту. Також даються основні знання, які необхідно мати для того, щоб вести практичну роботу над дизайнерським проектом. Розкривається та пояснюється послідовність викладання матеріалу. Подаються основні знання про етапи проектного процесу. Викладено матеріал про засоби проектного моделювання, а саме: графіку, макетування, словесне моделювання.

Методичні вказівки мають розділ, у якому є відомості, що стосуються проектної документації.

Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.
Він дає опис документів, які входять до складу дизайнерського проекту.

Робота над дипломним проектом передбачає певну послідовність операцій.

Ця послідовність склалася внаслідок тривалого досвіду. До її базових складових частин належать такі етапи: підготовчий, дизайнерська пропозиція, завершення дизайнерського проекту.

Як виконуються ці етапи описано в методичних вказівках до дипломного проектування.

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи з дисципліни ПРОЕКТУВАННЯ слід розглядати як допомогу студентам у виконанні дипломної роботи, в опануванні теоретичних і практичних знань, які сприяють розвитку навичок їх практичного застосування при вирішені конкретних завдань, раціональному використанні аудиторного часу на вивчення дисципліни.

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи розроблено на основі навчальної, та робочих програм дисципліни.


1. Основні етапи дипломного проектування


 1. Вибір теми проекту.

 2. Збір та вивчення вихідних проектних даних, включаючи інформаційні і патентні дані.

 3. Вибір та огляд аналогів, а також функціональний, естетичний, технологічний, соціально-культурний, дизайн-екологічний, та дизайн-маркетинговий їх аналіз. Дослідження припустимих умов виготовлення, експлуатації розроблюваного об'єкта. Визначення номенклатури дизайнерських та ергономічних вимог до об'єкта проектування. Пропонування номенклатури декоративно-конструкційних матеріалів та технологій оздоблення об'єкта. Розроблення напрямків дизайн-проектування:

 • дизайнерського вирішення;

 • ергономічного вирішення;

 • кольорофактурного вирішення;

 • використання декоративно-конструкційних матеріалів

та технологій оздоблення.

Готовність 1-ої частини пояснювальної записки.

4. Розроблення принципового дизайн-ергономічного вирішення:


 • розроблення принципових варіантів дизайнерського вирішення виробу;

 • розроблення принципових варіантів ергономічного вирішення виробу як компонента СЛТС;

 • розроблення принципових варіантів кольорофактурного

вирішення;

 • Затвердження основного варіанта.

5. Розроблення остаточного дизайн-ергономічного вирішення:

  • розроблення остаточного дизайнерського вирішення;

  • розроблення остаточного ергономічного вирішення;

  • розроблення остаточного кольорофактурного вирішення;

— визначення остаточної номенклатури декоративно- конструкційних матеріалів та декоративно-захисних покриттів виробу.
Конструкці́йні матеріа́ли (англ. constructional materials, engineering materials, structural materials) - це матеріали, з яких виготовляють деталі конструкцій (машин та споруд), що зазнають силових впливів (навантажень).


 1. Затвердження остаточного варіанта.

 2. Затвердження графічної та макетної частин проекту (або електронної призентації)

 3. Робота над графічною та макетною (або електронною призентацією) частинами проекту.

 4. Оформлення пояснювальної записки. Завершення графічної та макетної (або електронної призентації) частин проекту.


2. Складові частини пояснювальної записки до дипломного проекту


 • Т
  итульна сторінка (рис. 2.1)

Рисунок 2.1 – Титульна сторінка пояснювальної записки до дипломного проекту
 • Завдання до дипломного проекту

 • Реферати трьома мовами: українською, російською та англійською. Приклад написання рефератів.

РЕФЕРАТ


Пояснювальна записка: с., розділів, рис., табл., додатків, джерел.

Об’єкт дослідження – мобільний засіб комунікації.

Мета роботи – розробити новий мобільний засіб комунікації.

За допомогою маркетингових досліджень виявлено необхідність даної розробки.

Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.
Проведено аналіз аналогів, та патентний пошук. Знайдені перспективні розробки в цій галузі. З урахуванням всіх переваг та недоліків існуючих аналогічних концептів, та після ескізного пошуку, розроблено новий мобільний засіб комунікації. Даний концепт багатофункціональний. У компактному стані – це звичайний стільниковий телефон, керування яким відбувається голосовими командами та за допомогою сенсорного екрану.
Патентний пошук - вивчення масиву охоронних документів різних країн з метою виявлення серед них патенту на винахід чи відкриття, аналогічне зробленому чи дослідженому.
Сенсорний екран або тачскрін (англ. Touchscreen) - пристрій для введення інформації, що є екраном, який реагує на дотики до нього.
Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.
При написанні коротких текстових повідомлень пристрій знаходиться у напіврозкритому стані – гнучкий дисплей частково відкривається. Набір тексту – стілусом, або голосовою командою. У повністю розкритому стані це вже є повноцінний планшетний комп’ютер із усіма відповідними функціями. Керування відбувається через сенсорний екран, та частково голосовими командами. Розраховано очікувану вартість, та економічний ефект.

ЕЛЕКТРОННИЙ ПАПІР, ГНУЧКІ ДИСПЛЕЇ, ГНУЧКІ АКУМУЛЯТОРИ, ГНУЧКА ПАМ’ЯТЬ, СЕНСОРНИЙ ЕКРАН, СМАРТФОН, КПК.

РЕФЕРАТ


Пояснительная записка с., разделов, рис., табл., приложений, ист.

Объект исследования – мобильное средство коммуникации.

Цель работы – разработка нового мобильного средства коммуникации. С помощью маркетингових исследований выявлена необходимость данной разработки. Проведен анализ аналогов и патентные исследования. Обнаружены перспективные разработки в этой сфере. С учетом всех преимуществ и недостатков аналогичных концептов, и после эскизного поиска, разработано новое мобильное средство коммуникации. Данный концепт многофункциональный. В компактном состоянии - это стандартный сотовый телефон, управление которым осуществляется с помощью голосовых команд и сенсорного дисплея. При написании коротких текстовых сообщений устройство находится в полуразкрытом состоянии - гибкий дисплей частично открывается. Набор текста - стилусом или голосовыми командами. В полностью раскрытом состоянии устройство представляет собой уже полноценный планшетный компьютер со всеми соответствующими функциями. Управление осуществляется с помощью сенсорного дисплея и голосовыми командами. Расчитано ожидаемую стоимость и экономический эффект.

ЭЛЕКТРОННАЯ БУМАГА, ГИБКИЙ ДИСПЛЕЙ, ГИБКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ, ГИБКАЯ ПАМЯТЬ, СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ, СМАРТФОН, КПК.

RESEARCH PAPER
Explanatory note: pages, sections, pictures, tables, appendix, sources.

A research object - the mobile mean of communication.

The purpose of work - development of a new mobile mean of communication.

By marketing researches the necessity of this development is exposed. The analysis of analogues and patent researches was conducted. Discovered perspective developments in this sphere. Taking into account all advantages and lacks of similar developments, and after the preliminary search, a new mobile mean of communication was developed.

This kontsept is multifunction. In the compact state is standard cellular telephone, the management by which is carried out by vocal commands and sensory display. At writing of short fox messages the device is in the half-opened state is a flexible display is partly opened. Typing - stylus or vocal commands. In the fully exposed state the device is already a valuable compact computer with all proper functions. The management is carried out by a sensory display and vocal commands. The expected cost and economic effect was defined.

ELECTRONIC PAPER, FLEXIBLE DISPLAY, FLEXIBLE ACCUMULATORS, FLEXIBLE MEMORY, SENSORY DISPLAY, SMARTFON, NOTEBOOK. • Зміст. Приклад змісту:

ЗМІСТ


Завдання на проект………………………………………………… 1

Реферат (укр.)………………………………………… ….. 2

Реферат (рос.)…………………………………………………....... 3

Реферат (англ.)……..………………………………………...... 4

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів............. 6

Вступ……………………………………………………..........….. 7

1 Результати маркетингових досліджень……………………………….….…… 8

1.1 Електромобіль………………..………………… 8

1.2 Вуглецеве волокно.………………………………....

Вуглеце́ве волокно́, також вуглеволокно, графітове волокно - штучне волокно, що складається з вуглецю; форма графіту, в якій атоми вуглецю вишикувані в тонкі довгі графітові волокна. Вуглецеві волокна є дуже жорсткими стосовно їх маси і використовуються, зокрема, для конструкцій, виготовлених з композитних матеріалів, в яких вуглецеві волокна пов'язані з матричним матеріалом (сполучним) - таким може бути епоксидна смола.
12

1.3 Курс на зниження ваги електромобіля 17

1.4 Інноваційні акумуляторні батареї…………………….. 19

1.5 Епоксидні смоли….………… 25

2 Дизайнерський аналіз аналогових зразків………………....... 27

2.1 Аналіз функціональних та конструктивно-технологічних рішень. 27

2.2 Аналіз ергономічних рішень……………… 40

2.3 Аналіз естетичних рішень………………..… 42

3 Опис об’єкту проектування……………….……….... 44

3.1 Призначення та галузь застосування……………... 44

3.2 Розкриття концептуального та інноваційного рішення…………... 46

3.3 Опис функціонального та конструктивно-технологічного рішень…..……… 49

3.4 Опис ергономічного рішення ..……………..…… 50

3.5 Опис естетичного рішення ...………………… ……. 51

4 Дизайнерське рішення обробки………………..... 52

Висновки…………………..…………….……………………….… 55

Список джерел………..…...………………….... 56

Додаток А Ескізи………………………………………………... 59

Додаток Б Дизайн-проект…………………………………… 62


 • Перелік умовних позначень. Приклад.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць,


скорочень і термінів
Усі прийняті у ПЗ малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку. Перелік повинен розташовуватись стовпцем. Ліворуч в абетковому порядку наводять умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни, праворуч – їх детальну розшифровку.
ВСТУП
У вступі коротко викладають:

 • оцінку сучасного стану проблеми;

 • актуальність даної роботи та підставу для її виконання;

 • мету роботи.

1 РЕЗУЛЬТАТИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Розділ “Результати маркетингових досліджень” має складатися з матеріалів, що висвітлюють ситуацію на ринку щодо об’єкта проектування.

2 ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ АНАЛІЗ АНАЛОГОВИХ ЗРАЗКІВ


У розділі “Дизайнерський аналіз аналогових зразків” слід охарактеризувати результати функціонального, конструкційного, технологічного, ергономічного, естетичного їх аналізу; визначити напрям удосконалення параметрів об’єкта за цими чинниками, постановку дизайнерського завдання. Розділ має бути проілюстрований фотографіями та порівняльними схемами.
2.1 Аналіз функціональних та конструктивно-технологічних рішень
Таблиця 2.1 – Технічні вимоги

№ показника

Показник

Одиниця виміру

Значення

Важливість

1

Загальна маса

кг

<1

3

Рисунок 2.1 - Nokia Morph концепт від Nokia


2.2. Аналіз ергономічних рішень
2.3 Аналіз естетичних рішень
3 ОПИС ОБ’ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ
У розділі “Опис об’єкта проектування” треба розкрити такі моменти: призначення та галузь застосування; опис концептуального та інноваційного рішень; опис обґрунтування компонувальних, функціональних, конструкційно-технологічних, ергономічних, естетичних рішень, що прийнято; порівняльний аналіз розробленого об’єкта. Усе проілюструвати фотографіями, схемами й кресленнями.
3.1 Призначення та галузь застосування
3.2 Розкриття концептуального та інноваційного рішень
3.3 Опис функціонального та конструктивно-технологічного рішень
3.4 Опис ергономічного рішення
3.5 Опис естетичного рішення
4 ДИЗАЙНЕРСЬКЕ ВИРІШЕННЯ ОБРОБКИ
Розділ “Дизайнерське вирішення обробки” має складатися з короткого обґрунтування варіантів обробки та вибору матеріалів, що утворюють оздоблення. Кольорофактурне вирішення, використання декоративно-конструкційних матеріалів та декоративно-захисних покриттів, а також способи виготовлення і нанесення графічних елементів.

ВИСНОВКИ
У висновках наводять оцінку одержаних результатів роботи з урахуванням світових тенденцій вирішення поставленої задачі.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
У переліку посилань слід подати перелік літератури та інших інформаційних матеріалів, які було використано у процесі розробки проекту.

У відповідних місцях тексту мають бути посилання.

Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті (номерні посилання).

Посилання в тексті ПЗ на джерела слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “… у роботах [1-7] …”.

При складанні переліку посилань дотримуватись вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
ДОДАТОК А
Ескізи

Рисунок А.1


Рисунок А.23. Етап роботи над молюванням проектного рішення
Після проходження етапів вибору та огляду аналогів та затвердження остаточного варіанту необхідно приступити до побудови моделі проектного рішення. Для цього рекомендовано використовувати програму 3ds Max.

Основні принципи роботи у цій програмі викладено у навчальному посібнику «Комп’ютерна графіка» Г.М.Потапенко.

3ds Max має у своєму розпорядженні великі засоби для створення різноманітних за формою й складності тривимірних комп'ютерних моделей, реальних або фантастичних об'єктів навколишнього світу, з використанням різноманітних технік і механізмів, що включають наступні:

полігональне моделювання, у яке входять Editable mesh ( поверхня, що редагується) і Editable poly ( полігон, що редагується) — це найпоширеніший метод моделювання, використовується для створення складних моделей і низькополігональних моделей для ігор.

Світ - назва планети Земля з людської точки зору, як місце заселене людськими істотами. Термін часто вживається для означення суми людського досвіду та історії, людського стану взагалі. На земній кулі проживає понад 7 мільярдів людей.

Як правило, моделювання складних об'єктів з наступним перетворенням в Editable poly починається з побудови параметричного об'єкта «Box», і тому спосіб моделювання загальноприйняте називається «Box modeling»;

моделювання на основі неоднорідних раціональних B-Сплайнів (NURBS) ( слід зазначити, що Nurbs-Моделювання в 3ds Max-Е настільки примітивне що ніхто цим методом практично не користується);

- моделювання на основі т.зв. «сіток шматків» або поверхонь Без’є (Editable patch) — підходить для моделювання тіл обертання;

- моделювання з використанням вбудованих бібліотек стандартних параметричних об'єктів (примітивів) і модифікаторів.

- моделювання на основі сплайнів (Spline) з наступним застосуванням модифікатора Surface - примітивний аналог NURBS, зручний, однак, для створення об'єктів зі складними формами, що перетікають, які важко створити методами полігонального моделювання.

Методи моделювання можуть сполучатися один з одним.

Моделювання на основі стандартних об'єктів, як правило, є основним методом моделювання й служить відправною крапкою для створення об'єктів складної структури, що пов'язане з використанням примітивів у комбінації один з одним як елементарних частин складених об'єктів.

Стандартний об'єкт «Чайник» (Teapot) входить у цей набір у силу історичних причин: він використовується для тестів матеріалів і висвітлення в сцені, і, крім того, давно став своєрідним символом тривимірної графіки.

Триви́мірна гра́фіка (3D, 3 Dimensions, укр. 3 виміри) - розділ комп'ютерної графіки, сукупність прийомів та інструментів (як програмних, так і апаратних), призначених для зображення об'ємних об'єктів.

3ds Max також включає механізм розрахунків фізики reactor, споконвічно розроблений Havok. Reactor дозволяє моделювати поведінка твердих тіл, м'яких тіл, тканини з урахуванням сили ваги й інших впливів. Так само як і в інших програмах імітації динаміки в reactor'е використовуються спрощені опуклі оболонки об'єктів, які можуть бути настроєні на використання всіх вершин об'єкта, ціною часу обробки.
4. Виконання креслень загальних виглядів проктного рішення
Креслення загальних виглядів проктного рішення пропоновано виконувати у програмі векторної графіки Corel DRAW.

Опукла оболонка (англ. Convex hull) множини точок X на евклідовій площині або у просторі - це мінімальна опукла множина, що містить X.
CorelDraw (стилі CorelDraw) - це векторний графічний редактор, який розроблений та продається компанією Corel Corporation з Оттави (Канада). Поточну версію продукту - CorelDraw Graphics Suite X8 (доступна тільки для - Microsoft Windows) було випущено в березні 2016 року.
Приклади роботи у цій програмі приведено у навчальному посібнику «Комп’ютерна графіка» Г.М.Потапенко.
5. Робота над графічною частиною проекту
Графічну частину проекту можливо створювати у програмі Aobe Photoshop. Вона складається із зображень перспективи, загальних виглядів у кольорі, креслень загальних виглядів, ергономічної схеми, взрив-схеми та фрагментів.

Більш доцільніше приведено приклади у навчальному посібнику «Комп’ютерна графіка» Г.М.Потапенко.


6. Створення презентаційного ролику
Для створення презентаційного ролику необхідно зробити анімацію у програмі 3ds Max та зібрати у програмах таких, наприклад, Flash, Swish або Camtasia Studio.

Незважаючи на те, що програмний продукт Macromedia Flash споконвічно використовувався в якості зовнішнього графічного додатка, його роль як інструментального засібу, застосовуваного в середовищі авторських робіт, у наш час значно розширилася.

Camtasia Studio і Camtasia for Mac - програмне забезпечення для захоплення відео з екрану. Видавцем цього програмного забезпечення є компанія TechSmith. Користувач визначає область екрана чи вікна, котре має бути захопленим, а також встановлює параметри запису перед його початком.
Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.
Adobe Flash (вимовляється [флеш]; колишня назва - «Macromedia Flash») - мультимедійна та програмна платформа використовувана для авторської розробки векторної графіки, анімації, ігор і насичених інтернет-застосунків (RIA), які можна переглядати, програвати чи виконувати в Adobe Flash Player.
За допомогою цієї програми можна реалізувати керування векторною анімацією. І хоча за анімацію відповідає більшість функцій Flash, набір її інструментальних засобів цим не вичерпується. Нижче наведені загальні категорії, що мають відношення до середовища авторських робіт Flash MX.

Векторна графіка. Векторна графіка формується на підставі численних математичних розрахунків координат крапок і з'єднуючих їх ліній. Вектори визначають кривизну цих ліній, а також на основі отриманої інформації формується зображення. Завдяки тому, що зображення утворюється на підставі математичних розрахунків, його розмір може бути змінений без втрати якості. Крім того, розміри файлів таких зображень, як правило, набагато менші, чим у растрових зображень, завдяки чому їх застосування в Web стає надзвичайно виграшним.

Растрова графіка. У Flash підтримується також й растрова графіка. Однак програма призначена для маніпуляції зображенням не на рівні крапок растра, а у всій "картинці" у цілому. Растрові зображення складаються з безлічі кольорових крапок, що перебувають на сітці крапок растра. При цьому доводиться зберігати інформацію про колір і місцеположення кожної крапки, що звичайно (хоча й не завжди) означає більший розмір файлів растрових зображень у порівнянні з векторними "картинками". Flash дозволяє зберігати стискання в імпортованих файлах формату JPEG, а також виконати стискання без втрат або спеціальне стискання із втратами імпортованих растрових зображень.

Анімація. Flash служить відмінним інструментальним засобом для виконання векторної анімації, якщо при цьому використовується власний формат файлів векторної графіки.

Формат файлу (або тип файлу) в інформатиці - це усталений стандарт запису інформації у файлі даного типу. Спосіб кодування інформації або даних залежить від застосованої комп'ютерної програми. Часто формат файлу визначається його розширенням.
Ве́кторна гра́фіка (також геометричне моделювання або об'єктно-орієнтована графіка) - створення зображення в комп'ютерній графіці з сукупності геометричних примітивів - (точок, ліній, кривих, полігонів), тобто об'єктів, які можна описати математичними виразами.
Колірні й прозорі ефекти можуть бути отримані за допомогою вбудованої в Flash властивості заповнення проміжків ряду ключових кадрів або символів, керованих засобами Actionscript.
Ключові кадри (англ. Key frame) в анімації і в кіновиробництві - картинки, які визначають початкову та кінцеву точку для будь-якого плавного переходу. Картинки називають «кадрами» через те що їхнє часове розміщення вимірюється в кадрах на стрічці.
синхронізована анімація також може бути потоковою, завдяки чому відтворення Flash-фільму виконується ще до моменту його повного завантаження в Flashplayer.

Мультимедійні авторські роботи. Крім стандартних форматів векторних і растрових зображень, Flash MX дозволяє імпортувати вміст у самих різних мультимедійних форматах. Зокрема, Flash MX здатний до імпорту відеофільмів безпосередньо в середовище авторських робіт. Крім того, Flash дозволяє імпортувати звукові файли в більшість розповсюджених форматів на етапі розробки або у форматі .mp3, що динамічно завантажується в потоковому режимі на етапі виконання.

Динамічний зміст. Програмний продукт Flash MX дозволяє створювати динамічну інформацію у вигляді тексту, зображення й звуку формату .mp3. Все це можна завантажувати у фільм під час його відтворення, та, крім того, інформація з фільму може пересилатися на сервер або в базу даних.

Приклади наведено у навчальному посібнику «Комп’ютерна графіка» Г.М.Потапенко.7. Учбові та методичні матеріали
1. Аронов В.Г. Теоретические концепции зарубежного дизайна [Текст]/ В.Г.Аронов. — М. : ВНИИТЭ, 2006. — 111 с.

2. Арямов В.И. Дизайн и экономичность автомобилей [Текст] / В.И. Арямов. // ТЭ.– 1983.– №8.– С. 21-23

3. Арямов В.И. Необходимое и случайное в дизайне автомобилей [Текст] / В.И. Арямов. // ТЭ.– 1979.– №11.– С. 17-22.

4. Арямов В.И. Эстетика и безопасность автомобіля [Текст] / В.И. Арямов. // ТЭ.– 1980.– №12.– С. 14-18.

5. Вальков H.Н. Дизайн: очерки теории системного проектирования [Текст] / H.H. Вальков. – Л.: ППУ, 1983.– 125 с.

6. Голобородько В.М. Вибрані глави проективної ергономіки [Текст]: Навчальний посібник / В.М.

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Голобородько. – K.: 1999.– 254 с.

7. Даниленко В.Я. Основи дизайну [Текст]: Навч. посібник / В.Я. Даниленко. – K.: 1996.– 362 с.

8. Даниленко В.Я. Дизайн [Текст] / В.Я. Даниленко.– Харків, ХДАДМ, 2003.– 125 с.

9. Квасов A.C. Основы художественного конструирования промышленных изделий [Текст] / A.C. Квасов.: – Учеб. пособ. – М.: Гардарики, 2006.– 258 с.

Додаток А

Приклади графічного оформлення дипломного проекту

Рисунок А.1Рисунок А.2

Каталог: uploads
uploads -> Ііі міжнародний економічний саміт «Україна І світ. Новий діалог»
uploads -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
uploads -> Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: " Програмування мобільних пристроїв " для студентів напряму підготовки
uploads -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
uploads -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор


Скачати 10.99 Mb.

 • Зміст Вступ 4 2. Складові частини пояснювальної записки
 • Вступ Дисципліна “
 • 1. Основні етапи дипломного проектування
 • 2. Складові частини пояснювальної записки до дипломного проекту
 • 3. Етап роботи над молюванням проектного рішення
 • 5. Робота над графічною частиною проекту
 • 6. Створення презентаційного ролику
 • Camtasia Studio
 • 7. Учбові та методичні матеріали