Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Економічна кібернетика»

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Економічна кібернетика»
Сторінка1/16
Дата конвертації07.04.2017
Розмір1.07 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Економічна кібернетика» для студентів напряму

6.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.

Індивідуальність (лат. individuitas - неподільність) - сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.

Металу́ргія (англ. Metallurgy) - наука, техніка і галузь промисловості, які пов'язані з одержанням металів з руд або металовмісних речовин з наданням їм необхідних властивостей. У прикладному плані - сукупність зв'язаних між собою галузей і стадій виробничого процесу від видобутку сировини до випуску готової продукції - чорних і кольорових металів та їх сплавів (стопів).

030502 – економічна кібернетика

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол від


Дніпропетровськ НМетАУ 2013
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна кібернетика» для студентів напряму 6.

Кіберне́тика (англ. cybernetics, нім. Kybernetik) - наука про загальні принципи управління в різних системах: технічних, біологічних, соціальних та ін.

030502 – економічна кібернетика / Укл. М.М. Лісовенко – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013.

Викладені робоча програма, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Економічна кібернетика», наведені теоретичні відомості для виконання індивідуальних завдань, а також приклади їх виконання.

Призначена для студентів напряму 6.030502 – економічна кібернетика заочної форми навчання.
Укладачі М.М. Лісовенко, канд. техн. наук, доц.
Відповідальна за випуск Л.М. Савчук, канд. екон. наук, проф.
ВСТУП

“Значение и польза экономической кибернетики состоит не в наличии каких-либо чисто кибернетических результатов, математически сформулированных законов экономической кибернетики, а в том, в какой степени кибернетические идеи, кибернетический образ мышления проникли в экономику, стимулировали ее развитие и привели к появлению новых научных результатов в экономической кибернетике — этой специальной области науки.

В наши дни экономическая кибернетика все более становится областью, в которой изучаются нетрадиционные по постановке, сложности и путям решения задачи управления (включая процессы родственные, но не совпадающие с управлением экономическими системами, например, управление проектами), разрабатываются разнообразные теоретические и прикладные средства.

Беспрерывно развивается и совершенствуется модель специалиста в области экономической кибернетик», ее базовая конце]щня. Объем п уровень необходимых знаний возрастает, возрастает и квалификация специалистов, которые владеют методологией и инструментарием исследования поведения экономических систем, приближаясь к стандарту современного экономического образования в развитых странах мира.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Студенты, которые учатся на специальности «Экономическая кибернетика», на уровне бакалавра получают систему знаний по специальным, экономическим и математическим дисциплинам, новым информационным технологиям с использованием компьютерной техники.”[1]
1 Робоча програма дисципліни «Економічна кібернетика»


Мета вивчення дисципліни – формування системного мислення та навичок ефективного використання методів економічної кібернетики при проектуванні та експлуатації сучасних інформаційних систем і технологій в економіці.

Економікс (англ. economics «економічна теорія», «економіка») - галузь економічної науки, економічна теорія, що вивчає теоретичні основи економічних процесів. Термін «економікс» введений в широкий обіг британським ученим-економістом Алфредом Маршаллом і у відомому сенсі замінив поняття «Політична економія», що раніше використалося, додавши йому велику практичну спрямованість.

Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:


 • базові поняття економічної кібернетики;

  Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість. • базові поняття економіко-кібернетичної системи (структура, функції і властивості);

 • класифікацію систем;

 • базові поняття економіко-математичної моделі;

 • критерії класифікації та функції моделей;

 • сутність процесу моделювання;

 • загальні поняття про інформацію та її якісні характеристики;

 • способи обробки економічної інформації у середовищі табличного процессора MS Excel;

 • сутність управління, його види, принципи і закони;

 • базові поняття соціально-економічної системи;

 • основні принципи аналізу і синтезу економічних систем;

  Економі́чна систе́ма - сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованої на • можливості аналізу виробничої підсистеми;

  Систе́ма (від дав.-гр. σύστημα - «сполучення», «ціле», «з'єднання») - множина взаємопов'язаних елементів що утворюють єдине ціле, взаємодіють з середовищем та між собою, і мають мету. • моделі і методи проектування систем;

 • методи аналізу економічної динаміки;

 • базові поняття теорії оптимальних систем;

 • моделі і методи оптимізації процесів в економіці;

вміти: 

 • створювати математичні моделі економічних процесів;

 • використовувати евристичні, графічні та інші методи аналізу господарчої діяльності;

 • проектувати функціональні моделі на основі функціонального аналізу економічних систем;

 • здійснювати аналіз часових рядів методами простої середньої, ковзної середньої та експоненціального згладжування;

  Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.

  В інформатиці евристичний алгоритм, або просто евристика - це алгоритм, спроможний видати прийнятне рішення проблеми серед багатьох рішень, але неспроможний гарантувати, що це рішення буде найкращим. Отже, такі алгоритми є приблизними і неточними.

  Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.

  Експоненці́йне згла́джування - це метод математичного перетворення, який застосовується при прогнозуванні часових рядів. Свою назву він отримав через те, що при кожній наступній ітерації враховуються всі попередні значення ряду, але ступінь врахування зменшується за експоненційним законом.

  Оптиміза́ція (англ. optimization, optimisation) - процес надання будь-чому найвигідніших характеристик, співвідношень (наприклад, оптимізація виробничих процесів і виробництва). Задача оптимізації сформульована, якщо задані: критерій оптимальності (економічний - тощо; технологічні вимоги - вихід продукту, вміст домішок в ньому та ін.)

  Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.

  Функціона́льний ана́ліз - математична дисципліна, яка фактично є поширенням лінійної алгебри на нескінченновимірні простори. З другого боку, характер питань, які при цьому розглядаються, дозволяє вважати цю науку частиною математичного аналізу.

  Аналіз часових рядів - сукупність математико-статистичних методів аналізу, призначених для виявлення структури часових рядів і для їх прогнозування. Сюди належать, зокрема, методи регресійного аналізу. • здійснювати знаходження оптимально-компромісних рішень;

  Рівняння - аналітичний запис задачі знаходження аргументів, при яких дві задані функції рівні між собою.Розподіл годин за навчальним планом
с е м е с т р иVII

VIII


Усього годин за навчальним планом

360
у тому числі аудиторні заняття:

44

16

28


з них:

- лекції;


16

16

- лабораторні заняття.

2828


Самостійна робота

316
Види контролю:- виконання контрольної роботи.

1

1

- виконання курсової роботи

1
1


Підсумковий контроль (іспит, залік)
Зал.

іспит
/

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

.


ТЕМА 1 Теоретичні основи економічної кібернетики.

Визначення кібернетики. Предмет вивчення кібернетики. Мета економічної кібернетики. Система. Класифікація систем. Поняття економіко-кібернетичної системи. Структура, функції і властивості економіко-кібернетичної системи.12год.

Інформація та її якісні характеристики. Управління. Види управління. Поняття системи управління. Принципи і закони управління. Загальна характеристика економічної системи. Основні риси економічної системи.

12год.

ТЕМА 2 Базові поняття моделі.

Класифікація та функції моделей. Мета моделювання. Поняття економіко-математичної моделі. Критерії класифікації та типові економіко-кібернетичні моделі Процес моделювання економічної системи. Загальна схема моделювання. Методика розробки економіко-математичної моделі. Основні етапи розробки. Постановка та формалізація задачі. Вибір методу моделювання. Аналіз адекватності моделі. Впровадження моделі. Класи типових задач моделювання економічних систем Основна ідея і ціль імітації. Застосування імітаційного моделювання.

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Іміта́ція (лат. imitatio - наслідування): Пародія на щось. Наслідування. Підробка. Ерзац. Сурогат. Повторення. Приклад: виріб, який є підробкою під що-небудь; Наслідування голосом, почерку тощо.

Формаліза́ція (англ. formalization) - метод у математичній логіці, процес подання інформації про об'єкт, процес, явище в формалізованому вигляді.

Імітаці́йне моделюва́ння - це метод, що дозволяє будувати моделі процесів, що описують, як ці процеси проходили б насправді.

Моделювання рівномірного дискретного розподілу цілих чисел2год.

ТЕМА 3 Основні принципи аналізу і синтезу економічних систем.

Предмет і об’єкти аналізу економічних систем. Принципи аналізу соціально-економічних систем. Вимоги щодо проведення аналізу систем. Методи та методика аналізу економічних систем. Методологія синтезу моделей соціально-економічних систем. Методи синтезу соціально-економічних систем і структур управління. Методологія аналізу. Класифікація та деталізація цілей. Функціональний аналіз економічних систем. Склад і послідовність етапів проектування функціональної моделі.2год.

ТЕМА 4 Моделі і методи синтезу структури системи управління.

Поняття виробництва та виробничої системи. Основні функції виробничої системи. Методи аналізу виробничої системиЗагальна характеристика систем управління. Ієрархічні системи управління. Види організаційних структур. Завдання аналізу та синтезу систем управління. Методологія синтезу економічних систем.


Підхід Стенфорда Біра до синтезу економічних систем. Склад задач аналізу виробничої підсистеми і їх взаємозв`язок з іншими комплексами і підсистемами. Інформаційне забезпечення

2год.

ТЕМА 5 Моделі і методи аналізу економічної динаміки.

Принципи побудови динамічних моделей. Трисекторна модель економіки.


Модель Харрода-Домара. Аналіз властивостей моделі при різних гіпотезах щодо траєкторії споживання. Модель Сарджента-Тарновського. Поняття траєкторії динамічного ряду. Типи економічного розвитку і трендові моделі.
Швидкі та повільні змінні в аналізі макроекономічної динаміки.

2год.

ТЕМА 6 Проблеми оптимізації економічних систем.

Принцип оптимальності в економіці і його комплексний вираз. Критерій оптимізації динамічних моделей: оптимізація постійної норми накопичення, оптимізація змінної норми накопичення.

Дина́міка (грец. δύναμις - сила) - розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія.

Динамі́чна моде́ль сист́еми - сукупність співвідношень, що визначають вихід системи в залежності від входу та стану системи.

Поняття оптимізаційної моделі на базі МОБ. Виробниче завдання Канторовіча.


Проблема оптимізації технологічного вибору. Темп приросту виробництва і траєкторія рівноважного зростання (магістраль). Визначення оптимальної магістралі. Глобальний і локальний критерії в багаторівневих (ієрархічних) системах моделей. Багатоцільова оптимізація і способи згортання критеріїв. Математичний запис завдання векторної оптимізації. Область компромісів. Види завдання векторної оптимізації. Методи рішення. Багатокритеріальна оптимізація.

Оптимальність - властивість, при якій забезпечується найбільша відповідність даному завданню, умовам тощо.

Траєкто́рія - лінія, яку описує матеріальна точка, що рухається в просторі.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Компроміс (грец. compromissum - угода, згода) - згода з ким-небудь у чомусь, що досягається взаємними поступками; поступка заради досягнення мети.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Багатокритеріальна оптимізація або програмування (англ. Multi-objective optimization), - це процес одночасної оптимізації двох або більше конфліктуючих цільових функцій в заданій області визначення.

Завдання визначення оптимального співвідношення витрат, обсягів виробництва і прибутку по декількох видах продукції. Основні проблеми, що виникають при вирішенні завдань векторної оптимізації.

4год.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16 • 1 Робоча програма дисципліни «Економічна кібернетика» Мета вивчення дисципліни – формування системного мислення
 • Розподіл годин за навчальним планом
 • Застосування імітаційного моделювання