Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Економічна кібернетика»

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Економічна кібернетика»
Сторінка2/16
Дата конвертації07.04.2017
Розмір1.07 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  1. Порядок підготовки та захисту контрольної роботи

Навчальним планом з дисципліни «Економічна кібернетика» передбачено виконання однієї контрольної роботи студентами заочного факультету. Контрольна робота виконується протягом семестру після установчих занять. Робота подається особисто або надсилається в деканат заочного факультету для реєстрації. Потім робота передається на кафедру економічної інформатики для перевірки викладачем. Робота, виконана з грубими помилками й відхиленнями від вимог методичних вказівок, повертається студентові для доопрацювання. Захист контрольної роботи здійснюється під час екзаменаційної сесії.

Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.

Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

Факульте́т (нім. Fakultät, від лат. facultas - спроможність, здатність) - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії.

Екзаменаційна сесія - це період підведення підсумків навчальної роботи студентів протягом семестру.
  1. Загальні вимоги до оформлення пояснювальної записки

Пояснювальну записку до контрольної роботи виконують з використанням комп’ютера на аркушах білого паперу формату А4 з одного боку аркуша. Розмір полів аркуша: верхнє та нижнє – 2см, ліве – 2,5см, праве – 1см.

Сторінки записки нумерують арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації.

Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.

І́ндо-ара́бська' або інді́йська систе́ма чи́слення' є позиційною десятковою системою числення розроблена у 1-4 століттях індійськими математиками. Цифри виникли в Індії і в 10-13 ст. були занесені в Європу арабами, через що часто згадуються як «ара́бські».

Номер друкують у верхньому правому куті сторінки без крапки в кінці.

Текст записки вирівнюється «по ширині», абзацний відступ – 1,5см, міжрядковий інтервал - «полуторний».

Абза́цний ві́дступ - відступ у початковому рядку друкованого чи рукописного тексту; у цьому ж значенні вживається термін «новий рядок».

Тип шрифту - Times New Roman; креслення – «звичайне»; розмір – 14; колір – чорний.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням коректором з наступним нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту або графіки чорним кольором.

Власні назви в записці наводять мовою оригіналу. Скорочення слів і словосполучень, які використовуються у записці, повинні відповідати чинним стандартам із бібліотечної та видавничої справи.

Абревіатура (лат. abbrevio - скорочую) - складноскорочені слова, похідне слово, що виникає внаслідок абревіації - утворення з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття.

Кре́слення - дисципліна зі створення стандартизованих технічних малюнків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо.

Коректу́ра (від лат. correctura - «виправлення», «поліпшення») - процес виправлення граматичних і технічних помилок та недоліків, як в текстовому, так і графічному матеріалах, підготовлених для розмноження друкарським (або будь-яким іншим) способом.

Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.

Словосполучення - поєднання слів, утворене за нормами мови з двох або більше повнозначних слів, пов'язаних між собою синтаксично, яку використовують як лексично-семантичний матеріал номінативної (знакової) функції в реченні й поза ним.

Бібліоте́ка або книгозбі́рня (грец. βιβλιον - книжка і θηκη - сховище, скриня) - культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів, проводить їх опрацювання і відображення у каталогах, організовує відповідне їх зберігання, збереження і обслуговування ними читачів.

Видавни́ча спра́ва - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.

Загальний обсяг роботи орієнтовно 30-35 сторінок.

При оформленні пояснювальної записки слід обов’язково наводити завдання до першої і другої частини роботи.

Студент зобов’язаний надати електронний варіант виконаної роботи у якості додатка до пояснювальної записки.
  1. Структура контрольної роботи та загальні вимоги до її виконання

Контрольна робота складається із 3 завдань:завдання №1. Використати модель управління запасами для моделювання економічної динаміки.

завдання №2. Використати графічні схеми і моделі розпізнавання образів для синтезу структури системи управління підприємством.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Управлі́ння това́рними запа́сами - складний комплекс заходів, спрямований на забезпечення максимально високого рівня обслуговування покупців при мінімізації поточних витрат, пов'язаних із утримуванням запасів.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.завдання №3 Знайти оптимально-компромісни рішення завдань.
Структуру пояснювальної записки контрольної роботи наведено у
таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Структура пояснювальної записки№ розділу

Найменування розділу (структурного елемента пояснювальної записки)

Обсяг, стор.
Титульний аркуш

1
Бланк завдання

1
Реферат

1
Зміст

1
Вступ

1

1

Використання логістичного відображення для моделювання економічної динаміки.

5-10

2

Побудова графічної схеми управління галуззю економіки, містом, комерційним банком, підприємством, університетом. Розробка моделі синтезу структури системи управління.

5-10
3

Згортки критеріїв. Вирішування багатокритеріальних завдань. Знаходження оптимально - компромісних рішень.

5-10
Висновки

0,5
Перелік посилань

1
Додаток А (Джерела даних)

1
Додаток Б (пояснювальна записка – електронний варіант)

CD
  1. Методика виконання завдання №1

Завдання виконується на основі вивчення літературних джерел по запропонованій темі.

Мета завдання - Ознайомитися з можливостями і набути практичних навичок використання логістичного відображення для моделювання економічної динаміки.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.


Теоретичні відомості для виконання завдання
Логістика - це процес планування і забезпечення (включаючи контроль) ефективного і безперервного вступу товарів, послуг і супутньої інформації звідти, де вони створюються, до споживача, спрямований на всіляке задоволення споживчих запитів.

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.

Як одна з ключових логістичних функцій виділяють управління запасами.

1.Модель найбільш економічного розміру замовлення без урахування дефіциту.

Замовлення, що поповнює з апаси, поступає як одна партія. Рівень запасів убуває з постійною інтенсивністю доки не досягає нуля. У цій точці поступає замовлення, розмір якого рівний Q, і рівень запасів відновлюється до максимального значення. При цьому оптимальним рішенням задачі буде той розмір замовлення, при дотором мінімізуються загальні витрати за період.

Модель оптимального розміру замовлення в припущенні, що допускається дефіцит продукту і пов'язаний з ним упущений прибуток.

Нехай Q - розмір одного замовлення;

Т - протяжність періоду планування;

Протяжність - одна з характеристик простору, яка виражає його розміри. В понятті протяжність зафіксовано відносну постійність певних типів зв'язку, що зумовлює можливість порівняння розмірів фізичних тіл.

D - величина попиту за період планування;

d=D/T - величина попиту в одиницю часу;

К - витрати підготовки і виконання одного замовлення (оформлення, доставка і так далі);

Н - витрати зберігання однієї одиниці продукту за період Т;

h=H/T - питомі витрати зберігання однієї одиниці продукту в одиницю часу;

р - упущений прибуток в одиницю часу, що виникає в результаті дефіциту однієї одиниці продукту;

Р - упущений прибуток за період Т, що виникає в результаті дефіциту однієї одиниці продукту.

Тоді оптимальний розмір замовлення :

Q* = ( 2DK/H)1/2 * ((Р Н)/P)1/2.

Максимальний розмір запасу :

S* =(2DK/H)1/2 х (Р/(H Р))1/2.

Максимальний дефіцит:

R = Q* - S*. 1. Модель з кількісними знижками.

Для збільшення об'єму продажів компанії часто пропонують кількісні знижки своїм покупцям. Кількісна знижка - скорочена ціна на товар у разі купівлі великої кількості цього товару.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Типові приклади кількісних знижок наведені в таблиці 1.1.

Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.

Таблиця 1.1Варіанти знижок

1

2

3

Кількість, при якій робиться знижка, шт.

Розмір знижки, %від 0 до 999

0


від 1000 до 1999

3


від 2000 і вище

5

Приклад 1.1. Розглянемо приклад, що пояснює принцип прийняття рішення в умовах знижки. Магазин "Ведмежа" продає іграшкові машинки по 5 у.о. за 1 шт. Ця фірма має таблицю знижок на машинки у разі купівель їх в певній кількості (таблиця.1.1). Витрати замовлення складають (49 N) у.о. Річний попит на машинки дорівнює 5000 шт. Річні витрати зберігання у відношенні до ціни складають 20%, або 0,2. Необхідно знайти розмір замовлення, що мінімізує загальні витрати без урахування можливого дефіциту (р=0).

Рішення при N=0. Розрахуємо оптимальний розмір замовлення для кожного виду знижок, тобто Ql*, Q2* і Q3*.

Оптимальний розмір замовлення

Q* =(2DK/(I*c))l/2,

де D=річний попит,

K= витрати замовлення, у.о.,

I= річні витрати зберігання (від ціни),

c = ціна однієї машинки.

Отримаємо Q1* = 700 шт., Q2* = 714 шт., Q3* = 718 шт.

Оскільки Ql* - величина між 0 і 999, то її можна залишити колишньою. Q2* менше кількості, необхідної для отримання знижки, отже, його значення необхідно набути рівним 1000 одиниць. Аналогічно Q3* виберемо рівним 2000 одиниць.

Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.

Отримаємо Ql* = 700 шт.; Q2* = 1000 шт.; Q3* = 2000шт.

Далі необхідно розрахувати загальні витрати для кожного розміру замовлення і виду знижок, а потім вибрати найменше значення.

Річні витрати замовлення = число замовлень*витрачання замовлення, річні витрати зберігання = розмір замовлення*ціна*витрачання зберігання/2 (при рівномірному попиті). Отримаємо наступну таблицю.

Таблиця 1.2 Загальні витрати

Вид знижки

1

2

3

Ціна у.о.

5

4,8

4,75

Розмір замовлення (вибір) шт.

700

1000

2000

Ціна на увесь товар за рік у.о.

25000

24000

23750

Річні витрати замовлень у.о.

350

245

122,5

Річні витрати зберігання у.о.

350

480

950

Загальні річні витрати (замовлення, зберігання, ціна) у.о.

25700

24725

24822,5

Виберемо той розмір замовлення, яке мінімізує загальні річні витрати. З таблиці видно, що замовлення у розмірі 1000 машинок мінімізуватиме совокупные витрати.
  1. Порядок виконання завдання №1

Вирішити приклад 1.1 при N= номеру за списком групи і р=0.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16