Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни " Розподілені комп’ютерні системи І мережі " для магістрантів спеціальностi 05010102 Інформаційні Технології Проектування денної та заочної форм навчання

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни " Розподілені комп’ютерні системи І мережі " для магістрантів спеціальностi 05010102 Інформаційні Технології Проектування денної та заочної форм навчання
Сторінка1/5
Дата конвертації08.05.2017
Розмір0.66 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Черкаський державний технологічний університетМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту з дисципліни

Розподілені комп’ютерні системи і мережі ”

для магістрантів спеціальностi 8.05010102 - Інформаційні Технології Проектування денної та заочної форм навчання

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

інформ.технол. проектування

та Методичною Радою ЧДТУ

Протокол № від 10.19.2014 р.


Черкаси ЧДТУ 2014 рік

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни“ Розподілені комп’ютерні системи і мережі ”для магистрантів спеціальністi 8.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
05010102 – Інформаційні Технології Проектування " денної та заочної форм навчанняденної та заочної форм навчання/ Укл. Колесніков К.В., Шадхін В.Ю. – Черкаси:ЧДТУ, 2014. –33с.


Укладачі: Колесніков К.В.,к.т.н., доцент,Шадхін В.Ю. , к.т.н., доцент Відповідальний редактор: Тимченко А.А., д.т.н.
Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
, проф.


Рецензент: Рудницький В.М., д.т.н., проф.

ЗМІСТ

Вступ...................................................................................................................................4

 1. Теми курсового проектуваннярозподіленихмереж......................................5

 2. Стадії виконання курсового проекту....................................................................5

 3. Проєктування мережі...............................................................................................6

3.1.Розробка технічного завдання, аналіз ТЗі постановка задачі...........................
Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.
6


3.2.Вибір технічного рішення, конфігурації і топології мережі..............................8

3.3.Синтез мережі.........................................................................................................8

3.3.1.Вступ...............................................................................................................8

3.3.2. Приклад побудови корпоративної мережі..................................................
Техні́чне рі́шення - структурна частина результату технічної творчості, яка визначає принципові, схематичні, теоретичні рішення, що стосуються виробу як технічної системи і безпосередньо пов'язана з конструкцією, технологією, принципом роботи чи матеріалом.
Корпоративна мережа - це мережа, головним призначенням якої є підтримка роботи конкретного підприємства, що володіє даною мережею. Користувачами корпоративної мережі є тільки співробітники даного підприємства.
9


3.3.3.Вібір мережноїопераційноїсистеми.........................................................10

 1. Розрахунок пропускної здатності глобальної мережі.Умовні втрати.

Mетоди контролю навантаження...........................................................................11

4.1.Вступ........................................................................................................................11

4.2 Застосування теорії систем масового обслуговування......................................
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Система масового обслуговування (СМО) - система, яка виконує обслуговування вимог, що надходять до неї . Обслуговування вимог у СМО проводиться обслуговуючими приладами. Класична СМО містить від одного до нескінченного числа приладів.
11


4.2.1 Приклад розрахунку пропускної спроможності мережі............................11

4.2.2 Умовні втрати в інформаційній системі (ІС).............................................
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
15


4.2.3. Методи боротьби з перевантаженнями в ІС..............................................17

4.2.4 Розрахунок імовірності надходженняпакетів на VPN-сервер................18

 1. Безпека мережі.........................................................................................................19

 2. Розробка серверного сегменту корпоративноїмережі

(і/абосхемиелектричної на LAN)..........................................................................19

 1. Оформлення проекту...............................................................................................19


ДОДАТКИ:
А. Зразок специфікації................................................................................................20

Б. Зразок схеми інформаційних потоківта таблиці об’ємів……………………..21

В. Зразок топології......................................................................................................22

Д. Розрахунок процедур безпекимережі .Завдання.

Д0.Приклади виконаннязавдань.........................................................................24

Д1. Алгоритм шифрування ГОСТ 28147-89 28

Д2. Символикирилиці (альтернативна кодоватаблицяASCII) 30

Д3. Блок підстановки в алгоритмішифрування ГОСТ 28147-89 30

Д4. Алгоритм шифруванняRSA31

Д5. Таблиця простих чисел 31

Д6.
Просте число - це натуральне число, яке має рівно два різних натуральних дільники (лише 1 і саме число). Решту чисел, окрім одиниці, називають складеними. Таким чином, всі натуральні числа, більші від одиниці, розбивають на прості і складені.
Функція хешування32


Д7. Електронній цифровийпідпис32

Література.............................................................................................................….33

Вступ

Вивчення курсу «Розподілені комп’ютерні системи і мережі ” передбачаєнабуття студентом знань та навичокпроектуваннярегіональнихкомп’ютернихмереж. З цієюметоювиконуєтьсякурсовий проект, якийдозволяєзасвоїтиосновніпринципи, технології та протоколикорпоративнихкомп’ютернихмереж.

Корпоративнамережа - це інфраструктура, що призначена для передачі великого обсягурізнорідних інформаційних потоків (телефонія, обмінданими, доступ в Інтернет, відеоконференції й т.і.

Інформаційний потік - стабільний рух інформації, спрямований від джерела інформації до отримувача, визначений функціональними зв’язками між ними.
) у межах одного підприємства.


Головне завдання при побудовікорпоративноїмережі - оптимізаціяобробки й розподілу інформаційних потоків. Найпомітнішоютенденцією в областітехнологіїпобудовимережі є об'єднання пакетного трафіку й мови в одному каналізв'язку. Подібна тенденціяробитьвибірбазовихтехнологійпобудовимережі, протоколівобміну й устаткуваннядоситьнетривіальнимзавданням.


Вібір концепціїпобудовиконкретноїкорпоративноїмережівизначаєтьсяцілоюнизкоюфакторів: потрібні інформаційні послуги, обсягипереданоготрафіку, існуюча інфраструктура й т.і.

Інформаці́йні по́слуги (англ. Information services) - послуги, орієнтовані на задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом надання певної інформації. Дії суб'єктів (власників) щодо забезпечення користувачів програмними продуктами.
Але існують і загальнівимоги до корпоративнихмереж. Мережі підприємствповиннібутипобудовані на основіперевіренихтехнологій, щомаютьтакіякості, як масштабованість, гнучкість, мультісервісність і сама головне - надійність.


Мережасучасногопідприємства, як правило, повиннапідтримувати ряд найбільшзатребуваних для бізнесудодатків і керованихсервісів. У першу чергуце: • Можлівість високошвидкісного доступу до мережі Інтернет;

 • Створення віртуальнихприватнихмереж (VPN);

 • Передача голосу поверх IP;

 • Проведення відеоконференцій;

 • Захист інформації й зберіганняданих.

Основним завданнями курсового проекту є:

-аналіз прототипівмереж та вибірприйнятногорішеннямережі;

- засвоєння методик виборукомунікаційногообладнання, мережевогопрограмногозабезпечення, середовищапередаванняданих;

- засвоєння методик розрахункупараметрівмережі; • виготовлення схем та специфікацій на проектованумережу.

Одержання навичокпроектування та користування інформацією стандартівдозволяєтакожвикористовувативідповіднірозділи у дипломному проекті.Проект маєвідповідативимогамISO11801, ЄСКД, ЄСПД.

1 Теми курсового проектуваннякорпоративних мереж


  1. WAN, MAN
 • Корпоративна мережа Черкаської облдержадміністрації;

 • Дільніця корпоративної мережі Черкаського поштамту;

 • Корпоративна мережа "Одеської залізниці";

 • Внутрішньо міський сегмент корпоративноїмережі АЗС;

 • Корпоративна мережа Державної податкової інспекції Звенігородського району;

   • Корпоративна мережа Черкаського “Облавтодору”;

   • Корпоративна мережа магазинів “Фокстрот”;

   • Сегмент корпоративноїмережі “Укрсоцбанку” в Черкаській області;
    Мережа магазинів (англ. Chain store) - два або більше магазинів однієї зареєстрованої торгової марки, які перебувають під спільним володінням і контролем, мають той самий дизайн, розміщені в різних районах одного міста, в різних містах або різних країнах, продають товари аналогічного асортименту, мають спільну службу закупівель і збуту.
    Черка́ська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України, розташована у центральній лісостеповій частині країни по обидва берега середньої течії Дніпра та Південного Бугу.


   • Канал передачіданихбанківськоїмережі “ Райффайзен-Аваль” м. Черкаси;

   • Бездротовій сегмент корпоративноїмережі банку “Надра”;

   • Корпоративна мережа Державної податкової інспекції Лисянського району;

   • Корпоративна мережа держадміністрації Шполянського району ;

   • Корпоративна мережа держадміністрації Смілянського району ;
    Шполя́нський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця Черкаської області. Утворений у 1923 році. Площа - 1 105 км² (5,29 % від площі області). Адміністративний центр - місто Шпола.
    Ли́сянський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця Черкаської області. Районний центр - містечко Лисянка.
    Сміля́нський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця Черкаської області.


   • Корпоративна мережа Державної податкової інспекції Кам’янського району;

   • Корпоративна мережа держадміністрації Золотоніського району ;
    Золотоні́ський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця Черкаської області.


   • Корпоративна банківська мережа м.Черкас(УкрТелеКом) .
  1. SAN, CAN
 • SAN – мережазберіганняданих «Укрсіббанку»;

 • SAN – мережазберіганняданих «Кредитбанку»;

 • SAN – мережазберіганняданих «Приватбанку»;

 • SAN – мережазберіганняданих банку «Ексімбанку»;

 • SAN – мережазберіганняданих «Промінвестбанку»;

 • CAN - (кампусна) мережа Черкаського державного технологічного університета;

 • Кампусна мережа Черкаської академії пожежної безпеки;

 • Кампусна мережа Тернопільської академії народного господарства;
  Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
  Тернопільський національний економічний університет - вищий навчальний заклад України IV-го рівня акредитації в м. Тернополі.


 • Резервній інформаційно-обчислювальний центр державноїподатковоїадміністрації Україні;
  Обчи́слювальний центр (ОЦ) - організація, підрозділ, або, в більш вузькому сенсі, комплекс приміщень, призначених для розміщення комп'ютерних систем і допоміжного обладнання.


 • Підсистема резервування і збереженняданих в мережіобласногостатуправління.2 Стадії виконання курсового проекту
Курсовій проект рекомендовановиконувати у такійпослідовності:

  1. Аналіз технічногозавдання.

  2. Дослідження аналогів та прототипівмережі.

  3. Уточнення постановки завдання:

 • каналипередавання та обмінуданими;

 • мережізберіганняфайлів:

 • e-mail;

 • ІР-телефонія;

 • Іnternet.

  1. Візначення кількостікомутаційнихцентрів в залежностівідкількостіфілій, відділеньта розподіленняробочихстанцій після комутаційних центрів.

  2. Вібір комунікаційногообладнання та середовищапередавання .

  3. Вібір мережного програмногозабезпечення та систем захисту.

  4. Синтез топологіїмережі.

2.8Проведення розрахунків, щопідтверджуютькоректністьвиборутопології,конфігураціїта заходівбезпеки

2.8.1. Навантаження на мережу та схеми інформаційних потоків.

2.8.2. Розрахунок продуктивностімережі.

2.8.3. Розрахунок часузатримоктрафікуданих та транзакцій.

2.8.4. Визначення процедур захисту інформації.

Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.


  1. Виконання кресленьспецифікаціїмережі, схеми інформаційних потоків, топології та кресленнясхемиелектричноїз’єднань Е4.

2.10.Оформлення пояснювальної записки.
Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.


3 Проектування мережі
3.1 Розробка технічногозавдання(ТЗ), аналіз ТЗ і постановка задачі

  1   2   3   4   5