Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 050101 «Комп'ютерні науки»

Скачати 162.31 Kb.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 050101 «Комп'ютерні науки»
Скачати 162.31 Kb.
Дата конвертації21.05.2017
Розмір162.31 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний Технічний Університет України

«Київський Політехнічний Інститут»

Навчально-науковий комплекс

«Інститут прикладного системного аналізу»

Кафедра системного проектування


«ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ»


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.

Систе́ма (від дав.-гр. σύστημα - «сполучення», «ціле», «з'єднання») - множина взаємопов'язаних елементів що утворюють єдине ціле, взаємодіють з середовищем та між собою, і мають мету.

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

050101 «Комп'ютерні науки», спеціальностей 8.

Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.

05010102 «Інформаційні технології проектування» та 8.05010103 «Системне проектування» денної та заочної форм навчання

Склав: доц. Харченко Костянтин Васильович


Київ – 2012

Обчислювальна геометрія: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки», спеціальностей 8.05010102 «Інформаційні технології проектування» та 8.05010103 «Системне проектування» денної та заочної форм навчання / Укл. Харченко К.В. – К. : НТУУ «КПІ», 2012 р. – __ c.
Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ»

(Протокол № __ від __.__.201_ р.)

Укладачі:
Харченко Костянтин Васильович, кандидат технічних наук


ЗМІСТ
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1
Визначення точки перетину двох відрізків. Визначення кута між двома відрізками.
Мета роботи: ознайомитися з основними базовими об’єктами та алгоритмами обчислювальної геометрії.

Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Обчислювальна геометрія (англ. computational geometry) - галузь комп'ютерних наук присвячена вивченню алгоритмів що описуюються в термінах геометрії.

Набути практичний досвід програмування базових алгоритмів обчислювальної геометрії на об’єктно-орієнтованій мові програмування.
Задача: Дослідити алгоритм та написати програму для визначення точки перетину двох відрізків. Функція повинна повертати значення True / False і координати точки перетину (як аргументи), якщо відрізки перетинаються. Відрізки задаються у вигляді координат їх вершин. Дослідити алгоритм та написати програму для визначення кута між двома відрізками. Функція повинна повертати значення кута. Відрізки вважати векторами, та кут визначити як кут між векторами. Кут має приймати значення від 0 до 360 градусів. Відлік починається від першого вектору проти годинникової стрілки до другого вектора).

Годинник (арх.: дзиґа́р, дзиґарі́) - пристрій для вимірювання часу.

Відрізки задаються координатами їх вершин.
Короткі теоретичні відомості
Рівняння прямої, що проходить через дві точки (відрізки задані двома своїми кінцевими точками):
\left(x - x_1 \right)/ \left(x_2 - x_1 \right) = \left(y - y_1 \right)/ \left(y_2 - y_1 \right),
де x_1, y_1 и x_2, y_2 координати, відповідно, першої та другої точок відрізка.

Координати (рос. координаты, англ. coordinates; нім. Koordinaten f pl) - числа, величини, що визначають положення точки у просторі.

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.


Скалярний добуток векторів:

http://www.pm298.ru/math/f319.jpg

де http://www.pm298.ru/math/f320.jpg - кут між векторами http://www.pm298.ru/math/f304.jpg та http://www.pm298.ru/math/f306.jpgЗавдання


 1. На основі рівняння прямої скласти систему рівнянь для визначення точки перетину двох відрізків. Скласти додаткові умови для аналізу розташування точки перетину прямих у межах першого та другого відрізку.

 2. На основі скалярного добутку векторів скласти рівняння для визначення кута між двома векторами.

  Пряма́ - одне з основних понять геометрії. При систематичному викладі геометрії пряма лінія зазвичай приймається за одне з вихідних понять, яке лише опосередковано визначається аксіомами геометрії. Якщо основою побудови геометрії служить поняття відстані між двома точками простору, то пряму лінію можна визначити як лінію, шлях уздовж якої дорівнює відстані між двома точками.

  Скалярний добуток (англ. dot product, англ. scalar product, нім. Skalarprodukt, рос. скалярное произведение) - бінарна операція над векторами, результатом якої є скаляр.

  Значення кута підліковується від першого вектора до другого вектора проти годинникової стрілки та має знаходитися в межах від 0 до 360 градусів (0..2Pi).

 3. Скласти блок-схему алгоритму.

  На різних етапах розвитку цивілізації людство використовувало сонячні, зоряні, водяні, вогневі, піскові, колісні, механічні, електричні, електронні й атомні годинники.

  Блок-схема (рос. блок-схема, англ. block scheme, flowchart, block diagram, flow diagram; нім. Block-schema) - Представлення задачі для її аналізу або розв'язування за допомогою спеціальних символів (геометричних образів), які позначають такі елементи, як операції, потік, дані тощо. 4. Скласти тестову програму на об’єктно орієнтованій мові програмування.

 5. Провести тестування тестової програми на різноманітних розташуваннях відрізків на площині. Визначити потрібні частинні випадки розташування відрізків на площині. Для тестування знаходження кута між векторами знайти значення кутів для векторів


Зміст звіту


 1. Алгоритм і постановка задачі

 2. Блок-схема алгоритму

 3. Основні моменти вихідного тексту програми

 4. Тестовий набір вхідних даних

 5. Геометрична ілюстрація набору вхідних даних

 6. Висновки


Контрольні питання


 1. Чому вертикальне розташування векторів може приводити тестову програму до арифметичних винятків роботи та як їх уникнути за допомогою додаткових умов?

  Ілюстра́ція - зображення, що супроводжує текст літературного твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту.

  Арифме́тика (дав.-гр. ἀριϑμητική - мистецтво лічби, вчення про числа, від дав.-гр. αριθμός - число) - наука про числа, їх властивості й операції над ними. 2. Чому тестові відрізки з невеличким (1e-6 градуса) нахилом можуть спричиняти до винятків роботи тестової програми?

 3. Який діапазон значень кута між двома векторами? Чому в лабораторній роботі вимагається знайти кут між відрізками зі значенням кута від 0 до 360 градусів?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2
Метод локалізації точки в простому багатокутнику.

Локалізація (рос. локализация, англ. localization, нім. Lokalisierung f) - обмеження місця дії того чи іншого явища, процесу певними просторовими межами. Наприклад, локалізація загазованої дільниці шахти, локалізація затопленої дільниці (затопленого горизонту), локалізація звалища промислових відходів, хвостосховища тощо.


Мета роботи: ознайомитися з алгоритмом локалізації точки в простому багатокутнику при одноразовому запиті. Набути практичний досвід програмування базових алгоритмів обчислювальної геометрії на об’єктно-орієнтованій мові програмування.
Задача: дослідити алгоритм локалізації точки в простому багатокутнику при одноразовому запиті. Реалізувати тестову програму на об’єктно-орієнтованій мові програмування.
Короткі теоретичні відомості
Простий багатокутник не має самоперетинів.
Належність точки простому багатокутнику. Дано простий багатокутник P і точка z. Визначити, чи знаходиться z всередині P. Розглянемо випадок унікального запиту. Проведемо через точку z горизонталь l.

Многоку́тник[К 1] (багатоку́тник, поліго́н) - геометрична фігура, замкнена ламана (сама, або разом із точками, що лежать усередині). Вершини цієї ламаної називають вершинами многокутника, а відрізки ламаної - сторонами многокутника.

Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.

Якщо l не перетинає P, то z – зовнішня точка. Нехай тепер l перетинає P. Розглянемо спочатку випадок, коли l не проходить через вершини P. Нехай L - число точок перетину l з кордоном P лівіше z. Оскільки P обмежений, лівий кінець l лежить поза P. Рухаючись з - ∞ направо, при першому перетині кордону потрапляємо всередину P, при другому - виходимо назовні з P, при третьому - знову всередину і т.д. Тому z лежить всередині P тоді і тільки тоді, коли L непарне. Тепер розглянемо вироджений випадок, коли l проходить через вершини P. Нескінченно малий поворот l навколо z проти годинникової стрілки не змінить локалізації точки, але усуне виродженість.

Напрямок руху стрілок годинника «за годинною стрілкою» й «проти годинної стрілки» використається для вказівки напрямку кругового руху.

Тепер видно наступне. Якщо обидві вершини ребра, належать l, то його не слід враховувати. Якщо ж тільки одна вершина ребра лежить на l, то перетин слід врахувати, якщо це вершина з більшою ординатою, і ігнорувати в іншому випадку.
Завдання


 1. На основі теоретичного матеріалу скласти алгоритм роботи програми для локалізації точки у простому багатокутнику.

  Ордината - одна з координат точки в декартовій системі координат. На (х, у)-графіку відповідає осі у, тоді як х відповідає абсцисі точки. Наприклад, точка з координатами (6, 3) має ординату 3.

  Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал. 2. Скласти блок-схему алгоритму.

 3. Скласти тестову програму на об’єктно орієнтованій мові програмування.

 4. Провести тестування тестової програми на різноманітних варіантах багатокутника та розташування точки для локалізації. Скласти перелік частинних випадків та продемонструвати роботу тестової програми для них.Зміст звіту


 1. Алгоритм і постановка задачі

 2. Блок-схема алгоритму

 3. Основні моменти вихідного тексту програми

 4. Тестовий набір вхідних даних

 5. Геометрична ілюстрація набору вхідних даних

 6. Висновки


Контрольні питання


 1. Як визначити складність роботи алгоритму локалізації точки в багатокутнику O(f(n)) ?

 2. Чому алгоритм має таку складність?

 3. Які частинні випадки має алгоритм локалізації точки в багатокутнику?

 4. Які функції з попередніх лабораторних робіт були використані в алгоритмі?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3


Знаходження опуклої оболонки для множини точок на плоскості.

Опукла оболонка (англ. Convex hull) множини точок X на евклідовій площині або у просторі - це мінімальна опукла множина, що містить X.


Мета роботи: ознайомитися з алгоритмом знаходження опуклої оболонки для множини точок на плоскості. Набути практичний досвід програмування базових алгоритмів обчислювальної геометрії на об’єктно-орієнтованій мові програмування.
Задача: дослідити алгоритм знаходження опуклої оболонки для множини точок на плоскості. Реалізувати тестову програму на об’єктно-орієнтованій мові програмування.
Короткі теоретичні відомості
Нехай на площині задані k різних точок p1, p2, ..., pk. Множина точок
p = α1p1 α2p2 ... αkpk,

(αi ∈ R, αi ≥ 0, α1 α2 ... αk = 1)


називається опуклою множиною, породженим точками p1, p2, ..., pk, а точка p називається опуклою комбінацією точок p1, p2, ...

Опукла комбінація точок - лінійна комбінація точок, коефіцієнти комбінації якої невід'ємні числа і в сумі дорівнюють 1.

, pk. Опуклою оболонкою множини точок L на площині (позначається conv (L)) називається найменша опукла множина, що містить L. Надалі ми розглядаємо лише кінцеві множини L. Опукла оболонка кінцевої множини точок на площині є опуклим багатокутником і навпаки, кожен опуклий багатокутник є опуклою оболонкою деякої множини точок. Задача побудови опуклої оболонки ставиться наступним чином. Для

множини L з n точок потрібно побудувати опуклу оболонку conv (L) ввигляді повного опису кордону. Цей опис кордону є впорядкована підмножина точок з L, званих граничними точками. Решта точки з L, що не є граничними, називаються внутрішніми.
Метод Джарвіса (загортання подарунка). Припустимо, що знайдена найменша в лексикографічному порядку точка p1 заданої множини L. Це означає, що p1 має мінімальну ординату (тобто координату y) серед точок з L. Ця точка завідомо гранична, тобто є вершиною опуклої оболонки. Знайдемо тепер наступну за нею вершину p2 опуклої оболонки. Точка p2 - це точка, яка має найменший позитивний полярний кут відносно точки p1 як початку координат.

Лексикографічний порядок - відношення лінійного порядку на множині кортежей Σ ∗ } ; Σ - упорядкований алфавіт. Свою назву лексикографічний порядок отримав по аналогії з сортуванням по алфавіту в словнику.

Початок координат - точка, де осі системи координат перетинаються. Початок координат поділяє кожну вісь системи на дві половини: позитивну та від'ємну.

Далі наступна гранична точка p3 вибирається таким чином, щоб вектор p2 p3 мав найменший позитивний кут щодо вектора p1p2. Аналогічно шукаються інші граничні точки: точка pk 1 вибирається так, щоб вектор pk pk 1 мав найменший позитивний кут щодо вектора pk-1pk для k ≥ 2. Алгоритм Джарвіса обходить опуклу оболонку, породжуючи в потрібному порядку послідовність крайніх точок по одній на кожному кроці.

Послідо́вність - функція визначена на множині натуральних чисел яка набуває значення на об'єктах довільної природи. f : N → X \,\rightarrow \,\!X} .

Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.

Алгоритм Джарвіса (або алгоритм загортання подарунка) - алгоритм знаходження опуклої оболонки. Часова складність - О(n * h), де n - кількість точок, h - кількість точок опуклої оболонки. Тобто, алгоритм найбільш ефективний у випадку малої кількості точок опуклої оболонки.

Так як всі точки з L можуть виявитися граничними, а алгоритм Джарвіса витрачає на знаходження однієї граничної точки лінійний час, то загальний час виконання алгоритму в гіршому випадку становить O (n2).

Границя - одне з основних понять функціонального аналізу (а також математичного аналізу, який є скінченновимірним випадком функціонального), яке означає, що деякий об'єкт, змінюючись, нескінченно наближається до певного сталого значення.

Однак, якщо в дійсності число вершин опуклої оболонки одно h, то час виконання алгоритму Джарвіса буде O (nh), тобто він дуже ефективний, якщо h мале.
Завдання


 1. На основі теоретичного матеріалу скласти алгоритм роботи програми для знаходження опуклої оболонки.

 2. Скласти блок-схему алгоритму.

 3. Скласти тестову програму на об’єктно орієнтованій мові програмування.

 4. Провести тестування тестової програми на різноманітних варіантах множин точок з різними параметрами n та h. Скласти перелік частинних випадків та продемонструвати роботу тестової програми для них.


Зміст звіту


 1. Алгоритм і постановка задачі

 2. Блок-схема алгоритму

 3. Основні моменти вихідного тексту програми

 4. Тестовий набір вхідних даних

 5. Геометрична ілюстрація набору вхідних даних

 6. Висновки


Контрольні питання


 1. Яку складність має алгоритм Джарвіса?

 2. Яку складність має алгоритм Грехема?

  Алгоритм Грехема - метод знаходження опуклої оболонки для скінченної множини точок на площині за час O(n log n). Названий на честь Рональда Грехема, який опублікував первісний варіант алгоритму в 1972 році.

  Чому алгоритм Грехема працює швидше?

 3. Які частинні випадки має алгоритм Джарвіса?

 4. Чому алгоритм є стабільним до вхідного набору даних та має порівняно невелику кількість частинних випадків?

  Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4
Побудова сітки кінцевих елементів для методів кінцевих елементів.
Мета роботи: ознайомитися з методом побудови сітки кінцевих елементів для методів кінцевих елементів за допомогою алгоритму «вирівнювання-виїмка». Набути практичний досвід програмування базових алгоритмів обчислювальної геометрії на об’єктно-орієнтованій мові програмування.
Задача: дослідити алгоритм знаходження опуклої оболонки для множини точок на плоскості. Реалізувати тестову програму на об’єктно-орієнтованій мові програмування.
Короткі теоретичні відомості
Метод вирівнювання-виїмка дозволяє заповнювати трикутниками багатокутник, який позначає границю об’єкту моделювання для МКЕ. До форми та розміру кінцевих елементів накладаються певні вимоги: трикутники мають наближатися до рівностороннього трикутника, а розмір сторони трикутника має наближуватися до еталонного значення параметру довжини трикутника.

Рівносторонній трикутник - трикутник, усі сторони якого рівні. В Евклідовій геометрії всі три кути рівностороннього трикутника також рівні. Тому рівносторонні трикутники є правильними многокутниками і мають назву правильних.

Багатокутник заповнюється трикутними кінцевими елементами за таким алгоритмом:

 1. Знаходимо найменший внутрішній кут багатокутника.

  Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс. 2. Якщо кут є меншим 75 градусів, то будуємо один трикутник всередину області моделювання – «вирівнювання»

 3. Якщо кут є більшим за 75 градусів, то будуємо два трикутника всередину області моделювання. Для цього проведемо бісектрису з кута та відкладемо на ній відрізок 1.2-1.4 d, де d – еталонна довжина кінцевого елементу – «виїмка».

 4. Переходимо до п.1, якщо область моделювання не є трикутником з розмірами, що наближаються до еталонного.


Завдання


 1. На основі теоретичного матеріалу скласти алгоритм побудови сітки трикутних кінцевих елементів.

 2. Скласти блок-схему алгоритму.

 3. Скласти тестову програму на об’єктно орієнтованій мові програмування.

 4. Провести тестування тестової програми на різноманітних варіантах багатокутника області моделювання. Скласти перелік частинних випадків та продемонструвати роботу тестової програми для них.Зміст звіту


 1. Алгоритм і постановка задачі

 2. Блок-схема алгоритму

 3. Основні моменти вихідного тексту програми

 4. Тестовий набір вхідних даних

 5. Геометрична ілюстрація набору вхідних даних

 6. Висновки


Контрольні питання


 1. Як впливає коефіцієнт видовження середнього ребра 1.2-1.

  Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.

  4 на розмір та форму кінцевих елементів у випадку «виїмки»?

 2. Як впливає змінення значення мінімального кута 75 градусів на форму та розміри кінцевих елементів?

 3. Які є частинні випадки побудови «вирівнювання» та «виїмки»?

 4. Які існують подальші методи покращення сітки кінцевих елементів?

Рекомендована література


 1. Ф. Препарата, М. Шеймос. Вычислительная геометрия: введение. “Мир”, Москва, 1989 г.

 2. А.Ахо. Дж. Хопкрофт, Дж. Ульман. Построение и анализ вычислительных алгоритмов. “Мир”, Москва, 1979 г.

 3. М. Ласло. Вычислительная геометрия и компьютерная графика на С . М., “Бином,” 1997 г.

4. Фокс А., Пратт М., Вычислительная геометрия. Применение в проектировании и на производстве. Пер. с англ. М., “Мир”, 1982.
Каталог: greczko -> files -> 2016


Скачати 162.31 Kb.

 • ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ» Методичні вказівки до виконання лабораторних
 • Визначення точки перетину двох відрізків. Визначення
 • Завдання На основі рівняння прямої
 • Короткі теоретичні відомості Простий багатокутник
 • Знаходження опуклої оболонки
 • Короткі теоретичні відомості
 • Аналогічно
 • Контрольні питання Яку складність має алгоритм Джарвіса Яку складність має алгоритм Грехема
 • Побудова сітки кінцевих елементів для методів кінцевих елементів. Мета роботи
 • Контрольні питання Як впливає коефіцієнт
 • Рекомендована література