Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни
Сторінка1/9
Дата конвертації13.03.2017
Розмір0.93 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університетРОЗРОБКА ДОДАТКІВ НА ПЛАТФОРМІ .NET FRAMEWORK

В ІНТЕГРОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ VISUAL STUDIO

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

і завдання до курсової роботи дисципліни

“Організація баз даних і знань”

для студентів спеціальності 7/8.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Авіа́ція (фр. aviation - від лат. avis - птах) - галузь техніки, пов'язана з польотами в атмосфері апаратів важчих за повітря.
Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
05150102
«Технологія електронних мультимедійних видань»

Київ 2013

УДК 004.43(076.5)

ББК з973.2-018р

С 789

Укладачі: Н.Ф. Халімон, С.М.Станко, О.М.Глазок

Рецензент: М.А.Віноградов, д.т.н. проф.

(Національний авіаційний університет)

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютеризованих систем управління факультету комп’ютерних систем Національного авіаційного університету 21 січня 2013 року.

Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
Факульте́т (нім. Fakultät, від лат. facultas - спроможність, здатність) - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії.
Національний авіаційний університет - авіаційний вищий навчальний заклад в Києві. Від 2010 р. самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. В НАУ навчається понад 50 тисяч студентів із 49 країн світу.

Розробка додатків на платформі .Net Framework в

інтегрованому середовищі Visual Studio:

С408 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни “Організація баз даних і знань” /Уклад.: Н.Ф.Халімон, С.М.Станко, О.М.Глазок К.: НАУ, 2013.  70 с.
Містять стислі теоретичні відомості, рекомендації до виконання лабораторних робіт, завдання до курсової роботи, вказівки щодо їх виконання, а також список рекомендованої літератури для дисципліни “Організація баз даних і знань”.

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.

Призначені для студентів спеціальності 7/8.05150102 «Технологія електронних мультимедійних видань».


ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Метою викладання дисципліни “Організація баз даних і знань” є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій в одній з найактуальніших галузей інформаційних технологійорганізації баз даних, набуття студентами теоретичних та практичних знань з розробки та експлуатації електронних мультимедійних видань, ознайомлення з основними моделями даних для створення інформаційних систем різноманітного призначення.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Конце́пція (лат. conceptio - розуміння) - система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:


 • засвоєння основ теорії та технології баз даних і знань, які забезпечують методологічні підходи та інструментарій для розробки сучасних інформаційних систем;
  Методологія (грец.- μεθοδολογία - вчення про метод) - сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в науці; вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. Основу методології складає мислення та світогляд, як операційне середовище самодисципліни та роботи з інформацією, моделями, алгоритмами.
  Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
  Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.


 • засвоєння етапів та методів проектування баз даних, ознайомлення з засобами автоматизації проектування баз даних;

 • ознайомлення з сучасним станом ринку, функціональними можливостями найбільш популярних програмних продуктів, які використовуються для експлуатації та розробки систем баз даних, з основними тенденціями та перспективами розвитку технології баз даних;

 • оволодіння практичними навичками розробки інформаційних систем з використанням сучасних систем керування базами даних (СКБД).
  Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
  Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
  Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
  Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) або Систе́ма управлі́ння ба́зами да́них (СУБД) - комплекс програмного забезпечення, що надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:


 • основи проектування інформаційних систем на основі реляційної моделі;

 • моделі баз даних, основні компоненти системи баз даних;
  Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
  Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.


 • типову організацію і базові функції СКБД;

 • принципи організації файлів баз даних, процесів пошуку і оновлення даних, здійснення вибірки даних із баз;

 • принципи організації розподілених систем баз даних і систем клієнт-сервер;

 • сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку технології баз даних;
  Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.


 • теоретичні основи побудування систем баз знань.

Вміти:

 • вирішувати завдання по проектуванню структур баз даних, задачі по створенню інформаційно-пошукових систем різноманітного призначення;

 • самостійно здійснювати логічне проектування бази даних на основі реляційної моделі;

 • самостійно адмініструвати СКБД;

 • самостійно організовувати пошук інформації з використанням мови Transact-SQL;
  Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.
  Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
  Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.
  Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.


 • самостійно розробляти програмні інтерфейси користувача для доступу до даних та налагоджувати їх;

 • вирішувати задачі проектування і розробки систем баз знань.

Вивчення дисципліни “Організація баз даних і знань” грунтується на багатьох поняттях, які студенти одержали в процесі вивчення ряду попередніх дисциплін: “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Операційні системи і системне програмування”, “Інформатика”, “Комп’ютерні мережі”. Знання та навики, одержані студентами під час вивчення курсу, необхідні для подальшого вивчення дисциплін: “Гіпертекстова обробка інформації”, “Сучасні мережеві інформаційні технології” і т. ін.

Технічною базою для проведення лабораторних робіт є комп’ютерний клас на базі персональних ЕОМ. Для організації БД використано СКБД MS SQL Server, а для створення клієнтського додатка рекомендується використовувати інтегроване середовище розробки Visual Studio на платформі .

Інтегроване середовище розробки (ІСР, англ. Integrated development environment або англ. IDE) - комплексне програмне рішення для розробки програмного забезпечення. Зазвичай, складається з редактора початкового коду, інструментів для автоматизації складання та відлагодження програм.
Net Framework.

Лабораторні роботи являють собою єдиний комплекс із загальною методикою виконання. Мета лабораторних робіт:


 • закріплення та поглиблення теоретичних знань з організації реляційних БД;

 • набуття практичних навиків маніпулювання інформацією, яка зберігається в БД, формування запитів до БД;

 • оволодіння технологією розроблення клієнтського додатка.

Результатом виконання лабораторних робіт є розроблення клієнтського додатка  інформаційної системи з доступом до БД та уніфікованим інтерфейсом у стилі Windows. У методичних вказівках наводиться реалізація варіанта “Оптовик”.

Процес виконання лабораторних робіт передбачає вивчення теоретичних основ організації БД, оформлення і захист курсової роботи. Відповідно до навчального плану на вивчення дисципліни “Організація баз даних і знань” передбачено: 126 год.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
, із них 17 год.  лекції, 34 год.  лабораторні роботи, 75 год.  самостійна робота. Студентам належить виконати курсову роботу та по закінченні семестру здати диференційований залік.
Курсова робота (Курсовий проект) - вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами вищих або середніх-спеціальних навчальних закладів протягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9