Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «сапр тп» для студентів напряму підготовки 0505 «Інженерна механіка»

Скачати 103.74 Kb.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «сапр тп» для студентів напряму підготовки 0505 «Інженерна механіка»
Скачати 103.74 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір103.74 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Інститут машинобудування та транспорту

Факультет технології, автоматизації та комп’ютеризації машинобудування

Кафедра технології та автоматизації машинобудування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ІнМТ

____________ Ю.А.

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.

Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

Бурєнніков

Протокол засідання

Вченої ради ІнМТ

№ ___ від __________ 20__ р.

Савуляк В.В.


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

з дисципліни «САПР ТП»

для студентів напряму підготовки 0505 – «Інженерна механіка»
Рекомендовано методичною Завідувач кафедри ТАМ

комісією ФТАКМ __________ І.О.

Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.

Сивак

Протокол засідання Протокол засідання кафедри ТАМ

№ ___ від __________ 20__ р. № ___ від ________ 20__ р.

Голова методичної комісії

____________ Л.Г. Козлов


Вінниця 20__

ВСТУП
Сучасне машинобудівне виробництво вимагає впровадження комплексних комп’ютерних технологій для автоматизованої підготовки виробництва. Іншого шляху розвитку в умовах жорсткої конкуренції просто не існує.

Наявність технологічних підрозділів на машинобудівних під­приємствах характерна для вітчизняних підприємств.

Батьківщи́на (Вітчизна) - країна, що належить даному народові; вужче - рідний край, місце народження тієї чи іншої людини. Поняття батьківщина позначає країну предків (батьків) людини, а також часто має емоційний підтекст, що має на увазі, що деякі відчувають до батьківщини особливе, сакральне почуття, яке поєднує любов і почуття патріотизму.

Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Тому для ав­томатизації роботи технолога потрібні системи, які функціонують за зрозумілими для нього алгоритмами.

У цій роботі розглядається дві системи автоматизованого про­ектування технологічних процесів.Система КОМПАС-АВТОПРОЕКТ

САПР технологічних процесів КОМПАС-АВТОПРОЕКТ дозволяє підвищити продуктивність праці технолога, скоротити терміни і трудо­місткість технологічної підготовки виробництва.

Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.

До складу інтегро­ваного програмного комплексу КОМПАС-АВТОПРОЕКТ входять підсис­теми проектування технологій:- штампування;

Штампування - процес обробки матеріалів тиском - пластичне деформування заготовки в штампах з витіканням металу, обмеженого розмірами штампувального простору. Під час штампування відбувається формоутворення без зняття стружки, забезпечується висока точність виробів при високій продуктивності праці.- механообробна;

- лиття;


- складання;

- зварювання;

- термообробка;

- нанесення покриттів;

- гальваніка;

- наскрізний (міжцеховий) технологічний процес.

Термі́чна обро́бка - технологічний процес, сутність якого полягає у зміні структури металів і сплавів при нагріванні, витримці та охолодженні, згідно зі спеціальним режимом, і тим самим, у зміні механічних та фізичних властивостей останніх.

Звáрювання (рос. сварка, англ. welding; нім. Schweißen) - технологічний процес утворення нероз'ємного з'єднання між матеріалами при їх нагріванні та/або пластичному деформуванні за рахунок встановлення міжмолекулярних і міжатомних зв'язків.

Технологічність (рос. технологичность, англ. adaptability to manufacture, нім. Fertigungsgerechtheit f) - відповідність продукції вимогам економічної технології її використання. Технологічність забезпечується при розробці конструкції виробу.

В основу роботи програмного комплексу покладений принцип запозичення раніше прийнятих технологічних рішень. У процесі екс­плуатації системи накопичуються типові, групові, одиничні технології, уніфіковані операції, плани обробки конструктивних елементів і по­верхонь.

Розробка технологічних процесів (ТП) здійснюється в нас­тупних режимах:


 • проектування ТП на основі техпроцесу-аналога. Автоматич­ний вибір відповідної технології з архіву з наступною доробкою в діалоговому режимі;

 • формування ТП з окремих блоків, що зберігаються в біб­ліотеці типових технологічних операцій і переходів;

  Запози́чення - елемент чужої мови (слово, морфема, синтаксична конструкція та ін.), який було перенесено з однієї мови до іншої в результаті мовних контактів, а також сам процес (запозича́ння) переходу елементів однієї мови до іншої.

  Опера́ція технологі́чна (рос. операция технологическая, англ. production operation, нім. technologische Operation f) - окрема частина технологічного процесу, сукупність робочих дій (прийомів), що характеризується однорідністю технологічного змісту і єдністю предмету праці, застосовуваного інструмента (устаткування) і робочих пристосувань. • проектування ТП шляхом об’єднання окремих операцій ар­хівних ТП за допомогою додатка [Дерево технологий];

 • автоматична доробка типової технології на основі даних, переданих з параметричного креслення КОМПАС-ГРАФІК;

  Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.

  Кре́слення - дисципліна зі створення стандартизованих технічних малюнків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо. • формування ТП у діалоговому режимі за допомогою спе­ціальних процедур доступу до довідкових баз даних.

У кожному конкретному випадку технологу надана можли­вість вибору оптимального сполучення режимів проектування, взаємо­доповнюючих один одного.

Система не заміняє технолога, а лише дозволяє йому швидко і зручно оформити прийняті їм технологічні рішення, знімає рутинну частину роботи, виконує розрахунки, систематизує нормативно-довідкову інформацію, зручно зберігає прийняті технологічні рішення.

У комплект розроблювальної документації входять: титульний лист, карта ескізів, маршрутна, маршрутно-операційна, операцій­на карти, карта техпроцесу, відомість оснащення, матеріалів та ін.

Сполу́чення - особливе розташування об'єкта Сонячної системи (здебільшого, планети) відносно Сонця так, що їх екліптичні довготи для земного спостерігача рівні. У сполученні об'єкт візуально розташований на небі поряд із Сонцем.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.

Ти́тульна сторі́нка (від лат. titulus - напис, заголовок) - заголовний аркуш видання, основний титульний елемент книги, на якому зазначаються основні відомості про неї - прізвище автора, назву, жанр, місце і час видання, видавництво, марку видавництва, марку серії, номер тому та інше.

Базове постачання КОМПАС-АВТОПРОЕКТ містить повний комплект шаб­лонів технологічної документації, виконаних відповідно до стандартів.

Постачання - частина логістики, яке охоплює власне закупівлю, складування, транспортування, оприходування товарів, внутрішню перевірку й зберігання закупленого. Використовується також як синонім терміну Закупівельна логістика, або вхідна логістика.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Технологі́чна документа́ція (англ. technological documentation) - комплекс текстових і графічних документів, котрі визначають окремо або в сукупності технологічний процес виготовлення або ремонту виробу (включаючи контроль і транспортування) і що містить необхідні дані для організації виробництва.

Технологічні процеси, що розроблені в САПР КОМПАС-АВТО­ПРОЕКТ, можуть поміщатися в архів технологій. Зміст архіву розроб­лених технологічних процесів зберігається в базі даних конструкторсько-технологічних специфікацій (КТС). Система забезпечує віль­не переміщення від одного рівня до іншого, дозволяючи при цьому переглядати і редагувати склад виробів, вузлів і деталей. Процедури обробки КТС виконують пошук деталей за різними критеріями і здійс­нюють вибірки за приналежністю деталей до виробів, вузлів, цехів.

Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.

Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

САПР КОМПАС-АВТОПРОЕКТ складається з двох систем: КОМ­ПАС-АВТОПРОЕКТ. Спецификации (файл, що виконується, autoktc.exe) і КОМПАС-АВТОПРОЕКТ. Технология (файл, що виконується, autopro.exe). Перша частина вирішує задачі ведення конструкторсько-технологічних специфікацій виробів, організації збереження розроблених тех­нологій, реєстрації документів, пошуку документів за різними атри­бутами, аналізу архівних технологій, автоматичної заміни інформації в архівах. Друга частина реалізує функції проектування технологічних процесів різних видів виробництв, систематизує нормативно-довідкову інформацію, веде технологічні розрахунки, формує комплекти доку­ментації.

У системі КОМПАС-АВТОПРОЕКТ. Спецификации зберігається інформація про склад виробу і технологічних процесів, розроблених для деталей і складальних одиниць.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

Склада́льна одини́ця - це виріб, складові частини (дві або більше деталей), якого підлягають з'єднанню між собою складальними операціями на підприємстві-виробнику. До операцій складання відносяться: згвинчування, зчленування, клепання, зварювання, паянням, запресування, розвальцювання, склеювання, зшивання, укладання тощо.

Ця система здійснює доступ до необхідного техпроцесу через спеціальний додаток [Архиватор технологий] (файл, що виконується, arx_tex.exe), що витягає потрібний ТП з архіву і переносить його в систему КОМПАС-АВТОПРОЕКТ. Технология. Розпакована технологія стає поточною в цій системі і доступною для перегляду і редагування. Зворотна процедура полягає у тому, що [Архиватор технологий], що запускається із системи КОМПАС-АВТОПРОЕКТ. Технология, повертає відредагований техпроцес на колишнє місце.

Якщо потрібно зберегти поточну технологію для іншої деталі чи складальної одиниці, то запуск архиватора виконується із системи КОМПАС-АВТОПРОЕКТ. Спецификации.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1


Розробка конструкторсько-технологічних специфікацій у системі КОМПАС-АВТОПРОЕКТ. Спецификации

Мета роботи:

 • ознайомитись з інтерфейсом системи КОМПАС-АВТОПРОЕКТ. Спе­цификации;

 • навчитись виконувати процедуру реєстрації користувачів КОМПАС-АВТОПРОЕКТ. Спецификации;

 • отримати навички розробки конструкторсько-технологічних специфікацій.

1.1 Теоретичні відомості

Для завантаження в робоче поле системи бази даних за конст- рукторсько-технологічними специфікаціями (КТС) необхідно в розділі [Базы данных] основного меню системи КОМПАС-АВТОПРОЕКТ.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.

Специ­фикации вибрати пункт КТС (рис. 1.1). Перша активна вершина схеми навігації - [Проекты] (виділена червоним кольором).

Навіга́ція (від {лат. navigare - керувати кораблем та санскр. navgathi - майстерність керманича). Галузь знань про керування транспортним засобом для спрямування його до цілі. Використовується на воді, на землі, в повітрі, а також останній час і в космосі.

Цій вершині відпо­відає таблиця даних зі списком виробів, на які існує документація у КОМПАС-АВТОПРОЕКТ. Тут також реєструються складальні одиниці,


що входять в інші складання, але разом з тим такі, що самі є самостій­ними виробами. Записи таблиці [Проекты] можна видаляти, додавати і коригувати.

Щоб розкрити зміст конкретного виробу, необхідно встано­вити курсор на необхідний запис, натиснути клавішу [Р12] чи по­двійним клацанням миші перейти до наступного об’єкту схеми навігації - [Спецификации] (рис. 1.2). На екрані з’явиться дерево складаль­них одиниць обраного виробу і таблиця специфікацій поточного складання, за формою представлення ідентичною конструкторській специфікації. Записи таблиці групуються під заголовками [Документация], [Сборочные единицы], [Детали] і т.д. (виділені синім кольором).

При першому звертанні до специфікації нового виробу дерево і таблиця будуть пустими. Записи таблиці [Спецификации] можна видаляти, копіювати в буфер чи накопичувач, але неможливо редагувати і добавляти. Повний список полів за кожним елементом специфікації (ЕС) і режим редагування стають доступними при переході на відповідні об’єкти наступного рівня [Сборочные единицы], [Детали], [Материалы] та інш.

Повний список полів таблиці [Сборочные единицы] в режимі редагування запису |Г4] представлений на рис. 1.3. Заповнення полів [Обозначение] і [Количество] обов’язкове. При вставці нового запису поле [Количество] за замовчуванням містить значення “1”. Позначення завжди повинне бути унікальним. Не можна ввести два елементи спе­цифікації одного типу з однаковими позначеннями. Система видасть попередження: [Повторный ввод обозначения].


1.2 Реєстрація користувачів КОМПАС-АВТОПРОЕКТ

Перед початком експлуатації КОМПАС-АВТОПРОЕКТ потрібно зареєструватись, тобто для кожного користувача встановлюється його ранг, робоче місце та індивідуальний пароль для входження в систему.

Індиві́д, Індиві́дуум (лат. individuum - неподільний) - окремий організм, який існує самостійно, зокрема людина, особа, одиничний представник роду людського.

Ранг користувача визначає набір прав, які має користувач при роботі з системою. За замовчуванням у системі КОМПАС-АВТОПРОЕКТ визначено п’ять рангів користувачів (табл. 1.1).


Аналогічним чином на рівень [Переходы] вводиться інформа­ція про вимірювальний інструмент, різальний інструмент, обладнання, МОР і т.д.

Вимі́рювальний при́лад (рос. измерительный прибор; англ. indicating instrument; measuring instrument; нім. Ausmessungsgerät n, Messgerät n) - засіб вимірювань, в якому створюється візуальний сигнал вимірюваної інформації.

Рі́зальний інструме́нт - інструмент, призначений для зміни форми та розмірів заготовки шляхом видалення частини матеріалу у вигляді стружки, або шламу.

Повторюючи процедури створення і редагування записів у таблиці [Переходы] формується повний склад операції, як це показано нарис. 2.12.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4


Розрахунок режимів різання та норм часу в системі КОМПАС-АВТОПРОЕКТ. Технологія

Мета роботи:

 • засвоїти методику розрахунків режимів різання та норм часу в системі КОМПАС-АВТОПРОЕКТ. Технологія;

 • навчитись виводити сформовану інформацію в Exel з системи КОМПАС-АВТОПРОЕКТ. Технологія.

4.1 Теоретичні відомості

КОМПАС-АВТОПРОЕКТ. Технологія забезпечує автоматизований розрахунок режимів різання. Для цього в таблицю (рис 4.1) переходів додайте перехід типу «Режими рі зання», перед цим переходом обов’язково потрібно вказати основний перехід, а також ріжучий інструмент.

Додаток [Расчет режимов резания] (файл, що виконується, reg_rez.exe) дозволяє автоматично отримувати скориговані за паспортом верстата оберти шпинделя і подачу, швидкість і по­тужність різання, машинний час, допоміжний час на основний перехід, енерговитрати.

Пáспорт (фр. passeport) - документ, що видається державою для посвідчення особи своїх громадян (первісне значення - дозвіл на проїзд через порт). Паспорт надає право легально перетинати кордон і визначає громадянство його власника.При цьому враховуються тип і геометрія оброблю-
Скачати 103.74 Kb.