Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Теорія поля» для студентів напрямів підготовки 050801 «Мікро- та наноелектроніка»

Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Теорія поля» для студентів напрямів підготовки 050801 «Мікро- та наноелектроніка»
Сторінка1/17
Дата конвертації28.04.2017
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Equation Chapter 1 Section 1Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

3886 Методичні вказівки
до виконання практичних робіт

із дисципліни «Теорія поля»


для студентів напрямів підготовки

6.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
050801 «Мікро- та наноелектроніка»

та 6.050802 «Електронні пристрої та системи»
денної та заочної форм навчання

Суми

Сумський державний університет

2015


Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Теорія поля» / укладачі : А. І. Рубан, О. О. Дрозденко. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 92 с.

Кафедра наноелектронікиЗМІСТ

С.


Вступ 4

1 Електричні стаціонарні поля 7

2 Магнітне поле постійного струму 25

3 Змінні електромагнітні поля 45

4 Пояснення до розв’язування задач 61

Список літератури 94

Вступ

Ці методичні вказівки призначені для організації практичних занять і самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Теорія поля» напрямів підготовки 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка» та 6.050802 «Електронні пристрої та системи» денної та заочної форм навчання.

Методичні вказівки складаються з чотирьох розділів. У перших трьох розділах наведені контрольні задачі з трьох основних тем дисципліни: «Електричні стаціонарні поля», «Магнітне поле постійного струму» та «Змінні електромагнітні поля» [1–10]. У четвертому розділі наведена методика розв’язання практичних задач, математичний виклад якої обраний таким чином, щоб студент зміг самостійно або під керівництвом викладача розв'язувати задачі. До переліку рекомендованої літератури входять книги з теорії поля, що допоможуть студентові розв’язати дані практичні задачі.

Вказівки до розв’язування контрольних задач


Студенти розв’язують три контрольні задачі (1, 2 та 3): задачу з розрахунку електричних стаціонарних полів, задачу з розрахунку магнітних полів постійного струму, задачу з розрахунку змінних електромагнітних полів (варіанти задач подано в таблиці 1).
Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.
Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.
Магні́тне по́ле - складова електромагнітного поля, за допомогою якої здійснюється взаємодія між рухомими електрично зарядженими частинками.

Кожна задача повинна містити точне формулювання умов, припущення, які потрібно робити при розв'язуванні, необхідні малюнки, графіки і пояснення. Далі зазначається, що потрібно розрахувати та як подати результати розрахунків (таблицею, графіком).

На початку розв'язання даються обґрунтування обраного методу розв'язування задачі та необхідне пояснення до нього. Послідовність етапів розв'язування нумерується, і на кожному етапі даються відповідні пояснення й обґрунтування.

Усі формули й співвідношення, на які даються посилання в розрахунках, нумеруються. Якщо в розрахунках використовуються готові формули, необхідно зазначити джерело, використане при розв’язуванні задачі, наприклад ([9], с. 24).

При розв’язуванні задачі застосовується лише Міжнародна система одиниць.

При записі числового значення фізичної величини обов'язково зазначаються одиниці вимірювання.

Послідо́вність - функція визначена на множині натуральних чисел яка набуває значення на об'єктах довільної природи. f : N → X \,\rightarrow \,\!X} .
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.
Вимі́рювання - пізнавальний процес визначення числового значення вимірюваної величини, а також дія, спрямована на знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом, порівнюючи її з одиницею вимірювання за допомогою засобів вимірювальної техніки.
Всі попередні розрахунки та виклади до кінця перетворення виконуються в загальному вигляді. Наприкінці перетворення робиться підстановка числових значень величин, що входять до остаточного виразу, та визначається числовий результат.Робота закінчується висновками та списком використаної літератури.
Підстановка - довільна функція з однієї скінченної множини в іншу: f : X → Y . Часто X = Y , якщо ж при цьому f - бієкція, то f називають перестановкою.
Висновок - остаточна думка про що-небудь, логічний підсумок, зроблений на основі спостережень, міркувань або розгляду певних фактів.
На с. 59–90 подані пояснення до розв’язування задач.
Таблиця 1

Номер варіанта

Задача 1

Задача 2

Задача 3

1

1.1

2.34

3.1

2

1.2

2.33

3.2

3

1.3

2.32

3.3

4

1.4

2.31

3.4

5

1.5

2.30

3.5

6

1.6

2.29

3.6

7

1.7

2.28

3.7

8

1.8

2.27

3.8

9

1.9

2.26

3.9

10

1.10

2.25

3.10

11

1.11

2.24

3.11

12

1.12

2.23

3.12

13

1.13

2.22

3.13

14

1.14

2.21

3.14

15

1.15

2.20

3.15

16

1.16

2.19

3.16

17

1.17

2.18

3.17

18

1.18

2.17

3.18

19

1.19

2.16

3.19

20

1.20

2.15

3.20

21

1.21

2.14

3.21

22

1.22

2.13

3.22

23

1.23

2.12

3.23

24

1.24

2.11

3.24

25

1.25

2.10

3.25

26

1.26

2.9

3.26

27

1.27

2.8

3.27

28

1.28

2.7

3.28

29

1.29

2.6

3.29

30

1.30

2.5

3.30

31

1.31

2.4

3.31

32

1.32

2.3

3.32

33

1.33

2.2

3.33

34

1.34

2.1

3.34
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17  • Вступ
  • Вказівки до розв’язування контрольних задач