Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Теорія поля» для студентів напрямів підготовки 050801 «Мікро- та наноелектроніка»

Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Теорія поля» для студентів напрямів підготовки 050801 «Мікро- та наноелектроніка»
Сторінка4/17
Дата конвертації28.04.2017
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Задача 1.15


Знайти закон зміни напруженості поля та потенціалу поза і всередині циліндра радіусом R, якщо позитивний заряд розподілений рівномірно за обсягом циліндра з об'ємною густиною . Побудувати криві зміни напруженості та потенціалу як функцію відстані від осі циліндра r.

При розрахунках вважати, що поле плоскопаралельне, потенціал поверхні циліндра дорівнює нулю, середовище однорідне: . При розв'язуванні скористатися рівняннями:, .

Задача 1.16


Заряд Кл розподілений рівномірно по поверхні тонкого диска, радіус якого R = 1 м (рис. 1.6).

Користуючись методом накладання, визначити напруженість електричного поля в точці, що лежить на осі диска на відстані d = 0,5 м від площини диска, якщо заряд знаходиться в однорідному середовищі з діелектричною проникністю .Рисунок 1.6Задача 1.17


Користуючись методом накладання, знайти напруженість поля в точках оточуючого простору, створеного необмежено великою рівномірно зарядженою площиною, якщо поверхнева густина заряду Кл/м2, а .

Задача 1.18


Заряд q рівномірно розподілений по кільцевій лінії постійного радіуса R (рис. 1.7).

Знайти закономірність зміни напруженості поля та потенціалу в точках, що лежать на осі кільця, як функцію від відстані до площини кільця. Побудувати криві та , взявши .


Рисунок 1.7Задача 1.19


Визначити, при якому відношенні радіусів сфер (рис. 1.8) буде мінімальне значення найбільшої напруженості поля сферичного конденсатора, якщо напруга між сферичними обкладками конденсатора  В, внутрішній радіус зовнішньої обкладки = 20 см.

Рисунок 1.8Задача 1.20


Довгий прямолінійний циліндричний дріт радіусом
 мм із лінійною густиною заряду Кл/м розміщений у повітрі на відстані  м від провідної площини (рис. 1.9).

Визначити:

а) вектор напруженості поля в точці А з координатами = 4 м, м;

б) поверхневу густину заряду на поверхні в точці А;

в) потенціал у точці В ( 3 м);

г) ємність системи “дріт – площина” на одиницю довжини.

При розрахунках брати електричні осі такими, що збігаються з геометричними осями дротів.

Координати (рос. координаты, англ. coordinates; нім. Koordinaten f pl) - числа, величини, що визначають положення точки у просторі.
Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.


Рисунок 1.9Задача 1.21


Всередині плоского конденсатора із площею пластин см2 і відстанню між ними см знаходиться пластинка зі скла (), яка повністю заповнює простір між обкладками. Визначити силу взаємодії між обкладками при постійній напрузі між обкладками U = 500 В.

Як зміниться енергія електричного поля конденсатора, якщо вилучити пластину зі скла? Цю частину задачі розв’язати за двох умов:

1) конденсатор увесь час під’єднаний до джерела постійної напруги U = 500 В;

2) конденсатор був заряджений до напруги В і потім від’єднаний від джерела напруги.

Джерело напруги або генератор напруги - елемент електричного кола, який забезпечує на своїх клемах певне значення напруги, яке не залежить від струму в колі. Іншим терміном, який застосовується в електриці, є джерело струму, що забезпечує певне значення сили струму в колі.Задача 1.22


Відокремлена провідна куля радіусом = 5 см знаходиться в діелектричному середовищі (). Визначити узагальнену силу, що діє на всю поверхню кулі й на одиницю поверхні, якщо куля заряджена до потенціалу  = 1000 В. Визначити ємність кулі, заряд кулі, напруженість поля біля поверхні кулі та у точці, віддаленій від центра кулі на відстань  см.

Задача 1.23


До пластин плоского конденсатора, відстань між якими дорівнює d, під’єднана постійна напруга U (рис. 1.10). Беручи поле плоскопаралельним, знайти закон зміни потенціалу та напруженості електричного поля між пластинами, користуючись рівнянням Лапласа.
Рівня́ння Лапла́са - однорідне лінійне рівняння в часткових похідних другого порядку еліптичного типу.
Побудувати графіки залежностей та .

Рисунок 1.101   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17  • Задача 1.16
  • Задача 1.17
  • Задача 1.18
  • Задача 1.19
  • Задача 1.20
  • Задача 1.21
  • Задача 1.22
  • Задача 1.23