Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня галузі знань 26 «Цивільна безпека»

Скачати 259.94 Kb.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня галузі знань 26 «Цивільна безпека»
Скачати 259.94 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.06.2017
Розмір259.94 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2


Міністерство освіти і науки України


ЕРГОНОМІКА РОБОЧИХ МІСЦЬ

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня

галузі знань 26 «Цивільна безпека»

спеціальності 263 «Цивільна безпека»

денної та заочної форм навчання

Луцьк 2016
УДК 351.862(043.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
2)

ББК 68.9
До друку _____________ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ

(підпис)
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ ________________ директор бібліотеки.

(підпис)


Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № __ від «____» ___________ 2015 року.


Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою факультету ФЕПЕС Луцького НТУ, протокол № ___ від «___» ___________ 2015 року.

________________ Голова навчально-методичної ради факультету бізнесу

(підпис)
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри туризму та цивільної безпеки

Луцького НТУ, протокол № __ від «___» __________ 2015 року.
Укладач: _______________ Л.Ф. Бондарчук , кандидат с.-г. наук, доцент

(підпис) Луцького НТУ

Рецензент:

_______________ О.О. Вісин., кандидат історичних наук, доцент Луцького НТУ

(підпис)

Відповідальний

за випуск: ____________ Л.Ф.

Кандидат наук Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.
Бондарчук , кандидат с.-г. наук, доцент

(підпис) Луцького НТУ


Ергономіка робочих місць [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Ф. Бондарчук. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 18 с.
Видання містить методичні вказівки до виконання практичної роботи, список рекомендованої літератури.

Призначене для магістрів спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання.© Л. Ф. Бондарчук, 2016
ВСТУП

Однією з форм навчального процесу є самостійна робота.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Для студентів заочної форми навчання вона є основним засобом оволодіння програмним матеріалом. Зміст самостійної роботи студентів над дисципліною «Психологія праці та її безпека» визначається робочою навчальною програмою цієї дисципліни, а також даними методичними вказівками.


Самостійна робота студента є невід’ємною складовою освітнього процесу у вищому навчальному закладі і, відповідно до нових державних освітніх стандартів, повинна становити не менше як 50% часу, передбаченого для виконання основної освітньої програми з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо кількості годин аудиторних занять на тиждень.
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Програ́ма з ви́щої осві́ти (осві́тня програ́ма) - це курс (цикл) навчання, який реалізується за допомогою навчального процесу, і після закінчення якого слухачу присвоюється кваліфікація з вищої освіти.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Метою самостійної роботи студентів є підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців на світовому ринку праці через формування їхніх вмінь та ключових навичок.

Самостійна робота студентів денної форми навчання охоплює:


 • підготовку до аудиторних занять (лекцій, практичних тощо);

 • самостійну роботу над окремими темами навчальної дисципліни відповідно до навчально-тематичних планів;
  Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.


 • підготовка до модульної контрольної роботи;

 • виконання відповідних завдань з навчальної дисципліни протягом семестру;

 • участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах тощо.

Основне завдання курсу – дати студентам основи знань з дисципліни, опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з розглядання наступних питань: збереження високого рівня працездатності людини, , боротьба зі стомленням і травматизмом, виявлення психологічних факторів підвищення продуктивності й ефективності праці, удосконалювання психологічного клімату в трудових колективах, психологічне вивчення професій, організація професійного відбору кандидатів на певні види праці.

Професі́йний відбі́р (профвідбір) - процедура вірогідної оцінки професійної придатності людини, вивчення її можливостей до оволодіння певною спеціальністю, досягнення необхідного рівня майстерності та ефективного виконання професійних обов'язків.
Трудовий колектив - усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності підприємства (установи, організації) на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця .1


Розподіл модулів і тем занять

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб.

інд.

с. р.
л

п

лаб.

інд.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1. Ергономічний опис трудової діяльності

Тема 1 Ергономічні показники трудового процесу.

24

1

3

-

-

20

28

2

2

-

-

24

Тема2.Трудова діяльність та розподіл функцій між людиною і машиною.

24

2

2

-

-

20

26

-

2

-

-

24

Тема3.Трудова діяльність та розподіл функцій між людиною і машиною.

24

2

2

-

-

20

24

-

-

-

-

24

Тема 4. Організація робочого місця оператора.

24

2

2

-

-

20

26

2

-

-

-

24

Модуль 2. Загальні ергономічні вимоги до технічних засобів діяльності

Тема 5. Вимоги до засобів відображення інформації.

24

2

2

-

-

20

26

2

-

-

-

24

Тема 6. Вимоги до органів управління і до конструкції обладнання.

24

2

2

-

-

20

20

-

-

-

-

20

Тема 7. Стандартизація ергономічних норм і вимог.

4

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тема 8. Принципи оцінки ефективності систем ЛМС.

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього годин

150

15

15

-

-

120

150

6

4

-

-

140

Індивідуальне науково-дослідне завдання

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього годин

150

15

15

-

-

120

150

6

4

-

-

140

ПЛАНУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Таблиця 1.2

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Методи дослідження виконавської і пізнавальної діяльності. Методи оцінки функціональних станів. Фізіологічні методи. Психофізіологічні методи. Психологічні методи. Типи операторської діяльності. Ергономічний опис трудової діяльності. Ергономічний опис предмета праці. Ергономічний опис засобів праці. Ергономічний опис процесу праці. Ергономічний опис суб'єкта праці. Соціально-психологічний клімат колективу. Конфлікт. Комунікація. Дослідження особливостей реагування в конфліктній ситуації.

20/24

2.

Загальна характеристика ергономічних досліджень і їх методів. Методи спостереження та опитування. Методи дослідження виконавської і пізнавальної діяльності. Методи оцінки функціональних станів.

20/24

3.

Визначення психофізіологічної придатності людини до роботи в системі. Побудова професіограми. Професійний відбір. Адаптація працівників. Організація взаємодії між працівниками системи. Командна робота.

20/24

4.

Проектування технологічних процесів. Організація технологічних процесів Організаційно-технологічне проектування виробничих приміщень.

20/24

5.

. Розміщення індикаторів та органів управління. Вимоги до статичних надписів та маркувань. Ергономіка і дизайн машин, обладнання. Дизайн зовнішнього середовища.

20/24

6.

Чинники, що впливають на ефективність систем ЛМС. Соціальне й економічне значення впровадження ергономіки у практику. Розрахунок економічної ефективності ергономічних заходів

20/24

 

Разом

120/140ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота виконується студентом відповідно до варіанта, який визначається за двома останніми цифрами залікової книжки, додавши до них порядковий номер у списку групи.

А́томний но́мер (протонне число,зарядове число, порядковий номер, Z) - властивість атома (нукліда, атомного ядра), яка вказує на загальну кількість протонів, що містяться в його ядрі, отже одночасно вказує на його заряд в одиницях елементарного заряду, а також на порядкове місце хімічного елемента в періодичній системі хімічних елементів.
Якщо отримане число більше 60, то варіант вибирають за останньою цифрою.

Текстова частина викладається на стандартному папері формату А4 з однієї сторони і повинна містити вступ, основну частину, висновки та список використаної літератури. Поля: верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве – 10 мм. Об’єм рукопису складає 15-20 сторінок.

Рисунки, схеми та таблиці розміщуються як за текстом, так і на окремих аркушах паперу і повинні мати нумерацію у межах розділу.

Посилання на літературні джерела здійснюється шляхом зазначення у дужках номера, під яким та чи інша друкована праця наведена в списку використаної літератури. Наприклад, [1, 8, 12].

На титульній сторінці звіту мають бути зазначені назва кафедри, тема самостійної роботи, прізвище та ініціали студента, номер його залікової книжки та порядковий номер у списку групи, назва групи, номер варіанта.

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно обумовлені викладачем і студентом. Після рецензування роботи викладачем студент має переглянути роботу та, врахувавши зауваження, доопрацювати.

Звіт про самостійну роботу оцінюється за наступними критеріями: • логічність плану;

 • повнота і глибина розкриття теми;

 • наявність таблиць, рисунків, схем;

 • оформлення.

ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ

Тестові завдання


 1. Для операторів комп'ютерного набору слід призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю (.....) після кожної години роботи за ВДТ: 1) 5 хвилин; 2) 10 хвилин; 3) 15 хвилин; 4) 20 хвилин; 5) 25 хвилин.

 2. 2. Запит на складання санітарно-гігієнічної характеристики подається (. .) протягом трьох робочих днів після встановлення у працівника діагнозу підозри на хронічне професійне захворювання (отруєння) : 1) ФССНВ; 2) лікувально-профілактичним закладом; 3) закладом санітарно-епідеміологічною службою; 4) МНС.

 3. На робочому місці оператора зона досяжності, п якій розмішують рідко чи епізодично використовувані (менше 2раз за хвилину) органи управління відноситься до (. .) моторного поля: 1) 1 зони; 2) 2 зони; 3) 3 зони; 4) 4 зони.

 4. Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 вміст озону в повітрі робочої зони не повинен перевищувати: 1) 0,1 мг/м3; 2) 0,2 мг/м3; 3) 0,3 мг/м3; 4) 0,4 мг/м3; 5) 0,5 мг/м3.

 5. На робочому місці оператора зона досяжності, п якій розмішують рідко чи епізодично використовувані (2 рази за хвилину) органи управління відноситься до (. .) моторного поля: 1) 1 зони; 2) 2 зони; 3) 3 зони; 4) 4 зони.

 6. Гігієнічне нормування шкідливих речовин в повітрі робочої зони проводять по (. .) у відповідності з нормати¬вними документами: 1) сумарній масі шкідливих речовин в мг; 2) гранично допустимих концентраціях в мг/м3 ; 3) наявності шкідливих речовин в % (від маси повітря в робочому приміщені); 4) наявності шкідливих речовин в % (від об'єму повітря в робочому приміщені).

 7. Який тип дисплею ВДТ мас найбільший рівень рентгенівського випромінювання ? : 1) на електронно-променевій трубці;
  Рентге́нівське випромі́нювання, пулюївське випромінювання або Х-промені (англ. X-ray emission, roentgen radiation, нім. Röntgenstrahlung f) - короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 10 нм до 0.
  Електро́нно-промене́ва тру́бка, кінескоп - електронний прилад, який має форму трубки, видовженої (часто з конічним розширенням) в напрямку осі електронного променя, що формується в ЕПТ. ЕПТ складається з електронно-оптичної системи, відхиляючої системи і флуоресцентного екрана або мішені.
  2) рідинно-кристалічний; 3) плазмовий; 4) автоелектронною емісією (технологія РЕЮ).

 8. Згідно існуючої на даний час класифікації, діяльність користувачів комп'ютерної техніки, яка пов'язана з виконанням нескладних багаторазово повторюваних, операцій, що не вимагають великого розумового напруження, відноситься до: 1) 1 групи складності; 2) 2 групи складності; 3) 3 групи складності; 4) 1 категорії складності; 5) 2 категорії складності.

 9. Заклад державної санітарно-епідеміологічної служби протягом (. ) після складання та підписання акту всіма членами комісії готує санітарно-гігієнічну характеристику згідно з додатком 4 нормативного документу „ Порядок складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці": 1) 2 робочих днів; 2) 3 робочих днів; 3) 4 робочих днів; 4) 5 робочих днів.

 10. Згідно існуючої на даний час класифікації, діяльність користувачів комп'ютерної техніки, яка пов'язана із здійсненням логічних операцій, що постійно повторюються, відноситься до: 1) 1 групи складності; 2) 2 групи складності; 3) 3 групи складності; 4) 1 категорії складності; 5) 2 категорії складності.

 11. Відстань між тильною поверхнею одного Н, (І та екраном іншого не повинна бути меншою: 1) 1,5 м; 2) 2,0 м; 3) 2,5 м; 4) 3м.

 12. Для операторів із застосуванням ЕОМ, слід призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 15 хвилин через (. .) роботи: 1) кожні півгодини; 2) кожну годину; 3) кожні півтори години; 4) кожні дві години; 5) кожні три години.

 13. В моторному полі виділяють: 1) дві зони; 2) три зони; 3) чотири зони; 4) п'ять зон.

 14. Основними джерелами озону на комп'ютеризованих робочих місцях є: 1) ВДТ з дисплеями на ЕПТ; 2) лазерні принтери; 3) ВДТ з дисплеями на ЕПТ га лазерні принтери; 4) освітлювальні прилади; 5) кондиціонери .

 15. Атестація робочих місць за умовами праці проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, що передбачені колективним договором, але не рідше: 1) одного разу на рік;
  Лазерний принтер (англ. laser printer) - один з видів принтерів, що дозволяє швидко виготовляти високоякісні відбитки тексту і графіки на звичайному папері. Подібно до фотокопіювальних апаратів лазерні принтери використовують у процесі ксерографічного друку, однак відмінність полягає у тому, що формування зображення відбувається шляхом безпосередньої експозиції (освітлення) лазерним променем фоточутливих елементів принтера.
  Колекти́вний до́гові́р - угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом.
  2) одного разу на 2 роки; 3) одного разу на 3 роки; 4) одного разу на 5 років.

 16. На робочому місці оператора зона оптимальної досяжності, в якій розміщують дуже важливі і найбільш часто використовувані (більше 2 раз за хвилину) органи управління, відноситься до ( ) моторного поля: 1) 1 зони; 2) 2 зони; 3) 3 зони; 4) 4 зони.

 17. Площа, яку необхідно виділяти для одного робочого місця з ВДТ повинна складати не менше (......), а обсяг приміщення - не менше (. ) : 1) (3 м2)/ (10 м?); 2) (3,5 м2)/ (12 м3); 3) (6 м2)/ (20 м3); 4) (7 м2)/ (25 м3); 5) (7,5 м2)/ (30 м3).

 18. Термін зберігання акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта складає: 1) 5 років; 2) 25 років; 3) 45 років; 4) 50 років; 5) .

 19. Основними профілактичними заходами щодо збереження здоров'я та підвищення працездатності користувачів ВДТ є: 1) обов'язкове проведення профілактичних медичних оглядів ; 2) обов'язкове проведення профілактичних медичних оглядів та організація раціонального режиму їх праці і відпочинку; 3) організація раціонального режиму їх праці і відпочинку ; 4) раціональна організація робочих місць.

 20. Для розробників програм із застосуванням ЕОМ, слід призначати регламентовану перерву для відпочинку тривалістю (. .
  Програміст, також програмник[джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.
  ) через кожну годину роботи за ВДТ: 1) 5 хвилин; 2) 10 хвилин; 3) 15 хвилин; 4) 20 хвилин; 5) 25 хвилин.

 21. Згідно існуючої на даний час класифікації, діяльність користувачів комп'ютерної техніки, коли в процесі роботи необхідно приймати рішення за відсутності заздалегідь відомого алгоритму, відноситься до1) 1 групи складності; 2) 2 групи складності; 3) 3 групи складності; 4) 1 категорії складності; 5) 2 категорії складності.

 22. В залежності від виду роботи з ВДТ та умов її виконання, діяльність користувачів комп'ютерної техніки за її складністю поділяється на: 1) дві групи; 2) три групи; 3) чотири групи; 4) три категорії; 5) чотири категорії.

 23. Робоче місце працівника (особливо, оператора) ха¬рактеризує два поля: 1) інформаційне та моторне; 2) небезпечне та шкідливе; 3) виробниче та небезпечне; 4) зорове та рухове.

 24. Паспортизація санітарно-гігієнічного стану виробництва проводиться (. .) під керівництвом служби охорони праці разом з представниками виробничих підрозділів підприємства: 1) щорічно;
  Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
  2) один раз на два роки; 3) один раз на три роки; 4) один раз на п'ять років.

 25. Санітарно-гігієнічна характеристика складається: 1) у 2 примірниках; 2) у 3 примірниках; 3) у 4 примірниках; 4) у 6 примірниках.

 26. Як називається наукова дисципліна, яка вивчає людину в конкретних умовах діяльності сучасного виробництва з метою забезпечення ефективності її діяльності, безпеки та комфорту?: 1) БЖД; 2) антропологія ; 3) інженерна психологія; 4) ергономіка; 5) охорона праці.

 27. Що із зазначеного нижче не вивчає ергономіка?: 1) характеристики людини, техніки і середовища, які проявляються в умовах їх взаємозв'язку; 2) методи врахування цих факторів при модернізації діючої і створенні нової техніки і технологій; 3) проблеми доцільного розподілу функцій між людиною та технікою; 4) правила дорожнього руху;
  Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
  Пра́вила доро́жнього ру́ху (скорочено: ПДР) - перелік правил, що регулюють обов'язки водіїв транспортних засобів та пішоходів, а також технічні вимоги, визначені до транспортних засобів для забезпечення безпеки дорожнього руху.
  5) проблеми геронтології.

 28. Що являється основним об’єктом дослідження ергономіки? : 1) система «людина – життєве середовище»; 2) «людина – побутове середовище»; 3) система «людина – небезпека»; 4) система «людина – техніка»; 5) система контролю за безпечним веденням робіт.

 29. До гігієнічних показників трудового процесу, що забезпечують максимальну ефективність, безпеку та комфортність праці належать: 1) навички та сприйняття ; 2) пам'ять і мислення; 3) температура, фізико-хімічний склад повітря, освітленість, шум; 4) знаряддя праці; 5)інтелект.

 30. До антропометричних та біомеханічних показників трудового процесу, що забезпечують максимальну ефективність, безпеку та комфортність праці належать: 1) навички та сприйняття; 2) розмір, форма та вага тіла людини, сила і напрям руху;
  Орудия труда☃☃- понятие марксистской политэкономии, которое означает «все вещи, с помощью которых человек действует на предмет своего труда и преобразовывает его».
  Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
  Вага тіла людини Вага́ ті́ла люди́ни - поряд з хорошим самопочуттям є одним із показників енергетичної рівноваги. Розмовно і в біологічних та медичних науках для позначення маси або ваги людини часто використовується термін маса тіла.
  3) температура, фізико-хімічний склад повітря, освітленість, шум; 4) знаряддя праці; 5)інтелект.

 31. До фізіологічних показників трудового процесу, що забезпечують максимальну ефективність, безпеку та комфортність праці належать: 1) навички та сприйняття; 2) пам'ять і мислення; 3) температура, фізико-хімічний склад повітря, освітленість, шум; 4) знаряддя праці; 5) енергетичні, зорові, рухові можливості людини.

 32. До естетичних показників трудового процесу, що забезпечують максимальну ефективність, безпеку та комфортність праці належать: 1) навички та сприйняття ; 2) пам'ять і мислення; 3) конструкторські вирішення робочих місць 4) знаряддя праці; 5)інтелект

 33. До психологічних показників трудового процесу, що забезпечують максимальну ефективність, безпеку та комфортність праці належать: 1) навички та сприйняття; 2) пам'ять і мислення; 3) температура, фізико-хімічний склад повітря, освітленість, шум; 4) знаряддя праці; 5)інтелект.

 34. Середовище що забезпечує оптимальну динаміку працездатності оператора, хороше самопочуття і збереження його здоров'я: 1) комфортне; 2) екстремальне; 3) над екстремальне; 4) відносно дискомфортне; 5) відносно нормальне.

 35. Середовище що викликає у людини-оператора неприємні суб'єктивні відчуття та функціональні зміни, що не виходять за межі норми: 1) комфортне; 2) екстремальне; 3) над екстремальне; 4) відносно дискомфортне; 5) відносно нормальне.

 36. Середовище що зумовлює зниження працездатності людини і викликає функціональні зміни, що виходять за межі норми, але які не призводять до патологічних порушень: 1) комфортне; 2) екстремальне; 3) над екстремальне; 4) відносно дискомфортне; 5) відносно нормальне.

 37. Середовище що призводить до виникнення в організмі людини патологічних змін та до неможливості виконання роботи: 1) комфортне;
  Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.
  2) екстремальне; 3) над екстремальне; 4) відносно дискомфортне; 5) відносно нормальне.

 38. До організаційних методів ергономічних досліджень входять: 1) якісний опис одержаних даних; 2) опис діяльності людино-машинних систем; 3) спостереження і самоспостереження; 4) методологічні засоби; 5) якісний опис одержаних даних

 39. До емпіричних методів ергономічних досліджень входять: 1) якісний опис одержаних даних; 2) опис діяльності людино-машинних систем; 3) спостереження і самоспостереження; 4) методологічні засоби; 5) якісний опис одержаних даних

 40. Перший тип операторської діяльності: 1) оператор технологічних процесів;
  Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
  2) оператор-спостерігач, контролер; 3) оператор-дослідник; 4) оператор-керівник; 5) свій варіант.

 41. Другий тип операторської діяльності: 1) оператор технологічних процесів; 2) оператор-спостерігач, контролер; 3) оператор-дослідник; 4) оператор-керівник; 5) свій варіант

 42. Третій тип операторської діяльності: 1) оператор технологічних процесів; 2) оператор-спостерігач, контролер; 3) ; оператор-дослідник; 4) оператор-керівник; 5) свій варіант

 43. Четвертий тип операторської діяльності: 1) оператор технологічних процесів; 2) оператор-спостерігач, контролер; 3) оператор-дослідник; 4) оператор-керівник; 5) свій варіант.

 44. При вивченні в ергономіці людина розглядається як: 1) соціально-політичний суб’єкт; 2) біологічний суб’єкт; 3) основний елемент системи “людина – виробниче середовище”; 4) соціальний суб’єкт; 5) елемент системно-структурного підходу.

 45. Природний стан організму, який характеризується його рівновагою з навколишнім середовищем і відсутністю будь-яких хворобливих змін називається: 1) здоров’я; 2) імунітет; 3) комфорт; 4) гомеостаз; 5) середня тривалість життя.
  Сере́дня трива́лість життя́ - середня (середнє арифметичне) тривалість життя представників певної групи організмів, зазвичай визначена від народження до смерті.


 46. Що найбільше загрожує здоров’ю людини?: 1) антропогенне забруднення природного середовища;
  Забруднення антропогенне або штучне - вплив на навколишнє середовище, спричинений діяльністю людини, світовим господарством.
  Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
  2) погіршення генетичного фонду популяції; 3) , низька якість медичної допомоги;
  Меди́чна допомо́га, чи лікарська допомога - комплекс діагностичних і лікувальних заходів, спрямованих на встановлення діагнозу, усунення чи зменшення симптомів і проявів захворювання чи патологічного стану, з приводу якого звернувся пацієнт, на нормалізацію його життєдіяльності, покращення чи відновлення здоров'я.
  4) неефективність медичних профілактичних заходів; 5) нездоровий, ненормальний спосіб життя.

 47. Здатність людини фіксувати, зберігати і відтворювати інформацію, досвід (знання, навички, уміння, звички) називається: 1) пам’ять; 2) увага; 3) сприйняття; 4) психіка; 5) відчуття.

 48. Здатність (схильність) людини до контактування (з’єднання), налагодження контактів і зв’язків називають: 1) дружбою; 2) комунікабельністю; 3) компетентністю; 4) взаєморозумінням; 5) контактом.

 49. Наявність певних знань і повноважень у вирішенні якоїсь справи, повноправність у розв'язанні певної проблеми це властивість людини, яку називають: 1) дружбою; 2) комунікабельністю; 3) компетентністю; 4) взаєморозумінням; 5) контактом.

 50. Переживання людиною свого ставлення до того, що вона пізнає, що робить це: 1) кохання; 2) стрес; 3) емоції; 4) почуття; 5) переживання.

 51. Як називається здатність людини управляти своїми діями і вчинками?: 1) дисципліна; 2) характер; 3) воля; 4) емоційна стабільність; 5) самовладання

 52. Як називається здібність людини до концентрації свідомості на певному об'єкті чи діяльності з одночасним відвертанням від всього іншого?: 1) реакція ; 2) увага; 3) свідомість; 4) мислення; 5) емоційна стабільність.

 53. Короткочасні процеси отримання, переробки інформації та обміну нею (відчуття, сприйняття, пам’ять і мислення, емоції, воля) це: 1) психічні процеси;
  Психічні процеси - складні утворення, в яких беруть участь різні психофізіологічні функції та різні сторони свідомості. Психічні процеси мають свій специфічний зміст (пізнавальні, емоційні, вольові) і розкриваються через розвиток цього змісту.
  2) психологічні процеси; 3) темперамент; 4) нервовість; 5) стриманість.

 54. Вкажіть на механізм пристосування, який забезпечує не сприйняття організмом інфекційних та неінфекційних агентів і речовин, які потрапляють в організм ззовні чи утворюються в організмі під впливом різних чинників: 1) генотип; 2) імунітет; 3) регенерація; 4) фенотип; 5) рефлекси.

 55. Який з показників стану життєдіяльності людини на Вашу думку є найбільш універсальним?: 1) стан культури; 2) душевна рівновага; 3) здоров’я; 4) тривалість життя; 5) середній дохід.

 56. Цілеспрямована діяльність людини, в процесі якої вона впливає на природу і використовує її з метою виробництва матеріальних благ, необхідних для задоволення своїх потреб це: 1) діяльність;
  Діяльність - це процес взаємодії людини з довкіллям, завдяки чому вона досягає свідомо поставленої мети, яка виникла внаслідок появи потреби.
  Матеріальні блага - категорія економічної теорії. Благами називаються засоби, придатні для задоволення людських потреб. Матеріальні блага, які людина використовує в процесі своєї життєдіяльності.
  2) життєдіяльність; 3) робота; 4) праця; 5) відпочинок.

 57. Здатність організму витримувати під час трудового процесу певні навантаження (м’язові, нервові, енергетичні, емоційні) протягом відповідного часу за умови збереження кількісних і якісних показників роботи, це: 1) важкість праці; 2) професійна працездатність; 3) напруженість праці; 4) монотонність праці; 5) загальна працездатність.

 58. Максимальний обсяг доцільної діяльності, яку людина може виконати при мобілізації всіх ресурсів організму, це: 1) важкість праці; 2) професійна працездатність; 3) ; фактична працездатність 4) ; монотонність праці 5) загальна працездатність.

 59. Сукупність властивостей системи, які забезпечують можливість динамічної взаємодії людини з технічними засобами з метою виконання поставленої мети в заданих умовах роботи: 1) комунікабельність; 2) ергономічність; 3) самовладання; 4) дисциплінованість; 5) емоційна стабільність.

 60. До ергономічних задач відносяться: 1) забезпечення комфортного середовища та зручності роботи; 2) підвищення заробітної плати;
  Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
  3) ; впровадження двозмінної роботи 4) забезпечення працівників миючими та знешкоджуючими препаратами; 5) медико-профілактичне харчування.

  1   2


Скачати 259.94 Kb.

 • _____________
 • Ергономіка робочих місць
 • ВСТУП
 • ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Таблиця .1
 • Модуль 1. Ергономічний опис трудової діяльності
 • Модуль 2. Загальні ергономічні вимоги до технічних засобів діяльності
 • Усього годин 150 15 15
 • 120/140 ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
 • ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ Тестові завдання