Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки до вивчення програми графічного редактора Adobe Photoshop для учнів Київського вищого професійного поліграфічного училища та професійно-технічних навчальних закладів, а також самостійного вивчення графічного редактора

Скачати 12.59 Mb.

Методичні вказівки до вивчення програми графічного редактора Adobe Photoshop для учнів Київського вищого професійного поліграфічного училища та професійно-технічних навчальних закладів, а також самостійного вивчення графічного редактора
Скачати 12.59 Mb.
Сторінка1/10
Дата конвертації13.03.2017
Розмір12.59 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ПТО У М.
Спорт (англ. sport, походить від давньофранцузьського фр. disport - «дозвілля», «розвага») - організована за певними правилами діяльність людей, що полягає в зіставленні їх фізичних та інтелектуальних здібностей, а також підготовка до цієї діяльності та міжособові стосунки, що виникають в процесі гри.
Мі́сто - тип поселення, зазвичай значного за чисельністю й густотою населення, жителі якого зайняті, як правило, поза сільським господарством. У багатьох країнах статус міста визначається і закріплюється законодавчо, при цьому може висуватися критерій чисельності населення.
Департа́мент (від фр. departement, фр. departir "розділяти") - в деяких країнах це є назва відомства міністерства (наприклад, державний Департамент США). Або адміністративно-територіальна одиниця Франції та деяких інших країн.
Адміністрáція - це: «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють - А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління); із запровадженням інституту президентства створено апарат при Президентові України, який має назву «Адміністрація Президента України».
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.
КИЄВІ


КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ ПОЛІГРАФІЧНЕ УЧИЛИЩЕ
РОБОТА У РАСТРОВОМУ

ГРАФІЧНОМУ РЕДАКТОРІ

«ADOBE PHOTOSHOP»

Київ – 2014

Методичні вказівки до вивчення програми графічного редактора Adobe Photoshop для учнів Київського вищого професійного поліграфічного училища та професійно-технічних навчальних закладів, а також самостійного вивчення графічного редактора.

Училище - вищий навчальний заклад першого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації за кількома спорідненими спеціальностями, і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
Полігра́фія (від полі - багато; графо - пишу) - галузь техніки, сукупність технічних засобів для множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.Укладач:

НАЗАРЕНКО К. О. – майстер виробничого навчання.

Рецензент:

КУКЛИЧ Л. І. – голова методичної комісії, викладач спец. дисциплін вищої категорії, старший викладач.
Комісія 1 - це команда людей, відряджених з великої групи, створена спеціально для спостереження за виконанням поставленого завдання, завдання може бути виконане самим комітетом. Головною особливістю комісії є колективне виконання роботи.
Дисциплíна (лат. disciplina - навчання, виховання) - багатозначне поняття.
Старший викладач - в СРСР та деяких пострадянських країнах - викладацька посада у вищих навчальних закладах.


Набір та верстка:

НАЗАРЕНКО К. О. – майстер виробничого навчання.
Назаренко Катерина Олександрівна – майстер виробничого навчання за професією: «оператор комп’ютерного набору; оператор комп’ютерної верстки». Випускниця навчального закладу 2010 року. Навчається в ВМУРОЛ «Україна», Інститут філології та масових комунікацій за спеціальністю: «Журналіст».
Ве́рстка - процес формування сторінок та смуг у видавничій справі та поліграфії.
Інститут - вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації або структурний підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.
Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Філоло́гія (грец. φιλολογία; від грец. φίλος - любов і грец. λόγος - слово, учення) - сукупність (єдність) гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо, які вивчають духовну культуру певного народу чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам'яток.
Ма́сова комуніка́ція (англ. Mass communication) - це поняття можна розглядати мінімум в двох аспектах: Як процес передачі інформації групі людей одночасно за допомогою спеціальних технічних засобів - мас-медіа.


ЗМІСТ

ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1. ВІКНО ПРОГРАМИ ADOBE PHOTOSHOP.

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ 6

1.1.

Ві́кна - конструкція, що заповнює спеціально створювані прорізи у зовнішніх стінах будинків і призначена для освітлення, інсоляції та провітрювання приміщення. Вікна є головною (до 51 %) причиною тепловтрат у будівлях.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Створення, збереження та відкриття документів 7

1.2. Зміна параметрів зображення 9

1.3. Розміри зображень для Web-графіки 10

1.4. Зміна масштабу перегляду зображення за допомогою

інструмента Zoom 10

1.5. Зміна кольору робочого полотна 11

1.6. Закриття зображення 12


РОЗДІЛ 2. ІНСТРУМЕНТИ ПРОГРАМИ 12

2.1. Інструменти виділення 13

2.2.

Живопис, малярство - вид пластичного мистецтва, створення зорових образів за допомогою фарб, нанесених на будь-яку поверхню: натягнуте на раму полотно, папір, поверхню стін, посуд тощо. Зазвичай, фарба або інші пігменти наносяться на поверхню за допомогою пензля, однак можливе й використання інших засобів, як-от аерографи, ножі або губки.
Масштаб, мірило (від нім. Maß - міра, і нім. Stab - палка) - відношення розмірів об'єкта, виконаних без спотворень, до інших номінальних значень. Масштаб це число, що може бути більше 1, якщо розміри об'єкту ненадійні, креслення дрібних деталей) - це називають масштабом збільшення, або менше 1 (плани будинків, топографічні та географічні карти, карти зоряного неба) - масштаб зменшення.
Ви́ділення (екскреція) - процес виведення кінцевих продуктів, які утворилися в ході обміну речовин в клітинах тіла при розщепленні органічних енерговмісних речовин. Цю функцію виконують як спеціалізовані видільні органи, так і інші органи чи системи, для яких видільна функція може бути побічною, другорядною.
Інструменти редагування 14

2.3. Інструменти створення і редагування контурів 14

2.4. Текстові інструменти 15

2.5.

Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
Інструменти перегляду 15

2.6. Елементи керування 15

2.7. Плаваючі палітри 16


РОЗДІЛ 3. ВИДІЛЕННЯ 17

3.1. Виділення шару 18

3.2. Виділення простої форми 18

3.3. Створення складної виділеної області довільної форми 19

3.4. Виділення пікселів у залежності від їхнього кольору 20

3.5. Інструмент Magnetіc lasso 21

3.6. Команда Color range 23

3.7. Пересування рамки виділення 24

3.8. Операції над виділенням 24

3.9. Трансформування виділеної області 26

3.10. Вирівнювання шарів по рамці виділення 26

3.11. Заповнення та обведення 26

3.12. Робота з буфером обміну 27

3.13.

Пі́ксель (іноді пі́ксел, англ. pixel, скорочено від англ. PICture'S ELement - елемент зображення) - найдрібніша одиниця цифрового зображення в растровій графіці. Він являє собою неподільний об'єкт прямокутної (зазвичай квадратної) форми, що має певний колір.
Ро́бот (від чеськ. robota) - автоматичний пристрій, що призначений для виконання виробничих та інших операцій, які зазвичай виконувались безпосередньо людиною. Для опису автоматичних пристроїв дія яких, не має зовнішньої схожості з діями людини, переважно використовується термін «автомат».
Альфа-канали та Quіck mask 28

3.14. Робота з Альфа-каналом 29

3.15. Робота в режимі Quіck mask 31

РОЗДІЛ 4. ШАРИ 32

4.1. Створення нового шару 33

4.2. Створення шару з виділеної області, дублювання

шарів, видалення шарів 34

4.3. Трансформація шарів 34

4.4. Довільна трансформація шарів. Зміна порядку

слідування шарів 36

4.5. Створення набору шарів. Зв’язування шарів 36

4.6. Непрозорість шарів. Ефекти шарів 37

4.7. Застосування ефектів Drop shadow і Іnner shadow 40

4.8. Застосування ефектів Outer glow і Іnner glow 41

4.9. Ефект Bevel and Emboss 43

4.10. Профіль контуру 45

4.11. Ефект Satіn 46

4.12. Ефект Color overlay 47

4.13. Ефект Gradіent overlay 47

4.14. Ефект Pattern overlay 48

4.15. Ефект Stroke 49


РОЗДІЛ 5. КОМАНДИ КОРЕКЦІЇ 49

5.1. Створення коригувального шару 49

5.2. Режим накладання і непрозорість коригувального шару 51

5.3. Застосування команд корекції 52


РОЗДІЛ 6. РОЗФАРБОВУВАННЯ ТА МАЛЮВАННЯ 55

6.1. Іструмент Sponge 56

6.2. Пензлик Brush 56

6.3. Можливості роботи з пензликами 57

6.4. Вибір іншого пензлика і його опцій 57

6.5. Створення зразка пензлика на основі зображення 59

6.6. Заливання інструментом Paіnt bucket 59

6.7. Інструмент для стирання 60

6.8. Інструмент Background eraser 61

6.9. Розмазування пік селів 62

6.10. Збільшення чіткості і розмиття зображення 63

6.11. Освітлення та затемнення зображення 64

6.12.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Зате́мнення (також затьма́рення) - явище, коли одне небесне тіло тимчасово закриває світло від іншого небесного тіла. Можливі варіанти, коли небесне тіло закриває світило від спостерігача (Сонячне затемнення, затемнення у системах подвійних зір тощо) або спостерігається перебування одного небесного тіла в тіні іншого: Місячне затемнення, затемнення супутників планет (в останньому разі розташування світила щодо спостерігача не має значення).
Св́ітло - електромагнітні хвилі видимого спектру. До видимого діапазону належать електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються людським оком (7.5×1014 - 4×1014 Гц), тобто з довжиною хвилі від 390 до 750 нанометрів.
Клонування 65

6.13. Інструмент Healіng brush 66

6.14. Інструмент Patch tool 67
РОЗДІЛ 7. ГРАДІЄНТИ 67

7.1. Застосування градієнта в якості шара заливання 68

7.2. Використання інструмента Gradіent 69

7.3.

Якість - філософське поняття, з термінології гуманітарних наук. В Арістотелівській логіці якість - одна з 10 категорій, на які Арістотель поділив усі речі реальності. Як одна з таких категорій, якість це - побічна обставина, за допомогою якої річ є якогось типу чи виду; побічна обставина, що вказує, якою є річ (її змістовні якості та форми) і як річ діє (її здатності та навички); побічна обставина, котра є зовнішньою оцінювальною формою.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Створення і редагування зразків градієнта 70


РОЗДІЛ 8. ПАЛІТРА HІSTORY 72
РОЗДІЛ 9. КОНТУРИ ТА ФІГУРИ 73

9.1. Побудова контуру за допомогою інструмента Реn 74

9.2. Побудова контуру об'єкта за допомогою інструмента

Freeform pen 75

9.3. Операції над контурами 76

9.4. Фігури 77


РОЗДІЛ 10. РОБОТА З ТЕКСТОМ 78

10.1. Створення тексту 79

10.3. Деформація тексту за допомогою команди Warp text 81
РОЗДІЛ 11.

Фігура - пам'ятний знак у вигляді скульптури (дерев'яної, кам'яної, рідше гіпсової, бетонної тощо), встановленої на постаменті. Досить поширені у Західній Україні. На території Галичини фігурами інколи називають придорожні хрести на кам'яних постаментах.
Деформа́ція (від лат. deformatio - «спотворення») - зміна розмірів і форми твердого тіла під дією зовнішніх сил (навантажень) або якихось інших впливів (наприклад, температури, електричних чи магнітних полів).
ФІЛЬТРИ 82

11.1. Застосування фільтрів 82


РОЗДІЛ 12. ЗБЕРЕЖЕННЯ ФАЙЛІВ У ГРАФІЧНИХ

ФОРМАТАХ 83
РОЗДІЛ 13. ДРУК ДОКУМЕНТІВ 88
ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 90

Лабораторна робота № 1 90

Лабораторна робота № 2 92

Лабораторна робота № 3 98

Лабораторна робота № 4 105

Лабораторна робота № 5 125


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 133

ВСТУП

Програма Adobe Photoshop – графічний редактор, розроблений і поширюваний фірмою Adobe Systems.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Цей продукт є лідером ринку в області комерційних засобів редагування растрових зображень, і найвідомішим продуктом фірми Adobe.
Лідер (той, хто веде; перший, що йде попереду) - той, хто веде. Член групи, всі учасники якої визнають його керівництво, покладаються на нього у прийнятті серйозних рішень і вирішенні важливих проблем.
Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.

Серед переваг цієї програми можна виділити наступні: висока якість обробки графічних зображень; зручність і простота в експлуатації; великі можливості, які дозволяють виконувати будь-які операції створення і обробки зображень; широкі можливості автоматизації обробки растрових зображень, які базуються на використанні сценаріїв; сучасний механізм роботи з кольоровими профілями, які допускають їх втілення в файли зображень з метою автоматичної корекції кольорових параметрів при виводі на друк для різних пристроїв;

Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.
Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
великий набір команд фільтрації, за допомогою яких можна створювати найрізноманітніші художні ефекти.


РОЗДІЛ 1. ВІКНО ПРОГРАМИ ADOBE PHOTOSHOP. РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ

Після запуску програми Adobe Photoshop з’являється головне вікно, яке служить робочим столом.

Будинок
Кватирка
Голова - частина тіла тварини чи людини, в якій містяться мозок, органи зору, смаку, нюху та слуху, а також рот.
Під рядком заголовку знаходиться рядок меню, через яке здійснюється доступ до всіх функцій програми. Під рядком меню розташована допоміжна панель, яка стосується обраного інструменту.

В нижній частині робочого столу знаходиться рядок стану. В ньому відображуються додаткові дані про команди, що виконуються та про стан зображення.

У рядку меню передбачені такі команди:

– Меню File (Файл) – для роботи з файлами. За допомогою команд цього меню можна: створити новий, відкрити, закрити, зберегти файл; підключити інші продукти компанії Adobe; відправити в них зображення; надрукувати файл.

– Меню Edit (Правка) – команди відміни попередніх дій, зміни, копіювання, вилучення, вставки, трансформації зображень, управління стандартними типами (пензлем, контурами, каталогами та ін.

Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.
Відміна - клас іменників, що мають спільну систему відмінкових закінчень.

– Меню Image (Изображение) – для роботи із зображеннями. Містить команди управління режимами, розмірами, корекцією та поворотами зображення.

– Меню Layer (Слой) – команди для роботи з шарами зображення – створення, копіювання, об’єднання шарів, управління ефектами та масками шару.

Ма́ска (ще іноді: машкара́) - пов'язка зі щілинами для очей, що закриває верхню частину обличчя.

– Меню Select (Выделение) – для виділення зображення або його частини, корекції розмірів та ін.

– Меню Filter (Фильтр) – засіб для створення спецефектів –розмитості, шумів, об’єму, художніх ефектів.

– Меню View (Вид) – для настроювання вікна відкритого документу.

Споруда
З його допомогою можна встановити режими і масштаб документу не змінюючи його, показати сітку, лінійки.
Частина - окрема одиниця (пайка, шматок, кількість, ділянка, елемент, деталь, орган, розділ, відділ), яка відділяється від чогось цілого.
Лінійка - найпростіший прилад для вимірювання довжини. Зазвичай лінійка має нанесені поділки, кратні тим одиницям вимірювання довжини (сантиметри, дюйми), які використовуються для вимірювання відстаней.

– Меню Window (Окно) – призначене для настроювання відображення вікон на робочому столі програми.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Скачати 12.59 Mb.

 • (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ )
 • КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ ПОЛІГРАФІЧНЕ УЧИЛИЩЕ
 • Укладач: НАЗАРЕНКО К. О
 • Набір та верстка
 • Назаренко Катерина Олександрівна
 • Інститут філології та масових комунікацій за спеціальністю
 • ЗМІСТ
 • Освітлення та затемнення
 • РОЗДІЛ 1. ВІКНО
 • File (Файл)
 • Edit (Правка)
 • Image (Изображение)
 • Select (Выделение)
 • View (Вид)