Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «організація виробництва та маркетинг»

Скачати 179.69 Kb.

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «організація виробництва та маркетинг»
Скачати 179.69 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.05.2017
Розмір179.69 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА МАРКЕТИНГ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.050502 – «ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА»

КРЕМЕНЧУК 2012

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Організація виробництва та маркетинг» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
0505002 – «Інженерна механіка»

Укладач доц. Л. Д. Воробйова

Рецензент доц. В. Є. Черніченко
Кафедра економіки

Затверджено методичною радою КрНУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ________ від___________________________________2012 р.

Голова методичної ради проф. В. В. КостінЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………….. Перелік практичних занять…………………………………………………….....

Практичне заняття № 1 Організація виробничого процесу на виробництві

Практичне заняття № 2 Основи організації непотокового та потокового виробництва, розрахунки потокових ліні…………………………………..

Безпере́рвне виробни́цтво - процес виготовлення продукції що здійснюється безперервно в умовах сукупності безперервних технологічних процесів, організованих в вигляді виробничої лінії, підрозділу, цеха або підприємства в цілому.
Виробничий процес Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.

Практичне заняття № 3 Організація комплексної підготовки виробництва

Практичне заняття № 4 Мережеве планування та управління в комплексній підготовці виробництва……………………………………………………….

Практичне заняття № 5 Організація та нормування праці на підприємстві…………………………………………………………………..

Практичне заняття № 6 Управління якістю продукції та організація технічного контролю………………………………………………………….

Мережеве планування (сіткове планування) - це одна з форм графічного відображення змісту робіт і тривалості виконання стратегічних планів і довгострокових комплексів проектних, планових, організаційних та інших видів діяльності підприємства.
Но́рма (рос. норма, англ. standard, norm, quota, rate, нім. Norm f, Rate f) - загальновизнане, узаконене правило, міра, закон, взірець, звичайний стан. Встановлена у директивному порядку, регламентована величина, міра чи допустима границя того чи іншого показника, що визначає придатність виробу для його подальшого використання.
Управлі́ння я́кістю - скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації щодо якості.

Практичне заняття № 7 Оперативне планування та облік на виробництві

Список літератури………………………………………………………………….

ВСТУП
Для досягнення найвищого ефекту в розвитку промисловості, в організації та плануванні машинобудівного виробництва сучасні фахівці повинні разом з оволодінням знань у галузі новітніх досягнень науки і техніки мати необхідну підготовку з економіки та організації сучасного виробництва.

Науковий характер організації, планування та управління виробництвом вимагає суворої обґрунтованості та доведеності всіх організаційно-технічних і господарських рішень, що приймаються на виробництві. Тут розв’язуються питання раціонального витрачання ресурсів, застосування найбільш продуктивної техніки та технології. Тому при вивченні дисципліни приділяється увага економіко-математичним методам оптимізації показників та процесів виробництва.

Метою навчальної дисципліни «Організація виробництва та маркетинг» є формування навичок щодо організації та планування виробництва продукції на машинобудівному підприємстві відповідно до сучасних вимог ринкової економіки.

У даній дисципліні розглядаються питання щодо організації потокового виробництва, технічної підготовки, мережевого планування, управління якістю продукції, наукової організації праці та внутрішньозаводського планування.

Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.
Наукова організація праці Науко́ва організа́ція пра́ці (НОП) - процес вдосконалення організації праці на основі досягнень науки і передового досвіду. Терміном «НОП» характеризують зазвичай поліпшення організаційних форм використання живої праці в рамках окремо взятого трудового колективу (наприклад, підприємства).

У методичних вказівках розкривається мета і завдання практичних занять, зміст кожного з них. Наведено перелік літератури, якою треба користуватися для розв’язання задач на практичних заняттях.

Мета практичних занять: формування ґрунтовних знань з організації, планування і управління виробництва, розгляд практичних питань основ організації виробництва.

Основними завданнями викладання дисципліни є вивчення теоретичних засад щодо організації виробництва різних типів та напрями підвищення його ефективності, аналіз взаємозв’язків між економічними та технологічними показниками.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні:

знати раціональні форми організації виробничих процесів, типи виробництва, основи організації виробництва, методи мережевого планування, управління якістю продукції на машинобудівному підприємстві, основи наукової організації праці та нормування праці, організацію оперативного планування виробництва, у т.ч. внутрішньозаводського; знати методи оцінювання якості продукції та нормування операцій технологічного процесу;

Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
поняття функцій та цілей маркетингу на сучасному підприємстві;

уміти визначати тривалість виробничого циклу, виконувати основні розрахунки параметрів лінії потокового виробництва, обґрунтовувати оптимальні варіанти техпроцесів, розраховувати та оптимізувати сіткові графіки технічної підготовки виробництва.1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичне заняття № 1

  1   2


Скачати 179.69 Kb.

  • «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА МАРКЕТИНГ»
  • ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………………….. Перелік практичних занять……………………………………………………..... Практичне заняття № 1 Організація виробничого процесу
  • Мережеве планування
  • 1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Практичне заняття № 1