Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «електротехніка в будівництві»

Скачати 167.5 Kb.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «електротехніка в будівництві»
Скачати 167.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації22.04.2017
Розмір167.5 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2

Міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ україни

кременчуцький НАЦІОНАЛЬНИЙ університет

Імені Михайла остроградського

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І

СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«електротехніка В БУДІВНИЦТВІ»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ форм навчання
ЗА НАПРЯМом
6.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

060101 – «БУДІВНИЦТВО»
КРЕМЕНЧУК 2012

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни «Електротехніка в будівництві» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.060101 – «Будівництво»


Укладач асист. Р. М. Донченко

Рецензент к.т.н., доц. В. В. Прус


Кафедра електричних машин і апаратів

Затверджено методичною радою КрНУ імені Михайла Остроградського

Протокол №- _______ від _____________

Голова методичної ради __________________ проф. В. В.

Електр́ична маш́ина - електромеханічний пристрій для перетворення механічної енергії на електричну чи електричної на механічну, або електричної енергії одного роду чи з одними параметрами на електричну енергію іншого роду або з іншими параметрами.

 КостінЗМІСТ
Вступ 4

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної дисципліни 5

2 Перелік тем і питань з навчальної дисципліни для самостійного
опрацювання 6

2.1 Тема № 1 Основні терміни й поняття 6

2.2 Тема № 2 Електричні вимірювання 6

2.3 Тема № 3 Електричні кола постійного струму 7

2.4 Тема № 4 Електричні кола однофазного змінного струму 8

2.5 Тема № 5 Трифазні кола змінного електричного струму 8

2.

Електричне коло Електри́чне ко́ло - сукупність сполучених між собою провідниками електронних компонентів, джерел струму й напруги, перемикачів тощо, через яку може проходити електричний струм.

Змінний струм Змі́нний струм - електричний струм, сила якого періодично змінюється з часом.

6 Тема № 6 Електричні машини 9

2.7 Тема № 7 Електрообладнання будівельних майданчиків 10

3 Питання до модульного контролю 12

Список літератури 17ВСТУП
Електротехнікою називають широку сферу практичного застосування електромагнітних явищ. Електротехніка – дисципліна, що займається питаннями розрахунку та вивчення явищ, які характеризуються поняттями електричних струмів, напруг, потужностей, магнітних потоків, а також поняттями напруженості електричного та індукцією магнітного полів.

Мо́дульний контро́ль - це різновид контрольних заходів, який проводиться з метою оцінки результатів навчання студентів на визначених його етапах, а також для встановлення зворотного зв'язку між викладачем, його якістю викладання і рівнем знань і умінь студентів.

Електричний струм Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Електротехніка в будівництві» є формування системи знань з питань електричної підготовки інженерів-будівельників, що дозволить їм кваліфіковано застосовувати сучасні методи автоматизації технологічних процесів у будівництві, набути навичок читання електротехнічної літератури та документації, що дасть можливість майбутнім спеціалістам у складі фахівців проектного відділу сприяти раціональному підбору електричних апаратів і машин.

Електри́чний апара́т (англ. electrical apparatus) - електротехнічний пристрій, призначений для зміни, регулювання, вимірювання та контролю електричних і неелектричних параметрів різних пристроїв, машин, механізмів тощо, а також для їх захисту від надструмів і перенапруг при неприпустимих або аварійних режимах роботи та захисту людей, майна і довкілля в процесі виробництва, транспортування, перетворення, розподілення та споживання електричної енергії.

Автоматиза́ція технологі́чних проце́сів - використання енергії неживої природи в технологічному процесі або його складових частинах для їх виконання і керування ними без безпосередньої участі людей, що здійснюється з метою зменшення трудових затрат, покращення умов виробництва, підвищення обсягів випуску й якості продукції.

План викладання дисципліни передбачає отримання теоретичних знань на лекціях та під час самостійної підготовки, з їх подальшим закріпленням під час виконання лабораторних робіт в обсязі достатньому для формування знань у сфері функціонування та експлуатації електротехнічних систем, освоєнні методів розрахунку електричних кіл, а також визначення конструкції електричних машин і їх застосування у будівництві.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни «Електротехніка в будівництві» мають за мету допомогти студентові самостійно вивчити теоретичний та практичний матеріал, який передбачений навчальною програмою, але не розглядається на аудиторних заняттях.

Для самоконтролю знань студентів наведені контрольні питання до кожного розділу, на які студент повинен дати правильні відповіді. У тестах закладені не тільки питання з самостійної роботи, а й ті, які розглядаються на аудиторних заняттях. Під час самостійного опрацювання розділів курсу студенти використовують літературні джерела з наведеного списку.
1 Теми ТА погодинний розклад лекцій І самостійної роботи з навчальної дисципліни


№ теми

Тема

Денна форма навч.

Кільк. год

(лек.)


Кільк. год

(СРС)

МОДУЛЬ 1 ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА

1

Основні терміни й поняття

2

2

2

Електричні вимірювання

2

6

3

Електричні кола постійного струму

2

6

4

Електричні кола однофазного змінного струму

2

4

5

Трифазні кола змінного електричного струму

2

2

МОДУЛЬ 2 ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

6

Електричні машини

2

2

7

Електрообладнання будівельних майданчиків

2

6
Всього годин у семестрі:

14

28


2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
  1   2


Скачати 167.5 Kb.

  • НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ « електротехніка В БУДІВНИЦТВІ»
  • Електричні кола
  • МОДУЛЬ 1 ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА
  • МОДУЛЬ 2 ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
  • Всього годин у семестрі: 14 28 2