Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичний бюлетень

Скачати 112.83 Kb.

Методичний бюлетень
Скачати 112.83 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір112.83 Kb.
ТипКонцепція


Методичний бюлетень
Формування ключових компетентностей учнівВсі річки тепер в обнові,
Біле скло над бережком.
Ходить грудень по діброві,
Застеляє світ сніжком.
Вишні в інею розквітли,
В білих шубах всі дубки.
Позирають ночі світлі
В розмальовані шибки.


Є вже саночки новенькі,
Є хороші ковзани.
А мороз веселий дзенька,
Налітає з далини!


І така привітна й люба
Тиша білої зими.
І в кімнаті тепла груба,
Й нові книги на столі.
Т. Масенко


Рубрики номера: 1. Що таке компетентність.

 2. Внесок навчальних предметів у результати початкової освіти в контексті компетентнісного підходу

 3. Деякі методи інтерактивного навчання.
  Початкова освіта - це перший етап загальної освіти дітей. Отримуючи початкову освіту, діти набувають перші знання про навколишній світ, навички спілкування та вирішення прикладних завдань. На цьому етапі формується і починає розвиватися особистість дитини, що підкреслює важливість початкової освіти для суспільства та держави.


 4. Література

Концепція модернізації вітчизняної освіти як необхідність визначає  формування в учнів ключових компетентностей.

Що ж таке компетентність?

У перекладі з латинської competentia означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід. Людина, компетентна в певній сфері діяльності, має відповідні знання та здібності, що дозволяють їй ефективно діяти в цій сфері, авторитетно судити про те, що в ній відбувається.Компетентність – інтегрована здатність особистості, яка набута у процесі навчання. Вона охоплює: знання, уміння, навички, досвід, цінності та ставлення, які можуть цілісно реалізуватися на практиці, тому компетентність не може бути зведена лише до фактичних знань.

До ключових компетентностей учнів, формування яких покладається на школу, належать: пізнавальні компетентності, особистісні компетентності, самоосвітні компетентності, соціальні компетентності, здоров’я особистості, творчі компетентності.

Відповідно до поділу змісту освіти на загальну метапредметну (для всіх предметів), міжпредметну (для циклу предметів або освітніх галузей) і предметну (для кожного навчального предмета), пропонується трирівнева ієрархія компетентностей:


 • ключові компетентності - відносяться до загального (метапредметного) змісту освіти;

 • загальнопредметні компетентності - відносяться до певного кола навчальних предметів та освітніх галузей;

 • предметні компетентності - частки стосовно двох попередніх рівнів компетентності, що мають конкретний опис і можливість формування в рамках навчальних предметів.

Радою Європи запропоновано формувати в учнів середньої школи сім груп ключових компетентностей:

 • грамотність (читання, письмо, арифметика)

 • загальні навички (комунікація, уміння навчатися, лідерство);

 • особистісні компетентності (вмотивованість, цікавість, креативність, чесність, наполегливість тощо);

 • інформаційно-комунікаційні компетентності;

 • володіння іноземними мовами;

 • компетентності з науки і технологій, які передбачають володіння науковою грамотністю;

 • соціальні компетентності як інструмент підтримання стосунків для економічної і соціальної інтеграції в багатонаціональному та багатокультурному суспільстві;

Ключові компетентності в українській школі:

 • уміння вчитися (навчальна);

 • громадянська;

 • загальнокультурна;

 • компетентність з інформаційних та комунікаційних технологій;
  Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.


 • соціальна;

 • підприємницька;

 • здоров’язбережувальна.

Творчі компетентності можна визначити за концепцією креативності як універсальної творчої здібності Дж. Гілфорда. В своїх останніх роботах він визначає шість параметрів креативності:

o      здатність до встановлення та постановки проблеми;

o      здатність до генерування великої кількості ідей;

o      гнучкість – здатність до продукування різноманітних ідей;

o      оригінальність – здатність відповідати на подразники нестандартно;

o      здатність удосконалювати об’єкт, додаючи деталі;

o      здатність вирішувати проблеми, тобто до аналізу і синтезу.

Для того, щоб навчати дітей творчості у вирішенні різних пізнавальних завдань,і в перспективі – до уміння вибудувати успішне життя, вчителю теж треба змінювати свій підхід до навчання.

Вирішенню питання формування творчих компетентностей учнів сприяє застосування інноваційних технологій навчання, до яких належать такі найбільш поширені: особистісно орієнтоване навчання та виховання, рівнева диференціація навчання, проектне навчання, проблемне навчання, інтерактивні технології, технологія формування творчої особистості, технологія навчання як дослідження, технологія гуманізації педагогічної діяльності, розвиток критичного мислення, теорія ігрових технологій та ін..

Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Крити́чне ми́слення - (дав.-гр. κριτική τέχνη - «мистецтво аналізувати, судження») - це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.

Одним з кращих прикладів формування та розвитку життєвих компетентностей учнів є проектна методика яка сприяє розвитку ініціативи самостійності організаторських здібностей стимулює процес саморозвитку самореалізації учнів! Під час використання проектної технології формуються


компетентності яких потребує життя.

 • Соціальні:навички роботи в групі

 • Інформаційні:уміння самостійно здобувати інформацію

 • Комунікативні:вдосконалення спілкування в групі

 • Компетентності саморозвитку та самоосвіти


Внесок навчальних предметів у результати початкової освіти в контексті компетентнісного підходу

Предмет

Основна компетентність

Українська мова

Комунікативна, соціокультурна, уміння вчитися

Для реалізації діяльнісної лінії передбачено формування умінь:

 • Навчально-організаційних;

 • навчально-інформаційних;

 • навчально-інтелектуальних і творчих;

 • контрольно-оцінних.
Літературне читання

Читацька компетентність,комунікативна, інформаційна, уміння вчитися

Математика

Математична, уміння вчитися

На уроках математики учень навчається: • сприймати та визначати мету навчальної діяльності;
  Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.
  Компете́нтнісний підхі́д - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна.


 • зосереджуватися на предметі діяльності;

 • організовувати свою діяльність для досягнення суб’єктно чи суспільно значущого результату;

 • добирати й застосовувати потрібні знання для розв’язування навчальної задачі;

 • використовувати здобутий досвід у конкретній навчальній або життєвій ситуації;

 • висловлювати ціннісні ставлення щодо результату і процесу власної діяльності;

 • усвідомлювати, аналізувати, оцінювати, коригувати результати своєї діяльності.
Природознавство

Природознавча, дослідницькі уміння

В учнів формуються: • дослідницькі уміння і здатності спостерігати за об’єктами та явищами живої і неживої природи;

 • досвід навчально-пізнавальної і практичної природоохоронної діяльності;

 • способи навчально-пізнавальної діяльності; мисленнєві дії та операції шляхом аналізу, порівняння, узагальнення й класифікації природних об’єктів;

 • уміння розкривати причиново-наслідкові зв’язки у природі;

 • навички самостійної роботи з інформацією.
Я у світі

Соціальна, громадянська, уміння вчитися

 • Формується досвід творчої діяльності учнів;

 • розвиваються загальнонавчальні уміння і навички;

 • учні оволодівають узагальненими способами дій;

 • моделюванні культурних і статево-рольових стандартів поведінки в різних ситуаціях;

 • розвиткові активного пізнавального ставлення до природного та соціального середовища;

 • пізнанні своїх можливостей.
Музичне мистецтво

Основи музичної культури

Трудове навчання

Предметно-перетворювальна

Основи здоров'я

Здоров'язбережувальна

Сходинки до інформатики

Інформаційно-комунікаційна, уміння вчитися

Формуються такі вміння вчитися:

 • розуміти мету навчальної діяльності, визначати завдання для її досягнення;

 • добирати або знаходити потрібні знання, способи для розв’язування різних навчальних і життєвих задач ( як типових, так і нестандартних, творчих);

 • генерувати різні способи розв’язування задачі, проблеми;

 • актуалізувати й відтворювати потрібні відомості, моделювати, комбінувати, доповнювати, перетворювати їх;

 • аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки, групувати і класифікувати об’єкти;

 • співпрацювати у різних групах для виконання комплексних завдань (наприклад, участь у проектах, творчих роботах тощо), які потребують застосування різних компетентностей, готовності до продуктивної праці.

Навчальні досягнення учнів за компетентнісним підходом

Знання

Я знаю (уявлення, факти, відомості, ознаки, поняття)

Діяльність

Я знаю, як це зробити… я вмію…, я можу… я роблю…

Творчість

Я створюю, я придумую… я змінюю… я знаходжу… я доповнюю…

Ставлення

Я прагну до… я хочу досягти… я ціную… я схвалюю… я заперечую… я думаю інакше…

Взаємозв'язок ключових і предметних компетнтностейЯкі складові компетентності людини можна отримати

на уроках мови та літератури

(пам'ятка учню)

Вид компетентностей

Види діяльності на уроці

Естетичні, особистісні

компетентностіЧитання худ. текстів, виразне читання напам’ять, участь у виставах, твори, знайомство з театральними постановками, знайомство з кінофільмами, відвідування картинних галерей

Наукові, пізнавальні,

самоосвітні компетентностіЧитання худ. текстів, наукової літератури, аналіз прочитаного, самостійні роботи, твори-роздуми, дискусії, твори, створення системи питань і т. ін.

Особистісні, національно-

етичні, психо-етичні

компетентності


Робота над текстами: виявлення мотивації вчинків героїв, створення психологічного й національного портрету українця (героя)

Соціальні, етичні

компетентностіРольові ігри, діалоги, вистави, дискусії, бесіди, інсценування уривку або цілої казки

Мовні та мовленнєві

компетентностіВправи з мови, створення й аналіз монологічних, діалогічних, полі логічних текстів, добирання описів, прислів’їв, слів у прямому і переносному значеннях

Уміння творити

Різноманітні творчі роботи, малювання ілюстрації, складання оповідань, казок, віршів

Психологічні, особистісні,

етичні, філософські

компетентності


Вся діяльність на уроках, спілкування з художніми текстами, однокласниками, учителем, батьками

Розглянемо деякі методи інтерактивного навчання.

Дебати у форматі Карла Поппера

Мета таких дебатів – залучити учнів до вирішення проблем та планування рішень, а не просто до дискусій, розвинути в учнів навички, необхідні для ефективного спілкування.

Формат дебатів Карла Поппера розроблений в Інституті Відкритого Суспільства в Нью-Йорці для програми дебатів в середній и східній Європі в 1994 году.

Відкри́те суспі́льство - це суспільство, яке базується на визнанні того факту, що ніхто не має монополії на істину (→плюралізм), що різні люди мають різні погляди та інтереси, і що існує потреба в установах, які б захищали права усіх людей і давали б їм змогу жити разом в мирі і злагоді.
Сер Карл Ра́ймунд Поппер (англ. Sir Karl Raimund Popper; нар.28 липня 1902, Відень - пом.17 вересня 1994, Лондон) - британсько-австрійський філософ, логік і соціолог. Народився в Австрії. До 1937 працював у Відні, з 1946 до середини 70-х - професор Лондонської школи економіки і політичних наук.
Східна Європа - політичний та історико-географічний регіон Європи.
Правила цих дебатів сформулював відомий американський соціолог Карл Поппер.

Програма дебатів Карла Поппера виникла як програма, що розвиває вміння міркувати та критично мислити. Програма розробила свій стиль, близький до стиля політичних дебатів, де учасники вчаться обговорювати проблеми, аналізувати дані проблеми з різних точок зору, пропонуючи можливі шляхи (стратегії) рішення проблем. В дебатах Карла Поппера беруть участь 2 команди з трьох учнів (їх називають спікерами). Спікери обговорюють задану тему, при цьому одна команда стверджує тезіс (цю команду називають стверджуючою), а інша його заперечує

ЛІТЕРАТУРА
1. Гаряча С. А. Педагогіка майбутнього. // Початкова освіта. – 2011. - № 9
2. Державний стандарт початкової загальної освіти// Початкова освіта. – 2011. - № 18
3. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики. Науково-методичний посібник / За наук. ред., І. Г. Єрмакова. – Запоріжжя: Центріон, 2005.
4. Можаєва О. М. Формування і розвиток основних компетентностей особистості в початковій школі // Початкова освіта. – 2009. - №32.
5. Ібряшкіна Н. Формування у дитини емоційно-позитивного ставлення до шкільного навчання // Початкова освіта. – 2007. - №42.

Державний стандарт (рос. Государственный стандарт, ГОСТ; можливий український переклад абревіатури: ДЕСТ) - одна з основних категорій стандартів в СРСР, сьогодні міждержавного стандарту в СНД. Приймається Міждержавною радою зі стандартизації, метрології і сертифікації (МГС).
Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.

6. Пономарьова К.Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів української мови.// Початкова школа. – 2010. - №12

7. Аядарова Л. И., Антропова М. В. и др., Мир детства. Младший школьник. – М.: Педагошка, 1988.

8. Пехота О. М. Освітні технології. – К.: А.С.К., 2004.

9. Побірченко Н. Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій // Початкова школа. – 2004. - №10.

10. Єрмаков І. Г., Пузіков Д. О. Життєві компетенції особистості. Практично зорієнтований посібник. – Донецьк: Каштан, 2007.

11. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики. Науково-методичний посібник / За наук. ред., І. Г. Єрмакова. – Запоріжжя: Центріон, 2005.

12. Моделі компетентного випускника 12-річної школи: сутність, пріоритети, пошук відповідей на виклики 21 століття // Матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції. – 16-17 травня 2007 року. – Т. 1-2-Київ-Донецьк: 2007.

13. Новікова Т. Розвивальне навчання та формування ключових компетентностей учнів // Початкова освіта. – 2008. - №41.

14. Можаєва О. М. Формування і розвиток основних компетентностей особистості в початковій школі // Початкова освіта. – 2009. - №32.

15. Єрмаков І. Г. Компетентнісний потенціал освіти: проектні засади // Рідна школа. – 2006. - №12.

16. Єрмаков І. Г. Життєва компетентність особистості від теорії до практики. - Запоріжжя: Центріон, 2005.

17. Воронова С. Мотивація як фактор успіху навчальної діяльності молодших школярів // Початкова школа. – 2007. - №3.18. Ібряшкіна Н. Формування у дитини емоційно-позитивного ставлення до шкільного навчання // Початкова освіта. – 2007. - №42.Скачати 112.83 Kb.

 • Є вже саночки новенькі, Є хороші ковзани. А мороз веселий дзенька, Налітає з далини!
 • Рубрики номера: Що таке компетентність. Внесок навчальних предметів у результати початкової освіти
 • Радою Європи запропоновано формувати в учнів середньої школи сім груп ключових компетентностей: грамотність
 • Внесок навчальних предметів у результати початкової освіти
 • Предмет Основна компетентність
 • Навчальні досягнення учнів за компетентнісним підходом
 • Діяльність Я знаю, як це зробити… я вмію…, я можу… я роблю…
 • Ставлення Я прагну до… я хочу досягти… я ціную… я схвалюю… я заперечую… я думаю інакше…
 • Які складові компетентності людини можна отримати на уроках мови та літератури (памятка учню)
 • Вид компетентностей Види діяльності на уроці
 • Розглянемо деякі методи інтерактивного навчання. Дебати у форматі Карла Поппера
 • Відкритого Суспільства