Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодичний кабінет пто в м. Києві

Методичний кабінет пто в м. Києві
Сторінка1/3
Дата конвертації12.04.2017
Розмір0.76 Mb.
  1   2   3

УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ПТО В М.
Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.
КИЄВІ


КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ ПОЛІГРАФІЧНЕ УЧИЛИЩУ

РОБОТА В ПРОГРАМІ

ВЕРСТКИ AdobeInDesign

(збірник уроків виробничого навчання)Професія: Оператор компютерної верстки

Рівень кваліфікації: 1 категорія

Автор: Потьомкіна Ольга Андріївна

майстер виробничого навчання

Київ-2015

Рецензент:

Нешкуренко Ю. В. – заступник директора з навчально-виробничої роботи.

Авторський колектив:

Куклич Лариса Іванівна – викладач професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст вищої категорії.
Спеціаліст вищої категорії - кваліфікаційна категорія, що встановлюється педагогічним працівникам, які виявили високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіють ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу, забезпечують високу результативність, якість своєї праці.


Потьомкіна Ольга Андріївна – майстер виробничого навчання.
Робота в програмі верстки AdobeInDesign: методичний посібник/ [Куклич Л. І., Потьомкіна О.А. ] – К: КВППУ, 2015-84 с.
Збірник уроків виробничого навчання розроблено згідно стандарту за професією «Оператор комп’ютерної верстки» I категорії.

Кожен урок має єдину структуру. До уроків підібрано практичні завдання для виконання їх учнями.

Збірним може використовуватись майстрами виробничого навчання за професією «Оператор комп’ютерної верстки» та викладачами дисципліни «Технології комп’ютерної обробки інформації»

© КВППУ, 2015

© Куклич Л.І.,

Потьомкіна О.А.


ЗМІСТ

1.Робота з інтерфейсом програми ..4

2.Макетування в програмі InDesign 17

3.Робота з текстом 27

4. Робота з об’єктами. 36

5. Робота з графікою 43

6.Робота з таблицями. 50

7.Верстка візитної картки 62

8.Верстка газетної полоси 68

9.Друк документу 73

Додатки 80
УРОК 1: РОБОТА З ІНТЕРФЕЙСОМ ПРОГРАМИ

Мета уроку:

а)навчальна:ознайомити учнів з інтерфейсом програми InDesign; навчити працювати з меню програми; сформувати практичні уміння при роботі з палітрами Інструментів та Властивостей;

б)розвивальна:розвивати пам'ять увагу, пізнавальну активність, самостійність в роботі;

в)виховна: виховувати дисциплінованість, відповідальність, сумлінність в роботі.

Тип уроку: формування нових умінь та практичних навичок.

Уміння - здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок. Передбачає використання раніше набутого досвіду, певних знань; без останніх немає умінь.


Методи проведення:

Словесний – коротка довідка про інтерфейс програми, палітри та меню;

Практичний практичні завдання для самостійного виконання.

Матеріально-технічне забезпечення уроку: ПК, програмне забезпечення, інструкнивно - технологічні картки, картки-завдання.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


СТРУКТУРА УРОКУ

І. Організаційна частина – 5 хв.

ІІ. Вступний інструктаж – 40 хв.

ІІІ. Поточний інструктаж та самостійна робота учнів – 4 год.

ІV. Заключний інструктаж – 45 хв.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА (5 ХВ.):

1. Перевірка наявності учнів;

2. Перевірка готовності учнів до уроку, відповідності форми одягу;

3. Повідомлення теми і мети уроку;

4. Оголошення критеріїв оцінювання учнів на уроці;

5. Мотивація навчальної діяльності учнів.ІІ. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ (40 хв.):

1. Актуалізація опорних знань учнів (15 хв.)

1.1 Повторення інструкції з охорони праці.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

1. Як необхідно організувати робоче місце, які умови праці повинні бути створені перед початком роботи?

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

2. Які перші дії необхідно виконати при аварійних ситуаціях?

Аварійна ситуація - стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та (чи) умов безпечної експлуатації, але не перейшов у аварію, і за якого всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та довкілля утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом.


1.2. Актуалізація знань з теоретичного навчання.

1. Перелічіть програми верстки?

 • Adobe PageMaker,

 • Corel Ventura Publisher,

 • Quark XPress,

 • Adobe InDesign.

2. Назвіть які формати збереження ви знаєте?

Для їх створення розробники використовували формат MicrosoftOfficeOpenXML, заснований, як видно з назви, на мові XML (від англ. extensibleMarkupLanguageрозширювана мова розмітки).

Розши́рювана мо́ва розмі́тки (англ. Extensible Markup Language, скорочено XML) - запропонований консорціумом World Wide Web (W3C) стандарт побудови мов розмітки ієрархічно структурованих даних для обміну між різними застосунками, зокрема, через Інтернет.
Ця мова призначена для зберігання структурованих даних (замість існуючих файлів баз даних), обміну інформацією між програмами.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Форматом збереження документів за умовчанням став Zip-кон-тейнер, доступний на безкоштовній основі і відповідний специфікації Open Packaging Conventions. Він прийшов на зміну бінарному формату зберігання документів, Office, що використався в попередніх версіях.

Таким чином, зникає проблема сумісності форматів даних різних додатків Office між собою і з іншими застосуваннями. При необхідності у будь-якого файлу можна змінити розширення *.xlsx на *.zip і відкрити файл архіватором Winzip або WINRAR, використовуючи в роботі початкову структуру документа.

Тотальне впровадження цього формату пов'язане насамперед з перекладом Microsoft Office на відкриті стандарти, що забезпечують більш оперативне створення і взаємодію документів, прискорений обмін даними з іншими корпоративними бізнес-застосуваннями.

Книга Excel (*.xlsx) - стандартний формат файлів Office Excel 2007 на основі XML. Не зберігає код VBA-макросов, а також листи макросів Microsoft Excel 4.

Формат файлу (або тип файлу) в інформатиці - це усталений стандарт запису інформації у файлі даного типу. Спосіб кодування інформації або даних залежить від застосованої комп'ютерної програми. Часто формат файлу визначається його розширенням.
Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.
Microsoft Excel (повна назва Microsoft Office Excel) - табличний процесор, програма для роботи з електронними таблицями, створена корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і Mac OS. Програма входить до складу офісного пакету Microsoft Office.
0 (XLM).

XML-данные (*.xml) - формат даних XML.

Шаблон Excel (*.xltx) - стандартний формат файлів шаблонів Office Excel 2007. Не зберігає код VBA-макросов, а також листи макросів Microsoft Excel 4.0 (XLM).

Шаблон Excel з підтримкою макросів (*.xltxm) - формат файлів шаблонів Office Excel 2007, що підтримує збереження макросів. Зберігає код VBA-макросов, а також листи макросів Microsoft Excel 4.0 (XLM).Шаблон Excel 97-excel 2003 (*.xlt) - формат двійкових файлів Excel 97-excel 2003 для зберігання шаблонів Excel.

Текстові файли (з роздільниками табуляції) (*.txt) - для використання в іншій операційній системі Microsoft Windows.
Двійковий (бінарний) файл (англ. binary file) - в широкому сенсі: файл, що містить послідовність довільних байтів. Назва пов'язана з тим, що байти складаються з біт, тобто двійкових (англ. binary) цифр.
Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Зберігає книгу у вигляді текстового файлу, розділеного знаками табуляції, і гарантує, що символи табуляції, розриви рядків і інші символи інтерпретуватимуться правильно.
Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
Зберігає тільки активний лист.

Текст Unicode (*.txt) - зберігає книгу у вигляді тексту в кодуванні Unicode, стандартному кодуванні символів, розробленому Unicode Consortium.

Форматований текст (роздільники - пропуски) (*.prn) -формат для Lotus, з роздільниками пропусками. Зберігає тільки активний лист.Текст (Macintosh) (*.txt) - для використання в операційній системі Macintosh. Зберігає книгу у вигляді текстового файлу, розділеного знаками табуляції, і гарантує, що символи табуляції, розриви рядків і інші символи інтерпретуватимуться правильно. Зберігає тільки активний лист.

Текст (MS-DOS) (*.txt) - для використання в операційній системі MS-DOS. Зберігає книгу у вигляді текстового файлу, розділеного знаками табуляції, і гарантує, що символи табуляції, розриви рядків і інші символи інтерпретуватимуться правильно. Зберігає тільки активний лист.

CSV (Macintosh) (*.csv) - для використання в операційній системі Macintosh. Зберігає книгу у вигляді текстового файлу, розділеного комами, і гарантує, що символи табуляції, розриви рядків і інші символи інтерпретуватимуться правильно. Зберігає тільки активний лист.

CSV (MS-DOS) (*.csv) - для використання в операційній системі MS-DOS. Зберігає книгу у вигляді текстового файлу, розділеного знаками коми, і гарантує, що символи табуляції, розриви рядків і інші символи інтерпретуватимуться правильно. Зберігає тільки активний лист.

DIF (*.dif) - формат обміну даними. Зберігає тільки активний лист.

SYLK (*.slk) - форматSymbolicLink. Зберігаєтількиактивнийлист.

BMP (Bitmap) застосовуютьдлязбереженнярастровихзображеньбезстиснення, зкодуваннямінформаціїпрокоженпіксел.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) краще застосовувати для зберігання растрових зображень фотографічної якості, адже в цьому форматі якісно відтворюються напівтонові переходи, а однсггоно- ві заливки можуть відображатися з вадами. Формат JPEG дозволяє гнучко варіювати співвідношення між рівнем стиснення та якістю зображення.

PNG (Portable Network Graphics) використовують для зображень, які розміщують в Інтернеті. Цей формат задовольняє основній вимозі Вебу — забезпечення однакового вигляду зображення незалежно від використаного браузера та монітора. Колір зображення в цьому фор¬маті відтворюватиметься однаково на будь-якому комп'ютері. 

TIFF (Tagged Image File Format) на сьогодні є одним із найпоширеніших і найнадійніших растрових форматів. Його підтримують майже всі програми, .так чи інакше пов'язані з графікою. Це найкращий вибір для зберігання сканованих малюнків, а також для імпортування растрової графіки у векторні редактори. 

3. Що таке верстка?

Верстка ─процес формування сторінок та смуг увидавничій справітаполіграфії. Суть процесу— розміщеннятекстовогота ілюстративного матеріалу на сторінках чи полосах друкованого або електронного видання, що відповідає певним технічним та естетичним вимогам та критеріям. Починаючи з 1990-х років верстка здійснюється переважно за допомогою комп'ютерів. Верстка має багато визначень, по-перше, верстка — виробничий процес монтажу всіх елементів сторінки видання в смугу.

Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.
По-друге, версткою називають також тип комплектування ілюстрацій на смузі. Таких типів виділяють декілька:

 • відкрита верстка, при якій ілюстрація розміщується зверху або знизу смуги або в одному з її кутів

 • закрита верстка: текст прикриває ілюстрацію зверху й знизу;

 • смугова верстка: ілюстрація повністю займає смугу;

 • глуха верстка: ілюстрація з усіх сторін прикрита текстом;

 • верстка з виходом ілюстрацій за береги так, що берегу немає зовсім;

 • верстка з ілюстраціями на берегах;

 • комбінована верстка: поєднуються різні типи верстки (відкрита верстка з закритою і т.д.)

 • ламана верстка: газетні матеріали на шпальті врізаються один в одного;

 • симетрична верстка: текст, заголовки, ілюстрації розташовані взаємно врівноважено відносно один одного.

2. Інструктування учнів по матеріалу уроку (25 хв.)

AdobeInDesign – це настільна видавнича система випущена

Adobe Systems, була наступною, після PageMaker, вдосконаленою програмою верстки. Adobe InDesign дозволяє створювати документи для виведення їх як на друкарські машини промислового рівня, так і на настільні принтери, а також експортувати створені документи в різні формати електронних видань, в тому числі PDF.

Версії Adobe InDesign CS6 і вище мали поліпшену інтеграцію з компонентами популярного пакету Adobe Creative Suite.

Друка́рська маши́на - поліграфічне обладнання, призначене для нанесення зображень на різні матеріали. Друкарські машини діляться за способом нанесення друку. Серед них виділяють офсетні, флексографічні, трафаретні друкарські машини, машини високого і глибокого друку.
Adobe InDesign - це професійна програма для верстки та макетування, яка може використовуватися для створення постерів, флаєрів, брошур, журналів, газет та книг. Входить до складу Adobe Creative Cloud.
Adobe Creative Suite ([əˈdəʋbɪ kri:ˈeɪtɪv swi:t]; укр. Едо́убі Кріейтів С'ют, дослівно «Творчий Пакет Адобі»; скорочено англ. CS) - дизайнерський пакет, набір професійних застосунків для роботи з комп'ютерною графікою, документами і веб-змістом виробництва Adobe.
Інсталяція офіційною версією програми не вимагала особливих навичок. Починаючи з версії CS3 за CS6 і CC інтерфейс InDesign піддавався кардинальним змінам, тому що основні функції програми не змінювалися.

Робочий простір

Робочий простір Adobe InDesign допомагає ефективніше зосередитися на розробці і виробництві сторінок. Під час першого запуску InDesign з'являється робочий простір за змовчуванням, яке можна змінити відповідно до конкретних потреб.Основні відомості про робочий простір

Для створення і управління документами і файлами використовуються такі елементи інтерфейсу, як палітри, панелі і вікна. Будь-яке розташування цих елементів називається робочим простором. При першому запуску будь-якого компоненту пакету Adobe Creative Suite користувач бачить робочий простір, заданий по замовчуванню, яке згодом можна пристосувати під виконувані у ньому завдання. Наприклад, один робочий простір можна налаштувати для редагування, а інше – для перегляду. Потім в процесі роботи можна перемикатися між збереженими стилями робочого простору. • У рядку меню, розташованому у верхній частині екрану, команди згруповані в меню.

 • Панель "Інструменти" містить інструменти для створення і зміни зображень, графічних об'єктів, елементів сторінок і так далі Зв'язані інструменти згруповані разом.

 • У Панелі управління відображуються параметри інструменту, вибраного в даний момент. (У додатку Flash панель управління відсутня.)

 • У Вікні документа відображується файл, над яким йде робота.

 • Панелі дозволяють контролювати зроблену роботу і виконувати редагування. Деякі панелі відображуються по замовченню . Крім того, будь-яку панель можна включити за допомогою меню "Вікно". Багато панелей мають вбудовані меню з параметрами, що відносяться до функцій даної панелі. Панелі можна групувати, поміщати в стек або закріплювати. (мал. 1.1)


и

е

а,б

з

ж

д

гмал. 1.1Інтерфейс програми InDesign

а) горизонтальна лінійка

б) вертикальна лінійка

в) поля документу

г) полоси прокрутки (скроли)

д) панель інструментів

е) меню програми

ж) поточна сторінка

з) направляючі колонок

и) назва документу
  1   2   3 • УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 • КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ ПОЛІГРАФІЧНЕ УЧИЛИЩУ РОБОТА В ПРОГРАМ І ВЕРСТКИ AdobeInDesign
 • Професія: Оператор комп ’ ютерно ї верстки Рівень кваліфікації: 1 категорія Автор: Потьомкіна Ольга Андріївна
 • Потьомкіна Ольга Андріївна
 • УРОК 1: РОБОТА З ІНТЕРФЕЙСОМ ПРОГРАМИ Мета уроку: а) навчальна
 • Тип уроку
 • Методи проведення: Словесний
 • Матеріально-технічне забезпечення уроку: ПК, програмне забезпечення
 • ХІД УРОКУ І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА (5 ХВ.)
 • ІІ. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ (40 хв.): 1. Актуалізація опорних знань учнів (15 хв.) 1.1 Повторення інструкції з охорони праці
 • Книга Excel (*.xlsx)
 • XML-данные (*.xml)
 • Шаблон Excel 97-excel 2003 (*.xlt
 • Текст (Macintosh) (*.txt)
 • CSV (Macintosh) (*.csv)
 • DIF (*.dif)
 • 2. Інструктування учнів по матеріалу уроку (25 хв.) AdobeInDesign
 • Adobe InDesign
 • Основні відомості про робочий простір