Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодика роботи практичного психолога

Методика роботи практичного психолога
Сторінка1/4
Дата конвертації25.04.2017
Розмір0.94 Mb.
ТипМетодика роботи
  1   2   3   4

Міністерство освіти І науки України

Черкаський національний університет

імені Богдана Хмельницького

Навчально-науковий інститут педагогічної освіти,

соціальної роботи і мистецтва


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM
ECTS — ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Розробник: кандидат психологічних наук, доцент Раджабова С.Ш..

Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Кандидат психологічних наук - науковий ступінь у галузі психологічних наук. В Україні існує два наукових ступені: «кандидат наук» та «доктор наук» (вищий науковий ступінь). Науковий ступінь «кандидат наук» присуджується на підставі захисту кандидатської дисертації, яка містить нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі науки.

Спеціальність:

соціальна педагогіка

соціальна робота

початкова освіта

історія

українська філологія
Назва дисципліни:

МЕТОДИКА РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
1. Мета викладання дисципліни

підготовка спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр відповідно до державних стандартів, встановлених освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів вищезазначеного фахового спрямування.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.
Філоло́гія (грец. φιλολογία; від грец. φίλος - любов і грец. λόγος - слово, учення) - сукупність (єдність) гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо, які вивчають духовну культуру певного народу чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам'яток.
Практи́чна психоло́гія та психологічна практика - сфера людської діяльності, система психологічних знань та область досліджень, зміст якої надзвичайно близький до змісту поняття прикладна психологія.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.


2. Завдання вивчення дисципліни

 • формування у студентів систематизованих знань про теоретико-методологічні засади практичної психології та методику практичної психотерапевтичної діяльності

 • забезпечити засвоєння основ теорії використання психологічного консультування у педагогічній праці та в діяльності практичного психолога в освіті;
  Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
  Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
  Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).
  Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
  Психологічне консультування - сфера практичної професійної діяльності психолога, пов'язана з наданням допомоги потребуючим її людям у вигляді порад, рекомендацій щодо вирішення життєвих психологічних проблем.


 • виробити вміння аналізувати і узагальнювати історико-психологічний матеріал у певній системі в різних психологічних школах та різних наукових течіях;

 • забезпечити глибоке розуміння наукових засад навчально-виховного процесу з елементами використання методів та заходів психологічного консультування;
  Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.
  Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
  Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
  Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.


 • розкрити внутрішні закономірності і специфічні ознаки появи і розвитку різних теорій і напрямків психологічного консультування.
  Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
  Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема. Особистість практичного психолога (2 год.)

1. Критерії професійної придатності практичного психолога.

2. Модель особистості практичного психолога.

3. Вміння спілкуватися з клієнтом - стрижнева спеціальна здібність практикуючого психолога.

4. Формування особистості практикуючого психолога у ВНЗ.

Тема. Психологічна служба системи освіти (2 год.

Зміст - значення чогось (слів, дії, стану), його лінгвістичне наповнення, філософська категорія. Смисл - цілісний вміст виразу, що сам визначає значення елементів та частин цього виразу.
Особистість - відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин Під «особистістю» розуміють стійку систему соціально значущих рис, що характеризують особу як члена того чи іншого суспільства або спільноти. Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність людини, пов'язану із засвоєнням різноманітного виробничого і духовного досвіду суспільства. Деякі теорії особистості не включають в неї біологічні характеристики людини, інші, приміром, фрейдизм, надають біологічним чинникам визначального значення. Більш виваженим є трактування особистості як динамічної єдності біологічного та соціального.
Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.
)

1. Історія розвитку шкільної психологічної служби (ШПС).

2. Роль ШПС у вирішенні проблем школи.

3. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби системи освіти.

4. Структура, напрямки та форми діяльності шкільної психологічної служби в Україні.

Тема. Психодіагностична робота та психологічна корекція (2 год.

Психологі́зм(грец. psych - душа; лат. lohos - слово, вчення;) - передача художніми засобами внутрішнього стану персонажа, його думок, переживань, зумовлених внутрішніми й зовнішніми чинниками.
Психологічна корекція (психокорекція) - доцільно організована система психологічних впливів, спрямованих на зміну визначених особливостей (властивостей процесів, станів, ознак) психіки, які грають важливу роль у прояві хвороб, у їх патогенезі.
)

1. Психодіагностична робота практичного психолога.

2. Поняття психокорекції, її мета та завдання.

Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.

3. Способи і прийоми психологічної корекції.

4. Особливості психокорекції з дітьми.

Тема. Психодинамічна теорія особистості З. Фрейда та аналітична теорія особистості К.-Г. Юнга. (2 год.)


 1. Топографічна модель психіки та структурна модель особистості в теорії З.  Фрейда.

 2. Енергія лібідо як вроджена складова природи людини.

 3. Захисні механізми Его.

 4. Суть едіпового комплексу в теорії З.
  Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.
  Теорії особистості - психологічні, соціологічні та психотерапевтичні теорії, в основі яких лежать системи уявлень та закономірностей про природу особистості, її структуру, механізми розвитку, особливості психопатології.
  Еді́пів ко́мплекс (нім. Ödipuskomplex) - поняття психоаналітичної теорії, яке описує стосунки, потяги і почуття, які з'являються у дитини під час входження у фалічну (істеричну) стадію психосексуального розвитку у віці від 3 до 5 років.
   Фрейда.

 5. Структура особистості за К. Г. Юнгом.

 6. Поняття архетипу за К. Г. Юнгом. Основні архетипи в аналітичній психології.
  Аналітична психологія - напрямок глибинної психології, засновником якого є швейцарський психолог і культуролог Карл Юнг.


Тема. Транзактний аналіз Е. Берна (2 год.)

 1. Концепція про Его-стани

 2. Аналіз транзакцій

 3. Аналіз ігор

 4. Аналіз сценаріїв

Тема. Гештальт-терапія Ф.
Гештальттерапі́я, гешта́льт-терапі́я (нім. Gestalt - фігура, образ, цілісність) - практичний метод гештальтпсихології і напрям психотерапії, основні ідеї і методи якого розробив Фредерік Перлз, а також Лаура Перлз і Пол Гудман.
 Перлза (2 год.)

 1. Принципи гештальт-терапії.

 2. Контакт у гештальт-терапії.

 3. Генезис неврозу.

 4. Особливості терапії.


САМОСТІЙНА РОБОТА

Тема. Характеристика професії практичного психолога

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика практичного психолога.

2. Освітньо-професійна програма підготовки практичного психолога.

3. Система типових функцій і задач практичного психолога.

4. Уміння практичного психолога.

5. Обов'язки і права практичного психолога.Тема. Особистість практичного психолога

1. Критерії професійної придатності практичного психолога.

2. Модель особистості практичного психолога.

3. Вміння спілкуватися з клієнтом - стрижнева спеціальна здібність практикуючого психолога.

4. Формування особистості практикуючого психолога у ВНЗ.

Тема. Психологічна служба системи освіти

1. Історія розвитку шкільної психологічної служби (ШПС).

2. Роль ШПС у вирішенні проблем школи.

3. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби системи освіти.

4. Структура, напрямки та форми діяльності шкільної психологічної служби в Україні.

Тема. Просвітницько-пропагандистська та профілактична діяльність психолога

1. Основні цілі та види діяльності практичного психолога. Взаємозв'язок видів та напрямів діяльності практичного психолога.

2. Просвітницько-пропагандистська робота практичного психолога.

3. Профілактична робота практичного психолога.Тема. Психологічне консультування

1. Специфіка, мета і завдання психологічного консультування.

2. Принципи й умови психологічного консультування.

3. Види психологічного консультування.

4. Інтерв'ю як основний метод психоконсультування.

Тема. Загальна характеристика психотерапії як складової практичної психології

1. Поняття психотерапії. її специфіка, мета та завдання.

2. Загальна характеристика психологічних моделей психотерапії.

3. Групова психотерапія.

Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Психотерапевтичні групи - це невеличкі тимчасові об'єднання людей під керівництвом психолога або соціального працівника, які мають спільну мету міжособистісного дослідження, особистісного зростання та саморозкриття.
Поняття психотерапевтичної групи.Тема. Психодинамічна теорія особистості З. Фрейда

 1. Топографічна модель психіки та структурна модель особистості в теорії З.  Фрейда.

 2. Енергія лібідо як вроджена складова природи людини.

 3. Захисні механізми Его.

 4. Суть едіпового комплексу в теорії З. Фрейда.

 5. Структура особистості за К. Г. Юнгом.

 6. Поняття архетипу за К. Г. Юнгом. Основні архетипи в аналітичній психології.


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Тематика рефератів.
Реферува́ння - це одна з найбільш широко розповсюджених письмових форм отримання інформації, яка дозволяє при сучасному величезному потоці інформації у короткий термін відібрати потрібну спеціалісту інформацію.


 1. Проблеми психологічного консультування у сфері освіти.

 2. Консультування з проблем вибору професії.

 3. Консультування з проблем сім’ї.

 4. Вирішення конфліктів у сім’ї.

 5. Консультування з проблем батьківсько-дитячих стосунків.

 6. Стан і перспективи розвитку психологічного консультування в Україні.
  Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.


 7. Консультування у індивідуальній психології А. Адлера.

 8. Особливості консультування у теорії К. Хорні.

 9. Консультативна допомога жертвам насилля.

 10. Особливості консультування у когнітивній теорії А. Бека.

 11. Особливості консультування з позицій психоаналізу.

 12. Особливості консультування у когнітивній психології.

 13. Психологічне консультування у когнітивній теорії А. Елліса.

 14. Особливості консультування у парадигмі гештальттерапії.

 15. Консультування у гуманістичній психології.
  Когнітивна психологія - це вчення у психології, що досліджує внутрішні розумові процеси, як-от процес вирішення проблеми, пам'ять та мовні процеси. Когнітивна психологія бере початок з пізньої моделі біхевіоризму.
  Гуманісти́чна психоло́гія - один з напрямків сучасної психології, орієнтованих на вивчення смислових структур людини. У гуманістичній психології, як основні предмети виступають: вищі цінності, самоактуалізація особистості, творчість, любов, свобода, відповідальність, автономія, психічне здоров'я, міжособистісні стосунки.


 16. Особливості консультування у біхевіористському напряму психології.

 17. Застосування найновіших напрямів психологічної науки у процесі психологічного консультування.

 18. Специфіка телефонного консультування.
  Біхевіори́зм (від англ. behavior - «поведінка») - один з напрямів психології, що зводить поведінку людей до механічних, машиноподібних актів у відповідь на зовнішні подразники.
  Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.


 19. Кризові періоди в житті сім’ї та допомога психолога.

 20. Методи арт-терапії у консультуванні.
  Арт-терапія - це вид психотерапії та психологічної корекції, заснований на мистецтві та творчості. Вперше цей термін був використаний Андріаном Хілом у 1938 р. при описі своєї роботи з хворими на туберкульоз та незабаром отримав широке поширення.


 21. Арсенал психотехнологій у сучасному психологічному консультуванні.
  Психотехнологія (англ. psychotechnology) - у значенні будь-якого застосування технології для психологічних цілей або яким-небудь чином з використанням психологічних процесів з метою бажаного висліду.


 22. Еклектизм у психологічному консультуванні.

 23. Психокорекція сімейних стосунків.

 24. Специфіка роботи тілесно орієнтованих груп психокорекції.

 25. Методика комплексу тематичних психомалюнків та її діагностичні можливості.

 26. Образ Я та можливості йогокорекції


Контрольні питання


 1. Визначення поняття „психологічна практика”.

 2. Місце психологічної практики у психологічній науці.
  Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
  Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.


 3. Специфічні риси психологічної практики.

 4. Система принципів практичної психології.

 5. Функції та завдання психологічної практики.
  1   2   3   4 • EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM ECTS — ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ Розробник : кандидат психологічних наук
 • Спеціальність
 • МЕТОДИКА РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА 1. Мета викладання дисципліни
 • 2. Завдання
 • ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ
 • Тема. Психологічна служба системи освіти
 • Тема. Психодіагностична робота та психологічна корекція
 • Тема. Психодинамічна теорія особистості
 • Тема. Транзактний аналіз Е. Берна
 • Тема. Гештальт-терапія
 • САМОСТІЙНА РОБОТА Тема. Характеристика професії практичного психолога
 • Тема. Особистість практичного психолога
 • Тема. Просвітницько-пропагандистська та профілактична діяльність психолога
 • Тема. Психологічне консультування
 • Тема. Психодинамічна теорія особистості З. Фрейда
 • ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ Тематика рефератів