Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетодика використання редактора анімацій у процесі вивчення інформатики у початковій школі

Скачати 53.85 Kb.

Методика використання редактора анімацій у процесі вивчення інформатики у початковій школі
Скачати 53.85 Kb.
Дата конвертації10.04.2017
Розмір53.85 Kb.

УДК:37.02

Свириденко Любов Вікторівна, студентка 22ПОМ групи факультету початкової освітиliubasv18@gmail.com
Керівник: к.п.н. Ігнатенко О. В.

Методика використання редактора анімацій у процесі вивчення інформатики у початковій школі
Вивчення програм, призначених для створення анімацій, є важливим компонентом інформатики у початкових класах.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Початкова школа Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.
Недостатній розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної та інших ключових компетентностей гальмує реалізацію їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.
Соціаліза́ція - комплексний процес засвоєння індивідом певної системи знань, норм і цінностей, які дозволяють йому бути повноправним членом суспільності. Соціалізація виступає одним із основоположних соціальних процесів, що забезпечує існування людини в середині суспільства.

Проблемам інформатизації освіти присвячені праці В.Ю.

Інформатиза́ція - сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.
Бикова, М.І.Жалдака Ю.С.Рамського, В.Д.Руденка, О.В.Співаковського та ін.

Проблемам вивчення інформатики у початковій школі присвячені дослідження О.І. Іванова [3], який вважає, що освіта у школі не повинна оминати ті знання і вміння, які знадобляться у повсякденному житті, а необхідність використовувати комп’ютерні технології у наш час зустрічається на кожному кроці, тож нині інформатика охоплює всі види людської діяльності.

Мета дослідження – обґрунтування вибору редактора флеш-анімацій для вивчення у початковій школі.

Вивчення інформатики у початковій школі розпочато у 2013-2014 навчальному році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

Однією із змістових ліній курсу інформатики є комп′ютерна графіка. На думку О. І.Іванова, у початкових класах доцільно вивчати технології обробки графічної інформації, оскільки їх вивчення розвиває уяву, логіку, алгоритмічне і логічне мислення, сприяє широкому інтелектуальному розвитку особистості.

Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.
Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.


Комп'ютерна анімація  мистецтво створення рухомих зображень, за допомогою комп'ютерів. Є підрозділом комп'ютерної графіки та анімації. GIF- анімація надає можливість декілька зображень як малий фільм.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Для дітей початкової ланки можуть бути використані такі програми:

1) Animate Me - програма надає можливості створити анімованіGIF-файли та AVI-файли для на основі списку ефектів.

Функціонально вона здатна на управління списком анімаційних ефектів і виклик діалогів; редагування параметрів кожного окремого ефекту; побудову анімацій на основі списку анімаційних ефектів; експорт анімації в GIF і AVI-файли; оптимізацію розмірів створюваних GIF-файлів; створення GIF і AVI-файлів з командного рядка в пакетному режимі.

Команди́р частини (підрозділу) - посадова особа командного складу в збройних силах, на котру покладено командування (керівництво) підрозділом, частиною (кораблем), з'єднанням. У більшості країн світу командир є єдиноначальником і несе особисту відповідальність за постійну бойову і мобілізаційну готовність ввіреної йому частини (підрозділу).

2) FastGIF 2.1 - невелика програма для швидкого створення GIF - анімації із звичайних зображень форматів TIFF. FastGIF не потребує встановлення, складається з одного файлу і може запускатися на будь-якому комп'ютері навіть зі знімногоо носія. Нажаль, українська чи російська мови в інтерфейсі відсутні. Дана програма надає можливість попередньо переглянути анімацію.

3)Microsoft GIF Animator  –виконує лише функцію складання анімації, тобто в неї потрібно завантажувати заздалегідь створені в інших редакторах картинки-кадри, а для створення анімації залишається лише задати затримку, час відображення і кількість повторів анімації.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Але мультик можна скласти лише з кадрів, збережених заздалегідь у форматі GIF, що часто незручно. Можна подивитися результат роботи як в цілому, так і окремих частин.Для того, щоб визначити програму, яка найкраще підходить для використання в початковій школі, нами були розроблено такі критерії: ліцензія, мова програми, підтримка, простота у користуванні.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
Результати порівняння зображено у таблиці 1.Таблиця 1

Порівняння програм для створення анімацій

Критерії

Редактори
Animate Me

FastGIF 2.1

Microsoft GIF Animator

Ліцензія

безкоштовна

безкоштовна

безкоштовна

Мова програми

англійська, російська

англійська

англійська

Підтримка ОС

Windows 7, XP, Vista

Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8

Windows XP/7/8/8.1

Простота у користуванні

3

5

4


За поданими критеріями найзручнішою програмою є FastGIF 2.
Алгоритм Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.
1

Ми провели анкетування серед вчителів початкової школи, які викладають курс «Сходинки до інформатики». За результатами опитування більшість учителів надали перевагу FastGIF 2.
Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.
1.

Редактори набрали таку кількість балів: Animate Me – 9, FastGIF 2.1 – 11, Microsoft GIF Animator – 10.

Отже, хоча програми для створення анімацій не вивчаються в початковій школі, їх би було доцільно включити до вивчення у 2 класі (2-3 години) до розділу «Об′єкти. Графічний редактор», бо для дітей початкової ланки важливо сформувати вміння не лише писати і читати, але й працювати із графічними зображеннями, а й редакторами для створення анімацій.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Із таких програм найдоцільнішою у використанні є
FastGIF 2.1 .

У майбутньому варто розробити комплекс вправ для полегшення роботи у програмах призначених для створення анімацій.

Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.


Література

  1. Л.М.  Перегон . GIF- анімація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.lp.edu.ua/yak-oformyty-spysok-literatury.

  2. Програми для створення анімацій: 8 найкращих GIF-аніматорів [Електронний ресурс]. –Режим доступу:http://tech-buy.pp.ua/programi-dlya-stvorennya-animacij-oglyad-program-dlya-gif-animaci/.

  3. Педагогические науки .Стратегические направления реформирования системы образования [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/21_NIEK_2007/Pedagogica/24087.doc.htm.

  4. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти. Постанова КМУ №462 від 20.04.11 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/17911/.

  5. Microsoft GIF Animator — утилита для создания анимированных файлов GIF [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rusoft.com.ua/microsoft-gif-animator/.


Скачати 53.85 Kb.

  • Методика використання редактора
  • Таблиця 1
  • Критерії