Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМетою даної роботи є розробка інструменту для дослідження та покращення точності роботи ацп послідовного наближення

Метою даної роботи є розробка інструменту для дослідження та покращення точності роботи ацп послідовного наближення
Сторінка5/5
Дата конвертації08.05.2017
Розмір0.63 Mb.
1   2   3   4   5
науково-практична конференція «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» : Вінниця, 23-25 квітня 2013 р.

Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.

- УДК 681.3:621.375.

 • Страуструп Б. Язык программирования С , пер с англ. под ред. Мартынова / Б.Страуструп. – М.: Бином, 2011. – 1136с. – ISBN 0-201-70073-5.

 • Шилдт Г. С базовый курс, 3е изд. пер с англ. под ред. Н.М.Ручко / Г.Шилдт. – М.:Вильямс, 2010. – ISBN 978-5-8459-0768-4.

 • Thelin J. Foundations of Qt Development / J. Thelin. – NY:Apress, 2007. – 528c. - IBSN 1-59059-831-3.

 • Summerfield M. Advanced Qt Programming: Creating Great Software with C and Qt 4 / M. Summerfield. – NJ: Prentice Hall, 2010. – 554c. – IBSN 0-32163-590-6.

 • Національний класифікатор професій ДК 003:2010 (від 28.07.

  Класифікатор професій - національний класифікатор України, призначений для застосування під час запису про роботу у трудові книжки працівників.

  2010 року № 327) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.kadrovik01.com.ua.

 • Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників [Електронний ресурс].

  Кваліфікаці́йна характери́стика - це нормативний документ компетентного фахового органу, погоджений із замовником кадрів, у якому формулюються вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, що необхідні для виконання завдань професійної діяльності згідно з потребами ринку праці.

  – Режим доступу : http//www.jobs.ua.

 • Административные и бытовые здания СНиП 2.09.04−87 (2000) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.document.ua/docs/
  tdoc429.php.

 • Правила експлуатації вогнегасників. НАПБ Б.01.008–2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.dnaop.com/html/1724.html.

 • Типові норми належності вогнегасників. НАПБ Б.03.001–2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.dnaop.com.

 • НПАОП 0.00–1.28–10 «Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.library.univ.kiev.ua.

 • Денисенко А. Ф. Методичні вказівки до написання розділу «Охорона праці» в дипломних роботах для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання /Денисенко А. Ф. – Суми : СумДУ, 2008. – 39 с.

 • Офіційний сайт Заюкова І. В. http://zaykov.vk.vntu.edu.ua з посиланням на домашню електронну сторінку http://ivanzayukov.at.ua/.

 • Пожежна автоматика будинків і споруд». ДБН В.2.5–13–98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.dnaop.com.

 • Зеленська Є.І. Метод оперативної ідентифікації відхилень ваг розрядів ацп послідовного наближення / Зеленська Є.І. – Тези доповідей XLIIІ науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області : електронне наукове видання матеріалів конференції, Вінниця, 12-14 березня 2014 р.

  Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

  / Міністерство освіти та науки України, Вінницький національний технічний унівеситет : [Електронний ресурс] . — Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2014/initki/txt/Zelenska.pdf.

 • Зеленська Є.І. Метод оперативної ідентифікації відхилень ваг розрядів ацп послідовного наближення / Зеленська Є.І. – Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія»: електронне наукове видання матеріалів конференції, Вінниця, 28-30 травня 2014 р.

  Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.

  Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.

  / Міністерство освіти та науки України, Вінницький національний технічний унівеситет : [Електронний ресурс] . — Режим доступу: http://epsi.vntu.edu.ua/download/programm2014.pdf.

  ДОДАТКИ
  Додаток А – Інструкція користувача

  Після запуску програми користувач бачить одне вікно, у яке потрібно ввести вхідні дані для роботи програмного забезпечення для моделювання роботи АЦП послідовного наближення. На рисунку А.1 зображений вигляд вікна, призначеного для введення початкових даних.

  Рисунок А.1 – Вікно для введення вхідних даних

  Після введення та натиснення кнопки «Згенерувати ХП» з’являється наступне вікно, яке показує ХП та невикористані комбінації відповідно до введених даних. Вікно з ХП наведено на рисунку А.2.

  Рисунок А.2 – Вікно з ХП

  Якщо користувач хоче додати похибку до будь-якого з розрядів, потрібно натиснути кнопку «Додати похибку», яка викличе наступне вікно, вигляд якого наведено на рисунку А.3.

  Рисунок А.3 – Вікно введення похибки

  Для введення похибки потрібно натиснути «ОК» на вікні, яке наведено на рисунку А.3. Після цього графіки ХП будуть перебудовані з урахуванням відхилення.

  Для завершення роботи програми потрібно закрити початкове вікно, наведене на рисунку А.1.


  Додаток Б – Лістинг програми

  errordialog.h:

  #ifndef ERRORDIALOG_H

  #define ERRORDIALOG_H


  #include
  namespace Ui {

  class ErrorDialog;

  }
  class ErrorDialog : public QDialog

  {

  Q_OBJECT


  public:

  explicit ErrorDialog(QWidget *parent = 0);

  ErrorDialog();

  void setData(QVector weights, QVector errors);

  QVector weights, errors, errorWeights;

  public slots:

  void accept();
  private:

  Ui::ErrorDialog *ui;

  };
  #endif // ERRORDIALOG_H

  errordialog.cpp:

  #include "errordialog.h"

  #include "ui_errordialog.h"

  #include
  ErrorDialog::ErrorDialog(QWidget *parent) :

  QDialog(parent),

  ui(new Ui::ErrorDialog)

  {

  ui->setupUi(this);  }
  void ErrorDialog::accept() {

  errorWeights.resize(weights.size());

  for(int i = 0; i < weights.size(); i) {

  double error = ui->tableWidget->item(i, 2)->text().toDouble();

  errors[i] = error;

  errorWeights[i] = weights[i] weights[i]*error/100.0;

  }
  this->done(QDialog::Accepted);

  }
  void ErrorDialog::setData(QVector weights, QVector errors){

  int n = weights.size();

  this->weights = weights;

  this->errors = errors;
  ui->tableWidget->setRowCount(n);

  for (int i = 0; i < n; i) {

  QTableWidgetItem *newItem0 = new QTableWidgetItem(QString::number(n - i - 1));

  ui->tableWidget->setItem(i, 0, newItem0);

  QTableWidgetItem *newItem1 = new QTableWidgetItem(QString::number(this->weights[i]));

  ui->tableWidget->setItem(i, 1, newItem1);

  QTableWidgetItem *newItem2 = new QTableWidgetItem(QString::number(this->errors[i]));

  ui->tableWidget->setItem(i, 2, newItem2);

  }

  }
  ErrorDialog::ErrorDialog()  {

  delete ui;

  }

  mainwindow.h:  #ifndef MAINWINDOW_H

  #define MAINWINDOW_H


  #include

  #include "mainplot.h"


  namespace Ui {

  class MainWindow;

  }
  class MainWindow : public QMainWindow

  {

  Q_OBJECT


  public:

  explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);

  MainWindow();
  private:

  Ui::MainWindow *ui;

  MainPlot plot;
  private slots:

  void simulate();

  };
  #endif // MAINWINDOW_H

  mainwindow.cpp:

  #include "mainwindow.h"

  #include "ui_mainwindow.h"

  #include

  #include

  #include
  typedef QPair DoublePair;

  typedef QList DoublePairList;


  MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :

  QMainWindow(parent),

  ui(new Ui::MainWindow)

  {

  ui->setupUi(this);  connect(ui->simulateButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(simulate()), Qt::UniqueConnection);

  }
  double alfa, n, aInput, step, aMax;


  void MainWindow::simulate()

  {

  alfa = (this -> ui-> alfaLine->text()).toDouble();  n = (this -> ui-> nLine->text()).toDouble();

  step = (this -> ui-> stepLine->text()).toDouble();

  aInput = (this -> ui-> aInputLine ->text()).toDouble();
  //set initial errors and weights

  QVector weights(n);

  double cur = 1;

  for(int i = n - 1; i >= 0; i--) {

  weights[i] = cur;

  cur *= alfa;

  }

  this->plot.weights = weights;  this->plot.pureWeights = weights;

  this->plot.errors.clear();

  this->plot.errors.resize(n);

  this->plot.errors.fill(0);


  //show plot

  plot.getData(alfa, n, step, aInput);

  plot.show();
  }
  MainWindow::MainWindow()

  {

  delete ui;  }

  mainplot.h:

  #ifndef MAINPLOT_H

  #define MAINPLOT_H


  #include

  #include

  #include "qcustomplot.h"

  #include "errordialog.h"


  typedef QPair DoublePair;

  typedef QList DoublePairList;


  namespace Ui {

  class MainPlot;

  }
  class MainPlot : public QWidget

  {

  Q_OBJECT


  public:

  explicit MainPlot(QWidget *parent = 0);

  MainPlot();

  DoublePairList data;

  void getData(double alfa, double n, double step, double aInput);

  QVector unusedCodeCombinations;

  QVector weights, errors, pureWeights;
  public slots:

  void yAxisChanged(QCPRange range);

  void showErrorDialog();

  void rebuildPlot();


  private:

  double getValue(QString code);

  double n, alfa, step, aInput;

  ErrorDialog error_dialog;

  long long getCode(double aIn, double n);

  double getMax();

  QVector yTickVectorLabels;

  QVector yCurrentVectorLabels;

  Ui::MainPlot *ui;

  };
  #endif // MAINPLOT_H

  mainplot.cpp:

  #include "mainplot.h"

  #include "ui_mainplot.h"

  #include "qcustomplot.h"

  #include

  #include

  #include

  #include

  #include

  #include

  #include

  #include

  #include
  const int kVisibleLabels = 15;
  MainPlot::MainPlot(QWidget *parent) :

  QWidget(parent),

  ui(new Ui::MainPlot)

  {

  ui->setupUi(this);  connect(ui->widget->yAxis, SIGNAL(rangeChanged(QCPRange)), this, SLOT(yAxisChanged(QCPRange)));

  connect(ui->pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(showErrorDialog()));

  connect(&error_dialog, SIGNAL(accepted()), this, SLOT(rebuildPlot()));

  }
  void MainPlot:: showErrorDialog() {

  this->error_dialog.setData(pureWeights, errors);

  this->error_dialog.show();

  }
  void MainPlot::rebuildPlot() {

  weights = this->error_dialog.errorWeights;

  errors = this->error_dialog.errors;

  getData(alfa, n, step, aInput);

  }
  void MainPlot::yAxisChanged(QCPRange range) {

  int count = range.upper - range.lower;

  int gap = std::max(1, count / kVisibleLabels);

  int current_gap = 0;

  for (int i = 0; i < yCurrentVectorLabels.size(); i) {

  current_gap = 1;

  if (current_gap == gap) {

  current_gap = 0;

  yCurrentVectorLabels[i] = yTickVectorLabels[i];

  } else {


  yCurrentVectorLabels[i] = "";

  }

  }  ui->widget->yAxis->setTickVectorLabels(yCurrentVectorLabels);

  }
  double MainPlot::getValue(QString code) {

  double res = 0.0;

  for (int i = 0; i < code.size(); i)

  if (code[i] == '1') res = weights[i];

  return res;

  }
  void MainPlot::getData(double alfa, double n, double step, double aInput)

  {

  this->alfa = alfa;  this->n = n;

  this->step = step;

  this->aInput = aInput;

  double cur = aInput, max = getMax();

  data.clear();

  yTickVectorLabels.clear();

  yCurrentVectorLabels.clear();

  unusedCodeCombinations.clear();

  while(cur <= max) {

  DoublePair next(cur, getCode(cur, n));

  data.append(next);

  cur = step;

  }
  QCustomPlot *plot = ui->widget;

  plot->axisRect()->setupFullAxesBox(true);

  plot->setInteractions(QCP::iRangeDrag | QCP::iRangeZoom);

  plot->xAxis->setLabel("Input signal");

  plot->yAxis->setLabel("Code");

  QVector x;

  QVector y, yTickVector;
  //prepare values for yTickVectorLabels

  long long maxY = 0;

  for(int i = 0; i < this->weights.size(); i ) {

  maxY = 1 10*maxY;

  }

  QString maxYLabel = QString::number(maxY), currentY;  int num = 0;

  while(currentY != maxYLabel) {

  currentY = (QString::number(num, 2));

  while(currentY.size() < n) {

  currentY.push_front('0');

  }
  yTickVectorLabels.push_back(currentY);

  yTickVector.push_back(num);

  num ;


  }

  yCurrentVectorLabels = yTickVectorLabels;

  QVector isTickLabelUsed(yTickVectorLabels.size(), 0);
  // prepare data for both axis and find unsed code combinations

  for(int i = 0; i < data.size(); i ) {

  x.push_back(data[i].first);

  bool unused_ok;

  int y_value = QString::number(data[i].second).toInt(&unused_ok, 2);

  isTickLabelUsed[y_value] = 1;

  y.push_back(y_value);

  }

  for(int i = 0; i < yTickVectorLabels.size(); i) {  if (!isTickLabelUsed[i] && getValue(yTickVectorLabels[i]) >= aInput)

  this->unusedCodeCombinations.push_back(yTickVectorLabels[i]);

  }
  //main graph settings

  plot->addGraph();

  plot->xAxis->setRange(x[0], x[x.size() - 1]);

  plot->yAxis->setAutoTickLabels(false);

  plot->yAxis->setAutoTicks(false);

  plot->yAxis->setTickVector(yTickVector);

  plot->yAxis->setTickVectorLabels(yTickVectorLabels);

  plot->graph(0)->setData(x, y);

  plot->graph(0)->setLineStyle(QCPGraph::lsNone);

  plot->graph(0)->setScatterStyle((QCPScatterStyle(QCPScatterStyle::ssDisc, 5)));


  //unused graph settings

  QVector unusedXData, unusedYData;

  for (int i = 0; i < this->unusedCodeCombinations.size(); i) {

  bool unused_ok;

  int y_value = unusedCodeCombinations[i].toInt(&unused_ok, 2);

  unusedXData.push_back(getValue(unusedCodeCombinations[i]));

  unusedYData.push_back(y_value);

  }
  plot->addGraph();

  plot->graph(1)->setLineStyle(QCPGraph::lsNone);

  plot->graph(1)->setData(unusedXData, unusedYData);

  plot->graph(1)->setPen(QPen(QColor(255, 213, 0)));

  plot->graph(1)->setScatterStyle((QCPScatterStyle(QCPScatterStyle::ssDisc, 5)));


  //replotting

  plot->rescaleAxes();

  plot->replot();
  //unused code combinations

  QString unusedCombinationsString = "";

  for(int i = 0; i < this->unusedCodeCombinations.size(); i) {

  unusedCombinationsString.push_back(unusedCodeCombinations[i] "\t" QString::number(unusedYData[i]) "\n");

  }

  this->ui->textEdit->setText(unusedCombinationsString);  }
  double MainPlot::getMax()

  {

  double res = 0;  for (int i = 0; i < weights.size(); i )

  res = weights[i];

  return res;

  }
  long long MainPlot::getCode(double aIn, double n) {

  double curValue = aIn;

  QString res = "";

  for(int i = 0; i < n ; i) {

  if(weights[i] <= curValue) {

  res.push_back("1");

  curValue -= weights[i];

  } else {

  res.push_back("0");

  }

  }

  while(res.size() < n) {  res.push_back("0");

  }

  return res.toLongLong();  }

  MainPlot::MainPlot()  {

  delete ui;  }
  Додаток В – Графічні матеріали
 • 1   2   3   4   5 • Міністерство освіти