Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМи змінили своє оточення так радикально, що тепер повинні змінювати себе, щоб жити в цьому новому оточенні

Скачати 264.63 Kb.

Ми змінили своє оточення так радикально, що тепер повинні змінювати себе, щоб жити в цьому новому оточенні
Скачати 264.63 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір264.63 Kb.

Ми змінили своє оточення так радикально,

що тепер повинні змінювати себе,

щоб жити в цьому новому оточенні.
Норберт Вінер,

американський вчений,

математик і філософ.
Шановні колеги !
Світ змінюється з шаленою швидкістю, але незмінним залишається наше прагнення до щастя та успіху наших дітей. Ми повинні належним чином підготувати їх до гідного життя в новому суспільстві, головним багатством якого є інформація. В державних документах підкреслюється роль гуманітарного фактору в розвитку суспільства і вперше за довгу історію освітянських реформ підкреслюється головне: необхідність розвитку особистості як творця і проектувальника свого життя, освоєння учнями життєвої, соціальної компетентності, в тому числі – інформаційної.

Стрімке зростання обсягів інформації й упровадження інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності людини висувають перед педагогами важливі завдання щодо підготовки молоді до життя й активної діяльності в умовах глобалізації, модернізації й інформатизації всього суспільства.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
На сьогодні, без використання інформаційно-комунікаційних засобів не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів. Комп’ютерну грамотність на сьогоднішній день слід розглядати як критерій загальної професійної підготовки вчителя, який повинен володіти основними поняттями та термінами інформатики, розуміти будову і принципи роботи комп’ютерної системи, вдосконалювати навички практичного використання програмного забезпечення.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
Сучасний рівень розвитку ІКТ значно розширює можливості доступу до інформації для учителів та учнів, створює середовище, метою якого є підготовка майбутнього покоління до життя в інформаційному суспільстві. Тому нині є актуальною проблема формування і розвитку інформаційної компетентності вчителя.

Сьогодні не можна вважати викладання дисциплін якісним, якщо вчитель не використовує у своїй роботі з учнями комп’ютерні технології та Інтернет. Саме впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес є доцільним і перспективним. Завдяки використанню ІКТ навчальне середовище можна доповнити відео, звуком, анімацією.Усе це здійснює значний вплив на емоційну сферу учнів, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності учнів.

З огляду на це колектив нашої школи в 2009 - 2010 навчальному році розпочав роботу над проблемою: «Впровадження інформаційно – комунікаційних технологій в практику роботи школи».

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Першим кроком до її реалізації стала розробка програми інформатизаціїПрограма інформатизації

середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8

Димитровської міської ради Донецької області 2009-2013рр.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.


                                              Загальні положення        

 

1.1. Основна мета програми:

Перехід на якісно новий рівень у використанні комп'ютерної техніки і інформаційних технологій в освітньому процесі, що забезпечить створення в школі відкритого освітнього інформаційного простору


Задачі:

 • забезпечення розвитку методології освіти школи, що склалася,  за рахунок використання переваг комп'ютерних технологій;
  Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
  Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.


 • впровадження  інформаційних технологій в освітню і управлінську діяльність;    

 • навчання  педагогічних працівників інформаційним  технологіям;

 • підвищення  рівня загальноосвітньої і професійної підготовки вчителя;

 • формування  у  учасників  освітнього процесу навиків використання інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення творчих освітніх програм;
  Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.


 • створення банку програмно-педагогічних засобів для використання комп'ютерної техніки в учбовому процесі;

 • створення  умов для персонального доступу до комп'ютера учням  і співробітникам школи.

 

Етапи інформатизації
Етап

Заходи

Результат

1 етап

2009/10
 

 

 

  

 


Курсова підготовка вчителів в області інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі.

Підвищення кваліфікації і методичної підтримки вчителів в області використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі.

Організація освітнього процесу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Впровадження ІКТ в освітній процес.

Впровадження освітніх технологій в управлінську діяльність.

Створення шкільної бази даних.

Діловодство на ПК

Впровадження управлінських баз даних.


Формування банку даних освітніх ресурсів.

Створення медіатеки. Створення банку даних програмного забезпечення. Знайомство вчителів з програмним забезпеченням з основ наук.

Організація дозвілля школярів.

Залучення вчителів в проектну діяльність з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій. Робота студій (музичної, анімаційної, комп'ютерної графіки).

Організація постійного доступу до засобів ІКТ для вчителів.

  

2 етап

2010/11
Розвиток і вдосконалення матеріальної бази школи.

Організація постійного доступу в Інтернет. Придбання комп'ютерів,проекторів, мультимедійної дошки для школи.

Організація постійного доступу до засобів інформаційно-комунікаційних технологій для вчителів і учнів.

Консультування по організації пошуку матеріалів до уроків для вчителів і учнів.

Розвиток банку даних освітніх ресурсів.

Накопичення тематичних енциклопедій і програмного забезпечення по навчальним предметам. Систематизація  ПЗ.

Підвищення рівня загальноосвітньої і професійної підготовки учнів в області сучасних інформаційних технологій

Впровадження інформаційно-технологічного профілю для  учнів 10-11 класів,  курсів за інформаційними технологіями для  учнів   5-9 класів.

3 етап

2011/12


 

Розвиток інформаційно-управлінської системи.

Робота з управлінськими базами даних

Розвиток і вдосконалення матеріальної бази школи.

Оновлення комп'ютерної техніки, придбання проекторів.

Методичний супровід масового впровадження ІКТ в учбовий процес

Створення банку даних результатів роботи вчителів і учнів в області ІКТ; використовування створених матеріалів в освітній діяльності. Створення матеріалів методичного і учбового характеру.

Вдосконалення інформаційно-управлінської системи.

 

4 етап

2012/13


Організація інформаційної взаємодії з іншими освітніми установами.

Участь в телекомунікаційних проектах.

Створення і підтримка шкільного сайту. Обмін інформацією з іншими освітніми закладами за допомогою ІКТ.Організація освітнього процесу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Становлення системи використовування ІКТ вчителями-предметниками; формування навчально-методичних комплексів по різним предметам шкільного курсу; наповнення шкільного сайту освітніми матеріалами для вчителів і учнів; створення тестів по предметам шкільного курсу, організація тестування на шкільному сайті.

Узагальнення досвіду роботи із створення єдиного освітнього простору для всіх учасників освітнього процесу.

Публікація матеріалів методичного і учбового характеру.

Згруппа 21 метою реалізації програми інформатизації школи та формування інформаційно – комунікаційної компетентності вчителів та учнів методичною радою школи були розроблені наступні проекти.

Проект № 1 «Вчитель школи»
 
Мета проекту
: Підвищення ІКТ - компетентності вчителів школи

Задачі проекту:

1. Сприяти формуванню позитивного відношення і мотивації до підвищення ІКТ - компетентності у вчителів школи.

2. Розробити систему підвищення ІКТ - компетентності вчителів.

3. Організувати діяльність консультативної служби за оцінкою ІКТ і пошуку шляхів їх впровадження в учбово-виховний процес школи.Очікувані результати проекту «Вчитель школи»:

1. Досягнуте позитивне відношення і створена мотивація педагогів до підвищення своєї ІКТ – компетентності.

2. Створена система підвищення ІКТ - компетентності вчителів, проведення курсів підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки педагогічних, адміністративних кадрів в області нових інформаційних технологій.

3. Надається методична і консультативна допомога педагогам школи по використанню ІКТ в педагогічному процесі школи.

4. До 2011 року довести відсоток вчителів, навчених в області ІКТ технологій, до 85% від загальної кількості педагогів школи. Підвищити відсоток уроків, на яких застосовуються ІКТ технології до 90%.


Проект №2 «Сайт школи»

Мета проекту: Розробка і створення сайту школи.

Задачі проекту:

1. Розробити структуру сайту, створити і налаштувати сайт.

2. Організувати інформаційну підтримку сайту педагогами, адміністрацією.

Очікувані результати проекту «Сайт школи»:

1. Розроблена структура сайту, створений сайт і працює.

2. Організована підтримка сайту учнями, педагогами, адміністрацією.


Проект №3 «Створіння матеріально-технічної бази школи, що забезпечує інформатизацію освітнього процесу»:

Мета проекту: Створення банку програмно-методичних, ресурсних матеріалів, що забезпечують впровадження інформаційних технологій в освітній процес і входження школи в глобальний інформаційний простір.

Педагогі́чний проце́с - динамічна система, яка об'єднує процеси навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. Процес, сутність якого полягає у забезпеченні єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності і загальності.


Задачі проекту:

1. Створити єдину локальну мережу школи.

2. Відновити комп'ютерну техніку в комп'ютерних класах.

3. Оснастити комп'ютерами робочі місця адміністрації.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

4. Створити стаціонарні і мобільні медіакабінети.

5. Сформувати шкільну медіатеку.Очікувані результати проекту «Створення матеріально-технічної бази школи, що забезпечує інформатизацію освітнього процесу»:

1. Створення єдиної локальної мережі школи, що охоплює комп'ютерні класи, бібліотеку,адміністрацію.

2. Оновлення сучасною комп'ютерною технікою комп'ютерних класів, придбання цифрового фотоапарата, проекторів.

3. Створення стаціонарних і мобільних медіакабінетів для МО вчителів початкових класів, суспільно-гуманітарного, природничо-математичного циклів, бібліотеки.

4. Формування і поповнення шкільної медіатеки.


Проект №4 «Управління школою»


Мета проекту
: Підвищення оперативності і якості управління школою на основі ІКТ

Задачі проекту:

1. Створити БД школи «Обдаровані діти», «Медалісти», розробити системи більш частого оновлення БД.

2. Впровадити автоматизовану систему управління школою (1С: Хронографія. Школа).

Очікувані результати проекту «Управління школою»:

1. Автоматизована система управління школою «1С: Хронографія.

Автоматизо́вана систе́ма керува́ння (АСК), Автоматизована система управління (АСУ), Комп'ютерна система управління (КСУ) - автоматизована система, що ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними й економічними об'єктами.
Школа» впроваджена і використовується в управлінні школою.

2. БД розширена для управління персоналом, що вчиться, учбовим процесом, її оновлення відбувається не рідше 1 разів на тиждень.

Управлі́ння персона́лом (менеджмент персоналу) - систематично-організаційний процес відтворювання і ефективного використання персоналу.


Проект №5 «Нова якість освітніх послуг»

Мета проекту: Оновлення змісту навчання школярів, розширення спектру освітніх послуг, зміна методів і форм організації надання освітніх послуг.

Задачі проекту:

1. Використовувати електронні матеріали разом з традиційними в навчанні, контролі, самонавчанні і самоконтролі.

2. Впровадити інформаційні технології в освітню практику всіх освітніх областей.

3. Активізувати інноваційну діяльність педагогів в ІКТ- насиченому освітньому середовищі: участь в конкурсах педагогічних ініціатив.

Інноваційна діяльність - вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт введений на ринок, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації соціальних послуг, їх адаптацію до актуальних вимог суспільства.

4. Розвинути системи додаткової освіти для максимального задоволення творчих запитів вчиться.

5. Розширити застосування ІКТ в учбовому процесі.

6. Створити видавничий центр школи.

Очікувані результати проекту «Нова якість освітніх послуг»:

1. В навчанні, контролі, самонавчанні і самоконтролі активно використовуються ЦОРи, інтерактивні технології.

2. Кабінети інформатики, дистанційної освіти продуктивно використовуються для самопідготовки вчителів і учнів. 3.

Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).
Створення банку цифрових освітніх ресурсів по кожному предмету.

4. Участь вчителів в конкурсах педагогічних ініціатив.

5. Організація роботи курсів і факультативів по різним предметам.


Проект №6 «Інформаційна культура випускників»


Мета проекту
: Підвищити якість навчання школярів за рахунок освоєння інформаційних технологій, що забезпечують самостійність роботи кожного учня.

Задачі проекту:

1. Активна участь школярів в Інтернет – проектах, олімпіадах, конкурсах, конференціях і т.п. учбової діяльності з використанням ІКТ.

2. Формувати уміння застосовувати інформаційні технології в різних видах творчої (учбовій і позашкільній) діяльності.

3. Створення науково-дослідницьких суспільств учнів, визначення напрямів дослідницької діяльності.Очікувані результати проекту «Інформаційна культура випускників»:

1. Учні школи беруть участь в Інтернет – проектах, олімпіадах, конкурсах, конференціях по предметах.

2. Створені творчі об'єднання учнів, які активно використовують ІКТ.

3. Створені науково-дослідні суспільства учнів, які активно використовують

Реалізація всіх цих проектів відкриває шлях до впровадження нових, інноваційних, підходів у навчально-виховному процесі.

З чого почати роботу? Початок роботи потребує чіткого визначення: • на якому рівні професійної компетентності знаходиться конкретний вчитель у даний час;

 • наскільки він здатен до зростання;

 • чи здатний до самоосвітньої діяльності;

 • якої саме методичної допомоги він потребує тощо.

Як ефективно впроваджувати ІКТ у навчально-виховний процес?Напрями використання інформаційно-комунікаційних технологій:

 • навчальна діяльність;

 • навчально-методична діяльність;

 • методична підтримка навчально-виховного процесу;

 • самостійна робота учасників навчально-виховного процесу.

Форми методичної роботи, що передбачають інформування, консультування, навчання та демонстрування можливостей використання ІКТ, у практичній діяльності сучасного педагога:
Форми методичної роботи, які передбачають використання ІКТ

 • тематичні педагогічні ради;

 • підвищення кваліфікації педагогічної майстерності та кваліфікаційної категорії кадрів;

 • методична рада;

 • робота з новоприбулими фахівцями (наприклад, «Школа молодого вчителя»);

 • шкільні методичні об’єднання;

 • творча група педагогів;

 • робота вчителів за темами самоосвіти;

 • самоменеджмент педагога;

 • семінари-практикуми;

 • атестація;

 • педагогічний моніторинг;

 • поширення педагогічного досвіду.

Почалася кропітка робота над втіленням проектів в життя школи.На теоретичному етапі роботи використовувались наступні методи::

теоретичні методи: вивчення й аналіз філософської, психологічної, педагогічної літератури, нормативно-правової бази; узагальнення одержаної інформації; ;

емпіричні методи:анкетування, спостереження, експертна оцінка з метою вивчення стану розвиненості інформаційної компетентності вчителів;

практичні методи: майстер-класи по роботі з програмами Рower Point, відкриті уроки та виховні години з використанням ІКТ, конкурс мультимедійних супроводів до уроку.

У процесі впровадження компетентнісного підходу до навчання вчителів-предметників ІКТ зусилля було зосереджено на: • визначенні загальних компетентностей вчителів-предметників;
  Компете́нтнісний підхі́д - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна.
  ;

 • визначенні умов ефективного формування компетентностей учителів-предметників;;

 • розкритті змісту загальних компетентностей учителів-предметників;

 • розкритті поняття інформаційно-комунікаційної компетентності;

 • визначенні складових інформаційно-комунікаційної компетентності;

 • розробці, апробації програмних модулів;
  Модуль - функціонально завершений фрагмент програми, оформлений у вигляді окремого файлу з сирцевим кодом або його іменованої частини (наприклад, Active Oberon), призначений для використання в інших програмах.


 • діагностиці результатів навчання;

На засіданнях шкільних методичних об’єднань вивчені теоретичні аспекти впровадження ІКТ, проведено педагогічну раду. Інформаційно – комунікаційні технології та їх роль в освітньому процесі», конференцію «Крок за кроком до ІК- життєвої компетентності та успіху.

Завдяки анкетуванню вчителів, виділено ряд факторів які можуть сприяти більш активному і ефективному використанню нових інформаційних технологій в школі: • великі дидактичні можливості комп’ютера;

 • наявність у продажу різноманітних програмних продуктів для школи;

 • реалізація різних програм, які стимулюють формування інформаційної культури школярів і учителів.
  Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.
  Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.
  ;

 • наявність у багатьох сім’ях комп’ютерів.

Нині існують різні діагностичні карти, що допомагають кожному вчителю проаналізувати свою діяльність, визначити рівень сформованості ІКТ компетенції. Пропоную одну з діагностичних карт сформованості інформаційно-комунікативної компетентності (додаток).

Вчителями школи була здійснена самооцінка володіння ІКТ, яка показала, що

9% вчителів володіють ІКТ на високому рівні;

43% - на достатньому рівні;

41% - на середньому рівні;

7% - на початковому рівні.Результати самооцінки вчителів

Діагностикою встановлено, що найбільш суттєвими перешкодами на шляху розвитку інформаційної компетентності є: • низький рівень технологічної підготовки й комп’ютерної грамотності;

 • особистісні негативні стереотипи щодо інформаційної діяльності педагога;

 • великий обсяг функціональних обов’язків учителя;

 • недостатня кількість комп’ютерів в школі, їх відсутність в кабінетах;

 • відсутність практики проведення уроків з використанням ІКТ.

А найбільш значущими факторами впливу на розвиток інформаційної компетентності, на думку вчителів, є:

Результати опитування вчителів показали, що в середовищі педагогів існує потреба підвищення інформаційної культури, зокрема питань щодо методики застосування нових інформаційних технологій, а саме: • вироблення навичок застосування ПК і комп’ютерних технологій у стандартних ситуаціях навчального процесу;
  Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.


 • формування умінь опрацьовувати великий обсяг інформації з застосуванням спеціальних пакетів у нестандартних ситуаціях;

 • пошук інформації, організація пошуку інформації в довідниках, базах даних, мережі Internet.
  Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.


Перед методичним службою школи постала низка проблем, без вирішення яких неможливо було подальше підвищення ефективності і якості навчання. Потрібно було вчителям додатково підвищити кваліфікацію . Виникла необхідність розширення та поглиблення освітньої роботи з усіх напрямків освітнього процесу: з використання комп'ютерної техніки на уроках, у виконанні науково-дослідницьких робіт, підготовці до конкурсів, олімпіад, в індивідуальній роботі з учнями.

Щоб підвищити кваліфікацію вчителів, направляли їх на відповідні курси до облІППО. Серед найпоширеніших заходів були :

 • індивідуальні консультації;

 • творчі зустрічі;

 • моделювання уроків, виховних заходів;

 • майстер - клас;

 • творчі звіти вчителів;

 • презентації методичних об'єднань;

 • навчання: тренінги, семінари та інше.

2011 рік став роком ліквідації «комп’ютерної неграмотності учительства». Протягом другого півріччя 2011 року в області тривала підготовка та сертифікація вчителів за програмою «Цифрові технології». Вона проводилась в рамках спільної програми «Партнерство в навчанні» МОНМС України та корпорації Майкрософт України з метою підвищення комп’ютерної грамотності вчителів і ефективного використання інформаційних технологій у навчальному процесі.
Міністе́рство осві́ти і нау́ки, молоді та спорту Украї́ни (МОНмолодьспорт України) - колишнє міністерство України.

З метою підвищення рівня професійної майстерності вчителів нашої школи, формування їх ІКТ компетентності, шляхом впровадження інтерактивних технологій з використанням новітніх інформаційних технологій була створена школа «Комп’ютерна грамотність », яка працювала для всіх вчителів кожний четвер та на канікулах. Працював консультпункт з проблеми: «Вироблення практичних навичок використання мультимедійного обладнання у професійній діяльності» під керівництвом Корнієнко С.А. , Беспалого А.О..Оволодіння вчителями основами інформаційно-комунікаційних технологій здійснювалось: • під час навчання в школі;

 • під час курсів підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної педагогічної освіти;

 • система вчитель - вчитель;

 • шляхом самоосвіти;

Із метою оволодіння 100% основ ІКТ для педагогічних працівників школи постійно проводилися різноманітні заходи з використанням ІКТ- технологій: конференції, наради, семінари, навчання, тренінги та ін. Результат: всі вчителі склали сертифікаційний тест за програмою «Цифрові технології».

Згідно з Указом Президента України від 08.09.

Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Указ( у рос. Імперії під цю назву підпадали держ. акти, дуже різноманітні за своєю природою, звичайно підписувані царем чи уповноваженими від нього особами в СРСР) - назва законодавчого акту, що видає голова уряду або його парламент . У.
2010 року № 895, працівникам освіти був запропонований національний проект «ВІДКРИТИЙ СВІТ».Суть проекту: Створення національної освітньої інформаційної мережі. Колектив нашої школи приймає участь в даному проекті. З цією метою в червні 2012 року на базі школи проведено тренінг за програмою «Intel. Навчання для майбутнього». Учасники тренінгу були 11 вчителів, які викладають предмети в 7класах.Участь у тренінгу дало змогу вчителям покращити свої знання в галузі інформаційних технологій, обмінятися досвідом із учителями всієї області, України та продемонструвати наробки на своїх сторінках створених на Вікі-сайті.За результатами тренінгу вчителі отримали сертифікати про успішне завершення курсу за програмоюIntel «Навчання для майбутнього». Рівень комп’ютерної грамотності педагогічних працівників школи зростає з кожним роком. Сьогодні ми маємо 1 педагогічного працівника навченого за курсом «Основи інформаційно-комунікаційних технологій» та 4 за курсом «Intel® Навчання для майбутнього». 15 педагогічних працівників мають сертифікати з курсу: • «Microsoft Excel у профільному навчанні» - 1;

 • Intel® «Навчання для майбутнього»за програмою національного проекту «Відкритий світ» -12;

 • «Основи баз даних» - 1;

 • Microsoft«Учителі в он-лайні» - 1,

 • «Основи комп’ютерної графіки»,

 • «Основи презентацій» та інші.

Педагогічні працівники під час проходження курсової перепідготовки при облІППО приймають участь у тренінгах з ІКТ та отримують сертифікати.

Формуючи і розвиваючи інформаційно-комунікаційну компетентність учителя, ми формуємо здатністьучителів застосовувати набуті знання з ІКТ у навчально-

виховному процесі, спрямовуючи його на розвиток особистостіучня.

В 2012 році на базі школи було проведено семінар для вчителів естетичного циклу за темою «Сучасні моделі організації навчальної діяльності учнів на уроках естетичного циклу»на якому вчителі міста ознайомилися з досвідом роботи вчителя образотворчого мистецтва зош №8 Тамази Р.Л.

Образотво́рче мисте́цтво - мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).
та вчителя обслуговуючої праці зош № 6 Юріної О.А. з проблеми «Інформаційно – комунікаційні технології навчання та їх роль в освітньому процесі».Цілком логічно буде проаналізувати: яким чином набуті навички вчителі реалізують у своїй педагогічній практиці?

Оскільки урок – це головний простір для учителя й аналітичної роботи адміністрації школи, то на шкільному етапі діагностики звичайний для кожного адміністратора внутрішкільний контроль вже є видом діагностики сформованості ІК компетентності педагогічних працівників. Адже, за словами В.О.Сухомлинського "учитель повинен більше працювати не на уроці, а готуючись до нього". Спостереження і вивчення документації, бесіди і анкетування та їх правильний аналіз допомагають визнати рівень сформованості інформаційної компетентності вчителя.

Завдяки освоєнню сучасних інформаційних технологій учителями-предметниками зросла кількість уроків, орієнтованих на використання комп'ютера. Це розширило границі творчої діяльності як учителя, так і учня, сприяло розширенню самостійної пошукової дослідницької діяльності, розвитку навичок критичного мислення школярів, підвищило мотивацію всіх учасників навчально-виховного процесу.

Крити́чне ми́слення - (дав.-гр. κριτική τέχνη - «мистецтво аналізувати, судження») - це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.
На сьогоднішній день новітні комп’ютерні технології запроваджуються в навчальний процес за допомогою електронних підручників, мультимедійних презентацій, прикладних програм навчального призначення, тестових робіт для самоперевірки, створених учнями та вчителями.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
А це дає можливість педагогам урізноманітнювати форми й методи проведення уроків, формувати в школярів інформаційну компетентність і зацікавлювати їх навчальними предметами.Нині очевидно, що учитель, який діє в межах звичайної «крейдової технології» значно поступається колегам, які використовують у навчальному процесі новітні інформаційні технології.

Саморозвитку вчителів різних предметів сприяє самостійне освоєння роботи в Інтернет, використання інформації, розміщеної в ньому на уроках і в позаурочній роботі.При викладанні різних предметів вчителі та учні використовують такі технології, як комп’ютерні презентації, навчальні фільми, програмні засоби та інше.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Сьогодні ніхто не заперечує, що проектна діяльність сприяє розвитку ключових компетенцій учня, життєвої компетентності в цілому. Використання комп’ютера на уроках та в позаурочний час відкриває для учнів та вчителів нові можливості оформлення проектів. Завдяки як раз експериментальній, дослідницькій роботі, вмінню проектувати кінцеву мету учні роблять власні відкриття з історії, інформатики, філології, біології, екології тощо. Застосування комп'ютера на уроках дозволяє усунути одну з найважливіших причин негативного відношення до навчання – неуспіх. Працюючи на комп'ютері, учень дістає можливість довести рішення задачі до кінця, спираючись на необхідну допомогу. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його. Як показує практика, підтверджує досвід роботи , можна визначити такі функції і сфери застосування ІКТ: • через організацію урочної пізнавальної діяльності учнів;

 • через реалізацію позаурочної навчально-виховної роботи;

 • через здійснення управлінської діяльності адміністрації .


Застосування ІКТ ЗОШ № 8

Як результат спільної праці колективу вчителів і учнів в інноваційному просторі – творчі досягнення учнів та вчителів.

Підсумки впровадження ІКТ:


 • Для створення єдиного інформаційного простору школи впроваджується «Курс «Школа»».

 • Педагогічні працівники школи навчалися на курсах підвищення кваліфікації в облІППО, а також на базі школи.

 • Створена система електронного документообігу.
  Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.
  Педагоги готують звіти та календарно-тематичне планування в електронному вигляді.

 • Змінилась якість і кількість використання ІКТ в навчально-виховному процесі.

 • В 2011-2012 н.р. в шести класах встановлені комп'ютери, а також є точки доступу до мережі Internet, встановлено 4 проектори з екранами.

 • Адміністрація школи використовує можливості Інтернету в управлінні школою по електронній пошті.
  Бездротова точка доступу (англ. Wireless Access Point) - центральний пристрій бездротової мережі, яку використовують для з'єднання між бездротовими клієнтами, а також для з'єднання дротового і бездротового сегментів (виконує функції моста між ними).
  Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


 • Створено сайт школи. Збільшилась кількість працівників, які використовують комп'ютерну техніку і Інтернет в профільній діяльності.

 • В школі стало нерідкісними поява самостійно розрахування цифрових продуктів. Зросла кількість вчителів, які прийняли участь в конкурсах звик ІКТ.

 • Поступово відбувається зростання часу, яке проводять за комп'ютером учні з освітньою метою, за рахунок організації дослідницької і проектної діяльності.

Вчителі школи щорічно приймають участь у професійному Всеукраїнському конкурсі «Учитель року»:

 • 2010р. – Тамаза Р.Л. вчитель музики – переможець міського етапу в номінації «музика» ;

 • 2011р. – КузьмінаР.П. вчитель образотворчого мистецтва – переможець міського етапу, лауреат обласного етапу в номінації «образотворче мистецтво»;

 • 2011р.- Кондратьєв А.В. вчитель історії - переможець міського етапу в номінації «Історія» ;

 • 2011р. – Кондратьєва Т.А. вчитель світової літератури – ІІ місце у міському етапі в номінації «зарубіжна література»;
  Аліса - успішна бізнес-леді. У неї є гроші і багато справ, які вона постійно вирішує. А також двоє дітей, на яких зовсім не залишається часу. Арсеній - композитор, закоханий у музику. Він, звичайно ж, і не думав, що йому доведеться займатися чужими дітьми.
  Світова́ літерату́ра- сукупність літератур усіх народів світу від давнини до сьогодення. Зародження літератури в кожній країні пов’язане з виникненням писемності і художньої творчості в царині мистецтва слова, що відбувалося неодночасно в різних регіонах, державах тощо.


 • 2011р.- Луніна Л.В. вчитель початкових класів – лауреат міського етапу конкурсу в номінації «вчитель початкових класів».

Володіння роботою на комп’ютері на більш високому рівні дало можливість учням прийняти участь в Інтернет - олімпіадах та конкурсах. За результатами учні отримали сертифікати за участь у:

 • міжнародній грі з російської мови «Русский медвежонок – языкознание для всех» - 6 ;

 • Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч» - 4;
  Росі́йська мова (рос. русский язык) - слов'янська мова, належить до групи східнослов'янських мов разом з українською та білоруською мовами; одна з шести офіційних мов ООН.
  Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.


 • VIII міжнародній олімпіаді з основ наук:

 • Математики – 10;

 • Фізики – 1;

 • Інформатики – 1 ;

 • Української мови – 2 ;

 • Історії – 1.

В 2010 році учениці 10-Б класу: Роме Альона, Настечко Катерина, Ткачук Ганна переможці І етапу обласного конкурсу «Моя школа майбутнього» в номінації – Віртуальна подорож «Моя школа майбутнього».

Протягом двох останніх років шкільний загін ЮІР приймає активну участь у обласному конкурсі відеороликів під час рейду «Увага – діти на дорозі!»: • 2011рік - ІІІ місце;

 • 2012 рік – отримали подячний лист від начальника ГУМВС України в Донецькій області генерала – майора міліції В.Б. Дубовика.

Вчителі української мови та літератури Островерхова Н.В., Кондратьєва Т.А., Сидоренко Л.А, разом з учнями, взяли участь у конкурсі «Samsung назустріч знанням 2012 » за участю компанії «Samsung ElectronicsУкраїна». Учні підготували есе на тему «Інноваційні технології – краще життя» і розмістили на сайті компанії «Samsung».

Безумовно, ефективність функціонування інформаційного освітнього середовища ЗНЗ в значній мірі залежить від рівня комп’ютерної грамотності педколективу і потребує постійного науково-методичного супроводу його складових.Актуальні проблеми:

 • Більш активне використання можливостей мережевого спілкування, участь в різних мережевих заходах, дистанційних конкурсах, вікторинах, олімпіадах.

 • Організація проектної діяльності з активною участю учнів в створенні проектно-дослідницьких робіт.

 • Недостатня забезпеченість навчального закладу сучасними електронними посібниками.
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
  Необхідне регулярне придбання ЦОРів для роботи педагогів.

 • Сильною ланкою школи є дистанційна освіта, але поки що недостатньо розвинута система участі педагогів в дистанційних семінарах, форумах, вебінарах, педрадах.

Перспективні напрямки роботи:

 • Розробка ефективних способів використання Електронного журналу в кожному класі.

 • Змінна якості внутрішньошкільного документообігу.

 • Продовження навчання педагогів школи ефективним у роботі інструментам ІКТ.

 • Регулярне оновлення інформації на сайті школи.

 • Проведення декади інформатизації, в рамках якої вчителі проведуть для своїх колег відкриті уроки, позакласні заходи з використанням ІКТ.

 • Створення в школі умов для мотивації педагогів до створення блогів, сайтів, авторських ЦОРів.

 • Перспективне оновлення комп'ютерної техніки.

Особистість учителя має вирішальне значення в роботі з учнями. Сьогодні для педагога недостатньо бути просто висококваліфікованим фахівцем – він має бути високоосвіченим і цікавим у спілкуванні. Сучасний учитель має бути готовим до співпраці з учнем у єдиному інформаційно-комунікаційному просторі. Це –пріоритетний напрям діяльності педагогічного колективу навчального закладу.

Дякую за увагу.


Скачати 264.63 Kb.